Delarbetsflöde sub-workflow

Med aktiviteten Sub-workflow kan du utlösa körningen av ett annat arbetsflöde och återställa resultatet. Med den här aktiviteten kan du använda komplexa arbetsflöden med ett förenklat gränssnitt.

Du kan anropa flera delarbetsflöden i ett enda arbetsflöde. Delarbetsflöden körs synkront.

I exemplet nedan anropar ett primärt arbetsflöde ett delarbetsflöde med jumps. Mer information om grafiska objekt av hopptyp finns i det här avsnittet.

 1. Skapa ett arbetsflöde som du vill använda som ett underarbetsflöde i ett annat arbetsflöde.

 2. Infoga en Jump (end point)-aktivitet med prioriteten 1 i början av arbetsflödet. Om du har flera"slutpunkttypshopp" använder Adobe Campaign"slutpunktshoppet" med det lägsta talet.

 3. Infoga en Jump (start point)-aktivitet med prioritet 2 i slutet av arbetsflödet. Om du har flera"startpunktshopp" använder Adobe Campaign"startpunktshoppet" med det högsta talet.

  note note
  NOTE
  Om delarbetsflödesaktiviteten refererar till ett arbetsflöde med flera Jump aktiviteter, körs delarbetsflödet mellan "slutpunktstypen" och det lägsta talet och "startpunktstypen" med det högsta talet.
  För att delarbetsflödet ska kunna köras på rätt sätt får du bara ha en "slutpunktstyp" som hoppar med det lägsta talet och bara en "startpunktstyp" som hoppar med det högsta talet.
 4. Slutför och spara det här delarbetsflödet.

 5. Skapa ett primärt arbetsflöde.

 6. Infoga en Sub-workflow-aktivitet och öppna den.

 7. Välj det arbetsflöde som du vill använda i listrutan Workflow template.

 8. Du kan också lägga till ett konfigurationsskript för att ändra det refererade arbetsflödet.

 9. Klicka på Ok. En utgående övergång skapas automatiskt med etiketten för aktiviteten Jump (start point) från det valda arbetsflödet.

 10. Kör arbetsflödet.

När arbetsflödet som anropades som ett underarbetsflöde har körts behåller det statusen Being edited, vilket innebär följande:

 • Du kan inte högerklicka på övergångarna för att visa målet.

 • Antalet mellanliggande populationer kan inte visas.

 • Delarbetsflödets loggar visas i det primära arbetsflödet.

NOTE
Om något fel inträffar i delarbetsflödet pausas det primära arbetsflödet och en kopia av delarbetsflödet skapas.

Indataparametrar (valfritt) input-parameters--optional-

 • tableName
 • schema

Varje inkommande händelse måste ange ett mål som definieras av dessa parametrar.

Utdataparametrar output-parameters

 • tableName
 • schema
 • recCount

Den här uppsättningen med tre värden identifierar den population som frågan riktar sig till. tableName är namnet på tabellen som registrerar målidentifierarna, schema är schemat för populationen (vanligtvis nms:mottagare) och recCount är antalet element i tabellen.

 • targetSchema: Det här värdet är arbetstabellens schema. Den här parametern är giltig för alla övergångar med tableName och schema.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1