Opslaan van knooppunten en gegevensopslag configureren in AEM 6 configuring-node-stores-and-data-stores-in-aem

CAUTION
AEM 6.4 heeft het einde van de uitgebreide ondersteuning bereikt en deze documentatie wordt niet meer bijgewerkt. Raadpleeg voor meer informatie onze technische ondersteuningsperioden. Ondersteunde versies zoeken hier.

Inleiding introduction

In Adobe Experience Manager (AEM) kunnen binaire gegevens onafhankelijk van de inhoudsknooppunten worden opgeslagen. De binaire gegevens worden opgeslagen in een gegevensopslag, terwijl de inhoudsknopen in een knoopopslag worden opgeslagen.

Zowel kunnen de gegevensopslag als de knoopopslag worden gevormd gebruikend configuratie OSGi. Elke configuratie OSGi wordt van verwijzingen voorzien gebruikend een blijvend herkenningsteken (PID).

Configuratiestappen configuration-steps

Om zowel de knoopopslag als de gegevensopslag te vormen, voer deze stappen uit:

 1. Kopieer het JAR-bestand voor AEM QuickStart naar de installatiemap.

 2. Een map maken crx-quickstart/install in de installatiemap.

 3. Eerst, vorm de knoopopslag door een configuratiedossier met de naam van de optie van de knoopopslag te creëren u in wilt gebruiken crx-quickstart/install directory.

  Het bestand wordt bijvoorbeeld gebruikt in het archief met Document-knooppunten (dat de basis vormt voor AEM MongoMK-implementatie) org.apache.jackrabbit.oak.plugins.document.DocumentNodeStoreService.config.

 4. Bewerk het bestand en stel de configuratieopties in.

 5. Maak een configuratiebestand met de PID van de gegevensopslagruimte die u wilt gebruiken. Bewerk het bestand om de configuratieopties in te stellen.

  note note
  NOTE
  Zie Configuratie van knooppuntopslag en Configuraties van gegevensopslag voor configuratieopties.
 6. Start AEM.

Configuratie van knooppuntopslag node-store-configurations

CAUTION
De nieuwere versies van Oak gebruiken een nieuwe noemende regeling en formaat voor OSGi configuratiedossiers. Het nieuwe naamgevingsschema vereist dat het configuratiebestand een naam krijgt .config en de nieuwe indeling vereist dat waarden worden getypt en hier gedocumenteerd.
Als u een upgrade uitvoert van een oudere versie van Eak, dient u een back-up te maken van de crx-quickstart/install map eerst. Na de upgrade herstelt u de inhoud van de map naar de geüpgrade installatie en wijzigt u de extensie van de configuratiebestanden vanuit .cfg tot .config.
Als u dit artikel leest ter voorbereiding op een upgrade van een AEM 5,x , dient u upgrade documentatie eerst.

Segmentknooppuntarchief segment-node-store

De opslag van de segmentknoop is de basis van implementatie TarMK in Adobe AEM6. Het gebruikt de org.apache.jackrabbit.oak.segment.SegmentNodeStoreService PID voor configuratie.

CAUTION
De PID voor het archief met segmentknooppunten is gewijzigd van org.apache.jackrabbit.oak.plugins.segment.SegmentNodeStoreService in previous versions van AEM 6 tot org.apache.jackrabbit.oak.segment.SegmentNodeStoreService in AEM 6.3. Zorg ervoor u de noodzakelijke configuratieaanpassingen aanbrengt om deze verandering te weerspiegelen.

U kunt de volgende opties configureren:

 • repository.home: Pad naar huis van de opslagplaats waaronder gegevens met betrekking tot de opslagplaats worden opgeslagen. Standaard worden segmentbestanden opgeslagen onder de crx-quickstart/segmentstore directory.

 • tarmk.size: Maximale grootte van een segment in MB. Het standaardmaximum is 256 MB.

 • customBlobStore: Een Booleaanse waarde die aangeeft dat een aangepaste gegevensopslag wordt gebruikt. De standaardwaarde is waar voor AEM 6.3 en latere versies. Vóór AEM 6.3 was de standaardwaarde false.

