Lägga till bilder och videor i iOS image-push

NOTE
Det här dokumentet gäller endast för iOS-enheter.

Läs om hur du visar en bild från ett push-meddelande för Adobe Campaign Standard iOS i det här dokumentet.

Steg 1: Ange push-meddelanden set-up-push

Push-meddelanden stöds av Experience Platform SDK:er.

De mobilprogram som tar emot push-meddelanden måste konfigureras av en administratör i Adobe Campaign-gränssnittet.

Genom att konfigurera både Adobe Campaign och Adobe Mobile Services kan ni använda mobilprogrammets data för era kampanjer. Se denna sida för mer information om detta.

Om du vill skicka push-meddelanden med ett Experience Cloud SDK-program måste en mobilapp konfigureras i användargränssnittet för datainsamling och konfigureras i Adobe Campaign. Se denna sida för mer information om detta.

Steg 2: Anpassa push-meddelanden i Adobe Campaign customize-push

Med Adobe Campaign kan du finjustera push-meddelanden och få åtkomst till en uppsättning avancerade alternativ när du utformar ett push-meddelande.

 1. Skapa ett push-meddelande. Se denna sida för mer information om detta.

 2. Från innehållssidan för push-meddelanden kommer du åt Advanced options -avsnitt.

 3. Ange URL-adressen till filen i dialogrutan Rich media content URL fält.
  För iOS 10 eller senare kan du infoga bild-, gif-, ljud- och videofiler.

 4. Förhandsgranska och spara ditt push-meddelande.

Steg 3: Anpassa programkoden för mobilen mobile-app-code

När du har anpassat ditt push-meddelande i Adobe Campaign måste du konfigurera ditt mobilprogram så att bilden visas på enheter.

NOTE
Om ditt program är i mål-C, se följande dokumentation.

Om din app finns i Swiftföljer du stegen nedan:

 1. Öppna Xcode projekt.

 2. I Xcode projekt, välj File > New > Target.

 3. Välj Notification Service Extension.

 4. Kontrollera att NotificationService.swift filklassen skapas.

 5. Redigera den här klassen och ersätt standardinnehållet med följande:
  Detta gör att programmet kan hantera den inkommande parametern med bild-URL:en, tolka den, kopiera den lokalt och sedan visa den från push-meddelandet.

  code language-none
  import UserNotifications
  
  class NotificationService: UNNotificationServiceExtension {
  
  var contentHandler: ((UNNotificationContent) -> Void)?
  var bestAttemptContent: UNMutableNotificationContent?
  
  override func didReceive(_ request: UNNotificationRequest, withContentHandler contentHandler: @escaping (UNNotificationContent) -> Void) {
    self.contentHandler = contentHandler
    bestAttemptContent = (request.content.mutableCopy() as? UNMutableNotificationContent)
  
    if let bestAttemptContent = bestAttemptContent {
      var urlString:String? = nil
      if let urlImageString = request.content.userInfo["media-attachment-url"] as? String {
        urlString = urlImageString
      }
  
      if urlString != nil, let fileUrl = URL(string: urlString!) {
        print("fileUrl: \(fileUrl)")
  
        // Download the attachment
        URLSession.shared.downloadTask(with: fileUrl) { (location, response, error) in
          if let location = location {
            // Move temporary file to remove .tmp extension
            if (error == nil) {
              let tmpDirectory = NSTemporaryDirectory()
              let tmpFile = "file://".appending(tmpDirectory).appending(fileUrl.lastPathComponent)
              let tmpUrl = URL(string: tmpFile)!
              try! FileManager.default.moveItem(at: location, to: tmpUrl)
  
              // Add the attachment to the notification content
              if let attachment = try? UNNotificationAttachment(identifier: fileUrl.lastPathComponent, url: tmpUrl) {
                bestAttemptContent.attachments = [attachment]
                }
            }
            if(error != nil) {
              print("Failed to download attachment: \(error.debugDescription)")
            }
          }
          // Serve the notification content
          contentHandler(bestAttemptContent)
        }.resume()
      }
    }
  }
  
  override func serviceExtensionTimeWillExpire() {
    // Called just before the extension will be terminated by the system.
    // Use this as an opportunity to deliver your "best attempt" at modified content, otherwise the original push payload will be used.
    if let contentHandler = contentHandler, let bestAttemptContent = bestAttemptContent {
      contentHandler(bestAttemptContent)
    }
  }
  
  }
  

Mobilen bör få följande nyttolast när meddelandet skickas.

Bildens URL mappas med key media-attachment-url. Det här är nyckel/värde-paret som du måste hantera från programkodperspektivet för att hämta och visa bilden.

userInfo: [AnyHashable("media-attachment-url"): https://pbs.twimg.com/profile_images/876737835314950144/zPTs9b7o.jpg, AnyHashable("_dId"): 1de3ef93, AnyHashable("_mId"): h280a5, AnyHashable("aps"): {

  alert =   {

    body = "Message Body here";

    title = "This a push from Campaign";

  };

  badge = 1;

  "mutable-content" = 1;

}]

Steg 4: Testa att skicka push test-send-push

Nu kan du testa hur du skapar programmet och leveransen som du skapade i steg 2 ovan. Mer information om hur du förbereder och skickar push-meddelanden finns i page.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff