Toegankelijke adaptieve formulieren maken creating-accessible-adaptive-forms

Adobe beveelt aan moderne en uitbreidbare gegevensvastlegging te gebruiken Kernonderdelenfor nieuwe Adaptieve Forms makenof Aangepaste Forms toevoegen aan AEM Sites-pagina's. Deze componenten betekenen een aanzienlijke vooruitgang in de aanmaak van Adaptive Forms en zorgen voor indrukwekkende gebruikerservaring. In dit artikel wordt een oudere aanpak beschreven voor het ontwerpen van Adaptive Forms met behulp van stichtingscomponenten.

Inleiding introduction

Een toegankelijk formulier is een formulier dat iedereen kan gebruiken, inclusief gebruikers met speciale behoeften. Adaptieve Forms bevat verschillende functies en mogelijkheden die de bruikbaarheid voor gebruikers met verschillende mogelijkheden verbeteren. Door toegankelijkheid tot adaptieve formulieren te maken, is niet alleen een zo breed mogelijk publiek voor inhoud mogelijk, maar is het ook een vereiste wanneer documenten worden verstrekt in geografische gebieden waar naleving van toegankelijkheidsnormen verplicht is. AEM Forms Help-formulierontwikkelaars voldoen aan de toegankelijkheidsstandaarden.

Tijdens het ontwerpen van een adaptief formulier moet de auteur de volgende punten in overweging nemen om een toegankelijke adaptieve vorm te maken:

 • Controleer het formulier met het hulpprogramma voor toegankelijkheidstests voor de ANDI (Accessible Name and Description Inspector)
 • Geef juiste labels voor formulierbesturingselementen
 • Verstrek tekstequivalenten voor beelden
 • Geef voldoende kleurcontrast op
 • Zorg ervoor dat formulierbesturingselementen via het toetsenbord toegankelijk zijn

Vereiste

U hebt een toegankelijkheidsgereedschap nodig, zoals Toegankelijke Inspecteur van de Naam en van de Beschrijving (ANDI) en Het thema Adaptief formulier is ontwikkeld om toegankelijkheidsproblemen op te lossen om een toegankelijk adaptief formulier te maken.

Gereedschap voor toegankelijkheidstesten downloaden en installeren

Met het hulpprogramma ANDI (Accessible Name and Description Inspector) kunt u compatibiliteitsproblemen met betrekking tot toegankelijkheid in webinhoud opsporen en verhelpen. Dit is het aanbevolen gereedschap onder de richtlijnen Trusted Tester v5 van het Department of Homeland Security. Het is ontwikkeld door de afdeling Sociale ​ van de Verenigde Staten om te controleren of Section 508 de webinhoud in acht neemt. Het gereedschap:

 • Hiermee kunt u toegankelijkheidsproblemen ​ op een webpagina detecteren
 • Biedt suggesties om de ​ voor toegankelijkheid te verbeteren
 • Detecteert problemen met toetsenbordtoegankelijkheid en kleurcontrast
 • Hiermee wordt de inhoud van de schermlezer duidelijk geïdentificeerd in overeenstemming met de normen

ANDI werkt met alle grote internetbrowsers. Zie Documentatie van ANDI voor gedetailleerde instructies op hoe te om het hulpmiddel te vormen en te gebruiken.

Download en installeer het Ultramarine-Toegankelijke thema

Het Ultramarijn-Toegankelijke thema is een verwijzingsthema. Het helpt demonstreren hoe u kleurcontrast en andere toegankelijkheidsgerelateerde problemen in een adaptieve vorm kunt oplossen. Adobe raadt u aan een aangepast thema voor de productieomgeving te maken op basis van de stijlen die door uw organisatie zijn goedgekeurd. Voer de volgende stappen uit om het thema naar uw AEM-exemplaar te uploaden:

 1. Download het themapakket.
 2. Navigeren naar Experience Manager > Navigation Navigatie > Forms op uw AEM.
 3. Selecteren Create > File Upload. Selecteer en upload het bestand x Ultramarine-Accessible-Theme.zip. Het thema wordt geüpload naar uw AEM.

