Microsoft Advertising och gruppinställningar

Adgroup Details

Ad Group Name: Ett annonsgruppsnamn som är unikt i kampanjen. Maximala längden är 128 tecken.

Status: Annonsgruppens visningsstatus: Aktiv eller Pausad. Standardinställningen för nya annonsgrupper är Aktiv.

Ad Language: (Sökkampanjer) Målspråket för annonser.

Start date: Det första datum då anbud får lämnas, förutsatt att kampanjen eller annonsgruppen innehåller godkända annonser. Standardinställningen för nya kampanjer och annonsgrupper är den aktuella dagen. Om du vill ändra datumet för en kampanj eller annonsgrupp som inte har startat anger du ett datum i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ eller klickar på Kalender och välj ett datum.

När en kampanj eller annonsgrupp har startats kan du pausa den men inte ändra startdatumet.

End date: Det sista datum då anbud får lämnas. Standardvärdet är Inget slutdatum. Om du vill lämna anbud till ett visst datum anger du ett datum i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ eller klickar på Kalender och välj ett datum.

Networks

Networks: (Sök annonser) Placera annonser inom annonsgruppen och hur de ska placeras:

 • Only Microsoft Advertising and Yahoo! websites (standard): Om du vill lägga bud på annonser i söknätverket.

 • Only Microsoft Advertising and Yahoo! syndicated search partners: Att lägga bud på annonser på syndikerade partnerwebbplatser.

 • Content network: Föråldrat

Budget Options

Bid: Den maximala kostnaden per klick (CPC) för en annons eller kostnad per 1 000 visningar (CPM) för en annons, beroende på modell för annonsnätverk och kampanjpriser. Anbud på nyckelordsnivå åsidosätter det här värdet.

Om en annonsgrupp med ett CPC-bud finns i en optimerad portfölj tillämpas det angivna anbudet för en dag. Därefter lägger optimeringsfunktionen anbud enligt egna beräkningar.

Content Bid: Föråldrat

Ad Group Targeting

Audience Target Method: (Målgrupper och grupper) Om:

 • Target and Bid: Visa endast annonser för användare som är kopplade till målgrupper som också uppfyller andra mål för annonsgruppen.

 • Bid Only: Visa annonser även för personer som inte är kopplade till målgrupper så länge de uppfyller andra mål på annonsgruppsnivå. Ni kan dock öka chanserna att annonser visas för specifika målgrupper genom att ange högre bud för dessa målgrupper.

Location Targets: (När det är tillgängligt) Specifika användargeografiska platser att inkludera eller exkludera som mål. Som standard anges alla platser som mål. Du kan inkludera och exkludera användare i valfri kombination av platser. Undantag åsidosätter alltid inkluderingar.

 • Om du vill ange alla platser som mål väljer du inga platser.

 • Om du vill ta med en plats och dess underordnade platser klickar du en gång på cirkeln så att en blå bock ( Inkludera ) visas. Du kan också öka eller minska anbuden med en angiven procentandel för varje målplats.

 • Om du vill utesluta en plats klickar du två gånger på den intilliggande cirkeln så att en röd bockmarkering ( Exkludera ) visas.

 • Om du vill expandera en plats till dess underkomponenter (till exempel lägen, prefekturer, regioner eller städer) klickar du på platsnamnet.

 • Om du vill söka efter en plats anger eller klistrar du in minst de tre första tecknen på platsen i indatafältet.

För Microsoft Advertising annonser i målgruppsnätverket optimeras inte budmodifierare för platsmål i standardportföljer med "Auto-optimize Bid Adjustment Values".

Genre: (Annonsgrupper i Audience CTV Video -kampanjer, tillgängliga i USA, CA, BR, MX, UK, DE, ES, FR, IT, AU, MY och TH) Målgenren, som avgör vilka program och kanaler annonserna visas på:

 • All genres: (Standardvärdet) Målsätter alla genrer.

 • Select From Below List: Målar valda genrer. Välj i listan över alla tillgängliga genrer.

Annonsplacering via uppkopplad TV (CTV) beror på videons kvalitet och anbudsbelopp. Se tekniska krav för CTV-reklam.

