Adobe plug-in: getQueryParam

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

The getQueryParam Med plugin-programmet kan du extrahera värdet för alla frågesträngsparametrar som finns i en URL. Det är användbart för att extrahera kampanjkoder, både interna och externa, från URL:er för landningssidor. Det är också värdefullt när du extraherar söktermer eller andra frågesträngsparametrar.

Detta plugin-program innehåller robusta funktioner för att analysera komplexa URL:er, inklusive hashvärden och URL:er som innehåller flera frågesträngsparametrar. Om du bara behöver ha en enkel frågesträngsparameter rekommenderar Adobe att du använder URL-parameterfunktionerna med hjälp av Web SDK eller Adobe Analytics-tillägget eller Util.getQueryParam() som ingår i AppMeasurementet.

Installera plugin-programmet med Web SDK-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Web SDK.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka Tags till vänster och klicka sedan på den önskade taggegenskapen.

 3. Klicka Extensions till vänster och klicka sedan på Catalog tab

 4. Leta rätt på och installera Common Web SDK Plugins tillägg.

 5. Klicka Data Elements till vänster och klicka sedan på dataelementet.

 6. Ange det önskade dataelementnamnet med följande konfiguration:

  • Tillägg: Vanliga SDK-plugin-program för webben
  • Dataelement: getQueryParam
 7. Ange önskade parametrar till höger.

 8. Spara och publicera ändringarna i dataelementet.

Installera plugin-programmet manuellt för att implementera Web SDK

Denna plugin stöds ännu inte för användning i en manuell implementering av Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till Extensions klickar du på Catalog knapp

 4. Installera och publicera Common Analytics Plugins extension

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera getQueryParam
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera Configure tracking using custom code dragspelspanel, som visar Open Editor -knappen.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.
/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getQueryParam v4.0.1 */
function getQueryParam(a,d,f){function n(g,c){c=c.split("?").join("&");c=c.split("#").join("&");var e=c.indexOf("&");if(g&&(-1<e||c.indexOf("=")>e)){e=c.substring(e+1);e=e.split("&");for(var h=0,p=e.length;h<p;h++){var l=e[h].split("="),q=l[1];if(l[0].toLowerCase()===g.toLowerCase())return decodeURIComponent(q||!0)}}return""}if("-v"===a)return{plugin:"getQueryParam",version:"4.0.1"};var b=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var g=0,c;g<window.s_c_il.length;g++)if(c=window.s_c_il[g],c._c&&"s_c"===c._c)return c}();"undefined"!==typeof b&&(b.contextData.getQueryParam="4.0");if(a){d=d||"";f=(f||"undefined"!==typeof b&&b.pageURL||location.href)+"";(4<d.length||-1<d.indexOf("="))&&f&&4>f.length&&(b=d,d=f,f=b);b="";for(var m=a.split(","),r=m.length,k=0;k<r;k++)a=n(m[k],f),"string"===typeof a?(a=-1<a.indexOf("#")?a.substring(0,a.indexOf("#")):a,b+=b?d+a:a):b=""===b?a:b+(d+a);return b}};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

The getQueryParam funktionen använder följande argument:

 • qsp (obligatoriskt): En kommaavgränsad lista med frågesträngsparametrar att söka efter i URL:en. Den är inte skiftlägeskänslig.
 • de (valfritt): Den avgränsare som ska användas om flera frågesträngsparametrar matchar. Standardvärdet är en tom sträng.
 • url (valfritt): En anpassad URL, sträng eller variabel som frågesträngens parametervärden ska extraheras från. Standardvärdet är window.location.

Om den här funktionen anropas returneras ett värde beroende på argumenten ovan och URL

 • Om ingen matchande frågesträngsparameter hittas returnerar funktionen en tom sträng.
 • Om en matchande frågesträngsparameter hittas returnerar funktionen frågesträngsparameterns värde.
 • Om en matchande frågesträngsparameter påträffas men värdet är tomt, returnerar funktionen true.
 • Om flera matchande frågesträngsparametrar hittas returnerar funktionen en sträng med varje parametervärde avgränsat med strängen i de argument.

Exempel

// Given the URL https://example.com/?cid=trackingcode
// Sets the campaign variable to "trackingcode"
s.campaign = getQueryParam('cid');

// Given the URL https://example.com/?cid=trackingcode&ecid=123
// Sets the campaign variable to "trackingcode:123"
s.campaign = getQueryParam('cid,ecid',':');

// Given the URL https://example.com/?cid=trackingcode&ecid=123
// Sets the campaign variable to "trackingcode123"
s.campaign = getQueryParam('cid,ecid');

// Given the URL https://example.com/?cid=trackingcode&ecid=123#location
// Sets the campaign variable to "123"
s.campaign = getQueryParam('ecid');

// Given the URL https://example.com/#location&cid=trackingcode&ecid=123
// Sets the campaign variable to "123"
// The plug-in replaces the URL's hash character with a question mark if a question mark doesn't exist.
s.campaign = getQueryParam('ecid');

// Given the URL https://example.com
// Does not set the campaign variable to a value.
s.pageURL = "https://example.com/?cid=trackingcode";
s.campaign = getQueryParam('cid');

// Given the URL https://example.com
// Sets the campaign variable to "trackingcode"
s.pageURL = "https://example.com/?cid=trackingcode";
s.campaign = getQueryParam('cid','',s.pageURL);

// Given the URL https://example.com
// Sets eVar2 to "123|trackingcode|true|300"
s.eVar1 = "https://example.com/?cid=trackingcode&ecid=123#location&pos=300";
s.eVar2 = getQueryParam('ecid,cid,location,pos','|',s.eVar1);

Tidigare versioner

4.0.1 (26 mars 2021)

 • Ett problem har uppdaterats där undefined returnerades i stället för "" om frågeparametern inte fanns i frågesträngen.

4.0 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.
 • Tog bort beroenden för pt-plugin.

3.3 (24 september 2019)

 • Onödig logik som minskar kodstorleken har ignorerats

3.2 (15 maj 2018)

 • Flyttad findParameterValue och getParameterValue funktioner i getQueryParam function

3.1 (10 maj 2018)

 • Ett problem med att hämta frågesträngsparametrar utan värde har korrigerats

3.0 (16 april 2018)

 • Punktrelease (omkompilerad, mindre kodstorlek).
 • Ändrade namn på hjälpfunktioner till findParameterValue och getParameterValue för läsbarhet.
 • Tog bort behovet av att lägga till ett argument för att hitta parametrar i URL-hash

2.5 (8 januari 2016)

 • Kompatibel med både H-kod och AppMeasurement (kräver s.pt med AppMeasurement).

2,4

 • Lagt till h -parameter, som gör att koden kan hitta frågesträngsparametrar som hittas efter hash (#)

2,3

 • Korrigerade ett regressionsproblem där plugin-programmet bara fungerade när hashen fanns efter spårningskoden

2,2

 • Tar nu bort hash-tecken (och allt efteråt) från returvärdet

2,1

 • Kompatibel med H.10-kod
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690