Publicera kampanjpaketet publishing-the-campaign-package

Operatörer av centralenheter publicerar kampanjer som de vill erbjuda lokala enheter i list of campaign packages.

Kampanjpaketen måste godkännas av den centrala enheten innan de kan publiceras i kampanjpaketlistan. För att göra detta kan du ange en granskare eller grupp av granskare via Approval parameters i kampanjpaketet.

Tilldela en granskare assigning-a-reviewer

Klicka på knappen Approval parameters i kampanjpaketet och välj granskare i listrutan.

Du kan sedan starta godkännandeprocessen genom att klicka på Submit for approval.

Därefter skickas ett meddelande till granskaren som bekräftar att det här kampanjpaketet är tillgängligt. Meddelandet innehåller en länk för att godkänna eller avvisa godkännandet via webbåtkomst.

NOTE
På organisationsnivå kan du även ange granskare som ska godkänna order. Mer information finns i Organisationsenheter.

Lägga till andra granskare adding-other-reviewers

Du kan lägga till andra granskare från Edit… länk, finns i kampanjpaketets Approval parameters… -fliken.

Godkännandeperioder approval-periods

Som standard får granskarna tre dagar på sig att bearbeta godkännandet.

I fönstret Redigera granskare kan du även ange påminnelser för att skicka ett eller flera meddelanden om ett kampanjpaket inte har godkänts. Klicka på Add reminder länk, sedan Add -knappen.

Påminnelser kan skickas ut antingen på ett visst datum och/eller x dagar efter inlämningsdatumet. Typen av påminnelse kan konfigureras i den första kolumnen i tabellen med påminnelser. I exemplet nedan får granskarna ett påminnelsemeddelande den 29/01/2014, dvs. två dagar före det datum som valts i Date och en andra påminnelse en dag före godkännandeperiodens slut, dvs. två dagar efter inlämningsdatumet för godkännandet.

När paketet har definierats och skickats för godkännande visas körningsschemat i Audit -fliken. Den visar bearbetningens tidsgräns som beräknats baserat på tidigare konfiguration samt datum för alla konfigurerade påminnelser.

Godkännande via Adobe Campaign Console approving-via-the-adobe-campaign-console

Om ingen granskare har specificerats eller om ingen av de anmälda operatörerna har godkänt paketet, Approve the package kan du gå direkt till godkännandet från kampanjpaketet Dashboard eller via paketöversikten.

Efter godkännande publiceras kampanjen, läggs till i listan och så snart som dess tillgänglighetsdatum har nåtts kan lokala enheter använda den. Om de lokala entiteterna angavs när kampanjen skapades skickas ett meddelande till operatörerna i meddelandegruppen för att meddela dem att kampanjen är tillgänglig. Om ingen entitet har angetts i förväg är kampanjen som standard tillgänglig för alla lokala entiteter. Mer information finns i Organisationsenheter.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1