Hier volgt een voorbeeld org.apache.jackrabbit.oak.segment.SegmentNodeStoreService.config bestand:

#Path to repo
repository.home="crx-quickstart/repository"

#Max segment size
tarmk.size=I"256"

#Custom data store
customBlobStore=B"true"

Document Node Store document-node-store

De opslag van de documentknoop is de basis van AEM implementatie MongoMK. Het gebruikt de org.apache.jackrabbit.oak.plugins.document.DocumentNodeStoreService PID. De volgende configuratieopties zijn beschikbaar:

 • mongouri: De MongoURI vereist om verbinding te maken met de Mongo-database. De standaardwaarde is mongodb://localhost:27017

 • db: Naam van de Mongo-database. De standaardwaarde is Eik . Nieuwe AEM 6-installaties maken echter gebruik van aem-auteur als de standaarddatabasenaam.

 • cache: De cachegrootte in MB. Dit wordt verdeeld over diverse geheime voorgeheugens die in DocumentNodeStore worden gebruikt. De standaardwaarde is 256.

 • changesSize: Grootte in MB van afgekapte inzameling die in Mongo wordt gebruikt voor caching van de diff output. De standaardwaarde is 256.

 • customBlobStore: Een Booleaanse waarde die aangeeft dat een aangepaste gegevensopslag wordt gebruikt. De standaardwaarde is false.

Hier volgt een voorbeeld org.apache.jackrabbit.oak.plugins.document.DocumentNodeStoreService.config bestand:

#Mongo server details
mongouri="mongodb://localhost:27017"

#Name of Mongo database to use
db="aem-author"

#Store binaries in custom BlobStore
customBlobStore=B"false"

Configuraties van gegevensopslag data-store-configurations

Wanneer het behandelen van groot aantal binaire getallen, adviseert men dat een externe gegevensopslag in plaats van de standaardknoopopslag wordt gebruikt om prestaties te maximaliseren.

Als uw project bijvoorbeeld een groot aantal media-elementen vereist, kunt u deze sneller openen dan ze rechtstreeks in een MongoDB opslaan als u ze onder de File- of S3 Data Store opslaat.

De File Data Store biedt betere prestaties dan MongoDB, en back-up- en herstelbewerkingen in Mongo zijn ook trager bij een groot aantal middelen.

De details over de verschillende gegevensopslag en configuraties worden hieronder beschreven.

NOTE
Als u aangepaste gegevensopslag wilt inschakelen, moet u ervoor zorgen dat customBlobStore is ingesteld op true in het desbetreffende Node Store-configuratiebestand (segment node store of archief van documentknooppunten).

Bestandsgegevensopslag file-data-store

Dit is de uitvoering van FileDataStore aanwezig in Jackrabbit 2. Hiermee kunt u de binaire gegevens opslaan als normale bestanden in het bestandssysteem. Het gebruikt de org.apache.jackrabbit.oak.plugins.blob.datastore.FileDataStore PID.

Deze configuratieopties zijn beschikbaar:

 • repository.home: Pad naar de thuislocatie van de gegevensopslagruimte waarin verschillende gegevens met betrekking tot de gegevensopslagruimte worden opgeslagen. Standaard worden binaire bestanden opgeslagen onder crx-quickstart/repository/datastore directory.

 • path: Pad naar de map waarin de bestanden worden opgeslagen. Indien opgegeven, heeft deze voorrang op repository.home waarde.

 • minRecordLength: De minimale grootte in bytes van een bestand dat is opgeslagen in de gegevensopslag. Binaire inhoud die kleiner is dan deze waarde, wordt gealigneerd.

NOTE
Wanneer u een NAS gebruikt om gedeelde opslagruimten voor bestandsgegevens op te slaan, moet u ervoor zorgen dat u alleen apparaten met hoge prestaties gebruikt om prestatieproblemen te voorkomen.

