Rapportkolumner för specialrapporter

Kolumn
Beskrivning
[Advertiser-specifika anpassade (härledda) mätvärden]
Värdet för ett anpassat mätvärde som du har skapat och som beräknas utifrån befintliga mätvärden.
[Advertiser-specifika konverteringsvärden]
Antalet konverteringar för ett angivet konverteringsmått eller webbplatsengagemangsmått.
Absolute Top Impression Rate Percent
Procentandelen annonser som visades på den första positionen högst upp i sökresultaten.
Absolute Top Impression Share Lost To Budget Percent
Den beräknade procentandel av tiden som dina annonser inte visades i den första positionen högst upp i sökresultaten eftersom din dagliga eller månadsvisa budget var för låg.
Absolute Top Impression Share Lost To Rank Percent
Den procentandel av tiden som era annonser inte visades i den första positionen högst upp i sökresultaten på grund av dålig annonsrankning.
Absolute Top Impression Share Percent
De avbildningar du har fått på den absoluta översta platsen (första och ovanför sökresultaten för organisk sökning) dividerat med det uppskattade antalet visningar som du var berättigad att ta emot på den översta platsen.
Account Name
Kontonamnet.
Account Number
(MSA Ad Extension rapporter) Den kontoidentifierare som har tilldelats av annonsnätverket.
Account Status
(MSA Ad Extension rapporter) Kontots status: Active, Paused, eller Inactive.
Ad Distribution
(Bing Ads Geo Report, MSA Network Impression Share Reportoch MSA Network Performance Report) Där annonsen distribuerades: Audience (i målgruppsnätverket),Search (på sökresultatsidor) eller Content (på Microsoftegna webbplatser eller deltagande partnerwebbplatser).
Ad Extension ID
(MSA Ad Extension rapporter) ID:t för annonseringstillägget.
Ad Extension Number
(MSA Ad Extension rapporter) Versionsattributet för tillägget.
Ad Extension Type
(MSA Ad Extension rapporter) Typ av annonstillägg.
Ad Group
Annonsgruppen.
Ad Group ID
Det numeriska ID som tilldelas annonsgruppen av Search, Social och Commerce.
Ad Group Name
Annonsgruppen.
Ad Group Status
Annonsgruppens status: Active, Paused, eller Deleted.
Ad Title
(MSA Ad Extension rapporter) Annonstiteln.
Advertiser
Annonsörens namn.
Advertiser ID
Det numeriska ID:t för annonsörens konto Search, Social och Commerce.
All Conversion Rate
(MSA Ad Extension rapporter) Konverteringsgraden i procent.
All Conversions
(MSA Ad Extension rapporter) Antal konverteringar.
All Conversions Qualified
(MSA Ad Extension rapporter) Antal konverteringar.
All Cost Per Conversion
(MSA Ad Extension rapporter) Kostnaden per konvertering. <!— Hur skiljer sig detta — och de andra fälten — från vanliga mätvärden, som t.ex."Kostnad per konvertering" —>
All Return on Ad Spend
(MSA Ad Extension rapporter) De totala intäkterna dividerat med utgifterna, uttryckt i procent.
All Revenue Per Conversion
(MSA Ad Extension rapporter) Intäkter per konvertering.
Asset
(RSA Asset Report) Tillgången.
Asset ID
(RSA Asset Report) Det numeriska ID som tilldelas resursen i Search, Social och Commerce.
Asset Performance Label
(RSA Asset Report) Google Ads nyckeltal för tillgången.
Asset Status
(RSA Asset Report) Resursstatus: Enabled eller Enabled (borttagen).
Asset Type
(RSA Asset Report) Tillgångstypen: Creative Title eller Description.
Assists
(MSA Ad Extension rapporter) Antal gånger ett företag bidragit till en konvertering som är associerad med ett annat företag.
Audience ID
Det numeriska målgrupps-ID:t.
Audience Name
Publiken. Bland de tillgängliga målgrupperna finns Google Ads kunddatabaserade, marknadsbaserade och liknande målgrupper samt din Microsoft Advertising anpassade, kundmatchningar, dynamisk återmarknadsföring, återmarknadsföring, ommarknadsföring och liknande målgrupper.
Audience Impression Lost To Budget Percent
Den procentandel av ditt intryck som du förlorade på Microsoft Audience Network eftersom din dagliga eller månadsvisa budget var för låg.
Audience Impression Lost To Rank Percent
Den procentandel av ditt intryck som du förlorade i Microsoft Audience Network på grund av dålig annonsrankning.
Audience Impression Share Percent
Uppskattad procentandel avtryck på Microsoft Audience Network dividerat med det totala antal avtryck du kan ha fått.
Audience Status
Publiken.
Average CPC
Genomsnittskostnaden per klick.
Average Position, Avg Position
Den genomsnittliga positionen för annonserna under det angivna datumintervallet.

