Adobe plug-in: getVisitDuration

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

The getVisitDuration plugin-programmet håller reda på hur lång tid i minuter besökaren har befunnit sig på webbplatsen fram till den tidpunkten. Adobe rekommenderar att du använder denna plugin om du vill spåra den kumulativa tiden på webbplatsen fram till den tidpunkten eller för att spåra den tid det tar att utföra en aktivitet. Den här plugin-programmet spårar inte tiden mellan händelser. Om du vill ha den här funktionen använder du getTimeBetweenEvents plugin-program.

Installera plugin-programmet med Web SDK-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Web SDK.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka Tags till vänster och klicka sedan på den önskade taggegenskapen.

 3. Klicka Extensions till vänster och klicka sedan på Catalog tab

 4. Leta rätt på och installera Common Web SDK Plugins tillägg.

 5. Klicka Data Elements till vänster och klicka sedan på dataelementet.

 6. Ange det önskade dataelementnamnet med följande konfiguration:

  • Tillägg: Vanliga SDK-plugin-program för webben
  • Dataelement: getVisitDuration
 7. Spara och publicera ändringarna i dataelementet.

Installera plugin-programmet manuellt för att implementera Web SDK

Denna plugin stöds ännu inte för användning i en manuell implementering av Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till Extensions klickar du på Catalog knapp

 4. Installera och publicera Common Analytics Plugins extension

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera getVisitDuration
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera Configure tracking using custom code dragspelspanel, som visar Open Editor -knappen.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getVisitDuration v2.1 */
function getVisitDuration(){if(arguments&&"-v"===arguments[0])return{plugin:"getVisitDuration",version:"2.1"};var d=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var c=0,b;c<window.s_c_il.length;c++)if(b=window.s_c_il[c],b._c&&"s_c"===b._c)return b}();"undefined"!==typeof d&&(d.contextData.getVisitDuration="2.1");window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(c,b,f){if("string"===typeof c){var h=window.location.hostname,a=window.location.hostname.split(".").length-1;if(h&&!/^[0-9.]+$/.test(h)){a=2<a?a:2;var e=h.lastIndexOf(".");if(0<=e){for(;0<=e&&1<a;)e=h.lastIndexOf(".",e-1),a--;e=0<e?h.substring(e):h}}g=e;b="undefined"!==typeof b?""+b:"";if(f||""===b)if(""===b&&(f=-60),"number"===typeof f){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()\+6E4*f)}else d=f;return c&&(document.cookie=encodeURIComponent(c)+"="+encodeURIComponent(b)+"; path=/;"+(f?" expires="+d.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),"undefined"!==typeof cookieRead)?cookieRead(c)===b:!1}};window.cookieRead=window.cookieRead||function(c){if("string"===typeof c)c=encodeURIComponent(c);else return"";var b=" "+document.cookie,a=b.indexOf(" "+c+"="),d=0>a?a:b.indexOf(";",a);return(c=0>a?"":decodeURIComponent(b.substring(a+2+c.length,0>d?b.length:d)))?c:""};d=(new Date).getTime();var k=cookieRead("s_dur"),a=0;if(isNaN(k)||18E5<d-k)k=d;a=d-k;cookieWrite("s_dur",k+"",30);if(0===a)return"first hit of visit";a=Math.floor(a/6E4);return 0===a?"less than a minute":1===a?"1 minute":a+" minutes"};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

The getVisitDuration funktionen använder inte några argument. Det returnerar ett av följande värden:

 • "first hit of visit"
 • "less than a minute"
 • "1 minute"
 • "[x] minutes" (där [x] är antalet minuter som gått sedan besökaren landade på platsen)

Denna plugin skapar en cookie från första part som kallas "s_dur", vilket är antalet millisekunder som har gått sedan besökaren landade på platsen. Kakan går ut efter 30 minuters inaktivitet.

Exempel

// Always sets eVar10 to the number of minutes passed since the visitor first landed on the site
s.eVar10 = getVisitDuration();

// Checks if the events variable contains the purchase event.
// If it does, sets eVar56 to the number of minutes between the start of the visit and the time of purchase
if(inList(s.events, "purchase")) s.eVar56 = getVisitDuration();

Tidigare versioner

2.1 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

2.0 (2 maj 2018)

 • Point release (fullständig omanalys/omskrivning av plugin-program).
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690