Amazon S3 Data Store amazon-s-data-store

AEM kunnen worden geconfigureerd om gegevens op te slaan in Amazon Simple Storage Service (S3). Het gebruikt de org.apache.jackrabbit.oak.plugins.blob.datastore.S3DataStore.config PID voor configuratie.

Om de S3 functionaliteit van de gegevensopslag toe te laten, moet een eigenschappak dat de S3 Schakelaar van de Datastore bevat worden gedownload en worden geïnstalleerd. Ga naar de Adobe-opslagplaats en download de nieuwste versie van de 1.8.x-versies van het functiepakket (bijvoorbeeld com.adobe.granite.oak.s3connector-1.8.0.zip). Bovendien moet u ook het nieuwste AEM servicepakket downloaden en installeren, zoals vermeld op het tabblad AEM 6.4 Opmerkingen bij de release Service Pack pagina.

NOTE
Wanneer u AEM 6.4 gebruikt met TarMK, worden binaire bestanden standaard opgeslagen in het dialoogvenster FileDataStore. Als u TarMK met de S3 Datastore wilt gebruiken, moet u beginnen AEM het crx3tar-nofds runmode, bijvoorbeeld:
java -jar aem6.4.jar -r crx3tar-nofds

Na het downloaden kunt u de S3-connector als volgt installeren en configureren:

 1. Pak de inhoud van het ZIP-bestand van het functiepakket uit naar een tijdelijke map.

 2. Ga naar de tijdelijke map en navigeer naar de volgende locatie:

  code language-xml
  jcr_root/libs/system/install
  

  Alle inhoud van de bovenstaande locatie kopiëren naar <aem-install>/crx-quickstart/install.

 3. Als AEM al is geconfigureerd voor de Tar- of MongoDB-opslag, verwijdert u bestaande configuratiebestanden uit de aem-install/crx-quickstart/install map voordat u verdergaat. De bestanden die moeten worden verwijderd, zijn:

  • For MongoMK: org.apache.jackrabbit.oak.plugins.document.DocumentNodeStoreService.config
  • For TarMK: org.apache.jackrabbit.oak.segment.SegmentNodeStoreService.config
 4. Ga terug naar de tijdelijke locatie waar het functiepakket is uitgepakt en kopieer de inhoud van de volgende map:

  • jcr_root/libs/system/config

  tot

  • <aem-install>/crx-quickstart/install

  Zorg ervoor u slechts de configuratiedossiers nodig door uw huidige configuratie kopieert. Voor zowel een speciale gegevensopslag als een gedeelde gegevensopslag kopieert u de org.apache.jackrabbit.oak.plugins.blob.datastore.S3DataStore.config bestand.

  note note
  NOTE
  Voer in een clusterinstelling bovenstaande stappen uit op alle knooppunten van de cluster een voor een. Zorg er ook voor dat u dezelfde S3-instellingen gebruikt voor alle knooppunten.
 5. Bewerk het bestand en voeg de configuratieopties toe die nodig zijn voor de installatie.

 6. Start AEM.

Een upgrade uitvoeren naar een nieuwe versie van de 1.8.x S3-connector upgrading-to-a-new-version-of-the-x-s-connector

Voer de volgende stappen uit als u wilt upgraden naar een nieuwe versie van de 1.8.x S3-connector (bijvoorbeeld van 1.8.0 naar 1.8.1):

 1. Stop de AEM instantie.

 2. Navigeren naar <aem-install>/crx-quickstart/install/15 in de AEM installatiemap en maak een back-up van de inhoud ervan.

 3. Na de steun, schrap de oude versie van de S3 Schakelaar en zijn gebiedsdelen door alle jar dossiers in te schrappen <aem-install>/crx-quickstart/install/15 map, bijvoorbeeld:

  • eiken-blob-cloud-1.6.1.jar
  • aws-java-sdk-osgi-1.10.76.jar
  note note
  NOTE
  De hierboven weergegeven bestandsnamen worden alleen ter illustratie gebruikt en zijn niet definitief.
 4. Download de nieuwste versie van het 1.8.x-functiepakket via de Adobe-opslagplaats.

