Konfigurerar anmälningstjänst

Implementera anmälningstjänsten som den enda referenspunkt som används av Experience Cloud-lösningar (kallas kategorier i anmälan) för att avgöra om cookies ska skapas på en besökares enhet eller inte.

Opt-in-tjänsten är ett JavaScript-bibliotek som paketerats med Experience Cloud ID (ECID) och finns i Visitor JS i det globala adobe-objektet som adobe.optIn-objektet. Med den installerade Opt-in-tjänsten kan du ange om en besökare kan välja att gå med i Adobe-lösningar samtidigt eller att presentera lösningar i följd för respektive behörighet. Med funktionen för hantering av tjänstgodkännande kan du implementera med olika konfigurationer för dina specifika sekretesskrav.

Med anmälningstjänsten kan du ange om en besökare kan välja att använda Adobe-lösningar samtidigt eller att presentera lösningar i ordning för respektive behörighet. När godkännandeprocessen är slutförd och inspelad av kunden kan CMP-besökarnas godkännanden hämtas av alla Adobe-lösningar för att svara på sambandsanrop.

Förutsättningar

 1. ECID version 4.0.

  Ladda ned den senaste ECID-versionen.

 2. Stödbibliotek:

  • ECID 4.0 eller senare
  • AppMeasurement 2.11 eller senare
  • DIL 9.0
  • AT.js version 1.7.0
  • AT.js Starta tillägg 9.0
  • För Analytics, App Measurement 2.11 with extension 1.6
  • För Mål, utökning 0.9.1
 3. Bli en god vana i det system för samtyckeshantering som ni kommer att använda med anmälan och förstå eventuella ytterligare krav.

 4. Ditt företags sekretesskrav är specifika för hur du väljer att följa GDPR. Observera vilka bibliotek ditt företags sekretessteam kan använda i ett förhandstillstånd.

Om du använder Adobe Launch kan du utnyttja Opt-in-tillägget för att konfigurera Opt-in-tjänsten.

Opt-in-kategorier

Inställningarna för besökarens deltagande är relativa till en Adobe Experience Cloud-lösning, där varje lösning representeras som en kategori. Kategorier anges av objektet adobe.OptInCategories där till exempel ECID-komponenten kallas adobe.OptInCategories. ECID. Här följer en definition av adobe.OptInCategories:

Inställningarna för deltagande upprätthålls per kategori, där varje Experience Cloud-lösning representeras av en kategori:

adobe.OptInCategories = {
  AAM: "aam",
  TARGET: "target",
  ANALYTICS: "aa",
  ECID: "ecid",

};

Med anmälningstjänsten kan du ange besökarnas behörigheter för varje Adobe-lösning som används på webbplatsen. Det innehåller ett bibliotek där besökarens inställningar sparas per godkänd kategori och ett sekventiellt flöde där godkännandeprocessen får inställningarna"bekräfta" eller"avvisa" för varje kategori ett i taget. Du kan ange att lösningar/kategorier ska ingå som en helhet eller som enskilda lösningar.
Alla Adobe-lösningars klientbibliotek är beroende av anmälningstjänsten och kommer inte att generera cookies om inte lösningen har beviljats tillstånd. Opt-in stöder olika metoder för att tillhandahålla och uppdatera medgivandeinställningarna för den aktuella besökaren. I det här avsnittet finns exempel på hur du anger inställningar för Opt-in-tjänster. En fullständig lista över funktioner och parametrar finns i Opt-in API Reference.

Opt-in-tjänstkonfigurationer finns i JS-funktionen för besökare getInstance() som instansierar det globala adobe-objektet. Nedan visas JS-konfigurationsinställningarna för besökare för Opt-in-tjänsten.

