Product Catalog schemafältgrupp

Product Catalog är en standardgrupp för schemafält för Product class som hämtar egenskaper som är relaterade till en produktkatalog.

Egenskap Datatyp Beskrivning
productCatalogDescription Sträng En beskrivning av produktkatalogen.
productCatalogName Sträng Namnet på produktkatalogen.

Mer information om fältgruppen finns i publik XDM-databas.

På denna sida