Åtkomsträttigheter till fjärrdatabas remote-database-access-rights

För det första, så att användaren kan utföra åtgärder på en extern databas via FDA, måste den senare ha en specifik namngiven behörighet i Adobe Campaign.

 1. Markera noden Administration > Access Management > Named Rights i Adobe Campaign Utforskaren.

 2. Skapa en ny rättighet genom att ange den valda etiketten.

 3. Fältet Name måste ha följande format: user:base@server, där:

  • användare motsvarar namnet på användaren i den externa databasen.

  • base motsvarar namnet på den externa databasen.

  • server motsvarar namnet på den externa databasservern.

   note note
   NOTE
   Delen :base är valfri i Oraclet.
 4. Spara den namngivna rättigheten och länka den sedan till den valda användaren från noden Administration > Access Management > Operators i Adobe Campaign Utforskaren.

Om du sedan vill bearbeta data i en extern databas måste Adobe Campaign-användaren ha minst skrivbehörighet för databasen för att kunna skapa arbetstabeller. Dessa tas bort automatiskt av Adobe Campaign.

I allmänhet är följande rättigheter nödvändiga:

 • CONNECT: anslutning till fjärrdatabasen,
 • LÄS data: skrivskyddad åtkomst till tabeller som innehåller kunddata,
 • READ 'MetaData': åtkomst till serverns datakataloger för att hämta tabellstrukturen,
 • LOAD: massinläsning i arbetstabeller (krävs när du arbetar med samlingar och kopplingar),
 • CREATE/DROP för TABLE/INDEX/PROCEDURE/FUNCTION (endast för arbetstabeller som genererats av Adobe Campaign),
 • EXPLAIN (rekommenderas): för övervakning av prestanda vid problem,
 • SKRIV data (beroende på integrationsscenariot).

Databasadministratören måste se till att dessa rättigheter matchar de rättigheter som är specifika för varje databasmotor. Mer information finns i avsnittet nedan.

