Zoeken in facetten search-facets

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

Een bedrijfsbrede implementatie van Adobe Experience Manager Assets heeft de capaciteit om vele activa op te slaan. Soms kan het lastig en tijdrovend zijn om het juiste middel te vinden als u alleen de algemene zoekmogelijkheden van Experience Manager.

Gebruik zoekfacetten in het deelvenster Filters om de zoekervaring gedetailleerder te maken en de zoekfunctionaliteit efficiënter en veelzijdiger te maken. De facetten van het onderzoek voegen veelvoudige afmetingen (predikaten) toe die u toelaten om complexere onderzoeken uit te voeren. Het deelvenster Filters bevat een aantal standaardfacetten. U kunt ook aangepaste zoekfacetten toevoegen.

Samengevat kunt u met zoekfacetten op verschillende manieren naar elementen zoeken in plaats van in één, vooraf bepaalde, taxonomische volgorde. U kunt gemakkelijk tot het gewenste niveau van detail voor een gerichter onderzoek boor.

Als u bijvoorbeeld een afbeelding zoekt, kunt u kiezen of u een bitmap- of een vectorafbeelding wilt. U kunt het zoekbereik verder verkleinen door het MIME-type voor de afbeelding op te geven. Op dezelfde manier kunt u bij het zoeken naar documenten de indeling opgeven, bijvoorbeeld PDF of MS Word.

Een voorspelling toevoegen adding-a-predicate

De zoekfacetten die in het deelvenster Filters worden weergegeven, worden in het onderliggende zoekformulier gedefinieerd aan de hand van voorspelden. Als u meer of verschillende facetten wilt weergeven, voegt u voorspelingen toe aan het standaardformulier of gebruikt u een aangepast formulier dat naar keuze facetten bevat.

Voor zoekopdrachten in volledige tekst voegt u de opdracht Fulltext voorspellen voor het formulier. Gebruik de voorspelling van de eigenschap om te zoeken naar elementen die overeenkomen met één eigenschap die u opgeeft. Gebruik de voorspelling Opties om te zoeken in elementen die overeenkomen met een of meer waarden voor een bepaalde eigenschap. Voeg de Datumbereik-voorspelling toe aan zoekelementen die binnen een opgegeven datumbereik zijn gemaakt.

 1. Klik op de knop Experience Manager logo en ga vervolgens naar Tools > General > Search Forms.

 2. Van de Search Forms pagina, selecteert u Assets Admin Search Rail en klik vervolgens op Edit bewerkingspictogram .

  note note
  NOTE
  Om de functionaliteit van het omslagonderzoek van vooraf gevormd te gebruiken Assets Voer de volgende stappen uit in een eerdere versie van Admin Search Rail:
  1. Navigeren naar /conf/global/settings/dam/search/facets/assets/jcr:content/items in CRXDE.
  2. Verwijder de type knooppunt.
  3. Vanaf het pad /libs/settings/dam/search/facets/assets/jcr:content/items, kopieert u de knooppunten asset, directory, typeor, excludepaths, en searchtype op het in stap 1 aangegeven pad.
  4. Sla de wijzigingen op.
 3. In de Edit Search Forms pagina, sleept u een voorspelling van de Select Predicate aan het hoofdvenster. Sleep bijvoorbeeld Property Predicate.

  Een voorspelling selecteren en verplaatsen om de zoekfilters aan te passen

  Afbeelding: selecteer en verplaats een voorspelling om de zoekfilters aan te passen.

 4. In de Settings voert u een veldlabel, plaatsaanduidingstekst en beschrijving voor de voorspelling in. Geef een geldige naam op voor de eigenschap metadata die u aan de voorspelling wilt koppelen. Het koptekstlabel in het dialoogvenster Settings geeft het type van de geselecteerde voorspelling aan.

 5. Geef in het veld Property Name een geldige naam op voor de metadata-eigenschap die u aan het predicaat wilt koppelen. Dit is de naam op basis waarvan de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Voer bijvoorbeeld jcr:content/metadata/dc:description of ./jcr:content/metadata/dc:description in.

  U kunt ook een bestaand knooppunt selecteren in het dialoogvenster Selecteren.

