Sekretesshantering privacy-management

Adobe Campaign erbjuder en uppsättning verktyg som hjälper dig att följa integritetsregleringen (inklusive GDPR, CCPA, PDPA och LGPD).

Här följer de fem viktigaste funktionerna som Adobe Campaign erbjuder för att säkerställa beredskap för GDPR och andra integritetsregleringar:

 • Åtkomsträttigheter

 • Rätt att radera

Se Åtkomsträttigheter och rätt att glömmas för mer information.

 • Medgivandehantering

 • Datalagring

 • Hantering av rättigheter

Se Medgivande, lagring och roller för mer information.

Bestämmelser gällande integritetshantering privacy-management-regulations

Funktionerna i Adobe Campaign hjälper dig att efterleva följande regler:

 • GDPR (allmänna dataskyddsförordningen) är EU:s integritetslagstiftning som harmoniserar och moderniserar kraven på skydd av personuppgifter. Följ länkarna nedan för att hitta allmän information om GDPR:

  • https://www.adobe.com/se/privacy/general-data-protection-regulation.html
  • https://www.adobe.com/marketing-cloud/campaign/general-data-protection-regulation.html
 • CCPA (California Consumer Privacy Act) ger personer bosatta i Kalifornien nya rättigheter när det gäller deras personuppgifter och ålägger vissa enheter som bedriver verksamhet i Kalifornien skyldigheter när det gäller dataskydd.

 • PDPA (Personal Data Protection Act) är den nya integritetslagstiftningen som harmoniserar och moderniserar dataskyddskraven i Thailand.

 • LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) börjar gälla i början av 2021 för alla företag som samlar in eller behandlar personuppgifter i Brasilien.

Alla dessa bestämmelser gäller för kunder i Adobe Campaign som innehar data för registrerade personer i de respektive regioner eller länder som nämns ovan (EU, Kalifornien, Thailand och Brasilien).

NOTE
Mer information om personuppgifter och de olika enheter som hanterar data (personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och registrerad) finns i Personuppgifter och personer.

Åtkomsträttigheter och rätt att glömmas right-access-forgotten

För att underlätta beredskapen gällande din integritet kan du hantera förfrågningar om åtkomst och borttagning med Adobe Campaign.

 • Åtkomsträttigheterna är den registrerades rätt att från personuppgiftsansvarige få bekräftelse på om personuppgifter som rör dem behandlas eller inte, var de befinner sig och för vilket syfte. Den personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla en kostnadsfri kopia av personuppgifterna i elektroniskt format.

 • Rätten att glömmas (förfrågan om borttagning), även känd som Radering av data, ger den registrerade rätt att låta den personuppgiftsansvarige radera sina personuppgifter, upphöra med ytterligare spridning av uppgifterna och eventuellt få tredje part att stoppa behandlingen av uppgifterna.

Se implementeringsstegen för att läsa om hur du kan skapa förfrågningar om åtkomst och radering och hur Adobe Campaign bearbetar dem.

Självstudiekurser om integritetshantering i Campaign Standard finns också här.

NOTE
Mer information om personuppgifter och de olika enheter som hanterar data (personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och registrerad) finns i Personuppgifter och personer.

Medgivande, lagring och roller consent-retention-roles

Förutom de senaste funktionerna gällande åtkomsträttigheter och rätt att glömmas erbjuder Adobe Campaign andra viktiga funktioner som är viktiga för integritet:

 • Medgivandehantering: prenumerationsfunktioner för hantering av preferenser
 • Datalagring: datalagringsperioder för alla standardiserade loggtabeller. Ytterligare datalagringsperioder kan ställas in med arbetsflöden
 • Hantering av rättigheter: dataåtkomst hanterad utifrån namngiven rättighet

Medgivandehantering consent-management

Medgivande innebär att den registrerade godkänner behandlingen av personuppgifter som rör sig själv. Personuppgiftsansvarige ansvarar för att erhålla nödvändigt medgivande för behandlingen. Även om Adobe Campaign kan tillhandahålla vissa funktioner som hjälper en kund att hantera medgivande som rör tjänsten, ansvarar Adobe inte för medgivandet i sig. Kunder bör arbeta med sina egna juridiska avdelningar för att fastställa egna processer och rutiner gällande att få medgivande.

Funktionerna som hjälper till att hantera vissa aspekter av medgivandet har varit centrala för Adobe Campaign sedan tidigt. Genom prenumerationshanteringen kan kunder spåra vilka mottagare som har valt att delta i vilken typ av prenumeration, oavsett om det är nyhetsbrev, dagliga eller veckovisa kampanjer eller andra typer av marknadsföringsprogram.

Mer information om hantering av medgivande finns i Om prenumerationer och Kom igång med landningssidor.

Förutom de verktyg för medgivandehantering som tillhandahålls av Adobe Campaign har du möjligheten att spåra om en konsument har avanmält sig till försäljning av personuppgifter. Se det här avsnittet.

Right Management rights-management

Adobe Campaign ger dig möjligheten att hantera de rättigheter som tilldelats olika operatörer i Campaign via olika färdiga eller anpassade roller.

En fördel är att du kan hantera vilka inom företaget som har åtkomst till olika typer av data. Du kan till exempel ha olika marknadsförare som täcker olika geografiska områden och varje marknadsförare kan bara komma åt data från sitt eget område.

På samma sätt kan du med den här funktionen konfigurera olika funktioner för varje användare såsom att begränsa vem som kan skicka leveranser. Mer relevant för integritetshantering är det dock att man kan begränsa vem som kan ändra eller exportera data.

Se det här avsnittet för mer information om åtkomsthantering.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff