dynamicAccountSelection

IMPORTANT
Dynamiska konton stöds bara med äldre JavaScript-implementeringar (H-kod). Dessa variabler stöds inte i aktuella AppMeasurement-bibliotek eller Adobe Experience Platform Data Collection.

The dynamicAccountSelection är en boolesk variabel som avgör om dynamiskt kontoval används.

Om inställt på true, tittar JavaScript-filen på dynamicAccountMatch och dynamicAccountList.

Om inställt på falseeller om variabeln inte är definierad dynamicAccountMatch och dynamicAccountList variabler ignoreras.

Om variabeln inte definieras är standardvärdet false.

Syntax

s.dynamicAccountSelection = [boolean];

Exempel

s.dynamicAccountSelection = true;
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690