För Google Ads och Yahoo! Japan Ads är dessa data tillgängliga först i september 2019. För Microsoft Advertisingär dessa uppgifter tillgängliga först till och med den 22 januari 2021.
Bid Match Type
(MSA Ad Extension rapporter) Matchningstypen som är associerad med nyckelordet som låg på.
Campaign Budget
(Campaign Daily Impression Share Report) Kampanjbudgeten.
Campaign Name
Kampanjen.
Campaign Start Date
(Campaign Daily Impression Share Report) Den första dagen då anbud lämnades in/delgavs kampanjen.
Campaign Status
Kampanjstatus: Active, Paused, Ended, eller Deleted.
Category (1st level - 5th level)
(AdWords Shopping Performance Report) Den första nivån till och med femte nivån Google produktkategorier.
Channel Type
Typ av marknadsföringskanal: Search eller Content. Den här kolumnen inkluderas inte när rapportens Search/Content i rapportinställningarna är "Combined."
City
(AdWords Geo Report och Bing Ads Geo Report) En stad som klickningarna härstammar från. Den avgörs av användarens IP-adress.
Click Match Type
(Keyword Daily Impression Share Report) Nyckelordsmatchningstypen för den annons som klickades. Det här värdet är samma som Matcha listans typ förutom för Microsoft Advertising nyckelord med flera matchningstyper. För Microsoft Advertising nyckelord, det här värdet är den matchningstyp som användaren faktiskt klickade på.
Click Type

Vad användaren klickade på. Värdena kan omfatta följande:

 • driving_direction: Klicka på en platstilläggslänk i en annons för att få anvisningar
 • other
 • phone_calls: Klicka på en länk för att ringa ett samtal på en annons
 • print_offer: Klicka på en Google erbjudande i en annons
 • product_extension: Klicka för att utöka produkttilläggsinformation i en annons
 • product_listing _ads: Klicka på en shoppingannons
 • sitelink: Klicka på en sitelink i en annons
 • url_clicks: Klicka på en annons som innehåller en bas-URL som leder till webbplatsen.
Clicks
Antalet klick på annonser under det angivna datumintervallet.
Content IS% (Google)
(Google Ads endast; Campaign Daily Impression Share Report) Antalet visningar du fått för annonser på skärmen/målgruppsnätverket dividerat med det beräknade antal visningar som du var berättigad att ta emot. Procenttal under 10 % anges som "<10%," och procenttal över 90 % anges som ">90%."
Content IS% Lost to Budget (Google)
(Google Ads endast; Campaign Daily Impression Share Report) Den uppskattade procentandel av visningar som era annonser i ert nätverk inte fick på grund av att er dagliga eller månadsvisa budget var för låg. Procenttal under 10 % anges som "<10%," och procenttal över 90 % anges som ">90%."
Content IS% Lost to Rank (Google)
(Google Ads endast; Campaign Daily Impression Share Report) Den uppskattade procentandel av visningar som era annonser i ert nätverk inte kunde visas på grund av dålig annonsrankning. Procenttal under 10 % anges som "<10%," och procenttal över 90 % anges som ">90%."
Conversion Rate
Antalet konverteringar delat med det totala antalet klick.
Conversion Type
Den användardefinierade konverteringstyp som spårades på annonsörens webbplats.
Conversions
(MSA Ad Extension rapporter) Klickningar som resulterat i en försäljning eller något annat mått på framgång.
Conversions Qualified
(MSA Ad Extension rapporter) Antal konverteringar.
Cost
Den totala kostnaden för annonser under det angivna datumintervallet.
Cost Per Assist
(MSA Ad Extension rapporter) Den totala kostnaden per assistent.
Cost Per Conversion
(MSA Ad Extension rapporter) Den totala kostnaden per konvertering.
Country
(AdWords Geo Report och Bing Ads Geo Report) Ett land som klickningarna härstammar från. Den avgörs av användarens IP-adress.
CPC
Kostnaden per klick (CPC) för annonser under det angivna datumintervallet.
Creative Description 1, Creative Description 2
Annonsens första och andra rader.
Creative Destination URL
Den slutliga URL:en eller mål-URL:en (inklusive eventuella spårningsparametrar) för annonsen.
Creative Display URL
Webbadressen för annonsen, vilket är vad slutanvändarna ser i annonsen.
Creative Status
(MSA Ad Extension rapporter) Annonsens status.
Creative Name
(Transaktionsrapport; Yahoo! Japan bara) annonsbildens namn.
Creative Title
Annonsens rubrik eller rubrik.
CTR
Klickfrekvensen, som är antalet klick delat med antalet visningar för de annonser som ingår.
Current Quality Score
(Google Ads och Microsoft Advertising endast kampanjer) Aktuell kvalitetspoäng för nyckelordet eller budenheten, enligt annonsnätverkets beskrivning. Den varierar från 1 (låg) till 10 (perfekt). För en kombination av nyckelord och matchningstyp är det här värdet den aktuella poängen för den kombinationen. När samma kombination av nyckelord och matchningstyp används i flera kampanjer är det här värdet den högsta aktuella poängen bland alla instanser.

