Kom igång med Veeva Vault PromoMats och Adobe Experience Manager-integrering

Integreringen kommer att hantera ert innehåll, säkerställa rättigheter och regelefterlevnad och samtidigt utnyttja det ledande i leveransen av klassupplevelser.

För den här integreringen krävs minst följande programversioner:

 • Adobe Experience Manager, 6.5.5+
 • Veeva Vault PromoMats, 20R3.2+
NOTE
Tjänstanvändare och lämpliga behörigheter krävs i båda systemen för integreringen.
IMPORTANT
Den här funktionen är inte tillgänglig som en del av produkten. För genomförandet krävs underhållsavtal med Adobe Consulting. Kontakta din Adobe-representant om du vill veta mer.

Principer och funktioner

Den här integreringen har stöd för två huvudsakliga användningsområden:

 1. Innehållsgodkännande - När nytt innehåll har skapats eller befintligt innehåll har redigerats i AEM måste innehållet godkännas för användning i VPM som stöder godkännandeprocessen för medicin, juridik, regelefterlevnad (MLR) för biovetenskap.
 2. Innehållshantering - Ge synlighet åt materialanvändningen genom att etablera relationer i PromoMats mellan digital taktik (t.ex. e-post, presentationer, webbplatser) och deras element (t.ex. logotyper, fotografi, grafik) som skapats i AEM för dokument med ursprung i AEM.

Fördelarna:

 • Upprätthålla en enda källa till sanning för resurser och innehåll utan att behöva duplicera något digitalt arkiv.
 • Utnyttja både Veeva Vault för hantering av rättigheter och efterlevnad och AEM för att skapa/leverera material och resurser i toppklass.
 • Automatiserar rörligt innehåll och metadata mellan AEM och Veeva Vault.
 • Minskar det manuella arbetet med att skicka innehåll till Veeva för arbetsflöden för godkännande.
 • Varje system används för sina styrkor och kopplingen hjälper till att flytta innehåll automatiskt mellan systemen för att snabba upp time to market.

Vad gör integreringen?

 • Stöder sändning AEM webbplatssidor, resurser, innehållsfragment och Experience Fragments till VPM. AEM sidor, innehållsfragment och Experience Fragments kan skickas som skärmdumpar i PDF eller bilder. AEM Assets binärfiler skickas i befintligt skick.
 • Stöder manuell och automatiserad synkronisering av utvalda metadataelement som kan konfigureras från AEM till VPM.
 • Stöder manuell och automatiserad synkronisering av utvalda metadataelement som kan konfigureras från VPM till AEM.
 • Stöder relationer mellan AEM webbplatssidor, resurser, innehållsfragment och upplevelsefragment i VPM för att automatisera innehållsrelationer.
 • Stöder återgivningsgenerering för flera enhetstyper.
NOTE
Mer information om konfigurationsalternativ finns i dokumentationen om integreringsanvändning.

Vad gör INTE kontakten?

 • Replikerar inte AEM processer och funktionalitet i Veeva eller vice versa.
 • Gör inte MLR separat. Det hjälper till att automatisera överföringen av innehåll till Veeva där MLR förekommer.
 • Ska inte användas för att skapa en identisk konfiguration mellan AEM och Veeva. Allt innehåll behöver inte flyttas mellan de två plattformarna.
IMPORTANT
Den här integreringen ser för närvarande AEM som en källa till sanning för innehållssynkronisering.

Hämta integreringen

För att kunna genomföra integreringen måste du följa stegen nedan.

Följ informationen i flödesschemat och flödesschemat nedan för att begära och konfigurera integreringen.

Begär åtkomst

Information om flödesschema (mappas till steg ovan):

 • Steg 1 - Du förutsätts redan ha eller håller på att köpa en licens för Veeva Vault PromoMats och för Adobe Experience Manager.
 • Steg 2 - En ny försäljningsorder som innehåller en beskrivning av ett underhållsavtal med Adobe Consulting måste undertecknas för att integreringen ska kunna utnyttjas.
 • Steg 3 - Installera, aktivera och konfigurera integreringspaketet.

Support

Här beskrivs hur du kontaktar och loggar ett problem med supportteamet.

Begär integrering eller Adobe Experience Manager support

Supportärenden kan loggas med Adobe kundtjänst. Din Adobe Experience Cloud-administratör måste logga in på Adobe Admin Console, klickar på fliken Support och skapar ett ärende. Om integreringsproblem uppstår måste du ta med följande information:

 • Processtitel: AEM - Veeva Vault Integration
 • Processägare: Data Engineering
 • Beskrivning: Description of the issue
 • Kontaktpunkt: The email address(es) for relavant AEM point of contacts for your organization.
 • AEM instans-URL: Place the Adobe Experience Manager instance url here.
 • Veeva-instans-URL: Place the Veeva Vault PromoMats instance url here.

Begär Veeva Vault PromoMats Support

Ibland kan det problem som uppstår vara ett problem med funktionen för PromoMats-instansen Veeva Vault. I så fall kan din Veveva Vault PromoMats-administratör omdirigeras för att skapa en supportanmälan med Veeva Support. Du kan visa status för Veeva-instansen genom att navigera till Veeva Trust.

recommendation-more-help
b8a62c72-d8a3-4312-b886-b03d28a36cf0