Een adaptief formulier toegankelijk maken

U moet zich richten op vier belangrijke aspecten: toetsenbordnavigatie, kleurcontrast, betekenisvolle alternatieve tekst voor afbeeldingen en geschikte labels voor formulierbesturingselementen om een adaptief formulier toegankelijk te maken. Voer de volgende stappen uit om uw bestaande adaptieve formulieren toegankelijk te maken:

1. Pas een toegankelijk thema toe en voer aanvullende oplossingen uit

Pas het Ultramarijn-Toegankelijke thema toe op uw bestaande adaptieve vorm. Het thema toepassen:

 1. Open het aangepaste formulier voor bewerking.
 2. Selecteer een component en selecteer het bovenliggende pictogram. Selecteer in het contextmenu Adaptive Form Container en selecteer dan het Configure pictogram.
 3. Selecteer het Ultramarijn-Toegankelijke thema in eigenschappen browser en selecteer Save pictogram.
 4. Vernieuw het browservenster. Het thema wordt toegepast op het adaptieve formulier.

Nadat u een toegankelijk thema hebt toegepast, voert u de onderstaande aanvullende oplossingen uit. De oplossingen zijn naast toegankelijkheidsoplossingen die in het toegankelijke thema worden behandeld:

 1. Voeg een betekenisvolle alternatieve tekst voor de logoafbeelding toe in het adaptieve formulier.

  Geef een betekenisvolle alternatieve tekst op voor afbeeldingen in kop- en voettekstcomponenten van de adaptieve formuliersjabloon. Wanneer u de sjabloon herstelt en gebruikt om een adaptief formulier te maken, nemen de adaptieve formulieren alle correcties over die betrekking hebben op toegankelijkheid die worden toegepast op de kop- en voettekst van de sjabloon. Breng voor een bestaand adaptief formulier wijzigingen aan op het adaptieve formulierniveau. Wijzigingen in een adaptief formuliersjabloon worden niet automatisch doorgevoerd in een bestaand adaptief formulier.

 2. Voeg een koptekstcomponent met formuliernaam toe aan het adaptieve formulier. Als in uw formulierontwerp een bedrijfsnaam is opgegeven, voegt u ook een aparte kopcomponent voor de bedrijfsnaam toe.

  De meeste toegankelijkheidsfuncties informeren gebruikers over de hiërarchie van de inhoud, zodat ze de structuur van de webpagina beter kunnen begrijpen. Stel verschillende kopniveaus in voor de naam van de organisatie en de tekst voor de naam van het formulier op het adaptieve formulier om een hiërarchische structuur voor deze teksten te bieden. Gebruik bovendien een tekstcomponent voor elk deelvenster en elke sectie met een geschikt kopniveau om een hiërarchie te maken.

  Een koptekststijl toepassen

 3. Wijzig de achtergrondkleur van de voettekst om het juiste contrast te gebruiken in overeenstemming met de toegankelijkheidsnormen om de zichtbaarheid en leesbaarheid van de tekst te verbeteren. U kunt ANDI gebruiken om problemen met kleurcontrast in uw formulier te zoeken. Gebruik ook geen erg klein lettertype. Kleine lettertypen zijn moeilijk leesbaar.

 4. Vervang de onderdelen switch en imagekeuze in het bestaande adaptieve formulier door keuzeselectie (radio).

 5. Vervang de numerieke stepper-component in het bestaande adaptieve formulier door een numerieke box-component.

 6. Datuminvoerveld vervangen door datumkiezerveld.

 7. Stel de weergave-, validatie- en bewerkingspatronen in voor de component met de datumkiezer. Stel ook een aangepast foutbericht voor validatie in. U hebt bijvoorbeeld een ongeldige datum opgegeven. De juiste notatie voor de datum is YYYY-MM-DD.

 8. Stel aangepaste toegankelijkheidstekst in voor de component met de datumkiezer. Voer bijvoorbeeld uw geboortedatum in. Schermlezers lezen deze aangepaste toegankelijkheidsteksten.

 9. Gebruik een korte beschrijving in plaats van een lange beschrijving voor adaptieve formuliercomponenten. Een lange beschrijving voegt hulpknoop toe. Zorg ervoor dat het adaptieve venster geen knop Help heeft.

 10. Voeg aangepaste toegankelijkheidstekst toe aan alle alleen-lezen cellen in tabellen. Schakel ook alle alleen-lezen cellen van tabellen uit.

 11. Eventuele scripthandtekeningvelden uit het adaptieve formulier verwijderen. Configureer het adaptieve formulier zodat u Adobe Sign kunt gebruiken voor een naadloze digitale ondertekeningservaring.

