[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Installera paket med Linux installing-packages-with-linux

Adobe Campaign levereras med paketet nlserver som innehåller binärfiler och konfigurationsfiler för en viss version.

Med installationskommandona kan du:

 • Kopiera filerna till /usr/local/neolane
 • Skapa ett Adobe Campaign Linux-konto (och den associerade gruppen) som skapas med /usr/local/neolane som hemkatalog
 • Skapa ett automatiskt skript /etc/init.d/nlserver6 för användning vid start, eller skapa en systemenhet
NOTE
Systemanvändaren neolane får inte ha skapats innan kommandot kördes. Användaren neolane skapas automatiskt under installationen.
Katalogen home som är länkad till användaren neolane skapas också automatiskt i /usr/local/neolane. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på disken /usr/local.

Du kan köra pinghostname-kommandot för att kontrollera att servern kan nå sig själv.

Distribution baserad på RPM-paket distribution-based-on-rpm--packages

Så här installerar du Adobe Campaign på ett RPM-operativsystem (RHEL, CentOS):

 1. Hämta Adobe Campaign-paketet. Filens namn är nlserver6-v7-XXXX-0.x86_64.rpm, där XXXX är Adobe Campaign build-numret.

  note caution
  CAUTION
  Se till att du använder rätt filnamn för din version av Adobe Campaign i kommandoexemplen i det här avsnittet.
 2. Installera den genom att ansluta som root och köra följande kommando, där XXXX är Adobe Campaign build-nummer:

  code language-none
  yum install nlserver6-v7-XXXX-0.x86_64.rpm
  

  RPM-filen är beroende av paket som du kan hitta på CentOS/Red Hat-distributioner. Om du inte vill använda vissa av dessa beroenden (till exempel om du vill använda Oracle-JDK i stället för OpenJDK), kan du behöva använda alternativet "nodeps" för rpm:

  code language-none
  rpm --nodeps -Uvh nlserver6-v7-XXXX-0.x86_64.rpm
  

Kommandot bc, som är obligatoriskt för att köra netreport, är inte tillgängligt som standard för alla Linux-distributioner. Kör kommandot which bc om du vill kontrollera om kommandot är tillgängligt. Annars måste du installera det.

Med CentOS måste du installera paketet bc.x86_64: anslut som root och köra följande kommando:

yum install bc.x86_64

Distribution baserad på APT (Debian) distribution-based-on-apt--debian-

Så här installerar du Adobe Campaign på ett 64-bitars Debian-operativsystem:

 1. Hämta Adobe Campaign-paketet. Filens namn är nlserver6-v7-XXXX-linux-2.6-amd64.deb, där XXXX är Adobe Campaign build-numret.

  note caution
  CAUTION
  Se till att du använder rätt filnamn för din version av Adobe Campaign i kommandoexemplen i det här avsnittet.
 2. Installera den genom att ansluta som root och köra följande kommando, där XXXX är Adobe Campaign build-nummer:

  code language-none
  dpkg -i nlserver6-v7-XXXX-linux-2.6-amd64.deb
  

  Om det saknas beroenden kör du följande kommando:

  code language-none
  apt-get install -f
  
 3. När du installerar Adobe Campaign på ett Debian-operativsystem bör du tänka på följande:

 • OpenSSL måste vara installerat i förväg.

 • Installera libicu och libc-aresYY, där XX är versionen, med följande kommandon:

  code language-none
  apt install libicuXX
  
  code language-none
  apt install libc-aresXX
  
  code language-none
  apt install openjdk-XX-jdk
  

Anpassa parametrar personalizing-parameters

Vissa parametrar kan anpassas via filen customer.sh

Om du utför installationen för första gången kanske filen customer.sh inte finns på servern än.

Skapa den och kontrollera att den har körningsbehörighet. Om så inte är fallet anger du följande kommando:

chmod +x /usr/local/neolane/nl6/customer.sh

Serverkodning server-encoding

Som standard startas servern i en iso8859-15-miljö. Servern kan dock startas i en UTF-8-miljö.

CAUTION
Den här ändringen påverkar interaktionen med filsystemet (filer som läses in via ett arbetsflöde eller ett JavaScript-skript) och filkodningen. Därför rekommenderar vi att du använder standardmiljön.

Om du vill skapa en japansk instans måste du använda en UTF-8-miljö.

Använd följande kommando för att aktivera UTF-8-miljön:

mkdir -p /usr/local/neolane/nl6
touch /usr/local/neolane/nl6/unicodeenv

Miljövariabler environment-variables

Följande miljövariabler måste definieras korrekt.

Vissa kombinationer kräver ändringar i den miljö som används för att köra Adobe Campaign. En specifik fil (/usr/local/neolane/nl6/customer.sh) kan skapas och redigeras för att lägga till ändringar som är specifika för Adobe Campaign-miljön.

Om det behövs kan du redigera filen customer.sh med kommandot vi customer.sh och anpassa konfigurationen eller lägga till saknade rader:

 • För Oraclets klient:

  code language-none
  export ORACLE_HOME=/usr/local/instantclient_10_2
  export TNS_ADMIN=/etc/oracle
  export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
  

  Innehållet i miljövariabeln ORACLE_HOME matchar Oraclets installationskatalog.

  Innehållet i variabeln TNS_ADMIN måste matcha platsen för filen DNNAMes.ora.

