Adobe plug-in: getVisitNum

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

The getVisitNum plugin-programmet returnerar besöksnumret för alla besökare som kommer till webbplatsen inom det önskade antalet dagar. Analysis Workspace erbjuder en dimension av typen Besök nummer som ger liknande funktionalitet. Adobe rekommenderar att du använder denna plugin om du vill ha mer kontroll över hur besöksnumret ökas. Denna plugin behövs inte om den inbyggda dimensionen 'Besök nummer' i Analysis Workspace är tillräcklig för dina rapporteringsbehov.

Installera plugin-programmet med Web SDK-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Web SDK.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka Tags till vänster och klicka sedan på den önskade taggegenskapen.

 3. Klicka Extensions till vänster och klicka sedan på Catalog tab

 4. Leta rätt på och installera Common Web SDK Plugins tillägg.

 5. Klicka Data Elements till vänster och klicka sedan på dataelementet.

 6. Ange det önskade dataelementnamnet med följande konfiguration:

  • Tillägg: Vanliga SDK-plugin-program för webben
  • Dataelement: getVisitNum
 7. Ange önskade parametrar till höger.

 8. Spara och publicera ändringarna i dataelementet.

Installera plugin-programmet manuellt för att implementera Web SDK

Denna plugin stöds ännu inte för användning i en manuell implementering av Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till Extensions klickar du på Catalog knapp

 4. Installera och publicera Common Analytics Plugins extension

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera getVisitNum
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera Configure tracking using custom code dragspelspanel, som visar Open Editor -knappen.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getVisitNum v4.2 */
function getVisitNum(rp,erp){var a=rp,l=erp;function m(c){return isNaN(c)?!1:(parseFloat(c)|0)===parseFloat(c)}function n(c){var b=new Date,e=isNaN(c)?0:Math.floor(c);b.setHours(23);b.setMinutes(59);b.setSeconds(59);"w"===c&&(e=6-b.getDay());if("m"===c){e=b.getMonth()+1;var a=b.getFullYear();e=(new Date(a?a:1970,e?e:1,0)).getDate()-b.getDate()}b.setDate(b.getDate()+e);"y"===c&&(b.setMonth(11),b.setDate(31));return b}if("-v"===a)return{plugin:"getVisitNum",version:"4.2"};var f=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var c=0,b;c<window.s_c_il.length;c++)if(b=window.s_c_il[c],b._c&&"s_c"===b._c)return b}();"undefined"!==typeof f&&(f.contextData.getVisitNum="4.2");window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(c,b,e){if("string"===typeof c){var a=window.location.hostname,d=window.location.hostname.split(".").length-1;if(a&&!/^[0-9.]+$/.test(a)){d=2<d?d:2;var h=a.lastIndexOf(".");if(0<=h){for(;0<=h&&1<d;)h=a.lastIndexOf(".",h-1),d--;h=0<h?a.substring(h):a}}g=h;b="undefined"!==typeof b?""+b:"";if(e||""===b)if(""===b&&(e=-60),"number"===typeof e){var f=new Date;f.setTime(f.getTime()+6E4*e)}else f=e;return c&&(document.cookie=encodeURIComponent(c)+"="+encodeURIComponent(b)+"; path=/;"+(e?" expires="+f.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),"undefined"!==typeof window.cookieRead)?window.cookieRead(c)===b:!1}};window.cookieRead=window.cookieRead||function(c){if("string"===typeof c)c=encodeURIComponent(c);else return"";var b=" "+document.cookie,a=b.indexOf(" "+c+"="),d=0>a?a:b.indexOf(";",a);return(c=0>a?"":decodeURIComponent(b.substring(a+2+c.length,0>d?b.length:d)))?c:""};a=a?a:365;l="undefined"!==typeof l?!!l:m(a)?!0:!1;var p=(new Date).getTime();f=n(a);if(window.cookieRead("s_vnc"+a))var d=window.cookieRead("s_vnc"+a).split("&vn="),k=d[1];if(window.cookieRead("s_ivc"))return k?(window.cookieWrite("s_ivc",!0,30),k):"unknown visit number";if("undefined"!==typeof k)return k++,d=l&&m(a)?p+864E5*a:d[0],f.setTime(d),window.cookieWrite("s_vnc"+a,d+"&vn="+k,f),window.cookieWrite("s_ivc",!0,30),k;d=m(a)?p+864E5*a:n(a).getTime();window.cookieWrite("s_vnc"+a,d+"&vn=1",f);window.cookieWrite("s_ivc",!0,30);return"1"};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

