[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Loggfiler log-files

Loggfilerna är ordnade enligt följande:

Varje nlserver i skapas en loggfil som sparas i följande katalog: <installation directory>/var/<instance>/log/<module>.log.

The nlserver syslogd sparas loggarna på disken. Den här modulen liknar Unix syslog daemon, men har anpassats för kompatibilitet mellan Unix och Windows. De andra Adobe Campaign-modulerna sparar inte sina loggar på disken utan delegerar uppgiften till syslogd genom att skicka UDP-paket.

Som standard har Adobe Campaign-plattformen syslogd som är installerad på den, men det går att använda en annan syslog daemon. Den här modulen skapar loggfilerna i logg katalog.

Loggarna för moduler med flera instanser lagras i följande katalog: <installation directory>/var/default/log/. Samma loggfil delas av alla instanser (t.ex. web.log).

Loggarna för de andra modulerna lagras i en undermapp som heter efter instansen. Varje instans har sina egna loggfiler.

Loggfiler med flera instanser visas i följande tabell:

Fil
Beskrivning
web.log
Loggar för webbmodulen (klientkonsol, rapporter, SOAP API osv.)
webmdl.log
Loggar från omdirigeringsmodulen
watchdog.log
Loggar från Adobe Campaign processövervakningsmodul
trackinglogd.log
Spårningsloggar

Loggfilerna för en instans visas i följande tabell:

Fil
Beskrivning
mta.log
loggar för mta-modul
mtachild.log
Bearbetningsloggar för meddelandeleverans
wfserver.log
Loggar för arbetsflödesservermodulen
runwf.log
Körningsloggar för arbetsflöde
inMail.log
Logg för studsmoduler
logins.log
Loggar alla inloggningsförsök till Adobe Campaign (vare sig de lyckas eller inte)
IMPORTANT
The redir katalogen finns bara på omdirigeringsservrar. The url underkatalogen innehåller matchningarna för de URL:er som ska omdirigeras samt underkatalogen logg innehåller spårningsloggarna. Om du vill generera spårningsloggar trackinglogd modulen måste köras.

För optimering av prestanda och lagring delas filen logins.log upp i flera filer, en varje dag (logins.yy-mm-dd.log) med högst 365 filer. Antalet dagar kan ändras i serverConf.xml, under syslogd (maxNumberOfLoginsFiles ). Läs dokumentationen på serverkonfigurationsfil.

Som standard är loggarna begränsade till två 10 MB-filer per modul och per instans. Den andra filen anropas: <modulename>_2.log. Loggarna är därför begränsade till 2*10 MB per modul och per instans.

Du kan dock behålla större filer. Om du vill aktivera det här ändrar du värdet för maxFileSizeMb="10" i syslogd nod på conf/serverConf.xml -fil. Detta värde representerar den största tillåtna storleken i MB för en loggfil.

Om du vill behålla fler detaljnivåer i loggarna kan du starta Adobe Campaign-modulerna med -verbose parameter:

nlserver start <MODULE>@<INSTANCE> -verbose

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1