Annonsnätverken använder kvalitetspoängen för att fastställa budpriser och annonsposition. Det beräknas utifrån många faktorer, bland annat nyckelordets relevans för den associerade annonsen och användarens sökfråga och landningssidans kvalitet. För nyckelord i Google Ads, beaktas också nyckelordets klickfrekvens och för nyckelord i Microsoft AdvertisingHänsyn tas också till användarupplevelsen från landningssidan.
Delivered Match Type
(MSA Ad Extension rapporter) Matchningstypen som annonsnätverket använde för att leverera annonsen.
Device OS
Operativsystemet för den enhet där annonsen visades eller klickades.
Device Type

Enheten som annonsen visades eller klickades på:

 • desktop: Stationär dator
 • mobile: Mobil enhet med fullständig webbläsare
 • tablet: Surfplatta med fullständig webbläsare
eCPM
Den faktiska CPM-kostnaden, eller den genomsnittliga kostnad som betalas per 1 000 visningar under ett visst datumintervall. eCPM-värden beräknas för CPM- eller CPC-kampanjer.
EF Campaign ID
Det numeriska ID som tilldelas kampanjen av Search, Social och Commerce.
EF Portfolio Group ID
Det numeriska ID:t för den portföljgrupp som portföljen tillhör.
EF Search Engine ID
Det numeriska ID som tilldelas annonsnätverket i Search, Social och Commerce: 3 for Google Ads, 10 for Microsoft Advertising, 45 for Meta, 86 for Yahoo! Display Network, 87 for Naver, 88 for Baidu, 90 for Yandex, 94 for Yahoo! Japan Ads, 105 for Yahoo Native (borttagen), eller 106 for Pinterest (föråldrat).
End Date
Den sista dagen som rapporterades.
Extension Property Value
(MSA Ad Extension rapporter) tilläggets visningsnamn.
Extension Type ID
(MSA Ad Extension rapporter) ID:t för annonsen.
Goal
(MSA Ad ExtensionReport rapporter, MSA Network Performance Report) Namnet på konverteringsmålet.
Goal Type
(MSA Ad Extension rapporter, MSA Network Performance Report) Typ av konverteringsmål.
Google Conversions
(AdWords Conversion Report) Antalet onlinekonverteringar som spåras av den Google Ads Conversion Optimizer.
Google Converted Clicks
(AdWords Conversion Report, togs bort 2016) Antalet klick som resulterade i en eller flera konverteringar.
Impr. (Abs. Top) %
(Google Ads endast; AdWords and Bing Audience Target Report, Campaign Daily Impression Share Reportoch Keyword Daily Impression Share Report) Procentandelen annonser som visades som den första och över resultaten från den organiska sökningen.
Impr. (Top) %
(Google Ads endast; AdWords and Bing Audience Target Report, Campaign Daily Impression Share Reportoch Keyword Daily Impression Share Report) Procentandelen annonser som visas ovanför resultaten av den organiska sökningen.
Impression Lost To Budget Percent
Den beräknade procentandel av tiden som dina annonser inte visades eftersom din dagliga eller månadsvisa budget var för låg.
Impression Lost To Rank Percent
Den procentandel av tiden som era annonser inte visades på grund av en dålig annonsrankning.
Impression Share Percent
De exponeringar du har fått divideras med det uppskattade antalet visningar som du har rätt att få.
Impressions
Antal annonsvisningar under det angivna datumintervallet.
Keyword
Nyckelordet.