 • För LibreOffice:

  Om du vill köra Adobe Campaign på en befintlig version av LibraryOffice krävs ytterligare konfigurationer: du måste ange åtkomstsökvägarna till installationskatalogen. Till exempel:

  • Debian

   Standardvärden för OOO_INSTALL_DIR och OOO_BASIS_INSTALL_DIR anges. Du kan åsidosätta dem i customer.sh om layouten för LibreOffice-installationen är annorlunda:

   code language-none
   export OOO_BASIS_INSTALL_DIR=/usr/lib/libreoffice/
   export OOO_INSTALL_DIR=/usr/lib/libreoffice/
   
  • CentOs

   Använd följande standardvärden:

   code language-none
   export OOO_BASIS_INSTALL_DIR=/usr/lib64/libreoffice/
   export OOO_INSTALL_DIR=/usr/lib64/libreoffice/
   
 • För Java Development Kit (JDK):

  Som standard söker konfigurationsskriptet i Adobe Campaign-miljön (~/nl6/env.sh) efter JDK-installationskatalogen. Vi rekommenderar dock att du anger vilken JDK som ska användas. Om du vill göra det kan du tvinga miljövariabeln JDK_HOME med följande kommando:

  code language-none
  export JDK_HOME=/usr/java/jdkX.Y.Z
  
  note note
  NOTE
  Kontrollera att den JDK-version som används matchar katalognamnet.

  Om du vill testa JDK-konfigurationen loggar du in som Adobe Campaign-systemanvändare med följande kommando:

  code language-none
  su - neolane
  

Du måste starta om Adobe Campaign-tjänsten för att ändringarna ska kunna beaktas.

Följande kommandon används:

systemctl stop nlserver
systemctl start nlserver

Oracle Client i Linux oracle-client-in-linux

När du använder Oracle med Adobe Campaign måste du konfigurera Oraclets klientlager i Linux.

 • Använd hela klienten

 • TNS-definition

  TNS-definitionerna måste läggas till under installationsfasen. Använd följande kommandon om du vill göra det:

  code language-none
  cd /etc
  mkdir oracle
  cd oracle
  vi tnsnames.ora
  
 • Miljövariabler

  Se Miljövariabler.

 • Konfiguration för Adobe Campaign

  Om du vill slutföra installationen av Oracle-klienten för Adobe Campaign måste du skapa en symbolisk länk för filen .so som används av Adobe Campaign.

  Använd följande kommandon om du vill göra det:

  code language-none
  cd /usr/lib/oracle/10.2.0.4/client/lib
  ln -s libclntsh.so.10.1 libclntsh.so
  

Om ett problem uppstår kontrollerar du att paketen i Oraclets installationsdokumentation är korrekt installerade.

Installationskontroller installation-checks

Du kan nu utföra ett inledande installationstest med följande kommandon:

su - neolane
nlserver pdump

När Adobe Campaign inte startas är svaret:

no task

Serverns första start first-start-up-of-the-server

När installationstestet är klart anger du följande kommando:

nlserver web

Därefter visas följande information:

17:11:03 >  Application server for Adobe Campaign Classic (7.X YY.R build XXX@SHA1) of DD/MM/YYYY
17:11:03 >  Web server start (pid=17546, tid=-151316352)...
17:11:03 >  Creating server configuration file '/usr/local/[INSTALL]/nl6/conf/serverConf.xml' via '/usr/local/[INSTALL]/nl6/conf/fra/serverConf.xml.sample'
17:11:03 >  Creating server configuration file '/usr/local/[INSTALL]/nl6/conf/config-default.xml' via '/usr/local/[INSTALL]/nl6/conf/models/config-default.xml'
17:11:03 >  Server started
17:11:08 >  Stop requested (pid=17546)
17:11:08 >  Web server stop(pid=17546, tid=-151316352)...

Med dessa kommandon kan du skapa konfigurationsfiler för config-default.xml och serverConf.xml . Alla parametrar som är tillgängliga i serverConf.xml listas i det här avsnittet.

Tryck på Ctrl+C för att stoppa processen och ange följande kommando:

nlserver start web

Därefter visas följande information:

12:17:21 >  Application server for Adobe Campaign Classic (7.X YY.R build XXX@SHA1) of DD/MM/YYYY
12:17:21 >  Running task 'web@default' ('nlserver web -tracefile:web@default -instance:default -detach -tomcat -autorepair') in a new process
12:17:21 >  Application server for Adobe Campaign Classic (7.X YY.R build XXX@SHA1) of DD/MM/YYYY
12:17:21 >  Web server start (pid=29188, tid=-1224824320)...
12:17:21 >  Creating server configuration file '/usr/local/[INSTALL]/nl6/conf/serverConf.xml' via '/usr/local/[INSTALL]/nl6/conf/fra/serverConf.xml.sample'
12:17:22 >  Tomcat started
12:17:22 >  Server started

Om du vill stoppa den anger du:

nlserver stop web

Därefter visas följande information:

12:18:31 >  Application server for Adobe Campaign Classic (7.X YY.R build XXX@SHA1) of DD/MM/YYYY
12:18:31 >  Stop requested for 'web@default' ('nlserver web -tracefile:web@default -instance:default -detach -tomcat -autorepair', pid=29188, tid=-1224824320)...
12:18:31 >  Stop requested (pid=29188)
12:18:31 >  Web server stopped (pid=29188, tid=-1224824320)...

Lösenord för intern identifierare password-for-the-internal-identifier

Adobe Campaign-servern definierar en teknisk inloggning med namnet internal som har alla rättigheter för alla instanser. Precis efter installationen har inloggningen inget lösenord. Det är obligatoriskt att definiera en.

Läs mer i det här avsnittet.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1