FDA-rättigheter fda-rights

Snowflake
Skift
Oracle
SQLServer
PostgreSQL
MySQL
Ansluter till fjärrdatabas
ANVÄNDNING I LAGERHUS, ANVÄNDNING I DATABAS OCH ANVÄNDNING I SCHEMABEHÖRIGHETER
Skapa en användare som är länkad till AWS-kontot
SKAPA SESSIONSprivilegium
CONNECT behörighet
CONNECT privilegium
Skapa en användare som är bunden till en fjärrvärddator som har ALLA BEHÖRIGHETER
Skapar tabeller
Behörighet SKAPA TABELL PÅ SCHEMA
SKAPA privilegium
Privilegium SKAPA TABELL
SKAPA TABELLBEHÖRIGHET
SKAPA privilegium
SKAPA privilegium
Skapar index
N/A
SKAPA privilegium
INDEX- eller CREATE EVENTUELL INDEX-BEHÖRIGHET
ALTERNATIVbehörighet
SKAPA privilegium
INDEX-privilegium
Skapar funktioner
SKAPA FUNKTION PÅ SCHEMABEHÖRIGHET
ANVÄNDNING PÅ SPRÅKPLAN-plypthonu-privilegium för att kunna anropa externa python-skript
SKAPA PROCEDUR ELLER SKAPA VALFRITT BEHÖRIGHET
SKAPA FUNKTIONSTILLSTÅND
Behörighet att använda
SKAPA ROUTINprivilegium
Skapar procedurer
N/A
ANVÄNDNING PÅ SPRÅKPLAN-plypthonu-privilegium för att kunna anropa externa python-skript
SKAPA PROCEDUR ELLER SKAPA VALFRITT BEHÖRIGHET
SKAPA PROCESSTILLSTÅND
Behörighet för ANVÄNDNING (procedurer är funktioner)
SKAPA ROUTINprivilegium
Tar bort objekt (tabeller, index, funktioner, procedurer)
Äga objektet
Äga objektet eller vara superanvändare
DROP ANY < object > privilege
ALTERNATIVbehörighet
Tabell: äger tabellindexet: äger indexfunktionen: äger funktionen
DROP-privilegium
Övervaka körningar
MONITOR-behörighet för det begärda objektet
Ingen behörighet krävs för kommandot EXPLAIN
Behörighet INSERT och SELECT samt nödvändiga privilegier för att köra den sats som EXPLAIN-planen baseras på
SHOWPLAN-behörighet
Inga privilegier krävs för att använda EXPLAIN-programsatsen
VÄLJ privilegium
Skriver data
INSERT- och/eller UPDATE-behörigheter (beroende på skrivåtgärd)
INSERT- och UPDATE-behörigheter
INFOGA OCH UPPDATERA ELLER INFOGA OCH UPPDATERA VALFRITT TABELLBEHÖRIGHET
INFOGA- och UPPDATERINGSbehörigheter
INSERT- och UPDATE-behörigheter
INSERT- och UPDATE-behörigheter
Läser in data i tabeller
SKAPA SCENEN I SCHEMA, MARKERA OCH INFOGA i målregisterprivilegier
VÄLJ OCH INFOGA BEHÖRIGHETER
VÄLJ OCH INFOGA BEHÖRIGHETER
INFOGA, ADMINISTRERA BULK-ÅTGÄRDER OCH ALTER TABLE-behörigheter
VÄLJ OCH INFOGA BEHÖRIGHETER
FILE-privilegium
Åtkomst till klientdata
VÄLJ BEHÖRIGHET FÖR (FRAMTIDA) TABELL(ER) ELLER VY(ER)
VÄLJ privilegium
VÄLJ ELLER VÄLJ ETT TABELLprivilegium
VÄLJ behörighet
VÄLJ privilegium
VÄLJ privilegium
Åtkomst till metadata
VÄLJ BEHÖRIGHET FÖR INFORMATION_SCHEMA SCHEMA
VÄLJ privilegium
Ingen behörighet krävs för att använda programsatsen DESCRIBE
VISA DEFINITIONSTILLSTÅND
Inget privilegium krävs för att använda kommandot "\d table"
VÄLJ privilegium
Teradata
InfiniDB
Sybase IQ/Sybase ASE
Netezza
AsterData
Ansluter till fjärrdatabas
CONNECT privilegium
Skapa en användare som är bunden till en fjärrvärddator som har ALLA BEHÖRIGHETER
Ingen behörighet krävs för programsatsen CONNECT
Inget privilegium krävs
CONNECT privilegium
Skapar tabeller
CREATE TABLE or TABLE keyword
SKAPA privilegium
RESURSutfärdare och SKAPA behörighet
TABELLprivilegium
SKAPA privilegium
Skapar index
CREATE INDEX or INDEX keyword
INDEX-privilegium
RESURSutfärdare och SKAPA behörighet
INDEX-privilegium
SKAPA privilegium
Skapar funktioner
CREATE FUNCTION or FUNCTION, nyckelord
SKAPA ROUTINprivilegium
RESURSANSVARIG eller DBA-myndighet för Java-funktioner
BEHÖRIGHET FÖR FUNKTION
SKAPA FUNKTIONSBEHÖRIGHET
Skapar procedurer
SKAPA nyckelordet PROCEDUR eller PROCEDURE
SKAPA ROUTINprivilegium
RESURSANSVARIG
BEHÖRIGHET FÖR FÖRFARANDE
SKAPA FUNKTIONSBEHÖRIGHET
Tar bort objekt (tabeller, index, funktioner, procedurer)
DROP < object > eller objektrelaterat nyckelord
DROP-privilegium
Äger objektet eller DBA-utfärdaren
DROP-privilegium
Äga objektet
Övervaka körningar
Inga privilegier krävs för att använda EXPLAIN-programsatsen
VÄLJ privilegium
Endast en systemadministratör kan köra sp_showplan
Inga privilegier krävs för att använda EXPLAIN-programsatsen
Inga privilegier krävs för att använda EXPLAIN-programsatsen
Skriver data
INSERT- och UPDATE-behörigheter
INSERT- och UPDATE-behörigheter
INFOGA- och UPPDATERINGSbehörigheter
INSERT- och UPDATE-behörigheter
INSERT- och UPDATE-behörigheter
Läser in data i tabeller
SELECT- och INSERT-behörighet för att använda COPY TO- respektive COPY FROM-satser
FILE-privilegium
Var ägare av tabellen eller behörigheten ALTER. Beroende på alternativet -gl kan LOAD TABLE bara utföras om användaren har DBA-behörighet
VÄLJ OCH INFOGA BEHÖRIGHETER
VÄLJ OCH INFOGA BEHÖRIGHETER
Åtkomst till klientdata
VÄLJ privilegium
VÄLJ behörighet
VÄLJ privilegium
VÄLJ privilegium
Åtkomst till metadata
VISA privilegium
VÄLJ privilegium
Ingen behörighet krävs för programsatsen DESCRIBE
Inget privilegium krävs för att använda kommandot "\d table"
Ingen behörighet krävs för att använda kommandot VISA
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1