De service Automatede form conversion (AFCS) configureren about-this-help

In deze Help wordt beschreven hoe een AEM beheerder AFCS (Automatede form conversion Service) kan configureren om de conversie van zijn PDF forms naar adaptieve formulieren te automatiseren. Deze hulp is voor IT en AEM beheerders bij uw organisatie. De verstrekte informatie is gebaseerd op de veronderstelling dat iedereen die deze Hulp leest met de volgende technologieën vertrouwd is:

 • Adobe Experience Manager- en AEM-pakketten installeren, configureren en beheren,

 • Linux®- en Microsoft® Windows®-besturingssystemen gebruiken

 • SMTP-mailservers configureren

Onboarding onboarding

De service is gratis beschikbaar voor AEM 6.4 Forms en AEM 6.5 Forms On-Premise-term klanten en Adobe-Managed Service Enterprise-klanten. U kunt het team van de Verkoop van de Adobe of uw vertegenwoordiger van de Adobe contacteren om toegang tot de dienst te verzoeken. De service is ook gratis en vooraf ingeschakeld voor as a Cloud Service AEM Forms-klanten.

Adobe maakt toegang voor uw organisatie mogelijk en biedt de vereiste rechten aan de persoon die is aangewezen als beheerder in uw organisatie. De beheerder kan toegang verlenen aan uw AEM Forms-ontwikkelaars (gebruikers) van uw organisatie om verbinding te maken met de service.

Vereisten prerequisites

U hebt het volgende nodig om de service Automatede form conversion (AFCS) te gebruiken:

 • De service automatede form conversion (AFCS) is ingeschakeld voor uw organisatie
 • Een Adobe ID-account met beheerdersrechten voor de conversieservice
 • Een actieve AEM 6.4, AEM 6.5, of AEM Forms as a Cloud Service auteurinstantie met recentste AEM Service Pack of recentste updates.
 • Een AEM gebruiker (op uw AEM) die lid is van een formulier-gebruikersgroep

De omgeving instellen setuptheservice

Voordat u de service gebruikt, moet u de AEM auteur voorbereiden om verbinding te maken met de service die wordt uitgevoerd op Adobe Cloud. Voer de volgende stappen in de vermelde reeks uit om uw exemplaar voor de service voor te bereiden:

Download en installeer AEM 6.4 of AEM 6.5 of aan boord van AEM Forms as a Cloud Service aemquickstart

De dienst van de automatede form conversion (AFCS) loopt op AEM auteursinstantie. U hebt AEM 6.4, AEM 6.5 of AEM Forms as a Cloud Service nodig om een AEM-auteurinstantie in te stellen.

(Alleen voor AEM 6.4 en AEM 6.5) Download en installeer AEM nieuwste Service Pack servicepack

Download en installeer de nieuwste AEM Service Pack. Zie voor gedetailleerde instructies, of AEM 6.4 Opmerkingen bij de release Service Pack of Opmerkingen bij de release AEM 6.5 Service Pack.

(Alleen voor AEM 6.4 en AEM 6.5) Download en installeer het AEM Forms-invoegpakket downloadaemformsaddon

Een AEM-exemplaar bevat basisformuliermogelijkheden. Voor de conversieservice zijn alle mogelijkheden van AEM Forms vereist. Download en installeer het invoegpakket voor AEM Forms om alle mogelijkheden van AEM Forms te benutten. Het pakket is vereist om de conversieservice in te stellen en uit te voeren. Zie voor gedetailleerde instructies Opties voor gegevensvastlegging installeren en configureren.

NOTE
Zorg ervoor dat u de verplichte configuraties na de installatie uitvoert nadat u het invoegpakket hebt geïnstalleerd.

Aangepaste thema's en sjablonen maken referencepackage

Als u AEM 6,4 of AEM 6,5 inch productiemodus (de uitvoermodus Geen samplinhoud), zijn de referentiepakketten niet geïnstalleerd. De referentiepakketten bevatten voorbeeldthema's en sjablonen. Voor de service automatede form conversion (AFCS) zijn minstens één thema en één sjabloon nodig om een PDF-formulier om te zetten in een adaptief formulier. Een aangepast thema en een eigen sjabloon maken serviceconfiguratie om douanesjablonen en thema's te gebruiken alvorens de dienst te gebruiken.