Devices: (Valfritt, inte tillgängligt för Google Ads max-kampanjer för prestanda Microsoft Advertising videoannonser eller videoannonser på CTV) Konfigurera anbudsjusteringar för olika enhetstyper, som procentandelar av anbudet på nyckelordsnivå. Om t.ex. anbudet på nyckelordsnivå är 1 USD och budjusteringen för smarttelefoner är 50 %, är smarttelefonanbudet 1,50 USD. Som standard anges inga värden (budjustering=0) och alla enheter bjuds vid nyckelordsnivån bud.

För Google Ads, kan giltiga procenttal vara -100 för smarttelefoner och surfplattor (men inte för enhetstypen) och från -90 till 900 för alla enhetstyper.

För Microsoft Advertising, kan giltiga procenttal innehålla:

 • Smarttelefoner och surfplattor: -100 (köp inte för enhetstypen) och från -90 till 900
 • Stationär dator: från 0 till 900
NOTE
 • Inställningarna på annonsgruppnivå åsidosätter inställningarna på kampanjnivå. Om du däremot utesluter en enhet på kampanjnivå kan du inte åsidosätta undantaget på annonsgruppsnivå.
 • Om du tilldelar den här kampanjen till en standardoptimerad portfölj, avgör Search, Social och Commerce automatiskt det grundläggande nyckelordsnivåanbudet för att hjälpa portföljen att uppnå sitt mål. Annonsnätverket justerar sedan budet enligt inställningarna för olika enhetstyper.
 • (För alla kampanjer/annonsgrupper utom Microsoft Advertising annonsgrupper i målgruppsnätverket) Om du tilldelar den här kampanjen till en optimerad standardportfölj som är konfigurerad tillAuto-optimize Bid Adjustment Values," ändrar optimeringsfunktionen de angivna enhetsanbudsjusteringarna på annonsgruppsnivå, så länge det ideala värdet som beräknas ligger inom det lägsta och högsta värdet som anges i portföljinställningarna och annonsgruppen inte utesluter budgivning för enhetstypen.

Gender: (Målgrupper och grupper; valfritt) Specifika genrer som ska inkluderas eller exkluderas som mål: Male, Female och Unknown. Som standard anges alla gendrar som mål. Undantag åsidosätter alltid inkluderingar.

 • Om du vill ange alla värden som mål ska du inte markera några värden.

 • Om du vill ta med ett värde klickar du en gång på den intilliggande cirkeln så att en blå bockmarkering ( Inkludera ) visas. Du kan också öka eller minska anbuden med en angiven procentandel för varje könsrelaterat mål.

 • Om du vill exkludera ett värde klickar du två gånger på den intilliggande cirkeln så att en röd bockmarkering ( Exkludera ) visas.

Age: (Målgrupper och grupper; valfritt) Specifika ålderskategorier som ska inkluderas eller exkluderas som mål: 18-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65+ och Unknown. Som standard anges alla åldrar som mål. Undantag åsidosätter alltid inkluderingar.

 • Om du vill ange alla värden som mål ska du inte markera några värden.

 • Om du vill ta med ett värde klickar du en gång på den intilliggande cirkeln så att en blå bockmarkering ( Inkludera ) visas. Du kan också öka eller minska anbuden med en angiven procentandel för varje målålder.

 • Om du vill exkludera ett värde klickar du två gånger på den intilliggande cirkeln så att en röd bockmarkering ( Exkludera ) visas.

Industry: (Målgrupper och grupper; valfritt) Specifika branscher att inkludera eller utesluta som mål. Som standard är alla branscher målinriktade. Undantag åsidosätter alltid inkluderingar.

 • Om du vill ange alla värden som mål ska du inte markera några värden.

 • Om du vill ta med ett värde klickar du en gång på den intilliggande cirkeln så att en blå bockmarkering ( Inkludera ) visas. Du kan också öka eller minska anbuden med en angiven procentandel för varje bransch som de riktar sig till.

 • Om du vill exkludera ett värde klickar du två gånger på den intilliggande cirkeln så att en röd bockmarkering ( Exkludera ) visas.

Job Function Targets: (Målgrupper och grupper; valfritt) Specifika jobbfunktioner som ska inkluderas eller exkluderas som mål. Som standard anges alla jobbfunktioner som mål. Undantag åsidosätter alltid inkluderingar.

 • Om du vill ange alla värden som mål ska du inte markera några värden.

 • Om du vill ta med ett värde klickar du en gång på den intilliggande cirkeln så att en blå bockmarkering ( Inkludera ) visas. Du kan också öka eller minska anbuden med en angiven procentandel för varje jobbfunktion som du har som mål.