Obs! Om rapporten innehåller data från annonsgrupper i innehållsaktiverade sökkampanjer, innehåller den här kolumnen tillämpliga annonsgruppsnamn, t.ex. "(adgroup content) Your Ad Group Name." Den här kolumnen har inget värde för en webbplatsriktad placering i en sökkampanj.
Keyword ID
Det numeriska ID som tilldelas nyckelordet i Search, Social och Commerce.
Keyword Extension ID
(MSA Ad Extension by Keyword Report) Det numeriska ID som annonsnätverket tilldelar annonstillägget.
Keyword Extension Number
(MSA Ad Extension by Keyword Report) Versionsattributet för tillägget.
Keyword Extension Type
(MSA Ad Extension by Keyword Report) Tilläggstypen för annonsen.
Keyword Status
Status för nyckelordet som söktermen matchades mot: Active, Paused, Deleted*, ellerDisapproved*.
Language
(Campaign Daily Impression Share Report) Målspråket.
Language and Region
(Bing Ads Geo Report) Målspråket och marknaden för annonsgruppen (till exempel engelska-UK).
Location
(Campaign Daily Impression Share Report) Målgruppens plats.
Max Spend % Target
(Campaign Daily Impression Share Report; kampanjer i portfolior med ROI, CPT eller Marginal Cost per Transaction utgiftsstrategier) Det maximala dagliga budgetmålet för portföljen.
Metro Code
(AdWords Geo Report och Bing Ads Geo Report) En numerisk tunnelbanekod som användes för att skapa visningar eller klickningar (till exempel us-751 för Denver). Det bestäms av sökanvändarens IP-adress.
Network
(MSA Ad Extension rapporter) Marknadsplatsen för annonsnätverket.
Network Account ID
Konto-ID som tilldelats av nätverket.
Network Ad Group ID
Annonsgrupps-ID som tilldelats av nätverket.
Network Campaign ID
Kampanj-ID som tilldelats av nätverket.
Network Type

Det nätverk där annonsen visades:

 • google_search: Google Search Network
 • search_partners Google Search Partners
 • display_network: Google Display Network
Portfolio Group Name
Namnet på den portföljgrupp som portföljen tillhör.
Portfolio ID
Numeriskt portfölj-ID.
Portfolio Name
Portföljen.
Portfolio Spend Strategy
(Portfolio-rapporten) Utgiftsstrategin för portföljen: Daily, Weekly, Monthly, ROI, Day of week, Day of month, CPT, Marginal CPT, Google Target CPA, eller Google Target ROAS.
Portfolio Status

Portföljens status:

