Analyser för målrapportering (A4T)

Senaste uppdatering: 2023-07-27
 • Skapat för:
 • Developer

Adobe Target har stöd för A4T-rapportering för både enhetsbeslut och Target-aktiviteter på serversidan. Det finns två konfigurationsalternativ för att aktivera A4T-rapportering:

 • Adobe Target skickar analysens nyttolast automatiskt till Adobe Analytics, eller
 • Användaren begär analysnyttolasten från Adobe Target. (Adobe Target returnerar Adobe Analytics nyttolast tillbaka till anroparen.)
OBSERVERA

Enhetsbeslut stöder endast A4T-rapportering där Adobe Target skickar analysens nyttolast automatiskt till Adobe Analytics. Hämtar analysens nyttolast från Adobe Target stöds inte.

Krav

 1. Konfigurera aktiviteten i Adobe Target Gränssnitt med Adobe Analytics som rapportkälla och kontrollera att konton är aktiverade för A4T.
 2. API-användaren genererar Adobe Marketing Cloud Visitor-ID:t och ser till att detta ID är tillgängligt när Target-begäran körs.

Adobe Target vidarebefordrar Analytics-nyttolasten automatiskt

Adobe Target kan automatiskt vidarebefordra analysnyttolasten till Adobe Analytics om följande identifierare anges:

 1. supplementalDataId: Det ID som används för att sammanfoga Adobe Analytics och Adobe Target. För att Adobe Target och Adobe Analytics för att sammanfoga data på ett korrekt sätt supplementalDataId måste skickas till båda Adobe Target och Adobe Analytics.
 2. trackingServer: Adobe Analytics Server.
const TargetClient = require("@adobe/target-nodejs-sdk");

const CONFIG = {
 client: "acmeclient",
 organizationId: "1234567890@AdobeOrg"
};

const targetClient = TargetClient.create(CONFIG);

targetClient.getOffers({
 request: {
  id: {
   marketingCloudVisitorId : "2304820394812039",
   tntId: "d359234570e044f14e1faeeba02d6ab23439914e.35_0",
   thirdPartyId:"23423432"
  },
  experienceCloud: {
   analytics: {
    logging: "server_side",
    supplementalDataId: "7D3AA246CC99FD7F-1B3DD2E75595498E",
    trackingServer: "jimsbrims.sc.omtrds.net"
   }
  },
  execute: {
   mboxes: [{
    name: "some-mbox"
   }]
  }
 }
})
.then(console.log)
.catch(console.error);
ClientConfig config = ClientConfig.builder()
 .client("acmeclient")
 .organizationId("1234567890@AdobeOrg")
 .build();
TargetClient targetClient = TargetClient.create(config);

VisitorId id = new VisitorId()
 .tntId("d359234570e044f14e1faeeba02d6ab23439914e.35_0")
 .thirdPartyId("B234A029348")
 .marketingCloudVisitorId("10527837386392355901041112038610706884");
Context context = new Context().channel(ChannelType.WEB);
MboxRequest mbox = new MboxRequest()
 .name("some-mbox")
 .index(0);
ExecuteRequest executeRequest = new ExecuteRequest()
 .mboxes(Arrays.asList(mbox));

AnalyticsRequest analyticsRequest =
  new AnalyticsRequest()
    .trackingServer("jimsbrims.sc.omtrds.net")
    .logging(LoggingType.SERVER_SIDE)
    .supplementalDataId("7D3AA246CC99FD7F-1B3DD2E75595498E");
ExperienceCloud expCloud =
  new ExperienceCloud()
    .setAnalytics(analyticsRequest);

TargetDeliveryRequest request = TargetDeliveryRequest.builder()
 .context(context)
 .execute(executeRequest)
 .experienceCloud(expCloud)
 .build();

TargetDeliveryResponse offers = targetClient.getOffers(request);

Användaren hämtar analysnyttolast från Adobe Target

En användare kan hämta Adobe Analytics nyttolast för en given mbox och skicka den sedan till Adobe Analytics via API för datainfogning. När en Adobe Target begäran utlöses, skickas client_side till logging i begäran. Detta returnerar en nyttolast om den angivna rutan finns i en aktivitet som använder Analytics som rapportkälla.

const TargetClient = require("@adobe/target-nodejs-sdk");
const CONFIG = {
 client: "acmeclient",
 organizationId: "1234567890@AdobeOrg"
};
const targetClient = TargetClient.create(CONFIG);
targetClient.getOffers({
 request: {
  id: {
   marketingCloudVisitorId : "2304820394812039",
   tntId: "d359234570e044f14e1faeeba02d6ab23439914e.35_0",
   thirdPartyId:"23423432"
  },
  experienceCloud: {
   analytics: {
    logging: "client_side"
   }
  },
  execute: {
   mboxes: [{
    name: "some-mbox"
   }]
  }
 }
})
.then(console.log)
.catch(console.error);
ClientConfig config = ClientConfig.builder()
 .client("acmeclient")
 .organizationId("1234567890@AdobeOrg")
 .build();
TargetClient targetClient = TargetClient.create(config);

VisitorId id = new VisitorId()
 .tntId("d359234570e044f14e1faeeba02d6ab23439914e.35_0")
 .thirdPartyId("B234A029348")
 .marketingCloudVisitorId("10527837386392355901041112038610706884");
Context context = new Context().channel(ChannelType.WEB);
MboxRequest mbox = new MboxRequest()
 .name("some-mbox")
 .index(0);
ExecuteRequest executeRequest = new ExecuteRequest()
 .mboxes(Arrays.asList(mbox));

AnalyticsRequest analyticsRequest =
  new AnalyticsRequest()
    .logging(LoggingType.CLIENT_SIDE);
ExperienceCloud expCloud =
  new ExperienceCloud()
    .setAnalytics(analyticsRequest);

TargetDeliveryRequest request = TargetDeliveryRequest.builder()
 .context(context)
 .execute(executeRequest)
 .experienceCloud(expCloud)
 .build();

TargetDeliveryResponse offers = targetClient.getOffers(request);

När du har angett logging = client_sidefår du nyttolasten i mbox-fältet.

Om svaret från Target innehåller något i analytics -> payload egenskap, vidarebefordra den som den är till Adobe Analytics. Adobe Analytics kan bearbeta den här nyttolasten. Detta kan göras i en GET-begäran i följande format:

https://{datacollectionhost.sc.omtrdc.net}/b/ss/{rsid}/0/CODEVERSION?pe=tnt&tnta={payload}&mid={mid}&vid={vid}&aid={aid}

Frågesträngsparametrar och variabler

Fältnamn Obligatoriskt Beskrivning
rsid Ja Rapportsvitens ID
pe Ja Sidhändelse. Alltid inställt på tnt
tnta Ja Analysnyttolasten som returnerats av målservern i analytics -> payload -> tnta
mid Ja Marketing Cloud Visitor-ID

Obligatoriska rubrikvärden

Rubriknamn Huvudvärde
Värd Server för insamling av analysdata (t.ex.: adobeags421.sc.omtrdc.net)

Exempel på A4T-datainmatning HTTP - Hämta anrop

https://demo.sc.omtrdc.net/b/ss/myCustomRsid/0/MOBILE-1.0?pe=tnt&tnta=285408:0:0|2&mid=2304820394812039

På denna sida