Migrera komponenter och projekt från Adobe Analytics till Customer Journey Analytics

Adobe Analytics-administratörer kan migrera Adobe Analytics-projekt och tillhörande komponenter till Customer Journey Analytics.

Migreringsprocessen omfattar:

 • Återskapande av Adobe Analytics-projekt i Customer Journey Analytics.

 • Mappa mått och mätvärden från Adobe Analytics rapporteringsprogram till mått och mätvärden i datavyer i Customer Journey Analytics.

  Vissa dimensioner och mätvärden mappas automatiskt, andra måste du manuellt mappa som en del av migreringsprocessen. Segment migreras också, men de behöver inte mappas som en del av migreringsprocessen.

  Alla migrerade komponenter visas i migreringssammanfattningen när migreringen är klar.

Förbereda för migrering

Läs mer om hur du migrerar projekt i Förbereda för att migrera komponenter och projekt från Adobe Analytics till Customer Journey Analytics.

Migrera Adobe Analytics-projekt till Customer Journey Analytics

IMPORTANT
Läs mer om hur du migrerar projekt i Förbereda för att migrera komponenter och projekt från Adobe Analytics till Customer Journey Analytics.
Alla dimensioner eller mätvärden som du mappar är permanenta, både för det här projektet och för alla framtida projekt som migreras i hela IMS-organisationen. Alla mappningar du gör kan inte ändras när migreringen har slutförts.
 1. I Adobe Analytics väljer du Administratör tabbtangenten och sedan välja Alla administratörer.

 2. Under Datakonfiguration och insamling, markera Komponentmigrering.

 3. Leta reda på det projekt som du vill migrera. Du kan filtrera, sortera och söka i projektlistan.

  Som standard visas endast projekt som delas med dig. Om du vill visa alla projekt i organisationen väljer du Filter ikon och sedan expandera Andra filter och markera Visa alla. (Mer information om filtrering, sortering och sökning i projektlistan finns i Filtrera, sortera och söka i projektlistan.)

 4. För musen över projektet som du vill migrera och välj sedan Migrera icon Migrera projekt .

  eller

  Välj det projekt som du vill migrera och välj sedan Migrera till Customer Journey Analytics.

  Du kan bara välja ett projekt åt gången för migrering.

  The Migrera project_name till Customer Journey Analytics visas.

 5. I Projektägare börjar du skriva namnet på den användare som du vill ange som projektägare i Customer Journey Analytics och väljer sedan namnet i listrutan.

  Ägaren som du anger har fullständig behörighet till projektet.

 6. I Kartschema för rapportsviter väljer du en rapportsvit.

 7. I Datavy väljer du datavyn i Customer Journey Analytics där du vill att projektet och komponenterna ska migreras.

 8. Välj Kartschema.

 9. I Kartschema -avsnittet expanderar du Dimensioner och Mått -avsnitt.

  Vissa mått och mätvärden i Adobe Analytics mappas automatiskt till en dimension eller ett mätvärde i Customer Journey Analytics. Andra måste mappas manuellt.

  Mappa dimensioner och mätvärden automatiskt

  note note
  NOTE
  Om du använde WebSDK för att importera data till Adobe Experience Platform kan mått och mått inte mappas automatiskt. Mer information finns i Förutsättningar in Förbereda för att migrera komponenter och projekt från Adobe Analytics till Customer Journey Analytics.

  Vissa mått och mätvärden i Adobe Analytics mappas automatiskt till en dimension eller ett mätvärde i Customer Journey Analytics. Du kan inte fatta några mappningsbeslut för de här dimensionerna och måtten.

  Till exempel Besök i Adobe Analytics mappas automatiskt med Sessioner mätvärden i Customer Journey Analytics.

  Du kan välja vilken dimension eller vilket mätvärde som helst för att visa deras associerade ID:n.

  Projektmigreringsschema

  Mappa dimensioner och mått manuellt

  Vissa mått och mätvärden i Adobe Analytics kan inte automatiskt mappas till en dimension eller ett mätvärde i Customer Journey Analytics.

  När en dimension eller ett mått inte kan mappas automatiskt visas en orange räknare bredvid Dimensioner eller Mått avsnittsrubrik, som anger antalet dimensioner eller mått som måste mappas manuellt. I tabellen visas en varningsikon varningsikon visas bredvid varje dimension eller mätvärde som behöver mappas manuellt.

  Dessutom är Status kolumn säger Ej mappad.