 5. Pak de inhoud uit en ga vervolgens naar een aparte map jcr_root/libs/system/install/15.

 6. De jar-bestanden kopiëren naar <aem-install>/crx-quickstart/install/15 in de AEM installatiemap.

 7. Start AEM en controleer de verbindingsfunctionaliteit.

U kunt het configuratiebestand gebruiken met de volgende opties:

 • accessKey: De AWS-toegangstoets.

 • geheimaand: De geheime toegangssleutel van AWS. Opmerking: Wanneer de accessKey of secretKey wordt niet opgegeven, wordt de IAM-rol wordt gebruikt voor verificatie.

 • s3Bucket: De naam van het emmertje.

 • s3Region: Het emmergebied.

 • pad: Het pad van de gegevensopslag. De standaardwaarde is <aem install="" folder="">/repository/datastore

 • minRecordLength: De minimale grootte van een object dat in de gegevensopslag moet worden opgeslagen. De minimum/standaard is 16 kB.

 • maxCachedBinarySize: Binaire bestanden met een grootte kleiner dan of gelijk aan deze grootte worden opgeslagen in de geheugencache. De grootte is in bytes. De standaardwaarde is 17408 ​(17 KB).

 • cacheSize: De grootte van de cache. De waarde wordt opgegeven in bytes. De standaardwaarde is 64 GB.

 • geheim: Slechts te gebruiken als het gebruiken van binaryless replicatie voor gedeelde datastore opstelling.

 • stagingSplitPercentage: Het percentage van geheim voorgeheugengrootte die wordt gevormd om voor het opvoeren van asynchrone uploads te worden gebruikt. De standaardwaarde is 10.

 • uploadThreads: Het aantal uploadthreads dat wordt gebruikt voor asynchrone uploads. De standaardwaarde is 10.

 • stagingPurgeInterval: Het interval in seconden voor het leegmaken van voltooide uploads uit het opvoeren geheime voorgeheugen. De standaardwaarde is 300 seconden (5 minuten).

 • stagingRetryInterval: Het interval voor opnieuw proberen in seconden voor mislukte uploads. De standaardwaarde is 600 seconden (10 minuten).

Opties voor Emmergebied bucket-region-options

US Standard
us-standard
VS West
us-west-2
US West (Noord-Californië)
us-west-1
EU (Ierland)
EU
Azië in de Stille Oceaan (Singapore)
ap-southeast-1
Asia Pacific (Sydney)
ap-southeast-2
Azië, Stille Oceaan (Tokio)
ap-northeast-1
Zuid-Amerika (Sao Paolo)
sa-east-1

DataStore in cache plaatsen

NOTE
De DataStore-implementaties van S3DataStore, CachingFileDataStore en AzureDataStore lokale bestandssysteemcaching ondersteunen. De CachingFileDataStore implementatie is nuttig wanneer DataStore op NFS (het Systeem van het Dossier van het Netwerk) is.

Wanneer u een upgrade uitvoert vanaf een oudere cacheimplementatie (vóór Eak 1.6), is er een verschil in de structuur van de cachemap van het lokale bestandssysteem. In de oude cachestructuur werden zowel de gedownloade als de geüploade bestanden rechtstreeks onder het cachepad geplaatst. De nieuwe structuur segregeert de downloads en uploadt en slaat hen in twee genoemde folders op upload en download onder cachepad. Het upgradeproces moet naadloos zijn en alle uploads die in behandeling zijn, moeten worden gepland voor uploaden en alle eerder gedownloade bestanden in de cache worden bij initialisatie in de cache geplaatst.

U kunt de cache ook offline upgraden met de datastorecacheupgrade opdracht van de eiken. Voor details over hoe te om het bevel uit te voeren, controleer readme voor de eiken-loopmodule.

Het geheime voorgeheugen heeft een groottegrens en het kan worden gevormd door de cacheSize parameter te gebruiken.

