PREMIUM Skapa en Automated Personalization aktivitet

The Automated Personalization (AP) aktivitetsarbetsflöde i Adobe Target skiljer sig från arbetsflödet för de andra aktivitetstyperna.

 1. Från Target Activities lista, klicka på Create Activity > Automated Personalization.

  Skapa aktivitet: Automated Personalization

 2. Så här använder du Visual Experience Composer (VEC), klicka Visual (Default).

  Skapa Automated Personalization Activity (dialogruta)

  Om du föredrar att använda Form-Based Experience Composer, markera Form. Se Formulärbaserad Experience Composer för mer information.

  OBSERVERA

  Förutom VEC och Form-Based Experience Composer, Target erbjuder Single Page Application VEC och VEC för mobilappar. Mer information om de olika dispositionerna finns i Erfarenheter och erbjudanden.

  Felsökningsinformation om VEC finns i Felsöka Visual Experience Composer.

  The Choose Workplace i föregående bild är ett Mål Premium -funktion. Din organisation har en Target Standard-licens om du inte ser det här alternativet.

 3. (Villkorligt) Om du är en Target Premiumkunder, välja en arbetsyta.

 4. Verifiera eller ange aktivitets-URL:en och klicka sedan på Next.

  OBSERVERA

  Target skiljer inte mellan URL-protokoll ( https och http). Som en följd av detta http://www.adobe.com och https://wwww.adobe.com båda matchar.

  Sidan med den angivna URL:en öppnas i Visual Experience Composer.

 5. Om du vill namnge aktiviteten klickar du på Name och skriv ditt aktivitetsnamn.

  Namnfält

  Aktivitetsnamnet får inte börja med något av följande tecken:

  Tecken Beskrivning
  = Lika med
  + Plus
  - Minus
  @ Vid tecken
 6. Ändra sidelement enligt Alternativ för Visual Experience Composer.

  Du kan välja flera bilder samtidigt i resurshanteraren. På så sätt kan du snabbt visa sidan med varje bild som är konfigurerad för aktiviteten. Du kan också enkelt redigera textelement i dina erbjudanden. När du redigerar ett element visas staplar på det elementet för att ange att du har ändrat det.

 7. Klicka Manage Content för att konfigurera tillgängliga kombinationer.

  Alternativet Hantera innehåll

  En dialogruta med tre alternativ visas högst upp på skärmen: Upplevelser, erbjudanden och exkluderingsgrupper.

  Dialogrutan Hantera innehåll

  OBSERVERA

  Även om ni kan skapa upp till 30 000 upplevelser i en AP-aktivitet fungerar aktiviteten bäst när färre än 5 000 upplevelser används.

  The Experiences visar varje del av innehållet som har valts för aktiviteten och platsen som den har tilldelats.

  Du kan exkludera specifika upplevelser genom att hålla pekaren över den önskade upplevelsen och sedan klicka på exkluderingsikonen.

  Uteslut ikonhovring

  Du kan gruppexkludera/inkludera upplevelser genom att markera kryssrutan för de relevanta upplevelserna och sedan klicka på ikonen Uteslut i dialogrutans övre högra hörn.

  Alternativ för uteslutning av grupp

  Du kan filtrera den här listvyn så att endast uteslutna eller endast inkluderade aktiviteter visas genom att klicka på Status nedrullningsbar lista.

 8. (Villkorligt) Klicka Offers för att markera delar av innehållet och tilldela dem till rapporteringsgrupper eller bara tillåta vissa besökare att se vissa erbjudanden med målinriktning.

  Mer information finns i Erbjud rapportgrupper i Automated Personalization.

  Använd Location lista för att filtrera erbjudanden efter plats. Använd Report Group lista som ska filtreras efter erbjudanden efter rapporteringsgrupper. Du kan också använda Report Group lista att filtrera efter Unassigned Offers så att ni kan tilldela en rapporteringsgrupp till ett erbjudande som för närvarande inte är tilldelat någon rapporteringsgrupp.

  Du kan lägga till specifika upplevelser i en rapporteringsgrupp genom att hålla markören över önskat erbjudande och sedan klicka på mappikonen.

  Pekaren över mappikonen

  Du kan batchinkludera upplevelser i en rapporteringsgrupp genom att markera kryssrutan för de relevanta upplevelserna och sedan klicka på mappikonen Rapporteringsgrupp i det övre högra hörnet i dialogrutan.

  Alternativ för rapportgrupp

  Det är viktigt att förstå att rapportgrupper påverkar hur Target bygger sina modeller. Därför rekommenderar vi att du bara använder rapporteringsgrupper om du tänker ersätta eller lägga till nya erbjudanden medan aktiviteten är aktiv. Om ett nytt erbjudande införs i en liveaktivitet kan man genom att lägga in det nya erbjudandet i en grupp med befintliga liknande erbjudanden använda de data som redan samlats in för de andra erbjudandena i gruppen för att lära sig mer om det nya erbjudandet. Ni bör aldrig lägga alla erbjudanden i en enda rapporteringsgrupp.