Exempel på konfiguration för deltagande i initiering av det globala Visitor objektet

// FORMAT: Object<adobe.OptInCategories enum: boolean>
var preOptInApprovalsConfig = {};
preOptInApprovals[adobe.OptInCategories.ANALYTICS] = true;

// FORMAT: Object<adobe.OptInCategories enum: boolean>
// If you are storing the OptIn permissions on your side (in a cookie you manage or in a CMP),
// you have to provide those permissions through the previousPermissions config.
// previousPermissions will overwrite preOptInApprovals.
var previousPermissionsConfig = {};
previousPermissionsConfig[adobe.OptInCategories.AAM] = true;
previousPermissionsConfig[adobe.OptInCategories.ANALYTICS] = false;

Visitor.getInstance("YOUR_ORG_ID", {
  "doesOptInApply": true, // NOTE: This can be a function that evaluates to true or false.
  "preOptInApprovals": preOptInApprovalsConfig,
  "previousPermissions": previousPermissionsConfig,
  "isOptInStorageEnabled": true
});

Hantera ändringar av samtycke

När som helst under besökarens upplevelse på webbplatsen kan de göra inställningar för första gången eller ändra sina inställningar med hjälp av din CMP. När JS för besökare har initierats med initiala inställningar kan besökarens behörigheter ändras. Se Ändringar av samtycke för en lista över hur du hanterar medgivandefunktioner.

Anmäl dig till arbetsflöden

Opt-in-tjänsten stöder ett arbetsflöde där behörigheter kan samlas in över mer än en begärandecykel och inställningarna anges en åt gången. Med hjälp av följande funktioner och som ger true för shouldWaitForComplete kan din lösning samla in samtycke för en eller en delmängd av den totala kategorin och sedan samla in samtycke för nästa eller en delmängd av kategorierna. Från och med det första anropet är egenskapen adobe.optIn.status väntande tills adobe.optIn.complete() anropas i slutet av flödet. När den anropats ställs statusen in på complete.

adobe.optIn.approve(['AAM', 'ECID'], true);
adobe.optIn.deny(['ANALYTICS'], true);
adobe.optIn.complete();

Se Inställningar för arbetsflödeskonfiguration.

Inspect din besökares behörigheter

När besökarna ändrar sina behörigheter måste ni få insikter i vilka behörigheter som krävs för att synkronisera ert godkännandearkiv med ändringar som gjorts i anmälningstjänsten. Inspect dina besökares inställningar med hjälp av behörighetsfunktionerna, till exempel:

hämtaBehörighetsexempel

optIn.fetchPermissions(function (permissions) {
  // Here you can check if your category has been approved or not.
  // We recommend using optIn.isApproved() to check for permissions because it abstracts out the details of knowing exactly how the permissions list looks like.
  if (adobe.optIn.isApproved(MY_CATEGORY) {
    sendBeacon(); // Or something
  }
});

OR: You can pass in shouldAutoSubscribe as true, your callback will be used to subscribe to all OptIn events going forward:

function callback() {
  if (adobe.optIn.isApproved(MY_CATEGORY) {
    sendBeacon(); // Or something
  }
}

optIn.fetchPermissions(callback, true);

Se API-dokumentation för mer information om dessa funktioner, egenskaper och konfigurationer som nämns i det här dokumentet.

Lagra besökarinställningar

Med anmälningstjänsten kan du lagra medgivandeinställningar som är anpassade till en dev-miljö eller en miljö där det inte är möjligt att använda en CRM. Om du anger konfigurationsegenskapen isOptInStorageEnabled som true utlöses en Opt-in-tjänst för att skapa en cookie i besökarens system i din domän.

Objektet adobe.optIn är tillståndslöst och har ingen lagringsmekanism. I stället ska du hantera inställningarna för medgivande från Adobe i din befintliga CMP-plattform (Consent Management Platform) om det tillåter lagring av anpassade data. Eller så kan du lagra besökarinställningar i en cookie i besökarens webbläsare. Det finns två alternativ för att ange användarens inställningar för tjänsten för anmälan:

 • Om din lösning för samtyckesbeständighet, oavsett om det är en CMP eller en cookie i besökarens webbläsare, tillåter snabb hämtning av besökarens inställningar, kan du tillhandahålla inställningarna till Opt-in-tjänsten när besökaren initieras.
 • Om hämtningen kan vara en långdragen process eller på annat sätt fungerar bäst som en asynkron process, kan du använda tjänstens approve()-funktion för att ange de inställningarna när de har lästs in.

På denna sida