Downloads

Het lokale geheime voorgeheugen zal op het verslag van het gevraagde dossier/blok worden gecontroleerd alvorens tot het van DataStore toegang te hebben. Wanneer het geheime voorgeheugen de gevormde grens overschrijdt (zie cacheSize (parameter) tijdens het toevoegen van een bestand aan de cache, worden een aantal bestanden uitgepakt om ruimte vrij te maken.

Asynchroon uploaden

De cache ondersteunt asynchrone uploads naar de DataStore. De bestanden worden lokaal in het cachegeheugen (op het bestandssysteem) opgeslagen en het bestand wordt met een asynchrone taak geüpload. Het aantal asynchrone uploads wordt beperkt door de grootte van het opvoeringsgeheime voorgeheugen. De grootte van het het opvoeren geheime voorgeheugen wordt gevormd door te gebruiken stagingSplitPercentage parameter. Deze parameter bepaalt het percentage van geheim voorgeheugengrootte dat voor het opvoeren geheim voorgeheugen moet worden gebruikt. Bovendien wordt het percentage cache dat beschikbaar is voor downloads berekend als (100 - stagingSplitPercentage) &last;cacheSize.

De asynchrone uploads zijn multi-threaded en het aantal draden wordt gevormd door te gebruiken uploadThreads parameter.

De bestanden worden naar de hoofddownloadcache verplaatst nadat het uploaden is voltooid. Wanneer de grootte van de faseringscache groter is dan de limiet, worden de bestanden synchroon geüpload naar de DataStore totdat de vorige asynchrone uploads zijn voltooid en er weer ruimte beschikbaar is in de testcache. De geüploade bestanden worden verwijderd uit het parkeergebied door een periodieke taak waarvan het interval wordt geconfigureerd door de stagingPurgeInterval parameter.

De mislukte uploads (bijvoorbeeld, wegens een netwerkverstoring) worden gezet op een herprobeert rij en periodiek opnieuw geprobeerd. Het retry interval wordt gevormd door te gebruiken stagingRetryInterval parameter.

Bindloze replicatie configureren met Amazon S3 configuring-binaryless-replication-with-amazon-s

Om binaryless replicatie met S3 te vormen, worden de volgende stappen vereist:

 1. Installeer de auteur en publiceer instanties en zorg ervoor zij behoorlijk begonnen zijn.

 2. Ga naar de montages van de replicatieagent, door een pagina te openen aan http://localhost:4502/etc/replication/agents.author/publish.html.

 3. Druk op Bewerken in de Instellingen sectie.

 4. Wijzig de Serienummering tekstoptie Binair minder.

 5. De parameter " binaryless= true" in de vervoeruri. Na de wijziging moet de uri er ongeveer als volgt uitzien:

  http://localhost:4503/bin/receive?sling:authRequestLogin=1&binaryless=true

 6. Start alle auteur- en publicatieinstanties opnieuw om de wijzigingen van kracht te laten worden.

Een cluster maken met S3 en MongoDB creating-a-cluster-using-s-and-mongodb

 1. Pak CQ QuickStart uit met de volgende opdracht:

  java -jar cq-quickstart.jar -unpack

 2. Nadat AEM is uitgepakt, maakt u een map in de installatiemap crx-quickstart/installeren.

 3. Deze twee bestanden maken in het dialoogvenster crx-quickstart map:

  • org.apache.jackrabbit.oak.plugins.document.DocumentNodeStoreService.config
  • org.apache.jackrabbit.oak.plugins.blob.datastore.S3DataStore.config

  Nadat de bestanden zijn gemaakt, voegt u de benodigde configuratieopties toe.

 4. Installeer de twee bundels die vereist zijn voor de opslag van S3-gegevens, zoals hierboven beschreven.

 5. Controleer of MongoDB is geïnstalleerd en of mongod wordt uitgevoerd.

 6. Begin AEM met de volgende opdracht:

  java -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256M -jar cq-quickstart.jar -r crx3,crx3mongo

 7. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor de tweede AEM.