  Manuell karta för migreringsschema

 10. Om du vill mappa mått och mått manuellt väljer du en dimension eller ett mått som innehåller en varningsikon varningsikon och sedan i Mappat Customer Journey Analytics-mått fält (eller Mappad Customer Journey Analytics-dimension om du mappar en dimension), markerar du den dimension eller det mått i Customer Journey Analytics som du vill mappa till den dimension eller det mått som du har valt.

  kartmått och mätvärden

  När en dimension eller ett mått har mappats försvinner varningsikonen och Status kolumn ändras till Mappat med en grön punkt. (Status för Mappat med en grå punkt anger att dimensionen eller måttet mappades under en tidigare migrering. Det går inte att uppdatera tidigare mappningar.)

  Upprepa den här processen för varje dimension eller mätvärde som innehåller varningsikonen.

  När alla dimensioner och mått i Adobe Analytics rapportsserie har mappats till en dimension eller ett mått i datavyn i Customer Journey Analytics, visas en grön bock bock visas bredvid rapportsvitens namn i Kartschema för rapportsviter -avsnitt.

 11. (Villkorligt) Om projektet som du migrerar innehåller mer än en rapportsvit väljer du en annan rapportsvit i Kartschema för rapportsviter och sedan upprepa steg 6 genom steg 10.

 12. Välj Migrera.

  note warning
  WARNING
  Ett varningsmeddelande visas när du har valt Migrera. Innan du fortsätter bör du vara medveten om att alla dimensioner och mätvärden som du mappar är permanenta, både för det här projektet och för alla framtida projekt som migreras i hela organisationen. Om du fortsätter går det inte att ändra de mappningar du gör.

  När migreringen är klar Migreringsstatus sidan innehåller en sammanfattning av vad som migrerades.

  Om migreringen misslyckas, se Försök att utföra migreringen igen för mer information.

Försök att utföra migreringen igen

Om en migrering misslyckas kan du försöka migrera igen.

Innan du försöker utföra en misslyckad migrering måste du ta bort alla element som inte stöds från projektet.

NOTE
Om migreringen fortsätter att misslyckas efter ett nytt försök kontaktar du kundtjänst med projekt-ID:t. Du hittar projekt-ID:t på statussidan för migrering.

Så här gör du om en misslyckad migrering:

 1. I Adobe Analytics väljer du Administratör tabbtangenten och sedan välja Alla administratörer.

 2. Under Datakonfiguration och insamling, markera Komponentmigrering.

 3. Välj Misslyckades i Migreringsstatus -kolumnen bredvid projektet som du vill försöka igen.

  migreringsstatuskolumnen misslyckades

  The Migreringsstatus visas.

  Den här sidan visas även omedelbart efter att migreringsstegen som beskrivs i avsnittet har slutförts Migrera Adobe Analytics-projekt till Customer Journey Analytics ovan.

 4. Välj Försök migrera igen.

Filtrera, sortera och söka i projektlistan

Du kan filtrera, sortera och söka i projektlistan på sidan Komponentmigrering.

Filtrera listan med projekt

Du kan filtrera efter följande kriterier:

Filter
Beskrivning
Status

Flyttningens status:

 • Inte startat
 • Startat
 • Slutförd
 • Misslyckades

.

Taggar
Markera eventuella taggar i listan med taggar. Endast projekt där de markerade taggarna används visas.
Rapportsvit
Välj en rapportsvit i listan med rapportsviter. Endast projekt som använder de valda rapportsviterna visas.
Ägare
Välj en ägare i listan över ägare. Endast projekt som ägs av de användare du väljer visas.
Andra filter

Följande ytterligare filter är tillgängliga:

 • Min: Visar endast projekt där du har angetts som ägare.
 • Delas med mig: Visar endast projekt som har delats med dig.
 • Favoriter: Visar endast projekt som har markerats som favoriter. (Du kan markera ett projekt som en favorit på menyn projektstartsida.)
 • Månadsvis
 • Årsvis

Sortera listan med projekt

Du kan sortera projektlistan efter valfri kolumn.

Så här sorterar du listan med projekt:

 1. Markera kolumnrubriken för den kolumn som du vill sortera efter.

 2. (Valfritt) Markera samma kolumnrubrik igen om du vill kasta om sorteringsordningen.

Söka efter ett projekt

Du kan söka i listan med projekt på sidan Komponentmigrering för att hitta det projekt som du vill migrera.

 1. I sökfältet högst upp på sidan Komponentmigrering börjar du skriva namnet på projektet som du vill migrera.

 2. Välj projektet när det visas i listrutan.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529