 • Om du vill exkludera ett värde klickar du två gånger på den intilliggande cirkeln så att en röd bockmarkering ( Exkludera ) visas.

URL Options

Tracking Template: (Valfritt, inte tillgängligt för alla enheter) Spårningsmallen eller spårnings-URL, som anger alla omdirigeringar och spårningsparametrar utanför landningsdomänen och även bäddar in URL:en för sista sidan/landningssidan i en parameter. Exempel: {lpurl}?source={network}&id=5 eller http://www.trackingservice.example.com/?url={lpurl}?source={network}&id=5 för att inkludera en omdirigering.

För spårning av konvertering till Adobe Advertising, som används när kampanjinställningarna innehåller "EF Redirectoch "Auto Upload," Sökning, sociala medier och handel prefixar automatiskt sin egen omdirigerings- och spårningskod när du sparar posten.

 • Information om vilka parametrar som stöds för att bädda in den slutliga URL:en finns i Microsoft Advertising dokumentation om parametrar för att ange den slutliga URL:en.

 • Du kan också inkludera URL-parametrar och anpassade parametrar som definierats för kampanjen, avgränsade med et-tecken (&), till exempel {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

 • Du kan också lägga till omdirigeringar och spårning från tredje part.

NOTE
 • Spårningsmallen på den mest detaljerade nivån åsidosätter värdena på alla högre nivåer. Om till exempel både kontoinställningarna och nyckelordsinställningarna innehåller ett värde används nyckelordsvärdet.
 • Du kan uppdatera dina spårningsmallar på vilken nivå som helst utan att skicka in dina annonser på nytt för godkännande.

Custom Parameters: (Valfritt) gäller endast målgruppskampanjer för Microsoft Advertising) Namn- och värdepar för upp till tre anpassade parametrar. Namnet får innehålla högst 16 alfanumeriska tecken. den maximala längden för värden är 200 tecken, inklusive inbäddade parametrar.

Du kan inkludera dina egna parameternamn i spårningsmallarna för enheten och dess underordnade enheter. När en användare klickar på en relevant annons ersätter annonsnätverket parameternamnet med det definierade parametervärdet. Om du till exempel skapar en kundparameter {_color}=red och spårningsmallen innehåller http://tracker.example.com/?color={_color}&u={lpurl}infogas"red" i färgparametern när en användare klickar på en annons.

Egna parametrar i annonsgruppen eller (Microsoft Advertising endast) och nivå åsidosätter anpassade parametrar på kampanjnivå med samma namn.

Adgroup Frequency Cap Settings: (Valfritt) Det antal gånger en kund kan få annonser från annonskoncern. Ange ett värde och välj tidsenhet (Hour, Day, eller Week).

Negative Keywords

Negative Keywords: (Valfritt) Alla nyckelord som inte utlöser någon annons när de efterfrågas. Använd följande syntax utan minustecken (-):

 • Negativ bred matchning: keyword (stöds inte av Microsoft Advertising)
 • Negativ frasmatchning: "keyword"
 • Negativ exakt matchning: [keyword]

Avgränsa flera värden med kommatecken eller ange dem på separata rader. Du kan ange eller klistra in upp till 2 000 negativa nyckelord i en åtgärd.

NOTE
 • Den maximala längden per nyckelord är 100 tecken.
 • Du kan ange negativa nyckelord på kampanj- och annonsgruppsnivå från antingen kampanj- och annonsgruppsinställningarna eller från Keywords > Negatives vy. Negativ på kampanjnivå tillämpas på annonsgruppsnivå.
 • Ändra en Microsoft Advertising nyckelordet tar bort det befintliga nyckelordet och skapar ett nytt med ett nytt nyckelords-ID. Om du ändrar matchningstypen tas dock inte det befintliga nyckelordet bort.

Negative Websites

Negative Websites: (Kampanjer endast på displayen/det ursprungliga nätverket, valfritt) Webbplatser i visningsnätverket där du inte vill att dina annonser ska visas. Ange en giltig URL, till exempel www.example.com. Om du vill ange flera strängar avgränsar du dem med kommatecken eller anger dem på separata rader.

Mer information om tillgänglighet finns i Microsoft Advertising hjälp attFörhindra att annonser visas på specifika webbplatser."

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c