 8. Start de tweede AEM.

Een gedeelde gegevensopslag configureren configuring-a-shared-data-store

 1. Maak eerst het configuratiebestand van de gegevensopslagruimte voor elke instantie die nodig is om de gegevensopslag te delen:

  • Als u een FileDataStore, maakt u een bestand met de naam org.apache.jackrabbit.oak.plugins.blob.datastore.FileDataStore.config en plaatst deze in de <aem-install>/crx-quickstart/install map.
  • Als u S3 gebruikt als gegevensopslag, maakt u een bestand met de naam rg.apache.jackrabbit.oak.plugins.blob.datastore.S3DataStore.config in de <aem-install>/crx-quickstart/install map als hierboven.
 2. Wijzig de de configuratiedossiers van de gegevensopslag op elke instantie om aan de zelfde gegevensopslag te richten. Zie voor meer informatie dit artikel.

 3. Als de instantie is gekloond vanaf een bestaande server, moet u de clusterId van het nieuwe exemplaar door het recentste hulpmiddel van de eiken-looppas te gebruiken terwijl de bewaarplaats off-line is. De opdracht die u moet uitvoeren is:

  code language-xml
  java -jar oak-run.jar resetclusterid < repository path | Mongo URI >
  
  note note
  NOTE
  Als een de knoopopslag van het Segment wordt gevormd dan moet de bewaarplaatspad worden gespecificeerd. Standaard is het pad <aem-install-folder>/crx-quickstart/repository/segmentstore. Als een Document Nodeopslag wordt gevormd kunt u gebruiken URI monoverbinding.
  note note
  NOTE
  Het gereedschap voor het uitvoeren van een eik kan worden gedownload van de volgende locatie:
  https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.jackrabbit/oak-run/
  Houd er rekening mee dat verschillende versies van het gereedschap moeten worden gebruikt, afhankelijk van de eikenversie die u gebruikt bij de AEM installatie. Controleer de onderstaande lijst met versievereisten voordat u het gereedschap gebruikt:
  • Voor eiken-versies 1.2.x de eik gebruiken 1.2.12 of hoger
  • Voor eiken-versies nieuwer dan bovenstaande, gebruikt u de versie van de eik-run die overeenkomt met de eik-kern van de AEM-installatie.
 4. Ten slotte valideert u de configuratie. Hiervoor moet u zoeken naar een uniek bestand dat aan de gegevensopslag is toegevoegd door elke opslagplaats die de gegevensopslag deelt. De bestandsindeling is repository-[UUID], waarbij de UUID een unieke id is van elke afzonderlijke opslagplaats.

  Daarom zou een juiste configuratie zo vele unieke dossiers moeten hebben aangezien er bewaarplaatsen zijn die de gegevensopslag delen.

  De bestanden worden anders opgeslagen, afhankelijk van de gegevensopslag:

  • Voor de FileDataStore de bestanden worden gemaakt onder het hoofdpad van de gegevensopslagmap.
  • Voor de S3DataStore de dossiers in de gevormde S3 emmer onder worden gecreeerd META map.

Azure Data Store azure-data-store

AEM kan worden geconfigureerd om gegevens op te slaan in Microsoft Azure-opslagservice. Het gebruikt de org.apache.jackrabbit.oak.plugins.blob.datastore.AzureDataStore.config PID voor configuratie.

Om de functionaliteit van de Azure Data Store mogelijk te maken, moet een functiepakket met de Azure Connector worden gedownload en geïnstalleerd. Ga naar de Adobe-opslagplaats en download de nieuwste versie van de 1.6.x-versies van het functiepakket (bijvoorbeeld com.adobe.granite.oak.azureblobconnector-1.6.3.zip).

