Adobe plug-in: getTimeSinceLastVisit

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

Med plugin-programmet getTimeSinceLastVisit kan du spåra hur lång tid det har tagit för en besökare att återvända till din webbplats efter det senaste besöket.

Installera plugin-programmet med Web SDK-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Web SDK.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.

 2. Klicka på Tags till vänster och klicka sedan på den önskade taggegenskapen.

 3. Klicka på Extensions till vänster och sedan på fliken Catalog

 4. Leta reda på och installera tillägget Common Web SDK Plugins.

 5. Klicka på Data Elements till vänster och klicka sedan på det önskade dataelementet.

 6. Ange det önskade dataelementnamnet med följande konfiguration:

  • Tillägg: Vanliga SDK-plugin-program för webben
  • Dataelement: getTimeSinceLastVisit
 7. Spara och publicera ändringarna i dataelementet.

Installera plugin-programmet manuellt för att implementera Web SDK

Denna plugin stöds ännu inte för användning i en manuell implementering av Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till fliken Extensions och klicka sedan på knappen Catalog

 4. Installera och publicera tillägget Common Analytics Plugins

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera getTimeSinceLastVisit
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till fliken Extensions och klicka sedan på knappen Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera dragspelsfliken Configure tracking using custom code som visar knappen Open Editor.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getTimeSinceLastVisit v2.0 */
function getTimeSinceLastVisit(){if(arguments&&"-v"===arguments[0])return{plugin:"getTimeSinceLastVisit",version:"2.0"};var h=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var c=0,b;c<window.s_c_il.length;c++)if(b=window.s_c_il[c],b._c&&"s_c"===b._c)return b}();"undefined"!==typeof h&&(h.contextData.getTimeSinceLastVisit="2.0");window.formatTime=window.formatTime||function(c,b,d){function f(b,d,c,e){if("string"!==typeof d)return!1;if("string"===typeof b)b=b.split(c||",");else if("object"!==typeof b)return!1;c=0;for(a=b.length;c<a;c++)if(1==e&&d===b[c]||d.toLowerCase()===b[c].toLowerCase())return!0;return!1}if(!("undefined"===typeof c||isNaN(c)||0>Number(c))){var e="";"string"===typeof b&&"d"===b||("string"!==typeof b||!f("h,m,s",b))&&86400<=c?(b=86400,e="days",d=isNaN(d)?1:b/(d*b)):"string"===typeof b&&"h"===b||("string"!==typeof b||!f("m,s",b))&&3600<=c?(b=3600,e="hours",d=isNaN(d)?4:b/(d*b)):"string"===typeof b&&"m"===b||("string"!==typeof b||!f("s",b))&&60<=c?(b=60,e="minutes",d=isNaN(d)?2:b/(d*b)):(b=1,e="seconds",d=isNaN(d)?.2:b/d);e=Math.round(c*d/b)/d+" "+e;0===e.indexOf("1 ")&&(e=e.substring(0,e.length-1));return e}};window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(c,b,d){if("string"===typeof c){var f=window.location.hostname,e=window.location.hostname.split(".").length-1;if(f&&!/^[0-9.]+$/.test(f)){e=2<e?e:2;var k=f.lastIndexOf(".");if(0<=k){for(;0<=k&&1<e;)k=f.lastIndexOf(".",k-1),e--;k=0<k?f.substring(k):f}}g=k;b="undefined"!==typeof b?""+b:"";if(d||""===b)if(""===b&&(d=-60),"number"===typeof d){var h=new Date;h.setTime(h.getTime()+6E4*d)}else h=d;return c&&(document.cookie=encodeURIComponent(c)+"="+encodeURIComponent(b)+"; path=/;"+(d?" expires="+h.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),"undefined"!==typeof cookieRead)?cookieRead(c)===b:!1}};window.cookieRead=window.cookieRead||function(c){if("string"===typeof c)c=encodeURIComponent(c);else return"";var b=" "\+document.cookie,d=b.indexOf(" "+c+"="),f=0>d?d:b.indexOf(";",d);return(c=0>d?"":decodeURIComponent(b.substring(d+2+c.length,0>f?b.length:f)))?c:""};h=new Date;var m=h.getTime(),n=cookieRead("s_tslv")||0,l=Math.round((m-n)/1E3);h.setTime(m+63072E6);cookieWrite("s_tslv",m,h);return n?1800<l||cookieRead("s_inv")?(cookieRead("s_inv")&&(l=cookieRead("s_inv")),cookieWrite("s_inv",l,30),"0"!==l?formatTime(l):"New Visitor"):"":(cookieWrite("s_inv","0",30),"New Visitor")};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

Funktionen getTimeSinceLastVisit använder inga argument. Den returnerar den tid som gått sedan besökaren senast kom till webbplatsen och som är paketerad i följande format:

 • Tid mellan 30 minuter och en timme sedan det senaste besöket är inställt på närmaste halvminuters test. Till exempel "30.5 minutes", "53 minutes"
 • Tiden mellan en timme och en dag avrundas till närmaste kvartalstimme. Till exempel "2.25 hours", "7.5 hours"
 • Tiden som är större än en dag avrundas till närmsta dagstidsinställning. Exempel: "1 day", "3 days", "9 days", "372 days"
 • Om en besökare inte har besökt tidigare eller om den förflutna tiden är längre än två år, anges värdet till "New Visitor".
NOTE
Denna plugin returnerar bara ett värde vid första besöket.

Denna plugin skapar en cookie från första part med namnet "s_tslv" som är inställd på en Unix-tidsstämpel för den aktuella tiden. Kakan går ut efter två års inaktivitet.

Exempel

// Given a visitor's first visit to the site
// Sets prop1 to "New Visitor"
s.prop1 = getTimeSinceLastVisit();

// 35 minutes later, the same visitor returns
// Sets prop1 to "35 minutes"
s.prop1 = getTimeSinceLastVisit();

// 4 days later, the same visitor returns
// Sets prop1 to "4 days"
s.prop1 = getTimeSinceLastVisit();

Tidigare versioner

2.0 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

1.0 (16 april 2018)

 • Punktrelease (omkompilerad kod och mindre storlek).
 • Kod härledd från plugin-programmet getDaysSinceLastVisit (nu borttaget och namnändrat).
 • formatTime och inList plugin-program används nu för returvärdet.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690