  Een metagegevenseigenschap koppelen aan een voorspelling in het veld Eigenschapnaam

  Een metagegevenseigenschap koppelen aan een voorspelling in het veld Eigenschapnaam

 6. Klik op de knop Preview voorvertoning Hiermee genereert u een voorvertoning van het deelvenster Filters zoals dit wordt weergegeven nadat u de voorspelling hebt toegevoegd.

 7. Bekijk de lay-out van de voorspelling in de modus Voorbeeld.

  Voorbeeld van het zoekformulier bekijken voordat de wijzigingen worden verzonden

  Voorbeeld van het zoekformulier bekijken voordat de wijzigingen worden verzonden

 8. Als u de voorvertoning wilt sluiten, klikt u op de knop Close close in de rechterbovenhoek van de voorvertoning.

 9. Klikken Done om de instellingen op te slaan.

 10. Navigeer naar het deelvenster Zoeken in het dialoogvenster Assets gebruikersinterface. De voorspelling van de eigenschap wordt toegevoegd aan het deelvenster.

 11. Voer in het tekstvak een beschrijving in voor het element dat u wilt doorzoeken. Voer bijvoorbeeld Adobe. Wanneer u een zoekopdracht uitvoert, worden elementen met overeenkomende beschrijving Adobe worden weergegeven in de zoekresultaten.

Een voorspelling van opties toevoegen adding-an-options-predicate

Met de voorspelling Opties kunt u meerdere zoekopties toevoegen in het deelvenster Filters. U kunt een of meer van deze opties selecteren in het deelvenster Filters om te zoeken naar elementen. Als u bijvoorbeeld naar elementen wilt zoeken op basis van het bestandstype, configureert u opties, zoals Afbeeldingen, Multimedia, Documenten en Archieven, in het zoekformulier. Nadat u deze opties hebt geconfigureerd, wordt de zoekopdracht uitgevoerd op elementen van het type GIF, JPEG, PNG, enzovoort, wanneer u de optie Afbeeldingen in het deelvenster Filters selecteert.

Als u de opties wilt toewijzen aan de desbetreffende eigenschap, maakt u een knooppuntstructuur voor de opties en geeft u het pad van het bovenliggende knooppunt op in de eigenschap Eigenschapnaam van de voorspelling van opties. Het bovenliggende knooppunt moet van het type zijn sling: OrderedFolder. De opties moeten van het type zijn nt:unstructured. De optieknooppunten moeten de eigenschappen hebben jcr:title en value geconfigureerd.

De jcr:title Deze eigenschap is een gebruiksvriendelijke naam voor de optie die wordt weergegeven in het deelvenster Filters. De value wordt gebruikt in de query om deze aan te passen aan de opgegeven eigenschap.

Wanneer u een optie selecteert, wordt de zoekopdracht uitgevoerd op basis van de opdracht value eigenschap van het optieknooppunt en eventuele onderliggende knooppunten. De volledige structuur onder het optieknooppunt wordt doorlopen en de value bezit van elke kindknoop wordt gecombineerd gebruikend OF verrichting om de onderzoeksvraag te vormen.

Als u bijvoorbeeld "Afbeeldingen" selecteert voor bestandstypen, wordt de zoekquery voor de assets samengesteld door de eigenschap value te combineren met een OR-bewerking. De zoekquery voor afbeeldingen wordt bijvoorbeeld samengesteld door de resultaten te combineren die overeenkomen met afbeelding/jpeg, afbeelding/gif, afbeelding/png, afbeelding/pjpeg en afbeelding/tiff voor de eigenschap jcr:content/metadata/dc:format met behulp van een OR-bewerking.

Het bezit van de waarde van een dossiertype, zoals die in CRXDE wordt gezien wordt gebruikt voor onderzoeksvragen om te werken

Het bezit van de waarde van een dossiertype, zoals die in CRXDE wordt gezien wordt gebruikt voor onderzoeksvragen om te werken

In plaats van handmatig een knooppuntstructuur voor de opties in de CRXDE-opslagplaats te maken, kunt u de opties in een JSON-bestand definiëren door corresponderende sleutel-waardeparen op te geven. Geef het pad van het JSON-bestand op in het veld Property Name. U kunt bijvoorbeeld de sleutel-waardeparen image/bmp, image/gif, image/jpeg en image/png definiëren en hun waarden opgeven zoals getoond in het volgende JSON-voorbeeldbestand. In de Property Name kunt u het CRXDE-pad voor dit bestand opgeven.