  Mer information om att rikta ett erbjudande till specifika målgrupper finns i Mål-AP-erbjudanden.

 9. (Villkorligt) Klicka Exclusion Groups om du vill välja en kombination av element som du vill utesluta från aktiviteten.

  Fliken Uteslutningsgrupper i dialogrutan Hantera innehåll

  Även om ni kan skapa upp till 30 000 upplevelser i ett AP-test fungerar algoritmen bäst när färre än 10 000 distinkta upplevelser används.

  Om du inte har någon exkluderingsgrupp med i din aktivitet klickar du på Skapa exkluderingsgrupp. Du kan filtrera för att skapa en lista som endast visar de kombinationer som du vill utesluta. Namnge exkluderingsgruppen och klicka på Spara.

  Om du vill redigera en befintlig exkluderingsgrupp håller du pekaren över gruppen som du vill redigera och klickar sedan på pennikonen.

 10. Klicka Done när du är klar med inställningarna för aktiviteten.

 11. The Målinriktning om du har använt andra typer av Target-aktiviteter ser det ut som du känner till. Här kan du välja en målgrupp och ange hur många besökare som ska se kontrollupplevelsen genom att klicka på Custom Allocation nedrullningsbar lista och klicka sedan på Nästa.

  The Custom Allocation I den nedrullningsbara listan kan du välja mellan följande alternativ:

  Listruta för trafikallokeringsmål

  • Utvärdera personaliseringsalgoritm (50/50): Om målet är att testa algoritmen ska du använda en 50/50-procentig delning av besökare mellan kontrollen och målalgoritmen. Denna delning ger den mest korrekta uppskattningen av hissen. Föreslagna för användning med"slumpmässiga upplevelser" som er kontroll.
  • Maximera personaliseringstrafiken (90/10): Om målet är att skapa en"alltid aktiverad" aktivitet ska 10 % av besökarna ha kontrollen för att säkerställa att det finns tillräckligt med data för att algoritmerna ska kunna fortsätta lära sig över tid. Observera att ni i utbyte mot att personalisera en större andel av trafiken har mindre precision i det exakta lyftet. Oavsett vilket mål du har är detta den rekommenderade trafikdelningen när du använder en specifik upplevelse som kontroll.
  • Anpassad allokering Dela procentandelen manuellt efter behov.
 12. (Villkorligt) Från Control nedrullningsbar lista, välja en specifik upplevelse som ska användas som kontroll eller markera Random Experience.

  Kontrollupplevelsen ger en jämförelse för att avgöra hur mycket lyft det automatiserade testet ger.

  Automated Personalization mäter alltid prestanda mot en kontrollgrupp. Det bästa är att placera minst 10 % av deltagarna i kontrollgruppen. Om ditt mål är att testa om personaliseringsalgoritmen för de data den ges fungerar bättre än ingen personalisering (dvs. den slumpmässigt hanterade kontrollen), är en trafikdelning på 50/50 procent mellan kontrollen och personaliseringsalgoritmen det snabbaste och mest korrekta sättet att uppnå detta mål. Om ni vill maximera den mängd trafik som personaliseras och ni inte är lika intresserade av att förstå exakt hur mycket aktiviteten genererar, skulle en trafikdelning på 10/90 procent mellan kontrollen och personaliseringsalgoritmen vara det snabbaste och mest korrekta sättet att uppnå detta mål.

  OBSERVERA

  I Automated Personalization-aktiviteter utvärderas tävlingskriterier (URL-mål, mallregler och målgruppsmål) för varje begäran. I tidigare versioner utvärderades tävlingsvillkoren en gång per session.