 • Optimize: Optimeringsfunktionen samlar in klicknings- och intäktsdata för relevanta kampanjer, modellerar data för att optimera anbud och optimerar bud och/eller kampanjbudgetar (beroende på optimeringstyp och kampanjstrategier).
 • Active: Optimeringsfunktionen samlar in klicknings- och intäktsdata för relevanta kampanjer och modellerar data, men optimerar inte anbud eller kampanjbudgetar.
 • Inactive: Optimeringsfunktionen samlar in klickdata för relevanta kampanjer i rapporteringssyfte, men den modellerar inte data och optimerar inte offerter eller kampanjbudgetar.
Product ID
(AdWords Shopping Performance Report) Produkt-ID för produkten som visas med annonsen. Obs! ID:t registreras bara när produktlistan innehåller spårningsparametern ev_plx=<GMC product ID>som du måste lägga till inom Google Merchant Center.
Product Type (1st level - 5th level)
(AdWords Shopping Performance Report) Den första nivån till och med på femte nivån (dina självdefinierade attribut för produktgruppen).
Query Match Type
(Frågerapport för sökning av ord) Nyckelordsmatchningstypen för sökfrågan.
Region
(AdWords Geo Report och Bing Ads Geo Report) En region eller delstat i USA/Kanada där visningar eller klickningar har sitt ursprung. Den avgörs av användarens IP-adress.
Return on Ad Spend
(MSA Ad Extension rapporter) De totala intäkterna dividerat med utgifterna, uttryckt i procent.
Revenue
(MSA Ad Extension rapporter, MSA Network Performance Report) De totala intäkterna.
Revenue per Assist
(MSA Ad Extension rapporter) De totala intäkterna per assistent.
Revenue per Conversion
(MSA Ad Extension rapporter) De totala intäkterna per konvertering.
SE Account Name
Kontonamnet i annonsnätverket.
SE Creative ID
Det annons-ID som tilldelats av nätverket.
SE_TERM_ID
(Frågerapport för sökning i AdWords) Det sökterm-ID som har tilldelats av annonsnätverket.
Search (Abs. Top) IS
(Google Ads och Microsoft Advertising; Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report) De visningar du har fått i den absoluta översta positionen (den första annonsen ovanför sökresultatet för organisk sökning) dividerat med det uppskattade antalet visningar som du var berättigad att ta emot på den översta platsen. Procenttal under 10 % anges som "<10%" eller "0.0999."
Search (Top) IS
(Google Ads och Microsoft Advertising; Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report) De avbildningar du har fått i de största platserna (ovanför resultaten av organiska sökningar) dividerat med det uppskattade antalet visningar som du var berättigad att ta emot i de översta platserna. Procenttal under 10 % anges som "<10%" eller "0.0999."
Search Engine
Annonsnätverket.
Search Exact Match IS% (Google)
(Google Ads Endast kampanjer. Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report) De mottagna avtrycken dividerat med det uppskattade antalet avtryck som du var berättigad att ta emot i söknätverket för söktermer som matchade dina nyckelord exakt (eller var nära varianter av ditt nyckelord), oavsett nyckelordens matchningstyp. Procenttal under 10 % anges som "<10%," och procenttal över 90 % anges som ">90%."
Search impr. share
(Google Ads endast; Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report) De exponeringar du har fått divideras med det uppskattade antalet visningar som du har rätt att få. Procenttal under 10 % anges som "<10%," och procenttal över 90 % anges som ">90%."
Search IS %
(Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report) De avbildningar du fått i söknätverket dividerat med det uppskattade antalet visningar du var berättigad att ta emot. Procenttal under 10 % anges som "<10%," och procenttal över 90 % anges som ">90%."
Search IS% Lost to Bid (Bing)
(Microsoft Advertising endast; Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report; tillgängliga endast fram till den 11 oktober 2019) Den uppskattade procentandel av visningar som annonsen inte fick eftersom antingen ditt bud var för lågt eller ditt bud och din kvalitetspoäng låg under miniminivåerna. Procenttal under 10 % anges som "<10%," och procenttal över 90 % anges som ">90%."
Search IS% Lost to Budget
(Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report) Den uppskattade procentandel av visningar som annonsen inte fick eftersom den dagliga eller månadsvisa budgeten var för låg. Procenttal under 10 % anges som "<10%," och procenttal över 90 % anges som ">90%."
Search IS% Lost to Keyword Relevance (Bing)
(Microsoft Advertising endast; Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report; data finns endast fram till den 11 oktober 2019) Den uppskattade procentandel av visningar som din annons inte fick på grund av otillräcklig nyckelordsrelevans. Procenttal under 10 % anges som "<10%," och procenttal över 90 % anges som ">90%."
Search IS% Lost to Page Relevance (Bing)
(Microsoft Advertising endast; Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report; data finns endast fram till den 11 oktober 2019) Procentandel av visningar som annonsen inte fick på grund av otillräcklig sidrelevans. Procenttal under 10 % anges som "<10%," och procenttal över 90 % anges som ">90%."
Search IS% Lost to Rank
(Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report) Den uppskattade procentandel av visningar i söknätverket som era annonser inte fick på grund av otillräcklig annonsrankning. Procenttal under 10 % anges som "<10%," och procenttal över 90 % anges som ">90%."