NOTE
Wanneer het gebruiken van AEM 6.4 met TarMK, zullen de binaire getallen door gebrek in FileDataStore worden opgeslagen. Als u TarMK wilt gebruiken met de Azure DataStore, moet u beginnen AEM met het crx3tar-nofds runmode, bijvoorbeeld:
java -jar aem6.4.jar -r crx3tar-nofds

Na het downloaden kunt u de Azure-connector als volgt installeren en configureren:

 1. Pak de inhoud van het ZIP-bestand van het functiepakket uit naar een tijdelijke map.

 2. Ga naar de tijdelijke map en kopieer de inhoud van jcr_root/libs/system/install aan de <aem-install>crx-quickstart/install map.

 3. Als AEM al is geconfigureerd voor de Tar- of MongoDB-opslag, verwijdert u bestaande configuratiebestanden uit de /crx-quickstart/install map voordat u verdergaat. De bestanden die moeten worden verwijderd, zijn:

  VoorMongoMK:

  org.apache.jackrabbit.oak.plugins.document.DocumentNodeStoreService.config

  Voor TarMK:

  org.apache.jackrabbit.oak.segment.SegmentNodeStoreService.config

 4. Ga terug naar de tijdelijke locatie waar het functiepakket is uitgepakt en kopieer de inhoud van jcr_root/libs/system/config aan de <aem-install>/crx-quickstart/install map.

 5. Bewerk het configuratiebestand en voeg de configuratieopties toe die nodig zijn voor uw installatie.

 6. Start AEM.

U kunt het configuratiebestand gebruiken met de volgende opties:

 • azureSas="": In versie 1.6.3 van de connector werd ondersteuning voor Azure Shared Access Signature (SAS) toegevoegd. Als het configuratiebestand zowel SAS- als opslagreferenties bevat, heeft SAS prioriteit. Voor meer informatie over SAS raadpleegt u de officiële documentatie. Zorg ervoor dat het teken '=' wordt genummerd als '='.

 • azureBlobEndpoint="": Het Azure Blob Endpoint. Bijvoorbeeld https://<storage-account>.blob.core.windows.net.

 • accessKey="": De naam van de opslagaccount. Raadpleeg voor meer informatie over de Microsoft Azure-verificatiereferenties de officiële documentatie.

 • geheimakey="": De toegangstoets voor opslag. Zorg ervoor dat het teken '=' wordt genummerd als '='.

 • container="": De naam van de Microsoft Azure-opslagcontainer. De container is een groepering van een set bollen. Lees voor meer informatie de officiële documentatie.

 • maxConnections="": Het gelijktijdige aantal gelijktijdige aanvragen per bewerking. De standaardwaarde is 1.

 • maxErrorRetry="": Aantal pogingen per verzoek. De standaardwaarde is 3.

 • socketTimeout="": Het time-outinterval, in milliseconden, dat voor de aanvraag wordt gebruikt. De standaardwaarde is 5 minuten.

Naast de bovenstaande instellingen kunnen ook de volgende instellingen worden geconfigureerd:

 • pad: Het pad van de gegevensopslag. De standaardwaarde is <aem-install>/repository/datastore.
 • RecordLength: De minimale grootte van een object dat in de gegevensopslag moet worden opgeslagen. De standaardwaarde is 16KB.
 • maxCachedBinarySize: Binaire bestanden met een grootte kleiner dan of gelijk aan deze grootte worden opgeslagen in de geheugencache. De grootte is in bytes. De standaardwaarde is 17408 (17 kB).
 • cacheSize: De grootte van de cache. De waarde wordt opgegeven in bytes. De standaardwaarde is 64 GB.
 • geheim: Slechts te gebruiken als het gebruiken van binaryless replicatie voor gedeelde datastore opstelling.
 • stagingSplitPercentage: Het percentage van geheim voorgeheugengrootte die wordt gevormd om voor het opvoeren van asynchrone uploads te worden gebruikt. De standaardwaarde is 10.
 • uploadThreads: Het aantal uploadthreads dat wordt gebruikt voor asynchrone uploads. De standaardwaarde is 10.
 • stagingPurgeInterval: Het interval in seconden voor het leegmaken van voltooide uploads uit het opvoeren geheime voorgeheugen. De standaardwaarde is 300 seconden (5 minuten).
 • stagingRetryInterval: Het interval voor opnieuw proberen in seconden voor mislukte uploads. De standaardwaarde is 600 seconden (10 minuten).
NOTE
Alle instellingen moeten tussen aanhalingstekens worden geplaatst, bijvoorbeeld:
accessKey="ASDASDERFAERAER"
secretKey="28932hfjlkwdo8fufsdfas\=\="