2. Geef juiste labels voor formulierbesturingselementen provide-proper-labels-for-form-controls

Met het label of de titel van een component wordt aangegeven wat de formuliercomponent vertegenwoordigt. De tekst Voornaam geeft bijvoorbeeld aan dat gebruikers hun voornaam in een tekstveld moeten invoeren. Om door schermlezers toegankelijk te zijn, wordt het label programmatisch gekoppeld aan een formuliercomponent. Alternatief, wordt de vormcontrole gevormd met extra toegankelijkheidsinformatie.

Het label dat door schermlezers wordt waargenomen, hoeft niet hetzelfde te zijn als het visuele bijschrift. In sommige gevallen, kunt u specifieker over het doel van de controle willen zijn. Voor elk veldobject in een formulier kunnen de toegankelijkheidsopties worden gebruikt om op te geven wat de schermlezer aankondigt om het specifieke formulierveld te identificeren.

Voer de volgende stappen uit om de optie Toegankelijkheid te gebruiken:

 1. Selecteer een component en selecteer cmppr .
 2. Klikken Accessibility in het zijpaneel om de gewenste toegankelijkheidsoptie te kiezen.

Toegankelijkheidsopties in formuliercomponenten accessibility-options-in-form-components

Toegankelijkheidsopties in formuliercomponenten

Aangepaste tekst Formulierauteurs geven de inhoud op in het tekstveld Aangepast voor toegankelijkheidsoptie. De ondersteunende hulpmiddelen, zoals schermlezers, gebruiken deze aangepaste tekst. Het gebruiken van het plaatsen van de Titel is de beste optie in een meerderheid van de scenario's. U kunt bijvoorbeeld alleen aangepaste schermtekst maken als Titel of korte beschrijving niet mogelijk is.

Korte beschrijving Voor het merendeel van de componenten wordt de korte beschrijving bij uitvoering weergegeven wanneer de gebruiker de aanwijzer op de component plaatst. U kunt deze optie instellen in het veld Korte beschrijving onder de optie Help-inhoud.

Titel Gebruik deze optie als u wilt dat AEM Forms het visuele label dat aan het formulierveld is gekoppeld, als schermlezertekst gebruikt.

Naam U kunt een waarde opgeven in het veld Naam van het tabblad Binding. De naam mag geen spaties bevatten.

Geen Als u Geen selecteert, heeft het formulierobject geen naam in het gepubliceerde formulier. Geen is een aanbevolen instelling voor formulierbesturingselementen.

NOTE
 • Keuzerondje en selectievakje kunnen slechts twee toegankelijkheidsopties hebben, namelijk Aangepaste tekst en Titel.
 • Voor op XFA gebaseerde adaptieve formulieren wordt de toegankelijkheidsoptie overgenomen van de toegankelijkheidsopties die zijn ingesteld in de XDP. Knopinfo van XDP wordt toegewezen aan Korte beschrijving en Bijschrift wordt toegewezen aan Titel. De andere opties werken zoals is.

3. Verstrek tekstequivalenten voor afbeeldingen provide-text-equivalents-for-images

Afbeeldingen kunnen sommige gebruikers helpen het begrip te verbeteren. Voor gebruikers die schermlezers gebruiken, verminderen afbeeldingen echter de toegankelijkheid van het formulier. Als u ervoor kiest om afbeeldingen te gebruiken, geef dan tekstbeschrijvingen op voor alle afbeeldingen.

Zorg ervoor dat in de tekst het object en het doel ervan in het formulier worden beschreven. Een schermlezer leest deze alternatieve tekst wanneer een afbeelding wordt aangetroffen. Voor een afbeelding moet altijd een alternatieve tekst worden opgegeven.

Selecteer een afbeeldingscomponent en selecteer cmppr . Geef in het zijpaneel onder Eigenschappen alternatieve tekst op voor een afbeelding.

Alternatieve tekst voor een afbeelding

4. Geef voldoende kleurcontrast op provide-sufficient-color-contrast

Bij het ontwerpen van toegankelijkheid moet u rekening houden met aanvullende richtlijnen voor kleurgebruik. Auteurs van formulieren kunnen kleuren gebruiken om de weergave van formulieren te verbeteren door verschillende formuliercomponenten te markeren. Onjuist gebruik van kleur kan een formulier echter moeilijk of onmogelijk leesbaar maken voor mensen met verschillende mogelijkheden.

Gebruikers met een visuele handicap vertrouwen op een hoog contrast tussen tekst en de achtergrond voor het lezen van digitale inhoud. Zonder voldoende contrast kan een formulier moeilijk, zo niet onmogelijk, leesbaar worden voor sommige gebruikers.