{
  "options" :
 [
     {"value" : "image/bmp","text" : "BMP"},
     {"value" : "image/gif","text" : "GIF"},
     {"value" : "image/jpeg","text" : "JPEG"},
     {"value" : "image/png","text" : "PNG"}
 ]
}

Als u een bestaand knooppunt wilt gebruiken, geeft u dit op in het dialoogvenster Selecteren.

NOTE
De voorspelling van Opties is een aangepaste omslag die bezitsvoorspelling omvat om het beschreven gedrag aan te tonen. Momenteel, is er geen REST eindpunt beschikbaar om de functionaliteit te steunen native.
 1. Klik op de knop Experience Manager logo en ga vervolgens naar Tools > General > Search Forms.

 2. Van de Search Forms pagina, selecteert u Assets Admin Search Rail en klik vervolgens op Edit.

 3. Sleep op de pagina Edit Search Form Options Predicate van het tabblad Select Predicate naar het hoofdvenster.

 4. Voer op het tabblad Settings een label en een naam voor de eigenschap in. Als u bijvoorbeeld elementen wilt zoeken op basis van hun indeling, geeft u een gebruikersvriendelijke naam voor het label op, bijvoorbeeld File Type. Geef bijvoorbeeld de eigenschap op op basis waarvan de zoekopdracht in het eigenschapveld moet worden uitgevoerd. jcr:content/metadata/dc:format.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • In de Property Name vermeld het pad van het JSON-bestand, waarin u de knooppunten voor de opties definieert en corresponderende sleutelwaardeparen opgeeft.
  • Klik op de knop + symbool naast het veld Opties om de weergavetekst en de waarde op te geven voor de opties die u in het deelvenster Filters wilt opgeven. Als u nog een optie wilt toevoegen, klikt u op + en herhaal de stap.
 6. Zorg ervoor dat Single Select is uitgeschakeld, zodat de gebruiker meerdere opties voor bestandstypen tegelijk kan selecteren (bijvoorbeeld Afbeeldingen, Documenten, Multimedia en Archieven). Als u Single Select selecteert, kan de gebruiker slechts één optie tegelijk selecteren voor bestandstypen.

  De beschikbare velden in de voorspelling Opties

  De beschikbare velden in de voorspelling Opties

 7. In de Description veld, voer een optionele beschrijving in en klik vervolgens op Done.

 8. Navigeer naar het deelvenster Zoeken. De voorspelling Opties wordt toegevoegd aan de Zoeken deelvenster. De opties voor File Type worden weergegeven als selectievakjes.

Eigenschappenvoorspelling voor meerdere waarden toevoegen adding-a-multi-value-property-predicate

Met de voorspelling Multi-Value-eigenschap kunt u elementen zoeken naar meerdere waarden. Overweeg een scenario waar u beelden van veelvoudige producten in hebt Assets en de metagegevens voor elke afbeelding bevatten een SKU-nummer dat aan het product is gekoppeld. Met deze voorspelling kunt u op basis van meerdere SKU-nummers zoeken naar productafbeeldingen.

 1. Klik op de knop Experience Manager logo en ga vervolgens naar Tools > General > Search Forms.
 2. Selecteer op de pagina Search Forms de optie Assets Admin Search Rail, klikt u op Edit bewerkingspictogram .
 3. Sleep op de pagina Zoekformulier bewerken een Multi Value Property Predicate van het tabblad Select Predicate naar het hoofdvenster.
 4. In de Settings voert u een label en plaatsaanduidingstekst in voor de voorspelling. Geef bijvoorbeeld de eigenschapnaam op op basis waarvan de zoekopdracht in het eigenschapveld moet worden uitgevoerd. jcr:content/metadata/dc:value. U kunt ook een knooppunt selecteren in het dialoogvenster Selecteren.
 5. Zorg ervoor dat Delimiter Support is geselecteerd. Geef in het veld Input Delimiters scheidingstekens op om afzonderlijke waarden van elkaar te scheiden. Standaard wordt een komma opgegeven als scheidingsteken. U kunt een ander scheidingsteken opgeven.
 6. In de Beschrijving veld, voer een optionele beschrijving in en klik vervolgens op Done.
 7. Navigeer naar het deelvenster Filters in het dialoogvenster Assets gebruikersinterface. Het predicaat Multi Value Property wordt toegevoegd aan het deelvenster.
 8. Geef meerdere waarden op in het veld Meerdere waarden, gescheiden door de scheidingstekens, en voer de zoekopdracht uit. Met de functie voor voorspellen wordt een exacte tekstovereenkomst opgehaald voor de waarden die u opgeeft.

