Beleid voor Universal ID-vereisten Adoben Advertising

Laatst bijgewerkt: 29 februari 2024

In dit beleid voor universele id-vereisten ("beleid") worden de vereisten voor het gebruik van universele id's in verband met advertenties die via Adobe’s On-demand services voor Adobe Advertising ("services"). Dit beleid is opgenomen in de Overeenkomst tussen Adobe en de Klant ("u") die de On-demand Services gebruikt. De termen met hoofdletters die in dit beleid worden gebruikt maar hierin niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die in die overeenkomst wordt vermeld.

Adobe behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, vast te stellen of een advertentie of de website(s) waarnaar de advertentie doorleidt of koppelt, in strijd is met de vereisten van dit beleid, in welk geval Adobe kan deze advertentie afwijzen en/of de toegang tot de services op die basis beëindigen of opschorten.

Naast de vereisten die hieronder en in de Overeenkomst worden vermeld, moet u aan de vereisten voldoen die door elke Universele leverancier worden opgelegd ID waarmee u verkiest te verbinden evenals die die die door om het even welk platform van de aanbodzijde (SSP) worden opgelegd of ander platform worden gebruikt om om het even welk van uw Advertentie te leveren. Het is uw verantwoordelijkheid om het beleid van de uitgevers en de platforms te begrijpen en na te leven waardoor u Advertenties levert.

Vereisten voor clientgegevens

Verboden gegevens

Door ervoor te kiezen om de Universal IDs te gebruiken die via de Diensten beschikbaar worden gesteld gaat u ermee akkoord om ervoor te zorgen dat alle Gegevens van de Cliënt die, worden overgebracht opgeslagen, getoond, verspreid of anderszins door u via de On-demand Diensten worden verstrekt met de volgende Universele identiteitskaart specificaties en om het even welke andere vereisten van dit Beleid, zoals kan worden herzien door Adobe van tijd tot tijd.

 • Clientgegevens zijn door u rechtstreeks verzameld bij gebruikers of in licentie gegeven door een andere partij die i) de clientgegevens rechtstreeks heeft verzameld bij de gebruikers waarop deze gegevens betrekking hebben of ii) de clientgegevens heeft verkregen via intermediairs die de gegevens hebben verkregen van een andere partij die dergelijke gegevens van de gebruiker heeft verzameld, op voorwaarde dat u de oorspronkelijke partij kunt identificeren die de clientgegevens heeft verzameld bij de gebruikers waarop de gegevens betrekking hebben.

 • Clientgegevens zijn niet afkomstig van webscraping of de aanschaf van een database vanuit een bron die is losgekoppeld van de oorspronkelijke verzameling van de gegevens.

 • U hebt alle meldingen verzonden en hebt alle vereiste toestemming gekregen om de clientgegevens openbaar te maken aan Adobe en haar partners voor de in de overeenkomst genoemde doeleinden.

 • Clientgegevens hebben geen betrekking op individuele personen (i) die gebruik hebben gemaakt van een optie die u direct of indirect hebt toegezegd te zullen respecteren met betrekking tot het creëren of gebruiken van gegevens voor doelgroepen ("Opt Out"), (ii) die u als minderjarig bekend bent (minderjarig zijn personen die in een toepasselijk rechtsgebied volgens de wettelijke definitie meerderjarig zijn), of (iii) wanneer u er daadwerkelijk van op de hoogte bent dat deze persoon aan een bepaalde gezondheidstoestand lijdt.

 • Als u na de ingangsdatum van de overeenkomst de optie Weigeren ontvangt, gebruikt u niet langer de universele id van die gebruiker die de optie Weigeren heeft gekozen.

UID2 Verboden landen

Door ervoor te kiezen UID2 Universal IDs via de Diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord om ervoor te zorgen dat alle Gegevens van de Cliënt die, via de On-demand Services voor dergelijk gebruik in verband met UID2 Universal IDs worden verzonden, worden opgeslagen, weergegeven, verspreid of anderszins door u beschikbaar worden gesteld, geen betrekking hebben op een persoon die ingezetene is van een van de UID2 Verboden landen op tentoonstelling A aan de Commissie.

Geen discriminatie

U mag de Services niet gebruiken om discriminatie te plegen in strijd met de wet, onder meer door zich ten onrechte te richten op specifieke groepen mensen voor reclame, ten onrechte bepaalde groepen mensen uit te sluiten van advertenties of door discriminerende inhoud in advertenties te vertonen. U bent verantwoordelijk voor het verantwoord gebruiken van de Diensten om discriminatie tegen beschermde klassen te vermijden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzekeren dat uw Advertenties geen ongelijke invloed op beschermde klassen hebben.

Exhibit A: UID2 Prohibited Countries prohibited-countries-uid2

EU-landen

 • Oostenrijk
 • België
 • Bulgarije
 • Kroatië
 • Republiek Cyprus
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Spanje
 • Zweden

EER-leden buiten de EU

 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen

Overige

 • Azoren
 • Canarische Eilanden
 • Guadaloupe
 • Frans-Guyana
 • Madeira
 • Martinique
 • Mayotte
 • Réunion
 • Saint Martin
 • Zwitserland
 • VK
recommendation-more-help
112547be-c325-44bb-b5c1-4636ccad9755