Schemaläggare scheduler

Beskrivning description

Med den här Scheduler-aktiviteten kan du schemalägga när ett arbetsflöde eller en aktivitet ska starta.

Kontext för användning context-of-use

Scheduler-aktiviteten bör betraktas som en planerad start. Reglerna för aktivitetspositionering i diagrammet är desamma som för Start-aktiviteten. Den här aktiviteten får inte ha en inkommande övergång.

När du skapar arbetsflödet ska du endast använda en Scheduler-aktivitet per gren och ange en tidszon. På så sätt kan du starta arbetsflödet vid en viss tidszon. Annars körs arbetsflödet i den tidszon som definieras i egenskaperna för arbetsflödet (se Skapa ett arbetsflöde).

CAUTION
Aktivitetens Repetition frequency får inte vara under 10 minuter. Detta innebär att ett arbetsflöde inte kan köras automatiskt mer än en gång var 10:e minut.

När du utformar ett schemalagt arbetsflöde som innehåller flera aktiviteter måste du se till att arbetsflödet inte schemaläggs om förrän det är klart. För att göra detta måste du konfigurera arbetsflödet för att förhindra att det körs om en eller flera uppgifter från en tidigare körning fortfarande väntar. Mer information finns på den här sidan.

Relaterade ämnen:

Konfiguration configuration

 1. Dra och släpp en Scheduler-aktivitet i arbetsflödet.

 2. Markera aktiviteten och öppna den sedan med -knappen bland de snabbåtgärder som visas.

 3. Ange Execution frequency:

  • Once: arbetsflödet körs en enda gång.
  • Several times a day: arbetsflödet körs regelbundet flera gånger om dagen.
  • Daily: arbetsflödet körs vid en viss tidpunkt en gång om dagen.
  • Weekly: arbetsflödet körs vid ett angivet tillfälle en eller flera gånger i veckan.
  • Monthly: arbetsflödet körs vid ett angivet tillfälle en eller flera gånger i månaden. Du kan välja de månader du vill att arbetsflödet ska köras. Du kan också ställa in körningar på vissa veckodagar i månaden som till exempel den andra tisdagen i månaden.
  • Yearly: arbetsflödet körs vid ett angivet tillfälle en eller flera gånger per år.
 4. Konfigurera körningsinställningarna så att de passar dina behov. Tillgängliga alternativ kan variera beroende på vald körningsfrekvens (körningstid eller dagar, upprepningsfrekvens osv.).

  note note
  NOTE
  The Repetition frequency som är tillgängliga för körningsfrekvenserna Daily och Monthly gör att du kan göra det möjligt att ta bort de tidpunkter då arbetsflödet aktiveras. Om du exempelvis väljer en daglig körningsperiod och repetitionsfrekvensen är inställd på 2 dagar så kommer arbetsflödet att aktiveras varannan dag. Det får inte vara under 10 minuter. Om repetitionsfrekvensen anges till 0 (även standardvärdet), beaktas inte det här alternativet och arbetsflödet körs enligt den angivna körningsfrekvensen.

  När körningsfrekvensen ställs in på Several times a day kan du välja mellan att köra arbetsflödet vid specifika tidpunkter på dygnet eller regelbundet under hela dygnet.

Lär dig konfigurera en "Several times a day" körningsfrekvens
 • Om du vill köra arbetsflödet flera gånger under en viss tid på dagen aktiverar du Specific times sedan klicka på Add an element för att ange önskad körningstid. Lägg till så många gånger som behövs för att anpassa er efter era behov.

 • Aktivera alternativet Periodic konfigurera sedan körningsfrekvensen:

  1. I Repeat processing according to the following frequency (e.g. 2h) anger du med vilket intervall arbetsflödet ska köras (t.ex. var 30:e minut, varannan timme).

   note note
   NOTE
   Det här alternativet tillåter även dagliga, månatliga eller årliga repetitionsfrekvenser. Observera att i det här fallet kommer arbetsflödet inte att köras flera gånger om dagen, utan snarare enligt den frekvens som du har angett i det här fältet.
   Om ditt arbetsflöde inte kräver flera körningar under en dag, utan i stället måste köras varje dag, månad eller år, bör du använda Daily, Monthly eller Yearly alternativ i Execution frequency listruta.
  2. I Start/End tidsfält, ange den tid då arbetsflödeskörningen ska starta och avslutas.

   Om ingen sluttid anges avslutas körningen vid midnatt 00:00:00 timmar och nästa körning startar nästa dag vid den angivna starttiden.

  3. I Start datumfält, välj det datum då den första körningen ska börja.

I exemplet nedan är aktiviteten konfigurerad att köra arbetsflödet varannan timme mellan 08:00 och 17:00 den 1 mars.

 1. Ange när körningen ska upphöra:

  • Never: arbetsflödet kommer att utföras enligt angiven frekvens och utan begränsningar av tidsramen eller antalet iterationer.
  • After a certain number of iterations: arbetsflödet kommer att köras enligt den angivna frekvensen tills gränsen på X uppnås. Number of iterations kommer därför att behöva anges.
  • On a specific date: arbetsflödet kommer att utföras enligt angiven frekvens fram till ett visst datum. Tidsfristen för körningen måste av den anledningen anges.
 2. Kontrollera schemat för de kommande tio körningarna av ditt arbetsflöde genom att klicka på Preview next executions.

 3. I Execution options-fliken så anger du tidzonen för schemaläggaren i Time zone-fältet.

  Mer information om hur du skickar leveranser beroende på mottagarens tidszon hittar du i det här avsnittet, eller i det här exemplet på ett återkommande arbetsflöde.

 4. Bekräfta aktivitetens konfiguration och spara arbetsflödet.

Exempel example

I följande exempel är aktiviteten konfigurerad så att den startar arbetsflödet på veckobasis varannan måndag klockan 07:00 med obestämd varaktighet.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff