[v7]{class="badge informative" title="Gäller Campaign Classic v7"} [v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Åtgärder på rapporter actions-on-reports

När du visar en rapport kan du utföra ett visst antal åtgärder med verktygsfältet. Dessa beskrivs nedan.

Med verktygsfältet kan du till exempel exportera, skriva ut, arkivera eller visa rapporten i en webbläsare.

Exportera en rapport exporting-a-report

Välj det format som du vill exportera rapporten till i listrutan. (.xls, .pdf eller .ods).

När en rapport innehåller flera sidor måste du upprepa åtgärden för varje sida.

Du kan konfigurera rapporten så att den exporteras i PDF-, Excel- eller OpenOffice-format. Öppna Adobe Campaign Utforskaren och välj rapporten.

Du hittar exportalternativen via Page verksamheter i rapporten, i Advanced -fliken.

Ändra inställningarna för Paper och Margins för att passa dina behov. Du kan också tillåta export av en sida endast i PDF-format. Om du vill göra det avmarkerar du Activate OpenOffice/Microsoft Excel export alternativ.

Exportera till Microsoft Excel exporting-into-microsoft-excel

För List with group typrapporter som ska exporteras till Excel, följande rekommendationer och begränsningar gäller:

  • Rapporterna får inte innehålla tomma rader.

  • Förklaringen till listan måste vara dold.

  • Rapporterna behöver inte använda specifik formatering som definierats på cellnivå. Rekommenderas för användning Form rendering för att definiera formatet för cellerna i tabellen. The Form rendering kan nås via Administration > Configuration > Form rendering.

  • Vi rekommenderar inte att du infogar HTML innehåll.

  • Om en rapport innehåller flera tabeller, diagram osv. textelement exporteras de ena under de andra.

  • Du kan tvinga vagnreturen i celler: den här konfigurationen behålls i Excel. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

Skjut upp exporten postpone-the-export

Du kan skjuta upp exporten av en rapport, t.ex. för att vänta på asynkrona anrop. Om du vill göra det anger du följande parameter i initieringsskriptet på sidan:

document.nl_waitBeforeRender = true;

Om du vill aktivera exporten och börja konvertera till PDF använder du document.nl_renderToPdf() utan någon parameter.

Minnesallokering memory-allocation

När du exporterar vissa stora rapporter kan minnesallokeringsfel uppstå.

I vissa instanser är standardvärdet maxMB (SKISSER för värdbaserade instanser) av JavaScript som anges i serverConf.xml konfigurationsfilen är inställd på 64 MB. Om du råkar ut för otillräckligt minne när du exporterar en rapport kan det rekommenderas att du ökar den här siffran till 512 MB:

<javaScript maxMB="512" stackSizeKB="8"/>

Om du vill tillämpa ändringar som gjorts i konfigurationen, nlserver måste startas om.

Läs mer om serverConf.xml -fil, se det här avsnittet.

Läs mer om nlserver tjänst, se det här avsnittet.

Skriva ut en rapport printing-a-report

Du kan skriva ut rapporten genom att klicka på skrivarikonen. Då öppnas dialogrutan.

Du får ett bättre resultat om du redigerar utskriftsalternativen i Utforskaren och väljer Print background colors and images.

Skapa rapportarkiv creating-report-archives

Genom att arkivera en rapport kan du skapa en vy av rapporten under olika perioder, t.ex. för att visa statistik för en viss tidsperiod.

Om du vill skapa ett arkiv öppnar du den aktuella rapporten och klickar på lämplig ikon.

Om du vill visa eller dölja befintliga arkiv klickar du på ikonen Visa/dölj.

Arkivdatumen visas under ikonen för att visa/dölja. Klicka på arkivet för att visa det.

Det går att ta bort ett rapportarkiv. Det gör du genom att gå till noden Adobe Campaign där dina rapporter lagras. Klicka på Archives markerar du den du vill ta bort och klickar på Delete.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1