U kunt ook het dialoogvenster AEM Forms Reference Assets op uw instantie Auteur. Er worden enkele referentiethema's en sjablonen gemaakt.

De service configureren configure-the-service

Voordat u verdergaat om de service te configureren en uw lokale instantie te verbinden met de service die wordt uitgevoerd op Adobe Cloud, moet u meer weten over de personen en rechten die nodig zijn om verbinding te maken met de service. De dienst gebruikt twee verschillende types van persona's, beheerders en ontwikkelaars:

 • Beheerders: Beheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van de software en services van Adoben voor hun organisatie. Beheerders verlenen toegang aan ontwikkelaars in hun organisatie om verbinding te maken met AFCS (Automatede form conversion Service) die worden uitgevoerd op Adobe Cloud. Wanneer een beheerder is ingericht voor een organisatie, ontvangt de beheerder een e-mail met titel ‘You now have administrator rights to manage Adobe software and services for your organization’. Als u een beheerder bent, controleer uw brievenbus voor e-mail met eerder vermelde titel en ga te werk aan toegang verlenen aan ontwikkelaars van uw organisatie.

E-mail met toegangsrechten voor beheerder

 • Ontwikkelaars: Een ontwikkelaar verbindt een lokale AEM Forms-auteur-instantie met AFCS (Automatede form conversion Service) die wordt uitgevoerd op Adobe Cloud. Wanneer een beheerder rechten toekent aan een ontwikkelaar om verbinding te maken met de service Automatede form conversion (AFCS), wordt een e-mail met de titel U hebt nu toegang tot ontwikkelaars om de integratie van de Adobe-API voor uw organisatie te beheren, verzonden naar de ontwikkelaar. Als u een ontwikkelaar bent, controleer uw brievenbus voor e-mail met eerder vermelde titel en ga te werk aan Verbind uw lokale AEM instantie met de dienst van de Automatede form conversion op de Wolk van de Adobe.

Toegang tot ontwikkelaar per e-mail

(Alleen voor beheerders van AEM 6.4 en AEM 6.5) Toegang verlenen aan ontwikkelaars van uw organisatie adduseranddevs

Nadat de Adobe toegang voor uw organisatie toelaat en vereiste voorrechten aan de beheerder verstrekt, kan de beheerder zich aanmelden in Admin Console (gedetailleerde instructies hieronder), een profiel creëren, en ontwikkelaars toevoegen aan het profiel. Ontwikkelaars kunnen een lokale versie van AEM Forms verbinden met AFCS (Automatede form conversion Service) op Adobe Cloud.

De ontwikkelaars zijn leden van uw organisatie die wordt aangewezen om de omzettingsdienst in werking te stellen. Alleen ontwikkelaars die zijn toegevoegd aan het AFCS-profiel (Adobe Automatede form conversion Service) hebben het recht om de AFCS-service (Automatede form conversion Service) te gebruiken. Voer de onderstaande stappen uit om een profiel te maken en er ontwikkelaars aan toe te voegen. Er is minimaal één profiel vereist om vereiste toegang te verlenen aan ontwikkelaars van uw organisatie:

 1. Aanmelden bij Admin Console. Gebruiken Adobe ID van beheerder die is ingericht om de Automatede form conversion-service (AFCS) te gebruiken voor aanmelding. Geen andere id of Federated ID aan login.

 2. Klik op de knop Automated Forms Conversion -optie.

 3. Klikken New Profile in de Products tab.

 4. Opgeven Name, Display Name, en Description voor het profiel. Klik op Done. Er wordt een profiel gemaakt.

  Geef details op voor het nieuwe profiel.

 5. Voeg ontwikkelaar toe aan het profiel. U voegt als volgt de ontwikkelaars toe:

  1. In de Admin ConsoleNavigeer naar het tabblad Overzicht.
  2. Klikken Assign Developers op de vereiste productkaart.
  3. Voer het e-mailadres en (optioneel) de naam en achternaam van de ontwikkelaar in.
  4. Selecteer productprofielen. Tikken Save.

Herhaal bovenstaande stappen voor alle gebruikers. Zie voor meer informatie over het toevoegen van ontwikkelaars Ontwikkelaars beheren.