Obs! Data för Microsoft Advertising kampanjer är endast tillgängliga till och med den 11 oktober 2019.
Search lost abs. top IS (budget)
(Google Ads och Microsoft Advertising; Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report) Den procentandel av tiden som era annonser inte var de första annonserna över resultaten av organiska sökningar eftersom er dagliga eller månadsvisa budget var för låg. För Google Ads kampanjer anges procenttal över 90 % som ">90 %" eller "0,9001".
Search lost abs. top IS (rank)
(Google Ads och Microsoft Advertising; Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report) Den procentandel av tiden som era annonser inte var de första annonserna ovanför de organiska sökresultaten på grund av dålig annonsrankning. För Google Ads kampanjer, procenttal över 90 % anges som ">90%" eller "0.9001."
Search lost IS (budget)
(Google Ads endast; Keyword Daily Impression Share Report) Den procentandel av tiden som dina annonser inte visades eftersom din dagliga eller månadsvisa budget var för låg. Det här måttet är endast tillgängligt på kampanjnivå. Procenttal över 90 % anges som>90%" eller "0.9001."
Search lost IS (rank)
(Google Ads endast; Keyword Daily Impression Share Report) Den procentandel av tiden som era annonser inte visades på grund av en dålig annonsrankning. Procenttal över 90 % anges som>90%" eller "0.9001."
Search lost top IS (budget)
(Google Ads och Microsoft Advertising; Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report) Den procentandel av tiden som dina annonser inte visades ovanför de organiska sökresultaten eftersom din dagliga eller månadsvisa budget var för låg. För Google Ads kampanjer, procenttal över 90 % anges som ">90%" eller "0.9001."
Search lost top IS (rank)
(Google Ads och Microsoft Advertising; Campaign Daily Impression Share Report och Keyword Daily Impression Share Report) Den procentandel av tiden som era annonser inte visades ovanför de organiska sökresultaten på grund av dålig annonsrankning. För Google Ads kampanjer, procenttal över 90 % anges som ">90%" eller "0.9001."
Search Term
(Frågerapport för sökning i AdWords och Frågerapport för sökning i Bing Ads) Ett sökord för användare som klickningarna härstammar från.
Start Date
Första dagen som rapporterades.
Store ID
Annonsnätverkets ID för handlarcenterbutiken.
title_part1
(MSA Ad Extension by Ad Report) Den första raden i annonsen som länkar till webbplatsen.
title_part2
(MSA Ad Extension by Ad Report) Den andra raden i annonsen som länkar till webbplatsen.
title_part3
(MSA Ad Extension by Ad Report) Den tredje raden i annonsen som länkar till webbplatsen.
Top Impression Rate Percent
Procentandelen annonser som visas på huvudlinjen (den översta annonsplaceringen ovanför sökresultaten).
Top Impression Share Lost To Budget Percent
Den beräknade procentandel av tiden som dina annonser inte visades på huvudraden (de översta annonsplatserna ovanför sökresultaten) eftersom din dagliga eller månadsvisa budget var för låg.
Top Impression Share Lost To Rank Percent
Den procentandel av tiden som era annonser inte visades på huvudlinjen (den översta annonsen placerar ovanför sökresultaten) på grund av dålig annonsrankning.
Top Impression Share Percent
De visningar du fått på huvudlinjen (de översta annonsplatserna ovanför sökresultaten) dividerat med det beräknade antalet visningar som du var berättigad att ta emot på den översta platsen.
Top vs. Other
(MSA Ad Extension rapporter) Platsen för din annons på sökresultatsidan.
Total Clicks
(MSA Ad Extension rapporter) Antalet klick när annonselementet fanns i annonskopian, oavsett om någon klickade på det eller inte.
User SE Account ID
Det numeriska ID som tilldelas annonsnätverket av Search, Social och Commerce.
ViewThroughConversions
(Bing Ads Geo Report, annonser i målgruppsnätverket) Antalet konverteringar som har skapats av ett eller flera visningar, men utan klick.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c