Webbhämtning web-download

The Webbnedladdning startar nedladdningen av en fil på en explicit URL, ett externt konto eller en Adobe Campaign-instans. HTTP-protokollet används. Det kan vara en nedladdning av GET eller POST.

Egenskaper properties

 1. Välja webbfil

  Om du vill ange vilken fil som ska laddas ned kan du ange fil-URL:en, använda det externa HTTP-kontot där filen lagras eller läsa in filen via en Adobe Campaign-instans. Tillgängliga parametrar beskrivs nedan:

  • Om du vill ange URL:en för filen som ska laddas ned direkt väljer du Explicit URL och ange URL-adressen i lämpligt fält. Den här URL:en kan konstrueras med variabeldata.

  • Så här använder du External account väljer du kontot i listrutan och anger vilken fil som ska hämtas.

   Externa konton konfigureras från Administration > Platform > External accounts noden i Adobe Campaign-trädet. Kontoparametrarna kan redigeras via Edit link -ikon.

  • Om du vill hämta filen från Adobe Campaign-instansen väljer du Adobe Campaign Instance alternativ.

 2. Filhistorik

  The File historization settings… kan du ange lagringskatalogen för filen och tömningsfrekvensen för den här katalogen.

  Följande alternativ är tillgängliga:

  • Use a default storage directory: filen flyttas alltid innan den bearbetas. Om det här alternativet är markerat flyttas filen till standardlagringskatalogen ( vars i Adobe Campaign installationsmapp). Om du vill ange en lagringskatalog avmarkerar du kryssrutan och anger sökvägen i dialogrutan Storage directory fält
  • Number of files: Ange det maximala antalet filer som ska lagras i lagringskatalogen.
  • Maximum size (in Mb): Ange maximal kapacitet för lagringskatalogen (i MB).

  Varje fil sparas i 24 timmar innan den omfattas av de definierade reningsreglerna. Rensa sker precis innan aktiviteten startas och tar därför inte hänsyn till den aktuella arbetsflödesfilen.

  Filerna tas bort som en funktion av deras ålder (äldsta till nyaste). De äldsta filerna rensas tills båda tömningsreglerna verifieras. Om du definierar en gräns på 100 filer innebär det därför att lagringskatalogen alltid innehåller de 100 senaste filerna innan arbetsflödet påbörjas, samt de som bearbetas i arbetsflödet som pågår.

  Om du inte längre vill ange en gräns för Number of files och Maximum size (in Mb) anger du 0 som värde.

 3. Avancerade parametrar

  The Advanced parameters… kan du ange ytterligare alternativ som visas nedan:

  • Follow redirections: Med filomdirigering kan du använda åsidosättningar för att dirigera datainmatning eller utdata till en enhet av en annan typ.
  • Add the HTTP headers to the file: I vissa fall kanske du vill lägga till ytterligare HTTP-huvuden i en fil. Vanligtvis används dessa rubriker för att ge ytterligare information i felsökningssyfte, för Cross-Origin Resource Sharing (CORS)eller för att ange specifika cachelagringsdirektiv.
  • Ignore the HTTP return code: HTTP-returkoder, som också kallas HTTP-statuskoder, visar resultatet av en HTTP-begäran.

  The Process errors finns i Bearbetningsfel.

Utdataparametrar output-parameters

 • filnamn: Den hämtade filens fullständiga namn.
recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d