U wordt aangeraden het standaardfont en de standaardachtergrondkleuren te gebruiken, namelijk de zwarte inhoud op een witte achtergrond. Als u de standaardkleuren wijzigt, kiest u een donkere voorgrondkleur op een lichte achtergrondkleur of omgekeerd.

Zie Aangepaste thema's maken voor adaptieve formulierenvoor meer informatie over het wijzigen van het kleurcontrast en het thema voor de adaptieve formulieren.

5. Zorg ervoor dat formulierbesturingselementen via het toetsenbord toegankelijk zijn ensure-that-form-controls-are-keyboard-accessible

Een toegankelijk formulier kan volledig worden ingevuld met alleen het toetsenbord of een vergelijkbaar invoerapparaat. Gebruikers met een beperkte mobiliteit of een visuele handicap hebben wellicht geen andere keuze dan het toetsenbord te gebruiken en veel gebruikers die een muis kunnen gebruiken, geven de voorkeur aan invoer via het toetsenbord. Door de verschillende invoermethoden toe te staan, maakt u niet alleen toegankelijke formulieren, maar ook formulieren die beter zijn afgestemd op de voorkeuren van alle gebruikers.

De volgende sneltoetsen zijn beschikbaar in AEM Forms.

Handeling
Sneltoets
De cursor door een formulier verplaatsen
Tab
De cursor achterwaarts door een formulier verplaatsen
Shift+Tab
Naar volgend deelvenster gaan
Alt+Pijl-rechts
Naar het vorige deelvenster gaan
Alt+Pijl-links
De gevulde gegevens in een formulier opnieuw instellen
Alt+R
Een formulier verzenden
Alt+S

Daarnaast zijn er verschillende sneltoetsen beschikbaar voor de Date Picker in Adaptief Forms. Als u de sneltoetsen wilt inschakelen, selecteert u de Date Picker en selecteert u Configureren om de eigenschappen te openen. In de Patterns selecteert u een weergavepatroon met de Type en Pattern vervolgkeuzelijsten. Sla de eigenschappen op om het gebruik van sneltoetsen voor de Date Picker component.

De volgende sneltoetsen zijn beschikbaar voor de component Date Picker in Adaptive Forms:

Handeling
Sneltoets
 • De opties van de component Date Picker weergeven wanneer de tabfocus het kalenderpictogram markeert
 • De gebeurtenis click uitvoeren wanneer de tabfocus een optie markeert
Ruimte of Enter
De opties van de component Datumkiezer verbergen
Esc
 • Verplaats de cursor vooruit door de opties in de component Datumkiezer.
 • Tabfocus instellen op kalenderpictogram wanneer datuminvoerveld actief is
Tab
De cursor achterwaarts verplaatsen met de opties die beschikbaar zijn in de component Datumkiezer
Shift+Tab
 • De opties van de component Date Picker weergeven wanneer de tabfocus het invoerveld voor de datum markeert
 • De cursor omlaag verplaatsen in de kalender die beschikbaar is in de component Datumkiezer
Pijl-omlaag
De cursor omhoog verplaatsen in de kalender die beschikbaar is in de component Datumkiezer
Pijl-omhoog
De cursor achterwaarts verplaatsen in de kalender die beschikbaar is in de component Date Picker
Pijl-links
De cursor vooruit verplaatsen in de kalender die beschikbaar is in de component Date Picker
Pijl-rechts
Voer de handeling uit voor het bijschrift dat beschikbaar is tussen rechter- en linkernavigatiepijlen in de kalender
Shift + Pijl-omhoog
Handeling voor pijl-rechts uitvoeren pijl-rechts beschikbaar in de kalender
Shift + Pijl-links
Handeling voor pijlpictogram links uitvoeren pijl-links beschikbaar in de kalender
Shift + Pijl-rechts

Gebruik het gereedschap Toegankelijkheid om resterende toegankelijkheidsproblemen te zoeken

Met de Accessible Name and Description Inspector (ANDI) kunt u compatibiliteitsproblemen met betrekking tot toegankelijkheid in een adaptieve vorm identificeren en corrigeren. Met ANDI de toegankelijkheidsproblemen in een adaptieve vorm zoeken:

 1. Open het adaptieve formulier in de voorbeeldmodus.
 2. Klik op het pictogram van het gereedschap ANDI met bladwijzer. Het ANDI-gereedschap analyseert het adaptieve formulier en geeft toegankelijkheidsproblemen weer. Ga voor meer informatie over het gebruik van het gereedschap naar Documentatie van ANDI.
 3. De door ANDI gemelde problemen beoordelen en oplossen.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2