Een voorspelling van tags toevoegen adding-a-tags-predicate

Met de tagvoorspelling kunt u op tags gebaseerde zoekopdrachten naar elementen uitvoeren. Standaard, Assets zoekt elementen naar een of meer labels die overeenkomen met de tags die u opgeeft. Met andere woorden, de zoekquery voert een OR-bewerking uit met de opgegeven tags. U kunt echter de optie Alle tags afstemmen gebruiken om te zoeken naar elementen die alle tags bevatten die u opgeeft.

 1. Klik op de knop Experience Manager logo en ga vervolgens naar Tools > General > Search Forms.

 2. Selecteer op de pagina Zoeken in Forms de optie Assets Admin Search Rail en klik vervolgens op Edit bewerkingspictogram .

 3. Sleep in de pagina Zoekformulier bewerken het gereedschap Tags Predicate van het Uitgezochte lusje Predicate aan de belangrijkste ruit.

 4. Voer op het tabblad Instellingen een plaatsaanduidingstekst in voor de voorspelling. Geef bijvoorbeeld de eigenschapnaam op op basis waarvan de zoekopdracht in het eigenschapveld moet worden uitgevoerd. jcr:content/metadata/cq:tags. U kunt ook een knooppunt in CRXDE selecteren in het dialoogvenster Selecteren.

 5. Configureer de padeigenschap Root-tags van deze voorspelling om verschillende tags in de lijst Tags te vullen.

 6. Selecteer Show match all tags option om te zoeken naar assets die alle tags bevatten die u opgeeft.

 7. In de Description veld, voer een optionele beschrijving in en klik vervolgens op Done.

 8. Navigeer naar het deelvenster Zoeken. De Tags predicate wordt toegevoegd aan het deelvenster Zoeken.

 9. Geef tags op op basis waarvan u de elementen wilt zoeken of een selectie wilt maken in de lijst met suggesties.

 10. Selecteren Match all om te zoeken naar overeenkomsten die alle tags bevatten die u opgeeft.

Andere voorspelling toevoegen adding-other-predicates

Net als bij de manier waarop u een voorspelling van eigenschappen of een voorspelling van opties toevoegt, kunt u de volgende aanvullende voorspelling toevoegen aan het deelvenster Zoeken:

