Adobe plug-in: pt

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

Plugin-programmet pt kör en funktion eller metod i en lista med Analytics-variabler. Du kan till exempel selektivt köra funktionen clearVars på flera variabler utan att manuellt anropa funktionen varje gång. Flera andra plugin-program är beroende av att den här koden körs korrekt. Detta plugin-program är inte nödvändigt om du inte behöver köra en specifik funktion på mer än en Analytics-variabel åt gången, eller om du inte använder några beroende plugin-program.

Installera plugin-programmet med Web SDK- eller Web SDK-tillägget

Det här plugin-programmet stöds ännu inte för användning i Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till fliken Extensions och klicka sedan på knappen Catalog

 4. Installera och publicera tillägget Common Analytics Plugins

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera pt
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till fliken Extensions och klicka sedan på knappen Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera dragspelsfliken Configure tracking using custom code som visar knappen Open Editor.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: pt v3.0 */
function pt(l,de,cf,fa){var b=l,d=de,f=cf,g=fa;if("-v"===b)return{plugin:"pt",version:"3.0"};a:{if("undefined"!==typeof window.s_c_il){var a=0;for(var c;a<window.s_c_il.length;a++)if(c=window.s_c_il[a],c._c&&"s_c"===c._c){a=c;break a}}a=void 0}if("undefined"!==typeof a&&(a.contextData.pt="3.0",b&&a[f])){b=b.split(d||",");d=b.length;for(var e=0;e<d;e++)if(c=a[f](b[e],g))return c}};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

Funktionen pt använder följande argument:

 • l (obligatoriskt, sträng): En lista med variabler som funktionen i argumentet cf kan köras mot.
 • de (valfri, sträng): Avgränsaren som avgränsar listan med variabler i argumentet l. Standardvärdet är ett komma (,).
 • cf (required, string): Namnet på callback-funktionen som finns i AppMeasurementet som ska anropas mot alla variabler som finns i l -argumentet.
 • fa (valfri, sträng): Om funktionen i argumentet cf anropar ytterligare argument när den körs, ska du inkludera dem här. Standardvärdet är undefined.

Om funktionen anropas returneras ett värde om återanropsfunktionen (i argumentet cf) returnerar ett värde.

Exempelanrop

Exempel 1

Följande kod ingår i plugin-programmet getQueryParam. Den kör hjälpfunktionen getParameterValue mot vart och ett av de nyckel/värde-par som finns i URL:ens frågesträng (fullQueryString). För att extrahera varje nyckelvärdepar måste fullQueryString avgränsas och delas upp med ett et-tecken (&). ParameternKey refererar till frågesträngsparametern som plugin-programmet specifikt försöker extrahera från frågesträngen

returnValue = pt(fullQueryString, "&", "getParameterValue", parameterKey)

Ovanstående rad är en genväg för att köra kod som liknar följande:

var returnValue = "",
 parameters = fullQueryString.split("&"),
 parametersLength = parameters.length;
for(var i = 0; i < parametersLength; i++)
{
 returnValue = getParameterValue(parameters[i], parameterKey);
 if(returnValue !== "") break;
}

Tidigare versioner

3.0 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

2.01 (24 september 2019)

 • Mindre kodändringar för att minska den totala storleken

2.0 (17 april 2018)

 • Punktrelease (omkompilerad, mindre kodstorlek).
 • Stöd för både H-kod och AppMeasurement har lagts till.

1.0 (23 september 2013)

 • Ursprunglig version.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690