Kosten beheersen controlling-costs

Adobe Campaign laat u geplande, geëngageerde en gefactureerde marketing kosten controleren, en hen verdelen door categorie gebruikend de module van het Beheer van het Middel van de Marketing.

De kosten die voor de verschillende processen van een campagne zijn vastgelegd, komen ten laste van een vooraf door de marketingafdeling vastgestelde begroting. De bedragen kunnen in verschillende categorieën worden onderverdeeld om de informatie leesbaarder te maken en om een gedetailleerdere rapportage van de marketinginvesteringen mogelijk te maken.

Het beheer en bijhouden van budgetten is gecentraliseerd in een speciaal knooppunt van de Adobe Campaign-structuur. Hiermee kunt u de toegewezen, gereserveerde, vastgelegde en bestede bedragen vanuit dezelfde visie en voor alle begrotingen controleren.

Voor de uitvoering van het begrotingsbeheer met behulp van MRM moeten de volgende stappen worden genomen:

 1. Definieer de begroting. Meer informatie.

 2. Definieer de kostenberekeningsmethode: kostenstructuren worden gedefinieerd voor de dienstverleners. Meer informatie.

 3. Campagnekosten definiëren (leveringen/taken): de kosten van de leveringen en taken worden individueel of globaal voor de campagnemalplaatje ingevoerd. Meer informatie.

 4. Consolideren: afhankelijk van de stand van de uitvoering van de taken, leveringen en campagne zullen de kosten worden berekend en aan de desbetreffende begroting worden doorberekend. Wanneer de campagne voldoende gevorderd is, kan de stand van de uitvoering van de begroting voor de campagne worden gewijzigd in Specified. De berekende kosten van het programma worden dan automatisch geboekt met de kosten die op de campagne zijn berekend. Meer informatie.

Een budget maken creating-a-budget

Voer de volgende stappen uit om een budget te maken:

 1. Bladeren naar de Campaign management > Budgets map van Campaign Explorer.
 2. Klik op de knop New en sla het budget op.
 3. Vermeld het initiële bedrag: vermeld het toegewezen bedrag in het desbetreffende veld. De andere bedragen worden automatisch ingevoerd. Meer informatie.
 4. Definieer de geldigheidsperiode door de begin- en einddatum in te voeren. Deze informatie is slechts indicatief.
 5. Maak de uitgavencategorieën waarin de kosten van deze begroting voor campagnes, taken, enz. zijn ondergebracht. kan worden gekoppeld. Meer informatie.

NOTE
U kunt een gerelateerd budget selecteren. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

Bedragen berekenen calculating-amounts

Elke begroting wordt bepaald door een aanvangsbedrag dat wordt afgetrokken van de kosten van de verschillende campagnes, leveringen of taken die ermee verband houden nadat deze gepland of uitgevoerd zijn. De status van de (geplande, gereserveerde, vastgelegde, bestede of gefactureerde bedragen) hangt af van het soort kosten en het niveau van de vastlegging dat in de campagne, levering of taak is gedefinieerd.

NOTE
De voor de categorieën opgenomen bedragen moeten overeenkomen met de in de Allocated veld.

Voor campagnes kunnen, afhankelijk van het niveau van de verbintenis, kosten worden gepland, vastgelegd of gereserveerd voor een toekomstige actie.

CAUTION
Wanneer een campagne wordt gemaakt, wordt de status van de voortgang in Budget moet worden ingesteld op Defined voor de kosten die bij de uitvoering in aanmerking moeten worden genomen. Als de status Being edited De kosten worden niet geconsolideerd.
De optie Commitment level staat voor een kostenprognose in de toekomst voordat deze ten laste van de begroting komen . Afhankelijk van de voortgang van een campagne, taak of levering kunt u een hoger of lager verbintenisniveau toewijzen (1). Geplant, 2. Gereserveerd, 3. Toegewezen) gebruikend de combodoos.

De geraamde kosten van een webcampagne bedragen bijvoorbeeld 45.000 euro.

Voor de campagne, wanneer de status van begrotingscreatie is ingesteld op Defined De werkelijke kosten van de campagne (of, indien geen, de berekende kosten) worden in de begrotingstotalen opgenomen.

Afhankelijk van het niveau van de vastlegging van de campagnebegroting wordt het bedrag in de Planned, Reserved of Committed veld.

Het niveau van de verbintenis kan worden gewijzigd:

 • in de campagne in de Budget venster, gevonden in het Edit tab. Dit is waar begrotingen, kosten en uitgaven worden gevormd.
 • in de taken in de Expenses and revenues venster.

Wanneer de begroting Reserved, wordt de update automatisch uitgevoerd voor het aangerekende budget.

De procedure is op taakniveau hetzelfde.

Wanneer een uitgave aanleiding geeft tot een factuur en de factuur wordt betaald, wordt het bedrag ervan in de Invoiced veld.

Categorieën kosten expense-categories

De bedragen kunnen in verschillende uitgavencategorieën worden verdeeld voor een betere leesbaarheid van de gegevens en voor een gedetailleerdere rapportage van marketinginvesteringen. De kostencategorieën worden tijdens het creëren van de begroting gedefinieerd via de Budgets knooppunt van de structuur.

Als u een categorie wilt toevoegen, klikt u op Add in de onderste sectie van het venster.

U kunt een categorie uit de bestaande categorie selecteren of een nieuwe categorie definiëren door deze rechtstreeks in het veld in te voeren. Wanneer u uw invoer bevestigt, kunt u deze categorie toevoegen aan de lijst met bestaande categorieën en deze indien nodig koppelen aan een Natuur. Deze informatie zal in de begrotingsverslagen worden gebruikt.

Een budget koppelen aan een ander budget linking-a-budget-to-another

U kunt een begroting koppelen aan een hoofdbegroting. Selecteer hiertoe het hoofdbudget in het dialoogvenster related budget van de secundaire begrotingen.

Er wordt een extra tabblad toegevoegd aan de hoofdbegroting om de lijst met verwante budgetten weer te geven.

Deze informatie wordt overgedragen naar de begrotingsverslagen.

Kosten toevoegen adding-expense-lines

De begrotingslijnen worden automatisch toegevoegd. Zij worden gecreeerd tijdens leveringsanalyse en wanneer een taak wordt gebeëindigd.

Voor elke campagne, levering of taak worden de gegenereerde kosten gegroepeerd in de uitgavenposten van de begroting waarvoor ze worden aangerekend. Deze uitgavenlijnen worden gecreëerd op basis van de kostenlijnen van de betrokken dienstverlener en berekend via de bijbehorende kostenstructuren.

Elke uitgavenpost bevat daarom de volgende informatie:

 • De campagne en de uitvoering of taak waarmee zij verband houdt
 • Het bedrag berekend op basis van de kostenstructuur of de geraamde voorlopige kosten
 • Reële kosten van de betrokken levering of taak
 • De corresponderende factuurlijn (alleen MRM)
 • Lijst van kosten berekend per kostencategorie (indien er een kostenstructuur bestaat)

In het bovenstaande voorbeeld bevat de bewerkte uitgavenlijn de kosten die zijn berekend voor de Nieuwe kaarten levering voor de Loyalty Spring Pack campagne. Wanneer de levering wordt bewerkt, Direct Mail kunt u zien hoe de onkostenregel wordt berekend.

De kostenberekening voor deze levering is gebaseerd op de kostencategorieën die voor de betrokken dienstverlener zijn geselecteerd:

Volgens de gekozen kostencategorieën worden de overeenkomstige kostenstructuren toegepast om de kostenposten te berekenen. In dit voorbeeld zijn de kostenstructuren voor de betrokken dienstverlener als volgt:

NOTE
Kostencategorieën en -structuren worden weergegeven in deze pagina

Vastleggingsverplichting, berekening en toerekening van kosten cost-commitment--calculation-and-charging

Kosten kunnen worden vastgelegd voor leveringen en taken. Afhankelijk van de voortgang van het proces waarmee het verband houdt, wordt de status van een kostprijs bijgewerkt.

Kostprijsberekeningsproces cost-calculation-process

De kosten zijn in drie categorieën onderverdeeld:

 1. Geraamde voorlopige kosten

  De geraamde voorlopige kosten zijn een raming van de kosten voor het verloop van de campagne. Zolang deze wordt bewerkt, worden de ingevoerde bedragen niet geconsolideerd. Het moet Specified status van de bij de berekeningen in aanmerking te nemen bedragen.

  Dit bedrag wordt handmatig ingevoerd en kan worden uitgesplitst in verschillende uitgavencategorieën. Klik op de knop Breakdown… en vervolgens de Add om een nieuwe hoeveelheid te definiëren.

  U kunt elke kosten aan een categorie koppelen zodat de kostenindeling per uitgavencategorie later kan worden bekeken in de desbetreffende begroting en begrotingsrapporten.

 2. Berekende kosten

  De berekende kosten zijn afhankelijk van het betrokken element (campagne, levering, taak, enz.) en de status ervan (wordt bewerkt, wordt uitgevoerd, is voltooid). In elk geval, als de reële kosten worden gespecificeerd, zullen de berekende kosten dit bedrag gebruiken.