Nadat een beheerder ontwikkelaars heeft toegevoegd aan het Adobe I/O-profiel, worden de ontwikkelaars via e-mail op de hoogte gesteld. Nadat de ontwikkelaars de e-mail hebben ontvangen, kunnen ze doorgaan naar Een lokale AEM Forms-instantie verbinden met de Automatede form conversion-service op Adobe Cloud.

(Alleen voor ontwikkelaars) Sluit uw lokale AEM Forms-instantie aan op AFCS (Automatede form conversion Service) op Adobe Cloud connectafcadobeio

Nadat een beheerder u ontwikkelaarstoegang verleent, kunt u uw lokale instantie van AEM Forms met de dienst van de Automatede form conversion (AFCS) verbinden die op de Wolk van de Adobe loopt. Voer de volgende stappen in de vermelde reeks uit om uw AEM Forms-instantie te verbinden met de service:

E-mailmelding configureren configureemailnotification

De service automatede form conversion (AFCS) gebruikt de CQ-mailservice op de dag om e-mailmeldingen te verzenden. Deze e-mailmeldingen bevatten informatie over geslaagde of mislukte conversies. Sla deze stappen over als u geen melding wilt ontvangen. Voer de volgende stappen uit om de Day CQ Mail Service te configureren:

 • Voor AEM 6.4 Forms of AEM 6.5 Forms:

  1. Ga naar AEM configuratiemanager op http://localhost:4502/system/console/configMgr

  2. Open de configuratie van de Day CQ Mail Service. Geef een waarde op voor de SMTP server host name, SMTP server port, en From address velden. Klik op Save.

   U kunt contact opnemen met uw e-mailserviceprovider of IT-beheerder voor informatie over de hostnaam en poort van SMTP-server. U kunt elk geldig e-mailadres gebruiken in het veld Van. Bijvoorbeeld notification@example.com of donotreply@example.com.

  3. Open de Day CQ Link Externalizer configuratie. In de Domains in het veld de werkelijke hostnaam of het werkelijke IP-adres en het poortnummer voor lokale, auteur- en publicatie-instanties op. Klik op Save.

 • Voor AEM Forms as a Cloud Service, een ondersteuningsticket aanmelden om de e-mailservice in te schakelen.

Gebruiker toevoegen aan de groep met gebruikers van het formulier adduserstousergroup

Geef een e-mailadres op in het profiel van de AEM gebruiker die is aangewezen om de service uit te voeren. Zorg ervoor dat de gebruiker lid is van de formuliergebruiker groep. E-mails worden verzonden naar het e-mailadres van de gebruiker die de conversie uitvoert. U kunt als volgt een e-mailadres voor de gebruiker opgeven en gebruiker toevoegen aan de gebruikersgroep voor formulieren:

 1. Meld u als AEM beheerder aan bij de auteur-instantie van AEM Forms. Gebruik uw lokale AEM om u aan te melden. Gebruik Adobe ID niet voor aanmelding. Tikken Adobe Experience Manager > Tools > Security > Users.

 2. Selecteer een gebruiker die is aangewezen om de conversieservice uit te voeren en tik op Properties. De pagina Gebruikersinstellingen bewerken wordt geopend.

 3. Geef een e-mailadres op in het dialoogvenster Email veld en tik Save. De e-mails worden naar het opgegeven e-mailadres verzonden wanneer de conversie is voltooid of mislukt.

 4. Tik op de knop Groepen tab. Typ en selecteer op het tabblad Groep selecteren de optie formulieren-gebruikers groep. Tikken Opslaan en sluiten. De gebruiker is nu lid van de groep met gebruikers van het formulier.

(Alleen voor AEM 6.4 en AEM 6.5) Overheidscertificaten verkrijgen obtainpubliccertificates

Met een openbaar certificaat kunt u uw profiel verifiëren op Adobe I/O.

 1. Meld u aan bij de AEM Forms-auteur. Navigeren naar Tools> Security > Adobe IMS Configurations. Tik op Create. De Adobe IMS Technical Account Configuration wordt weergegeven.

  De pagina Configuratie technische account van Adobe IMS

 2. Selecteren Automated Forms Conversion Service in Cloud Solution.

 3. Selecteer de Create new certificate en geeft u een alias op. De alias fungeert als naam voor het dialoogvenster. Tik op Create certificate. Er wordt een dialoogvenster weergegeven. Klik op OK. Het certificaat wordt gemaakt.