Opruiming voor dataopslag data-store-garbage-collection

Het proces van de huisvuilinzameling van de gegevensopslag wordt gebruikt om het even welke ongebruikte dossiers in de gegevensopslag te verwijderen, waarbij waardevolle schijfruimte in het proces wordt vrijgemaakt.

U kunt de inzameling van het huisvuilopslag in werking stellen door:

 1. Ga naar de JMX-console op https://<serveraddress:port>/system/console/jmx

 2. Zoeken naar RepositoryManagement Als u de gegevensopslagbeheerder MBean hebt gevonden, klikt u erop om de beschikbare opties weer te geven.

 3. Ga naar het einde van de pagina en klik op de knop startDataStoreGC(booleaanse markeringOnly) koppeling.

 4. In het volgende dialoogvenster voert u false voor de markOnly parameter, dan klik Invoeden:

  chlimage_1-122

  note note
  NOTE
  De markOnly parameter geeft aan of de sweep-fase van de afvalophaling wordt uitgevoerd.

De Inzameling van de Winkel van gegevens voor een Gedeelde Opslag van Gegevens data-store-garbage-collection-for-a-shared-data-store

NOTE
Wanneer het uitvoeren van huisvuilinzameling in een gegroepeerde of gedeelde opstelling van de gegevensopslag (met Mongo of Tar van het Segment) zou het logboek waarschuwingen over de onmogelijkheid kunnen tonen om bepaalde blob IDs te schrappen. Dit gebeurt omdat de blob IDs die in een vorige huisvuilinzameling worden geschrapt verkeerd opnieuw van verwijzingen wordt voorzien door andere cluster of gedeelde knopen die geen informatie over de schrappingen van identiteitskaart hebben. Dientengevolge, wanneer de huisvuilinzameling wordt uitgevoerd registreert het een waarschuwing wanneer het probeert om identiteitskaart te schrappen die reeds in de laatste looppas is geschrapt. Dit gedrag heeft geen invloed op prestaties of functionaliteit.

Met nieuwere versies van AEM, kan de inzameling van huisvuil van de gegevensopslag ook op gegevensopslag worden in werking gesteld die door meer dan één bewaarplaats wordt gedeeld. Voer de volgende stappen uit om de opschoning van gegevens op te slaan in een gedeelde gegevensopslag te kunnen uitvoeren:

 1. Zorg ervoor dat om het even welke onderhoudstaken die voor de inzameling van huisvuil van de gegevensopslag worden gevormd op alle bewaarplaats instanties onbruikbaar worden gemaakt die de gegevensopslag delen.

 2. Voer de in Binaire afvalophaling individueel alles gegevensopslaginstanties die de gegevensopslag delen. Zorg er echter voor dat u true voor de markOnly parameter voordat u op de knop Invoke klikt:

  chlimage_1-123

 3. Nadat u de bovenstaande procedure in alle gevallen hebt voltooid, voert u de opschoonfunctie van de gegevensopslagruimte opnieuw uit alle van de gevallen:

  1. Ga naar de JMX-console en selecteer de Repository Manager Mbean.
  2. Klik op de knop Klik op startDataStoreGC (booleaanse markeringOnly) koppeling.
  3. In het volgende dialoogvenster voert u false voor de markOnly opnieuw.

  Hiermee worden alle gevonden bestanden gesorteerd met behulp van de markeringsfase die voor is gebruikt en worden de overige bestanden die niet in de gegevensopslag worden gebruikt, verwijderd.

recommendation-more-help
6a71a83d-c2e0-4ce7-a6aa-899aa3885b56