  Indien de reële kosten niet worden opgegeven, gelden de volgende regels:

  • Voor een campagne die wordt bewerkt, zijn de berekende kosten de geraamde voorlopige kosten van de campagne of, indien deze kosten niet zijn vastgesteld, zijn de berekende kosten de som van alle voorlopige kosten van de leveringen en taken van de campagne. Als de campagne klaar is, zijn de berekende kosten van de campagne de som van alle berekende kosten.
  • Voor een levering die nog niet is geanalyseerd, zijn de berekende kosten de geraamde voorlopige kosten. Als de analyse al is uitgevoerd, zijn de berekende kosten de som van alle kosten die uit de dienst zijn berekend, kostenstructuren en het aantal beoogde ontvangers.
  • Voor een lopende taak maken de berekende kosten gebruik van de geraamde voorlopige kosten. Als de taak is voltooid, zijn de berekende kosten de som van alle kosten die zijn berekend op basis van de kostenstructuur van de dienstverlener en het aantal voltooide dagen.
  • Voor het marketingplan is, net als voor het programma, de berekende kosten de som van de voor de campagnes berekende kosten. Indien deze kosten niet worden gespecificeerd, worden voor de berekening van de kosten de geraamde voorlopige kosten gebruikt.
  note note
  NOTE
  De Breakdown met de koppeling kunt u de details van de berekening en de laatste berekeningsdatum bekijken.
 3. Reële kosten

  De werkelijke kosten worden handmatig ingevoerd en worden indien nodig uitgesplitst in verschillende kostencategorieën.

Berekening en oplegging calculation-and-charging

De kosten worden berekend via kostenstructuren en worden in rekening gebracht op de in de betrokken campagnes, leveringen of taken geselecteerde budgetten.

De bedragen die via de goedkeuring van de begroting voor campagnes zijn vastgelegd, kunnen worden gecontroleerd. Er kunnen extra taken in de vorm van een controlepunt worden gemaakt in een campagne om andere goedkeuringen in te stellen. Zie Typen taken.

Voorbeeld example

We gaan een campagne opzetten met:

 • Een directe postlevering die de kostenstructuren van een dienstverlener gebruikt
 • Een taak met vaste kosten
 • Een taak met dagelijkse kosten

Stap 1 - Maak de begroting step-1---creating-the-budget

 1. Maak een nieuwe begroting via de Campaign management > Budgets knooppunt.

 2. Definieer een begroting van 10.000 euro in de Allocated van het Amounts sectie. Voeg twee uitgavencategorieën in de onderste sectie van het venster toe:

Stap 2 - vorm de dienstverlener en bepaal de kostenstructuren step-2---configuring-the-service-provider-and-defining-the-cost-structures

 1. Creeer een dienstverlener en een de dienstmalplaatje met zijn kostenstructuur van Administration > Campaigns knooppunt. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie.

  Maak kostencategorieën voor directe mailleveringen Envelopes (typen 114x229 en 162x229), Postage en Print (typen A3 en A4). En creeer dan de volgende kostenstructuren:

 2. Voeg een vaste kostprijs toe (in de kostencategorieën) waarvan de berekening vast is en waarvan het bedrag leeg is (in de desbetreffende kostenstructuur) en die voor elke levering afzonderlijk wordt gespecificeerd.

  Voor taken maakt u de volgende twee kostencategorieën:

  • Room reservation (Kleine kamer en Grote kamer), met een vast kostenstructuur ten bedrage van 300 en 500 EUR:

  • Creation (Inhoudssjabloon tekst), met een dagelijks kostenstructuur van 300 EUR:

Stap 3 - Het budget in de campagne in rekening brengen step-3---charging-the-budget-in-the-campaign

 1. Maak een campagne en selecteer het budget dat in Stap 1 wordt gemaakt.

  note note
  NOTE
  Standaard wordt het voor het programma geselecteerde budget toegepast op alle campagnes in het programma.

 2. Geef de geraamde voorlopige kosten op, uitgesplitst:

 3. Klikken Ok en vervolgens Save om deze informatie te bevestigen. De berekende kosten van de campagne worden vervolgens bijgewerkt met de geraamde voorlopige kosten.

Stap 4 - de directe postlevering creëren step-4---creating-the-direct-mail-delivery

 1. Maak een workflow voor de campagne en plaats de query-activiteiten om het doel te selecteren (waarschuwingsbericht: de geadresseerde postadressen moeten worden opgegeven).

 2. Creeer een directe postlevering en selecteer de dienstverlener die in Stap 2 wordt gecreeerd: de kostencategorieën worden automatisch getoond.