 4. Tikken Download Public Key en sla de AEM-Adobe-IMS.crt certificaatbestand op uw computer. Het certificaatbestand wordt gebruikt om De service-API's configureren in Adobe Developer Console. Tikken Next.

 5. Geef het volgende op:

  Laat de overige velden voorlopig leeg (later te verstrekken). Laat de pagina open.

(Alleen voor AEM 6.4 en AEM 6.5) De service-API's configureren in Adobe Developer Console createintegration

Om de dienst van de Automatede form conversion (AFCS) te gebruiken, creeer een project en voeg Geautomatiseerde de Dienst API van de Configuratie van Forms aan het project op de Console van Adobe Developer toe. De integratie genereert API Key, Client Secret, Payload (JWT).

 1. Aanmelden bij https://console.adobe.io/. Gebruik uw Adobe ID, ontwikkelaarsaccount die uw beheerder heeft ingericht om u aan te melden bij de Adobe I/O-console voor aanmelding.

 2. Selecteer uw organisatie in de rechterbovenhoek. Neem contact op met de beheerder als u uw organisatie niet kent.

 3. Tik op Create new project. Er verschijnt een scherm om aan de slag te gaan met uw nieuwe project. Tik op Add API. Er verschijnt een scherm met een lijst van alle API's die voor uw account zijn ingeschakeld.

 4. Selecteren Automated Forms Conversion service en tikken Next. Er verschijnt een scherm om de API te configureren.

 5. Selecteer de Upload your public key uploadt u het bestand AEM-Adobe-IMS.crt dat u in het dialoogvenster Openbare certificaten verkrijgen sectie en tikken Next. De optie Create a new Service Account (JWT) credential wordt weergegeven. Tikken Next.

 6. Selecteer een productprofiel en tik op Save configured API. Selecteer het profiel dat is gemaakt terwijl toegang verlenen aan ontwikkelaars van uw organisatie. Neem contact op met de beheerder als u niet weet welk profiel u moet selecteren.

 7. Tikken Service Account (JWT) om de API Sleutel, de Geheime cliënt, en andere informatie te bekijken die wordt vereist om uw lokale AEM instantie aan de dienst van de Automatede form conversion (AFCS) te verbinden. De informatie op de pagina wordt gebruikt om configuratie IMS op uw lokale machine tot stand te brengen.

 8. Open de pagina van de Configuratie IMS op uw lokale instantie. U hebt de pagina open gelaten aan het einde van de sectie voor Openbaar certificaat verkrijgen.

  Titel, API-sleutel, clientgeheim en payload opgeven

 9. Geef API-sleutel en clientgeheim op de technische pagina van Adobe IMS op. Gebruik de waarden die zijn opgegeven in Service Account (JWT) van de Adobe Developer-consolepagina.

  note note
  NOTE
  Gebruik voor het laden de code op het tabblad Genereer JWT van de pagina Servicerekening (JWT) van Adobe Developer Console.
 10. Tik op Save. De IMS-configuratie wordt gemaakt.

  note caution
  CAUTION
  Maak slechts één IMS-configuratie. Maak niet meer dan één IMS-configuratie.
 11. Selecteer de IMS-configuratie en tik op Check Health. Er wordt een dialoogvenster weergegeven. Tik op Check. Bij een geslaagde verbinding wordt het bericht Token retrieved successfully weergegeven.

  Bij een geslaagde verbinding wordt het bericht met succes opgehaalde token weergegeven.

De Cloud Service configureren configure-the-cloud-service

Creeer een configuratie van de Cloud Service om uw AEM instantie aan de omzettingsdienst te verbinden. U kunt hiermee ook een sjabloon, thema en formulierfragmenten opgeven voor conversie. U kunt meerdere configuraties voor cloudservices maken, afzonderlijk voor elke set formulieren. U kunt bijvoorbeeld een aparte configuratie voor de formulieren van de verkoopafdeling en een aparte configuratie voor de formulieren voor klantenondersteuning hebben. Voer de volgende stappen uit om een configuratie van de wolkendienst tot stand te brengen:

 1. Tik op uw AEM Forms-exemplaar Adobe Experience Manager > Tools> Cloud Services > Automate Forms Conversion Configuration.

