Integreringsanvändning

Genomgång

I följande videogenomgång beskrivs hur du använder kontakten:

Inställningar

Den här guiden hjälper dig att få igång kontakten.

IMPORTANT
För varje system måste dessa steg utföras av en administratör för varje system.
Steg i den här dokumentationen hjälper dig att skapa integreringar/registreringar som inbegriper tilldelning av behörigheter och/eller administratörsåtkomst. Det är ditt ansvar att se till att dessa steg följer företagets regler innan de utförs och att de utförs med omsorg.

Installera integreringspaket

Du får åtkomst till AEM. Det finns två alternativ för att installera integrationen:

 1. Paketinstallation - Direkt framåt och mindre involverat.
 2. POM-installation - Mer avancerat, men kan vara användbart när du använder AEM Cloud Manager och uppgraderar integreringen.

Paketinstallation

Om du vill installera paketet hämtar du det med länken i e-postmeddelandet om introduktion. Klicka här om du vill ha mer information om hur du installerar ett AEM.

POM-installation

Följ de här stegen för att inkludera kopplingen i din POM. Ersätt ditt användarnamn och lösenord med de som finns i e-postmeddelandet om introduktion.

 1. Lägg till följande i .cloudmanager/maven/settings.xml i ditt projekt eller ~/.m2/settings.xml på datorn. Ersätt YOUR_USERNAME med användarnamnet och YOUR_PASSWORD med det lösenord som anges i e-postmeddelandet om introduktion.

  note important
  IMPORTANT
  Om du använder molnhanteraren är den säkra metoden att följa de steg som beskrivs här för lösenordsskyddade Maven-databaser.
  code language-none
  <settings>
    ...
    <servers>
      ...
      <server>
        <id>repo.ea.adobe.net</id>
        <username>YOUR_USERNAME</username>
        <password>YOUR_PASSWORD</password>
        <filePermissions>BucketOwnerFullControl</filePermissions>
        <configuration>
         <wagonProvider>s3</wagonProvider>
        </configuration>
      </server>
      ...
    </servers>
    ...
  </settings>
  
 2. Lägg till följande i projektets pom.xml fil:

  code language-none
  <project>
    ...
    <build>
      ...
      <extensions>
        ...
        <extension>
          <groupId>com.allogy.maven.wagon</groupId>
          <artifactId>maven-s3-wagon</artifactId>
          <version>1.2.0</version>
        </extension>
        ...
      </extensions>
      ...
    </build>
    ...
    <repositories>
      ...
      <repository>
        <id>repo.ea.adobe.net</id>
        <url>s3://repo.ea.adobe.net/release</url>
        <releases>
          <enabled>true</enabled>
        </releases>
      </repository>
      ...
    </repositories>
    ...
  </project>
  
 3. Lägg till följande i projektets all/pom.xml -fil. Ersätt project.dependencies.dependency.version med lämplig version och project.build.plugins.plugin.configuration.embeddeds.embedded.target med rätt sökväg.

  code language-none
  <project>
    ...
    <build>
      ...
      <plugins>
        ...
        <plugin>
          <groupId>org.apache.jackrabbit</groupId>
          <artifactId>filevault-package-maven-plugin</artifactId>
          ...
          <configuration>
            ...
            <embeddeds>
              ...
              <embedded>
                <groupId>com.adobe.acs.aemveeva</groupId>
                <artifactId>aem-veeva-connector.all</artifactId>
                <type>zip</type>
                <target>/apps/APP_NAME-packages/application/install</target>
              </embedded>
              ...
            </embeddeds>
          </configuration>
        </plugin>
        ...
      </plugins>
      ...
    </build>
    ...
    <dependencies>
      ...
      <dependency>
        <groupId>com.adobe.acs.aemveeva</groupId>
        <artifactId>aem-veeva-connector.all</artifactId>
        <version>1.0.5</version>
        <type>zip</type>
      </dependency>
      ...
    </dependencies>
    ...
  </project>
  

Molnkonfiguration

Den här integreringen konfigureras genom att en molnkonfiguration skapas i den mapp som anslutningen ska arbeta i. Så här skapar du en molnkonfiguration:

 1. Navigera till veeva molnkonfiguration.

  Navigera till molnkonfiguration

 2. Skapa en ny veeva-molnkonfiguration i rätt mapp och fyll i enligt anvisningarna i nästa avsnitt.

  Skapa molnkonfiguration

Fliken Konfiguration

Fyll i följande på konfigurationsfliken:

Fliken Konfiguration

 1. Obligatoriskt. Title for Veeva Vault connector configuration. Detta kan vara ett godtyckligt värde. (till exempel Veeva Vault Configuration)
 2. Obligatoriskt. Veeva-instansens domänadress (t.ex. https://my-instance.veevavault.com/)
 3. Obligatoriskt. ClientID krävs för att anropa Vevaevavans API. Detta kan vara ett godtyckligt värde och används oftast för felsökning. (till exempel adobe-aem-vvtechpartner)
 4. Obligatoriskt. Veeva Vault-användarnamn. Se Veeva - Skapa användare.
 5. Obligatoriskt. Veeva Vault-lösenord. Se Veeva - Skapa användare.

Adobe IO-flik

Om projektet behöver generera PDF eller bilder för sidor är den här fliken obligatorisk. Fyll i följande på fliken adobe io:

Adobe IO-flik

 1. Obligatoriskt. Adobe IO-slutpunkten för att skapa PDF-bilder som fanns i e-postmeddelandet om introduktion. (till exempel https://my-namespace.adobeioruntime.net/api/v1/web/aem-veeva-serverless-0.0.2/trigger-action.json)
 2. Obligatoriskt. Åtgärdsnamnet för generering av sidbilder. Värdet måste vara aem-veeva-integration/get-image-async.
 3. Obligatoriskt. Åtgärdsnamn för generering av HTML-bilder. Värdet måste vara aem-veeva-integration/get-pdf-async-new.
 4. Obligatoriskt. Adobe IO-slutpunkten för att få status för den generation som angavs i e-postmeddelandet om introduktion.(till exempel https://my-namespace.adobeioruntime.net/api/v1/web/aem-veeva-serverless-0.0.2/get-state-value)
 5. Obligatoriskt. AEM användarnamn som ska användas av Adobe IO. Se Skapa AEM.
 6. Obligatoriskt. AEM lösenord som ska användas av Adobe IO. Se Skapa AEM.
 7. Valfritt. Standardtimeout är att låta sidan svara tills en viss tid efter vilken AIO-tjänsten slutar försöka få ett svar. Standardvärdet är 30000.
 8. Valfritt. Fördröjning är efter att sidan har svarat med 200 för att fördröja återgivningen av alla bilder innan skärmbilden tas. Standardvärdet är 2000.
 9. Valfritt. Den URL som genereras av skärmbild/PDF upphör att gälla om ett konfigurerat värde anges i sekunder.
 10. Valfritt. Adobe IO-skärmbild/PDF-genereringstjänsten är asynkron. AEM anropar AIO-statusslutpunkten för att hämta skärmbild/PDF. Den här egenskapen avgör i millisekunder pausen mellan i varje statusanrop. Standardvärdet är 10000.
 11. Valfritt. Maximalt antal nya försök för statusanrop till Adobe IO för att hämta skärmbild/PDF. Standardvärdet är 10.

Avancerad flik

Fyll i följande på fliken Avancerat:

Avancerad flik

 1. Krävs för PDF/bildgenerering. Filnamnsmönstret som används när PDF/bilder skapas. {name} kan mallas. (till exempel {name}-screenshot)
 2. Valfritt. De enhetstyper för vilka sidskärmbilder krävs, förutom Skrivbord. Giltiga typer är Tab (iPad)och Mobile (iPhone X).
 3. Valfritt. Återgivningstypsvärdet i Veeva som representerar återgivningen ovan. (till exempel web_ready__c)
 4. Krävs för PDF/bildgenerering. Skärmbildstyp att skapa. Antingen PDF eller Image.
 5. Krävs för PDF/bildgenerering. Den PDF-typ som ska genereras. Antingen Print CSS Based PDF eller Pixel Perfect Screenshot PDF.
 6. Krävs för PDF/bildgenerering. Den bildtyp som ska genereras. Antingen PNG eller JPEG.
 7. Obligatoriskt. Arbetsflöde som ska köras när Veeva Vault Approval-utlösaren är klar.
 8. Obligatoriskt. Status-egenskapsvärde som representerar Godkänd. (till exempel Approved for Distribution)
 9. Obligatoriskt. Arbetsflöde som körs när veeva Vault Reject-utlösaren är klar.
 10. Obligatoriskt. Status-egenskapsvärde som representerar Avvisat/ej godkänt. (till exempel Rejected)
 11. Valfritt. Egenskapsnamn för dokument-ID i veeva Vault. Standardvärdet är id.
 12. Valfritt. Egenskapsnamn för status i veeva Vault. Standardvärdet är status__v.
 13. Valfritt. Egenskapsnamn för dokumentets ändringsdatum. Standardvärdet är version_modified_date__v.
 14. Valfritt. Egenskapsnamn för dokumentresurs-URL. Standardvärdet kommer att external_id__v. Om fältet redan används skapar du ett annat fält i Veeva och fyller i fältnamnet här. Det här fältet kommer att användas i Veeva för AEM resurssökväg. Detta krävs för automatisk synkronisering av metadata.
 15. Valfritt. Egenskapsnamn för huvudversionsnummer i Veeva Vault. Standardvärdet är major_version_number__v.
 16. Valfritt. Egenskapsnamn för delversionsnummer i Veeva Vault. Standardvärdet är minor_version_number__v.
 17. Valfritt. Vevaevavalvets relationstypvärde. Alla resurser som läggs till på sidan representeras som relaterade baserat på det här värdet. Standardvärdet är supporting_document__c.

Fliken Sida

Om du synkroniserar sidor fyller du i följande på sidfliken:

Fliken Sida

 1. Obligatoriskt. Mappa en egenskap från AEM till Veeva.
  AEM egenskapsnamn. Kan väljas bland AEM egenskaper. (till exempel jcr:title) {name} kan mallas.
  b. Veeva-egenskapsnamnet som anges exakt finns i Veeva. (till exempel name__v)
  c. Egenskapstyp. Antingen Text eller Multiline Text.

 2. Obligatoriskt. Mappa en egenskap från Veeva till AEM.
  a. Veeva-egenskapsnamnet som anges exakt finns i Veeva. (till exempel name__v) b. AEM egenskapsnamn. Kan väljas bland AEM egenskaper. (till exempel jcr:title) c. Egenskapstyp. Antingen Text eller Multiline Text.

Fliken Resurser

Om du synkroniserar resurser ska du fylla i följande på fliken Resurser:

Fliken Resurser

 1. Obligatoriskt. Mappa en egenskap från AEM till Veeva.
  AEM egenskapsnamn. Kan väljas bland AEM egenskaper. (till exempel /jcr:content/metadata/jcr:title) {name} kan mallas.
  b. Veeva-egenskapsnamnet som anges exakt finns i Veeva. (till exempel name__v) c. Egenskapstyp. Antingen Text eller Multiline Text.

 2. Obligatoriskt. Mappa en egenskap från Veeva till AEM.
  a. Veeva-egenskapsnamnet som anges exakt finns i Veeva. (till exempel name__v) b. AEM egenskapsnamn. Kan väljas bland AEM egenskaper. (till exempel /jcr:content/metadata/jcr:title) c. Egenskapstyp. Antingen Text eller Multiline Text.

Ytterligare inställningar

Skapa AEM

Vid generering av PDF/bild måste en AEM användare skapas för att hämta sidor från AEM. Skapa och ge skrivskyddade behörigheter till en användare genom att följa dessa länkar:

Om du använder AEM 6.5.5+:

Om du använder AEM Cloud Service:

Följande behörigheter krävs för den AEM tjänstanvändaren på det innehåll som ska konverteras till PDF/Image och skickas till Veeva:

 • Läs
IMPORTANT
Dessa åtgärder måste utföras som administratör för varje system.
Du måste följa organisationens säkerhetsstandarder när du skapar användare och anger behörigheter.

Veeva - Skapa användare

För att kunna använda den här integreringen måste en användare skapas i Veeva Vault. Så här skapar du en användare:

 1. Navigera till Admin -> Användare och grupper -> Valvanvändare -> Skapa

  Navigera till Veeva User

 2. Fyll i de indata som behövs. Den enklaste konfigurationen är att ställa in License Type till Full User och Security Profile till Vault Owner. Spara när du är klar.

  Skapa veeva-användare

Följande behörigheter krävs för de specifika veva-dokumenttyper som används:

 • Skapa/läsa dokument
 • Skapa/läs versioner
 • Skapa/uppdatera metadata
 • Skapa/uppdatera återgivningar
IMPORTANT
Dessa åtgärder måste utföras som administratör för varje system.
Du måste följa organisationens säkerhetsstandarder när du skapar användare och anger behörigheter.
recommendation-more-help
b8a62c72-d8a3-4312-b886-b03d28a36cf0