[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Redigera innehåll editing-content

Definiera ett synlighetsvillkor defining-a-visibility-condition

Du kan ange ett synlighetsvillkor för ett webbsideselement: det här elementet visas bara om villkoret uppfylls.

Om du vill lägga till ett synlighetsvillkor markerar du ett block och anger villkoret i fältet Visibility condition med uttrycksredigeraren.

NOTE
Avancerad uttrycksredigering visas på den här sidan.

De här villkoren använder XTK-uttryckssyntaxen (till exempel ctx.receive.@email != "" eller ctx.receive.@status=="0"). Som standard är alla fält synliga.

NOTE
Det går inte att redigera icke-synliga dynamiska block, till exempel nedrullningsbara menyer.

Lägga till en kant och bakgrund adding-a-border-and-background

Du kan lägga till en kant i ett markerat block. Kanterna definieras med hjälp av tre alternativ: stil, storlek och färg.

Du kan också definiera en bakgrundsfärg genom att välja en färg i färgdiagrammet.

Redigera formulär editing-forms

Ändra dataegenskaper för ett formulär changing-the-data-properties-for-a-form

Du kan länka databasfält med indatazon, alternativknapp eller kryssrutetypblock.

NOTE
Standardfälten är de som finns i webbprogrammets lagringsschema.

Med indatazonen fält kan du välja ett databasfält som ska länkas till formulärfältet.

Som standard finns fälten i tabellen nms:mottagare.

Med alternativet Obligatoriskt fält kan du bara godkänna sidan om användaren har fyllt i fältet. Om ett obligatoriskt fält inte fylls i visas ett felmeddelande.

För alternativknappar och kryssrutor krävs ytterligare konfiguration.

Om mallen som används inte innehåller ett värde som standard måste du slutföra den i redigeraren.

Så här gör du:

 • Klicka på ikonen Edit.

 • Ange det specificerade listvärdet (definierat av det markerade fältet) i fältet Value.

Ändra formulärfält modifying-form-fields

Formulärfält som alternativknappar, indatazoner, listrutor osv. kan ändras från verktygsfälten.

Det innebär att du kan:

 • Ta bort blocket som innehåller formulärfälten med hjälp av ikonen Delete.

 • Duplicera det markerade fältet genom att skapa ett nytt block med ikonen Duplicate.

 • Redigera fönstret Form data om du vill länka ett databasfält till formulärzonen med hjälp av ikonen Edit .

Lägga till en åtgärd till en knapp adding-an-action-to-a-button

När användaren klickar på en knapp kan du definiera en associerad åtgärd. Om du vill göra det väljer du den åtgärd som ska utföras i listrutan.

Följande åtgärder är tillgängliga:

 • Refresh : uppdaterar den aktuella sidan.
 • Next page : skapar en länk till nästa sida i webbprogrammet.
 • Previous page : skapar en länk till föregående sida i webbprogrammet.
NOTE
Värdet None gör att du inte kan aktivera knappen.

Du kan ändra den etikett som är länkad till knappen i motsvarande fält.

Du kan infoga en länk i vilket sidelement som helst: bild, ord, ordgrupp, textblock osv.

Det gör du genom att markera elementet och sedan använda den första ikonen på snabbmenyn.

Med den här ikonen kommer du åt alla tillgängliga typer av länkar.

Anpassningsblock och fält kan bara infogas i textblock.

NOTE
För varje typ av länk kan du konfigurera öppningsläget: välj målfönstret i listrutan Mål. Det här värdet motsvarar taggen <target> HTML.
Listan med tillgängliga mål är följande:
 • Annat (IFrame)
 • Övre fönster (_top)
 • Överordnat fönster (_parent)
 • Nytt fönster (_blank)
 • Aktuellt fönster (_self)
 • Standardwebbläsarbeteende

Med alternativet Länka till en extern URL kan du öppna alla URL-adresser från källinnehållet.

Ange länkadressen i fråga i fältet URL. URL-fältet ska anges som: https://www.myURL.com.

Med alternativet Länka till ett webbprogram kan du komma åt ett Adobe Campaign-webbprogram.

Välj webbprogrammet från motsvarande fält.

Listan med föreslagna webbprogram motsvarar de tillgängliga programmen i noden Resources > Online > Web Applications.

Med alternativet Länk som definierar en åtgärd kan du konfigurera en åtgärd när du klickar på ett källelement.