 2. Tik op de knop Global map en tik Create. De pagina om de configuratie van de Automatede form conversion tot stand te brengen verschijnt. De configuratie wordt gemaakt in de map Global. U kunt de configuratie ook maken in een andere map die bestaat of een map voor uw configuraties maken.

 3. Op de Create Automated Forms Conversion Configuration pagina, geef waarde op voor de volgende velden en tik op Next.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2
  Veld Beschrijving
  Titel Unieke titel voor de configuratie. De titel wordt weergegeven in de gebruikersinterface waarmee de conversie wordt gestart.
  Naam Unieke naam voor de configuratie. De configuratie wordt met de opgegeven naam opgeslagen in de CRX-gegevensopslagruimte. De naam kan identiek zijn aan de titel.
  Locatie miniatuur Locatie van de miniatuur voor de configuratie.
  Service-URL URL van de AFCS-service (Automatede form conversion service) op Adobe Cloud. Gebruik de https://aemformsconversion.adobe.io/ URL.
  Sjabloon Standaardsjabloon die op geconverteerde formulieren moet worden toegepast. U kunt altijd een andere sjabloon opgeven voordat u de conversie start. Een sjabloon bevat basisstructuur en initiële inhoud voor een adaptief formulier. U kunt een sjabloon kiezen uit de sjablonen die u buiten het vak plaatst. U kunt ook een aangepaste sjabloon maken.
  Thema Standaardthema dat op geconverteerde formulieren moet worden toegepast. U kunt altijd een ander thema opgeven voordat u de conversie start. U kunt op het pictogram klikken om een thema te kiezen dat buiten het vak wordt weergegeven. U kunt ook een aangepast thema maken.
  Bestaande fragmenten Plaats van bestaande fragmenten, indien aanwezig.
  Aangepast metamodel Pad van het bestand .schema.json van het aangepaste metamodel. U kunt aparte metamodellen maken voor de talen Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees.
 4. In de Advanced tabblad van het Create Automated Forms Conversion Configuration pagina, geeft u waarde op voor het volgende veld:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
  Veld Beschrijving
  Document van record genereren Selecteer de optie om automatisch het Document van Verslag voor omgezette vormen te produceren. De optie is alleen beschikbaar voor XFA-formulieren (XDP en PDF forms). Wanneer u de optie inschakelt nadat u een formulier hebt verzonden, kunt u uw klanten toestaan om de informatie die zij in het formulier hebben ingevuld, in gedrukte vorm of in documentindeling bij te houden voor toekomstig gebruik. Dit wordt bedoeld als document van verslag.
  Analyse inschakelen (Alleen voor AEM 6.4 en AEM 6.5) Selecteer de optie om Adobe Analytics in te schakelen op alle geconverteerde formulieren. Controleer voordat u deze optie gebruikt of Adobe Analytics is ingeschakeld voor uw AEM Forms-exemplaar.
  • Als de bron een op XFA-Gebaseerde vorm met uitbreiding .XDP is, dan behoudt de output DOR de XFA lay-out, anders gebruikt de omzettingsdienst een uit-van-de-doos malplaatje om DOR voor andere op XFA-Gebaseerde vormen te produceren.
  • Wanneer een XFA-formulier wordt verzonden, worden de gegevens van het formulier opgeslagen als een XML-element of een kenmerk. Bijvoorbeeld: <Amount currency="USD"> 10.00 </Amount>. De valuta wordt opgeslagen als een kenmerk en valutabedrag, 10,00 als een element. Gegevens van een adaptief formulier verzenden heeft geen kenmerken, het heeft alleen elementen. Als een XFA-formulier wordt geconverteerd naar een adaptief formulier, bevatten de adaptieve formulierverzendgegevens dus een element voor elk van deze kenmerken. Bijvoorbeeld:
  code language-css
    {
     "Type": "Principal",
  
     "Amount": "10.00",
  
     "currency": "USD"
    }
  
 5. Tik op Create. De cloudconfiguratie wordt gemaakt. Uw AEM Forms-exemplaar is gereed om oudere formulieren te converteren naar adaptieve formulieren.

recommendation-more-help
c40c2ccf-3d1b-4b47-b158-c4646051b46c