The getVisitNum funktionen använder följande argument:

 • rp (valfritt, heltal ELLER sträng): Antalet dagar innan besöksnummerräknaren återställs. Standardvärdet är 365 när den inte är inställd.

  • När argumentet är "w", återställs räknaren i slutet av veckan (lördagen klockan 11:59)
  • När argumentet är "m", återställs räknaren i slutet av månaden (den sista dagen i den här månaden)
  • När argumentet är "y", vid årets slut (31 december)
 • erp (valfritt, booleskt): När rp argument är ett tal, det här argumentet avgör om giltigheten för besöksnumret ska förlängas. Om inställt på trueåterställer efterföljande träffar på webbplatsen besöksnummerräknaren. Om inställt på falsefortsätter inte efterföljande träffar på din webbplats när besöksnummerräknaren återställs. Standardvärdet är true. Det här argumentet är inte giltigt om rp argument är en sträng.

Besöksnummerökningen när besökaren återvänder till er webbplats efter 30 minuters inaktivitet. Om den här funktionen anropas returneras ett heltal som representerar besökarens aktuella besöksnummer.

Detta plugin-program ställer in en cookie från första part som kallas "s_vnc[LENGTH]" där [LENGTH] är värdet som skickas till rp argument. Till exempel: "s_vncw", "s_vncm", eller "s_vnc365". Värdet för cookien är en kombination av en Unix-tidsstämpel som representerar när besöksräknaren återställs, till exempel slutet av veckan, slutet av månaden eller efter 365 dagars inaktivitet. Den innehåller även det aktuella besöksnumret. Detta plugin-program ställer in en annan cookie med namnet "s_ivc" som är inställd på true och upphör efter 30 minuters inaktivitet.

Exempel

// Sets prop4 to the visit number, storing the value in a cookie that expires in 365 days
// The cookie value is reset only if there are 365+ days of inactivity or the visitor clears their cookies.
s.prop4 = getVisitNum();

// Sets eVar4 to the visit number, storing the value in a cookie that expires in 200 days
// The cookie value is reset only if there are 200+ days of inactivity or the visitor clears their cookies.
s.eVar4 = getVisitNum(200);

// Sets eVar16 to the visit number, storing the value in a cookie that expires in 90 days.
// The cookie value is reset after 90 days, regardless of how many visits that happen in those 90 days.
s.eVar16 = getVisitNum(90,false);

// Track the visit number unique to the week, month, and year, all in separate variables
// The plug-in automatically creates three separate cookies to track these values
s.prop1 = getVisitNum("w");
s.prop2 = getVisitNum("m");
s.prop3 = getVisitNum("y");

Tidigare versioner

4.2 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

4.11 (30 september 2019)

 • Ett problem där erp argumentet angavs explicit till false.

4.1 (21 maj 2018)

 • Uppdaterade endOfDatePeriod plugin till v1.1.

4.0 (17 april 2018)

 • Punktrelease (omkompilerad, mindre kodstorlek).
 • Tog bort cookie-argument eftersom plugin-programmet nu dynamiskt genererar cookies baserat på rp argument)

3.0 (5 juni 2016)

 • fullständig översyn
 • Alla tidigare lösningar som finns i olika versioner av getVisitNum plugin-program.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690