Adobe plug-in: getAndPersistValue

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

Med plugin-programmet getAndPersistValue kan du lagra ett värde i en cookie som kan hämtas senare under ett besök. Den har en liknande roll som funktionen Storage duration i Adobe Analytics-tillägget i Adobe Experience Platform Data Collection. Adobe rekommenderar att du använder det här plugin-programmet om du automatiskt vill behålla en Analytics-variabel på samma värde i efterföljande träffar efter att variabeln har angetts. Det här plugin-programmet är inte nödvändigt om funktionen Storage duration i Analytics-tillägget är tillräcklig. Du behöver inte heller använda denna plugin om du inte behöver ställa in och behålla variabler till samma värde i efterföljande träffar. Den inbyggda eVars-beständigheten kräver inte att denna plugin används eftersom eVars finns kvar på serversidan vid Adobe.

Installera plugin-programmet med Web SDK-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Web SDK.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.

 2. Klicka på Tags till vänster och klicka sedan på den önskade taggegenskapen.

 3. Klicka på Extensions till vänster och sedan på fliken Catalog

 4. Leta reda på och installera tillägget Common Web SDK Plugins.

 5. Klicka på Data Elements till vänster och klicka sedan på det önskade dataelementet.

 6. Ange det önskade dataelementnamnet med följande konfiguration:

  • Tillägg: Vanliga SDK-plugin-program för webben
  • Dataelement: getAndPersistValue
 7. Ange önskade parametrar till höger.

 8. Spara och publicera ändringarna i dataelementet.

Installera plugin-programmet manuellt för att implementera Web SDK

Denna plugin stöds ännu inte för användning i en manuell implementering av Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till fliken Extensions och klicka sedan på knappen Catalog

 4. Installera och publicera tillägget Common Analytics Plugins

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initiera getAndPersistValue
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med dina inloggningsuppgifter för AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till fliken Extensions och klicka sedan på knappen Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera dragspelsfliken Configure tracking using custom code som visar knappen Open Editor.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: getAndPersistValue v3.0 (Requires AppMeasurement) */
function getAndPersistValue(vtp,cn,ex){var d=vtp,k=cn,l=ex;if("undefined"!==typeof d&&"-v"===d)return{plugin:"getAndPersistValue",version:"3.0"};var a=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var c=0,b;c<window.s_c_il.length;c++)if(b=window.s_c_il[c],b._c&&"s_c"===b._c)return b}();"undefined"!==typeof a&&(a.contextData.getAndPersistValue="3.0");window.cookieWrite=window.cookieWrite||function(c,b,f){if("string"===typeof c){var h=window.location.hostname,a=window.location.hostname.split(".").length-1;if(h&&!/^[0-9.]+$/.test(h)){a=2<a?a:2;var e=h.lastIndexOf(".");if(0<=e){for(;0<=e&&1<a;)e=h.lastIndexOf(".",e-1),a--;e=0<e?h.substring(e):h}}g=e;b="undefined"!==typeof b?""+b:"";if(f||""===b)if(""===b&&(f=-60),"number"===typeof f){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+6E4*f)}else d=f;return c&&(document.cookie=encodeURIComponent(c)+"="+encodeURIComponent(b)+"; path=/;"+(f?" expires="+d.toUTCString()+";":"")+(g?" domain="+g+";":""),"undefined"!==typeof cookieRead)?cookieRead(c)===b:!1}};window.cookieRead=window.cookieRead||function(c){if("string"===typeof c)c=encodeURIComponent(c);else return"";var b=" "+document.cookie,a=b.indexOf(" "+c+"="),d=0>a?a:b.indexOf(";",a);return(c=0>a?"":decodeURIComponent(b.substring(a+2+c.length,0>d?b.length:d)))?c:""};a=new Date;k=k?k:"s_gapv";(l=l?l:0)?a.setTime(a.getTime()+864E5*l):a.setTime(a.getTime()+18E5);"undefined"!==typeof d&&d||(d=cookieRead(k));cookieWrite(k,d,a);return d};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

Funktionen getAndPersist använder följande argument:

 • vtp (obligatoriskt): Det värde som ska behållas från sida till sida
 • cn (valfritt): Namnet på den cookie som värdet ska lagras i. Om det här argumentet inte anges får cookien namnet "s_gapv"
 • ex (valfritt): Antalet dagar innan cookien upphör att gälla. Om det här argumentet är 0 eller inte är inställt upphör cookien att gälla när besöket är slut (30 minuters inaktivitet).

Om variabeln i argumentet vtp är inställd ställer plugin-programmet in cookien och returnerar sedan cookie-värdet. Om variabeln i argumentet vtp inte är inställd returnerar plugin-programmet bara cookie-värdet.

Exempel

// Sets eVar21 to "raccoon", and sets the ev21gapv cookie to "raccoon" (which expires in 28 days).
s.eVar21 = "raccoon";
s.eVar21 = getAndPersistValue(s.eVar21,"ev21gapv",28);

// Checks the "ev21gapv" cookie for a value and assigns it to eVar21. It does not set a cookie value or reset an existing cookie's expiration since the value is not set on the page.
// If there is a cookie, assigns eVar21 to that value. Otherwise, eVar21 is blank.
s.eVar21 = getAndPersistValue(s.eVar21,"ev21gapv",28);

// Checks the "ev21gapv" cookie for a value and assigns it to prop35. It does not set a cookie value or reset an existing cookie's expiration since eVar21 is not set on the page.
s.prop35 = getAndPersistValue(s.eVar21,"ev21gapv",28);

// Sets eVar21 to "panda", and sets the ev21gapv cookie to "panda" (which expires in 14 days). It then sets prop35 to the value contained in the ev21gapv cookie.
// Ultimately both eVar21 and prop35 contain the value "panda".
s.eVar21 = "panda";
s.prop35 = getAndPersistValue(s.eVar21,"ev21gapv",14);

// Sets eVar30 to "shopping", and sets the s_gapv cookie to "shopping" (which expires at the end of the browser session).
s.eVar30 = "shopping";
s.eVar30 = getAndPersistValue(s.eVar30);

Tidigare versioner

3.0 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

2.0 (16 april 2018)

 • Point release (mindre kodstorlek)
 • Om du skickar 0 till argumentet ex kommer det att upphöra att gälla efter 30 minuters inaktivitet i stället för att gå ut i slutet av webbläsarsessionen.

1.0 (18 januari 2016)

 • Ursprunglig version.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690