Konfigurera ett arbetsflöde för återkommande import setting-up-a-recurring-import

Det är bäst att använda en arbetsflödesmall om du behöver importera filer med samma struktur regelbundet.

I det här exemplet visas hur du anger ett förinställt arbetsflöde som kan återanvändas för import av profiler från en CRM i Adobe Campaign-databasen. Mer information om alla möjliga inställningar för varje aktivitet finns i section.

 1. Skapa en ny arbetsflödesmall från Resources > Templates > Workflow templates.

 2. Lägg till följande aktiviteter:

  • Data loading (file): Definiera den förväntade strukturen för filen som innehåller de data som ska importeras.
  • Enrichment: Stäm av importerade data med databasdata.
  • Split: Skapa filter för att bearbeta poster på olika sätt beroende på om de kan förenas eller inte.
  • Deduplication: Deduplicera data från den inkommande filen innan den infogas i databasen.
  • Update data: Uppdatera databasen med importerade profiler.

 3. Konfigurera Data Loading (file) aktivitet:

  • Definiera den förväntade strukturen genom att överföra en exempelfil. Exempelfilen bör bara innehålla några få rader, men alla kolumner som behövs för importen. Kontrollera och redigera filformatet för att se till att typen för varje kolumn är korrekt: text, datum, heltal osv. Exempel:

   code language-none
   lastname;firstname;birthdate;email;crmID
   Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
   
  • I Name of the file to load avsnitt, markera Upload a file from the local machine och lämna fältet tomt. Varje gång ett nytt arbetsflöde skapas från den här mallen kan du här ange vilken fil du vill ha, så länge den motsvarar den definierade strukturen.

   Du kan använda något av alternativen, men du måste ändra mallen därefter. Om du till exempel väljer Specified in the transition kan du lägga till en File Transfer aktivitet innan du hämtar filen som ska importeras från en FTP-/SFTP-server. Med S3- eller SFTP-anslutning kan du även importera segmentdata till Adobe Campaign med Adobe kunddataplattform i realtid. Mer information finns i Adobe Experience Platform-dokumentation.

 4. Konfigurera Enrichment aktivitet. Syftet med den här aktiviteten i det här sammanhanget är att identifiera inkommande data.

  • I Enrichment flik, välja Add data och definiera en länk mellan importerade data och mottagarna. I det här exemplet CRM-ID anpassat fält används för att skapa kopplingsvillkoret. Använd fältet eller kombinationen av fält som du behöver så länge det går att identifiera unika poster.
  • I Reconciliation lämnar du fliken Identify the document from the working data alternativet inte markerat.

 5. Konfigurera Split aktivitet för att hämta avstämda mottagare i en övergång och mottagare som inte kunde avstämas men som har tillräckligt med data i en andra övergång.

  Övergången med avstämda mottagare kan sedan användas för att uppdatera databasen. Övergången med okända mottagare kan sedan användas för att skapa nya mottagarposter i databasen om det finns en minimiuppsättning information i filen.

  Mottagare som inte kan förenas och som inte har tillräckligt med data markeras i en komplementövergång och kan exporteras i en separat fil eller helt enkelt ignoreras.

  • I General aktivitetens flik, välj Use the additional data only som filterinställning och se till att Targeting dimension ställs in automatiskt på Enrichment.

   Kontrollera Generate complement för att se om någon post inte kan infogas i databasen. Om du behöver kan du använda ytterligare bearbetning för komplementdata: filexport, listuppdatering osv.

  • I den första delmängden av Subsets lägger du till ett filtreringsvillkor i den inkommande fyllningen för att endast markera poster där den mottagande primärnyckeln inte är lika med 0. På så sätt markeras data från filen som är avstämda med mottagare från databasen i den delmängden.

  • Lägg till en andra delmängd som markerar ej avstämda poster som har tillräckligt med data för att infogas i databasen. Exempel: e-postadress, förnamn och efternamn.

   Deluppsättningar bearbetas i den ordning de skapas, vilket innebär att alla poster som redan finns i databasen redan är markerade i den första deluppsättningen när den andra deluppsättningen bearbetas.

  • Alla poster som inte är markerade i de två första delmängderna markeras i Complement.

 6. Konfigurera Update data aktivitet som finns efter den första utgående övergången för Split tidigare konfigurerad aktivitet.

  • Välj Update as Operation type eftersom övergången endast innehåller mottagare som redan finns i databasen.

  • I Record identification avsnitt, markera Using reconciliation keys och definiera en nyckel mellan måldimensionen och länken som skapas i Enrichment. I det här exemplet CRM-ID eget fält används.

  • I Fields to update anger du fälten från mottagardimensionen som ska uppdateras med värdet för motsvarande kolumn från filen. Om namnen på filkolumnerna är identiska eller nästan identiska med namnen på mottagarnas dimensionsfält kan du använda trollstavsknappen för att automatiskt matcha de olika fälten.

 7. Konfigurera Deduplication aktivitet som finns efter övergången och som innehåller ej avstämda mottagare:

  • Välj Edit configuration och ange måldimensionen till det temporära schema som genereras från Enrichment arbetsflödets aktivitet.

  • I det här exemplet används e-postfältet för att hitta unika profiler. Du kan använda vilket fält som helst som du är säker på är ifyllt och ingår i en unik kombination.

  • I Deduplication method skärm, välja Advanced parameters och kontrollera Disable automatic filtering of 0 ID records alternativ för att se till att poster som har en primärnyckel som är lika med 0 (som ska vara alla poster i den här övergången) inte utesluts.

 8. Konfigurera Update data aktivitet som finns efter Deduplication tidigare konfigurerad aktivitet.

  • Välj Insert as Operation type eftersom övergången endast innehåller mottagare som inte finns i databasen.

  • I Record identification avsnitt, markera Directly using the targeting dimension och väljer Recipients dimension.

  • I Fields to update anger du fälten från mottagardimensionen som ska uppdateras med värdet för motsvarande kolumn från filen. Om namnen på filkolumnerna är identiska eller nästan identiska med namnen på mottagarnas dimensionsfält kan du använda trollstavsknappen för att automatiskt matcha de olika fälten.

 9. Efter den tredje övergången av Split aktivitet, lägga till Data extraction (file) aktivitet och File transfer om du vill hålla reda på data som inte har infogats i databasen. Konfigurera de aktiviteterna för att exportera den kolumn du behöver och för att överföra filen till en FTP- eller SFTP-server där du kan hämta den.

 10. Lägg till en End och spara arbetsflödesmallen.

Mallen kan nu användas och är tillgänglig för alla nya arbetsflöden. Allt behövs sedan för att ange filen som innehåller de data som ska importeras i Data loading (file) aktivitet.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d