Naam voorspelling
Beschrijving
Eigenschappen
Fulltext
Zoekvoorspelling om volledige tekstzoekopdrachten uit te voeren op een volledig elementknooppunt. Deze wordt toegewezen met de operator jcr:contains. U kunt een relatief pad opgeven als u een volledige tekstzoekopdracht wilt uitvoeren op een bepaald gedeelte van het knooppunt met elementen.
 • Label
 • Plaatsaanduiding
 • Eigenschapnaam
 • Beschrijving
Path Browser
Zoekvoorspelling voor het zoeken naar elementen in mappen en submappen op een vooraf geconfigureerd hoofdpad
 • Plaatsaanduiding
 • Basispad
 • Beschrijving
Path
Gebruik deze optie om resultaten op de locatie te filteren. U kunt verschillende paden opgeven als opties.
 • Label
 • Pad
 • Beschrijving
Publish Status
Zoeken voorspellen om te zoeken op middelen op basis van hun publicatiestatus
 • Label
 • Eigenschapnaam
 • Beschrijving
Relative Date
Zoeken voorspelt dat er wordt gezocht naar elementen op basis van de relatieve datum waarop deze zijn gemaakt. U kunt bijvoorbeeld opties configureren, zoals 2 maanden geleden, 3 weken geleden enzovoort.
 • Label
 • Eigenschapnaam
 • Relatieve datum
Range
Zoeken voorspelt dat er wordt gezocht in elementen die binnen een opgegeven bereik vallen. In het paneel van het Onderzoek, kunt u minimum en maximumwaarden voor de waaier specificeren.
 • Label
 • Eigenschapnaam
 • Beschrijving
Date Range
Zoeken voorspelt hoe u elementen die binnen een opgegeven bereik zijn gemaakt, kunt zoeken naar een datumeigenschap. In het deelvenster Zoeken kunt u begin- en einddatums opgeven met behulp van datumkiezers.
 • Label
 • Plaatsaanduiding
 • Eigenschapnaam
 • Tekst bereik (van)
 • Tekst bereik (naar)
 • Beschrijving
Date
Zoeken voorspelt hoe elementen op basis van een schuifregelaar worden doorzocht op basis van een eigenschap date.
 • Label
 • Eigenschapnaam
 • Beschrijving
File Size
Zoeken voorspelt hoe u elementen kunt zoeken op basis van hun grootte. Het is een op meer details gebaseerde voorspelling waarbij u de schuifopties van een configureerbaar knooppunt selecteert. De standaardopties worden gedefinieerd bij /libs/dam/options/predicates/filesize in de CRXDE-opslagplaats. De bestandsgrootte wordt opgegeven in bytes.
 • Label
 • Eigenschapnaam
 • Pad
 • Beschrijving
Asset Last Modified
Zoekvoorspelling voor zoeken in onlangs gewijzigde elementen
 • Eigenschapnaam
 • Waarde van eigenschap
 • Beschrijving
Publish Status
Zoeken voorspellen om naar elementen te zoeken op basis van hun publicatiestatus
 • Label
 • Eigenschapnaam
 • Beschrijving
Rating
Zoeken voorspelt dat er wordt gezocht naar elementen op basis van hun gemiddelde waardering
 • Label
 • Eigenschapnaam
 • Optiepad
 • Beschrijving
Expiry Status
Zoeken voorspelt dat naar elementen wordt gezocht op basis van hun vervalstatus
 • Label
 • Eigenschapnaam
 • Beschrijving
Hidden
Zoekvoorspelling die een verborgen veldeigenschap definieert voor het zoeken naar elementen
 • Eigenschapnaam
 • Waarde van eigenschap
 • Beschrijving

Standaardzoekfacetten herstellen restoring-default-search-facets

Standaard een slotpictogram gesloten pictogram vergrendelen verschijnt vóór Assets Admin Search Rail in de Search Forms pagina. Het vergrendelingspictogram tegen een optie op de pagina Zoeken in Forms geeft aan dat de standaardinstellingen intact zijn en niet worden aangepast. Het pictogram gesloten pictogram vergrendelen verdwijnt als u zoekfacetten aan het formulier toevoegt die aangeven dat het standaardformulier is gewijzigd.

Vergrendelingspictogram

Voer de volgende stappen uit om de standaardzoekfacet te herstellen:

 1. Selecteren Assets Admin Search Rail in de Search Forms pagina.

 2. Klikken Delete deleteoutline in de werkbalk.

 3. Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Delete om de aangepaste wijzigingen te verwijderen.

  Nadat u de aangepaste wijzigingen in zoekfacetten hebt verwijderd, wordt het vergrendelingspictogram weergegeven gesloten pictogram vergrendelen opnieuw verschijnt voor Assets Admin Search Rail in de Search Forms pagina.

Gebruikersmachtigingen user-permissions

Als er geen beheerdersrol aan u is toegewezen, volgt hier een lijst met machtigingen die u nodig hebt voor het uitvoeren van bewerkingen, verwijderen en voorvertoningen van handelingen met zoekfacetten.

Handeling
Machtigingen
Edit
Lezen en schrijven toestemmingen op /apps knooppunt in CRXDE
Delete
De machtiging Lezen, Schrijven en Verwijderen geldt voor de /apps knooppunt in CRXDE
Preview
De machtiging Lezen, Schrijven en Verwijderen geldt voor de /var/dam/content knooppunt in CRXDE. Ook, lees en schrijf toestemmingen op /apps knooppunt.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2