 3. Overschrijf de kosten van de enveloppen en voeg vaste kosten toe. Selecteer ook de categorieën waarop deze kosten betrekking hebben.

  note note
  NOTE
  Als een van de kostencategorieën niet wordt gebruikt, zal dit geen kosten genereren.
 4. Start de workflow die u zojuist hebt gemaakt om de analyse te starten en de kosten te berekenen.

 5. Als voor deze campagne begrotingsgoedkeuring is ingeschakeld, keurt u de begroting van het dashboard goed. Je kunt de goedkeuring van kostencategorieën controleren.

De uitgavenpost voor de levering wordt toegevoegd aan de Edit > Budget tabblad van de campagne. Bewerk de tabel om de details van de berekening weer te geven.

De voor de levering berekende kosten worden met deze informatie bijgewerkt:

Wanneer u de berekende kosten bewerkt, kunt u de uitsplitsing van de kosten en de status en datum van de kostenberekening controleren.

Stap 5 - Taken maken step-5---creating-tasks

Aan deze campagne zullen wij de twee taken toevoegen waarvoor de kostenstructuren eerder gemaakt.

Klik hiertoe op het campagnemarkeerteken op de knop Add a task knop. Geef de taak een naam en klik op Save.

 1. De taak wordt vervolgens toegevoegd aan de takenlijst. U moet het uitgeven om het te vormen.

 2. In de Properties selecteert u de service en de bijbehorende kostencategorie:

 3. Klik op de knop Expenses and revenue pictogram van de taak en de geraamde voorlopige kosten.

  Wanneer de taak is gered, worden de berekende kosten gespecificeerd met de waarde die voor de geschatte voorlopige kosten wordt ingevoerd.

  Wanneer de taak is voltooid (status Finished ), worden de berekende kosten automatisch bijgewerkt met de kosten van de Grote Ruimte zoals die in zijn kostenstructuur zijn vermeld. Deze kosten worden ook in deze categorie in de uitsplitsing weergegeven.

 4. Vervolgens maakt u een tweede taak volgens dezelfde procedure. Deze taak is gepland gedurende vijf dagen en heeft betrekking op de kostenstructuur die u eerder hebt gemaakt.

  Wanneer de taak is voltooid, worden de berekende kosten gespecificeerd met de waarde van de gerelateerde kostenstructuur, d.w.z. 1500 euro in ons voorbeeld (5 dagen x 300 euro):

Stap 6 - De begrotingsstatus van de campagne bijwerken step-6---update-the-campaign-budget-status

Wanneer de campagne wordt gevormd, kan zijn status worden bijgewerkt door het te plaatsen aan Specified. De berekende kosten van de campagne vermelden vervolgens de som van de berekende kosten van de levering en de taken van de campagne:

Begrotingsgoedkeuring budget-approval

Wanneer goedkeuring wordt geactiveerd, kunt u een speciale koppeling gebruiken om het budget van het campagnesdashboard goed te keuren. Deze koppeling wordt weergegeven wanneer de doelworkflow is gestart en een direct mailbericht moet worden goedgekeurd.

U kunt dan op de koppeling klikken om goedkeuring te verlenen of af te wijzen, of de koppeling gebruiken in de e-mail met kennisgeving als er een melding is geactiveerd voor deze campagne.

Wanneer de begroting is goedgekeurd en de levering is voltooid, worden de kosten automatisch geüpload via een speciale technische workflow.

Orders en facturen orders-and-invoices

In de context van MRM, kunt u orden bij een dienstverlener bewaren en facturen uitgeven. De volledige levenscyclus van deze bestellingen en facturen kan via de interface van Adobe Campaign worden beheerd.

Maken van bestellingen order-creation

Als u een nieuwe bestelling wilt opslaan bij een serviceprovider, klikt u op de knop MRM > Orders knoop van de boom, en klik dan New knop.

Vermeld het ordernummer, de betrokken dienstverlener en het totale bedrag van de order.

Uitgeven en facturen bijhouden issuing-and-tracking-invoices

Voor elke dienstverlener, kunt u facturen bewaren en hun status en het in rekening gebrachte budget bepalen.

Facturen worden gemaakt en opgeslagen in de MRM > Invoices knooppunt van de boomstructuur Adobe Campaign.

Een factuur bestaat uit factuurlijnen waarvan het totaal automatisch het bedrag kan berekenen. Deze regels worden handmatig gemaakt op basis van de Invoice lines tab. Zij kunnen met een orde worden geassocieerd om de informatie aan de orden te uploaden.

De facturen van elke dienstverlener worden weergegeven in de Invoices tabblad van het profiel:

De Details kunt u de inhoud van de factuur weergeven.

Klikken Add om een nieuwe factuur te maken.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d