 13. Klicka Next för att visa Goals & Settings sida.

 14. Konfigurera aktiviteten med följande inställningar och klicka sedan på Save & Close.

  Inställning Beskrivning
  Namn Namnge aktiviteten. Ge aktiviteten ett namn som är tillräckligt beskrivande för att teammedlemmarna ska kunna känna igen den i aktivitetslistan. Läs igenom tabellen ovan för att se vilka tecken som inte tillåts i ett aktivitetsnamn.
  Syfte (Valfritt) Ange målet för provningen. Målet hjälper dig att komma ihåg syftet med aktiviteten.
  Prioritet Beroende på dina inställningar varierar gränssnittet och alternativen för prioritet. Du kan använda de äldre inställningarna Låg, Medel eller Hög, eller aktivera finkorniga prioriteringar mellan 0 och 999.
  Prioriteten används om flera aktiviteter tilldelas till samma plats med samma målgrupp. Om två eller flera aktiviteter har tilldelats platsen visas aktiviteten med den högsta prioriteten.
  Om det här alternativet inte är aktiverat i Administration > Reporting (standard), ange en prioritet: Låg, Medel eller Hög.
  Om du vill aktivera detaljerade prioriteringar klickar du på Administration > Reportingoch sedan växla Enable Fine-Grained Priorities till På-positionen.
  Om det här alternativet är aktiverat anger du ett värde mellan 0 och 999:
  • 0 = Låg
  • 999 = Hög
  För aktiviteter som skapats i tidigare versioner av Target Standard/Premium konverteras låg prioritet till 0, Medel konverteras till 5 och Hög konverteras till 10. Du kan justera dessa värden om det behövs.
  Anteckning: Innan du kan inaktivera det här alternativet efter att ha använt finkorniga prickar måste alla prioriteter återställas till 0, 5 och 10.
  Varaktighet Ange start- och slutdatum för aktiviteten.
  Optimeringsmål Ange optimeringsmålet, som består av två parametrar:
  • Vad du vill mäta med aktiviteten
  • En deltagares åtgärd som visar att målet har uppnåtts.
  Du kan välja att namnge optimeringsmålet genom att markera de tre punkterna till höger om Mitt primära mål. Automated Personalization verksamhet kan mäta konvertering, RPV och AOV. Du kan konvertera genom att visa en sida eller en mbox. Klickningar kan också spåras.
  Det primära målet blir också det modelleringsmått som används av modelleringssystemet för att beräkna hur framgångsrik upplevelsen är.
  Besökare kan behållas i aktiviteten för spårningsändamål när modelleringsmålet har uppnåtts. En Automated Personalization-aktivitet används till exempel ofta för att förbättra klickfrekvensen, och detta anges som modelleringsmål. Men det är viktigt att se hur ökade klickfrekvenser leder till slutgiltig konvertering, så att det är viktigt att spåra genom den slutliga konverteringen.
  Du kan ange beroende av flera mätvärden tillsammans med flexibiliteten att välja om mätvärdet ska nås eller inte för att antalet ska öka.
  Du måste definiera båda (eller flera) framgångsmått innan du kan göra en beroende av en annan.
  Alternativet Lägg till beroende gör att framgångsmåttet ökar om ett annat framgångsmått har nåtts eller inte har nåtts.
  Så här lägger du till ett beroende:
  1. När du har lagt till ytterligare mätvärden klickar du på Advanced Settings på menyn med tre punkter till höger om Ytterligare mål.
  2. Klicka på Add Dependency längst ned i Reporting Settings -avsnitt.
  3. Dra och släpp önskade mätvärden från den vänstra rutan till den högra rutan och klicka sedan på Reached för att växla mellan Reached och Not Reached
  Du kan redigera eller ta bort beroenden när du har lagt till dem.
  Konverteringsmått Som standard är konverteringsmåttet samma som optimeringsmålmåttet. Du kan dock definiera ett separat konverteringsmått genom att avmarkera Same as Optimization Goal alternativ.
  Ytterligare mått Lägg till ytterligare rapporteringsmått som du vill använda. Du kan lägga till konverterings- eller intäktsmått.
  Anteckning: Det finns inte heller stöd för interaktionsmåttet som ytterligare mått. Med gränssnittet kan du välja engagemangsmått, men data visas inte korrekt i rapporter.
  Målgrupper för rapportering Lägg till målgrupper för att aktivera filtrering efter målgrupper i rapporter. Som standard visar rapporten resultat för alla kvalificerade besökare. Lägg till målgrupper för att filtrera resultaten efter mer specifika delar av besökarna.
  Anteckning: Till skillnad från andra aktivitetstyper kan Automated Personalization inte använda Adobe Analytics som rapportkälla.
  Anteckningar Skriv in information om din aktivitet som är användbar för dig själv eller andra teammedlemmar. Anteckningsfönstret kan storleksändras.

  Observera att följande tecken inte tillåts när du namnger eller byter namn på ett mätresultat:

  Tecken Beskrivning
  / Snedstreck
  ? Frågetecken
  # Nummertecken
  : Colon
  = Lika med
  + Plus
  - Minus
  @ Vid tecken

När du har klickat Create visas aktivitetssammanfattningen. Klicka Förhandsgranska upplevelser för att förhandsgranska hur upplevelserna kommer att se ut när de levereras. Ett popup-fönster visas som du kan använda för att visa och dela länkar till dina AP-upplevelser på din webbplats för att få en"riktig förhandsvisning" av upplevelserna utanför Target Visual Experience Composer. Du måste dela länkarna från meddelandet för att kunna dela förhandsgranskningen. Det går inte att klicka på en länk och sedan kopiera URL-adressen direkt från sidan eftersom URL-adressen innehåller en parameter som bara visar sidan korrekt när du öppnar sidan från länken i meddelandet.

Mer information om rapportering finns i Automated Personalization Reports.

På denna sida