NOTE
Tillgängliga åtgärder beskrivs i avsnittet Lägga till en åtgärd för en knapp.

När en länk har infogats innehåller verktygsfältet två nya ikoner: Redigera länk och Bryt länken som gör att du kan interagera med den skapade länken.

 • Med Edit link kan du visa ett fönster med alla länkens parametrar.
 • Med Break the link kan du ta bort länken och alla relaterade parametrar efter bekräftelse.
NOTE
Om länken tas bort behålls innehållet fortfarande.

Ändra teckensnittsattribut changing-font-attributes

När du markerar ett textelement kan du ändra teckensnittsattribut (format, format).

De tillgängliga alternativen är följande:

 • Förstora teckensnitt: ökar den markerade textens storlek (lägg till <span style="font size:">)
 • Ikonen Minska teckensnitt: minskar den markerade textens storlek (lägg till <span style="font size:">)
 • Fet-ikon: gör markerad text fet (radbryt text med taggen <strong> </strong>)
 • Kursiv ikon: gör markerad text kursiv (figursätt text med taggen <em> </em>)
 • Understruken-ikon: gör markerad text understruken (figursätt text med taggen <span style="text-decoration: underline;"> )
 • Justera vänster -ikon: justerar text till vänster om det markerade blocket (add style="text-align: left;")
 • Centrera-ikon: centrerar texten för det markerade blocket (lägg till style="text-align: center;")
 • Högerjustera-ikon: justerar text till höger om det markerade blocket (add style="text-align: right;")
 • Ändra bakgrundsfärg -ikon: gör att du kan ändra bakgrundsfärg för det markerade blocket (lägg till style="background-color: rgba(170, 86, 255, 0.87))
 • Ikon för att ändra textfärg: gör att du kan ändra textfärgen i det markerade blocket eller bara i den markerade texten (<span style="color: #CODE">)
NOTE
 • Ikonen Ta bort: tar bort blocket och allt dess innehåll.

 • Duplicera-ikon: duplicerar blocket samt alla format som hör till blocket.

Hantera bilder och animeringar managing-images-and-animations

Med Digital Content Editor kan du arbeta med alla typer av bilder som är kompatibla med webbläsare.

CAUTION
Du får inte anropa externa filer i en script -tagg på HTML-sidan. Dessa filer kommer inte att importeras till Adobe Campaign-servern.

Lägga till/ta bort/duplicera en bild adding---deleting---duplicating-an-image

Om du vill infoga en bild markerar du ett bildtypsblock och klickar på ikonen Bild .

Välj en bildfil som har sparats lokalt.

Ikonen Ta bort tar bort taggen som innehåller bilden.

Ikonen Duplicera duplicerar taggen och dess innehåll.

CAUTION
När du duplicerar en bild tas de identifierare som hör till den nya bilden bort.

Redigera bildegenskaper editing-image-properties

När du markerar ett block som innehåller en bild får du tillgång till följande egenskaper:

 • Med bildtext kan du definiera bildtexten som är länkad till bilden (motsvarar attributet alt HTML).

 • Med Dimensioner kan du ange bildstorleken i pixlar.

Lägga till innehåll för personalisering adding-personalization-content

Infoga ett anpassningsfält inserting-a-personalization-field

Med alternativet Personalization-fält för infogningsikonen kan du lägga till ett databasfält i innehållet, till exempel mottagarens namn. Det här alternativet är bara tillgängligt för textblock.

Som standard finns fälten från tabellen Recipient. Om det behövs kan du redigera webbprogrammets egenskaper och välja en annan tabell.

Fältnamnet visas i redigeraren, markerat med gult. Den ersätts av målmottagarens profil när personaliseringen genereras (t.ex. när en landningssida förhandsgranskas).

Ett exempel visas i avsnittet Infoga ett anpassningsfält.

Infoga ett personaliseringsblock inserting-a-personalization-block

Med alternativet Personalization-block kan du infoga dynamiska och personliga block i innehållet. Du kan till exempel lägga till en logotyp eller ett gratulationsmeddelande. Det är inte tillgängligt för textblock.

När personaliseringsblocknamnet har infogats visas det i redigeraren, markerat med gult. Den anpassas automatiskt till mottagarprofilen när personalisering genereras.

Mer information om inbyggda anpassningsblock och hur du definierar anpassade anpassningsblock finns på den här sidan.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1