Identity datatyp

Identity är en standard-XDM-datatyp som används för att tydligt skilja människor som interagerar med digitala upplevelser åt. Identiteten upprättas av en identitetsleverantör, som själv refereras i en namespace -attribut. Inom varje namespace, är identiteten unik.


Egenskap Datatyp Beskrivning
namespace Objekt Ett objekt som innehåller ett strängfält (code), vilket anger det namnutrymme som är associerat med det angivna id -attribut.
authenticatedState Sträng Det autentiserade tillståndet för den här identiteten vid tidpunkten för den observerade Experience-händelsen. Se appendix för godkända värden och definitioner.
id Sträng Identiteten för konsumenten i det relaterade namnutrymmet.
primary Boolean Anger om detta är den primära identiteten för den enskilda personen. Varje enskild person kan bara ha en primär identitet.
xid Sträng Om det finns en sådan representerar det här värdet en identifierare för korsnamnutrymme som är unik för alla identifierare som har namnutrymmesomfång i alla namnutrymmen.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

Bilaga

Följande avsnitt innehåller ytterligare information om Identity datatyp.

Godkända värden för authenticatedState

I följande tabell visas godkända värden för authenticatedState och deras innebörd:

Värde Beskrivning
ambiguous Det autentiserade läget är tvetydigt.
authenticated Användaren identifierades med en inloggning eller liknande åtgärd som var giltig vid tidpunkten för händelseobservationen.
loggedOut Användaren identifierades av en inloggningsåtgärd vid en tidigare tidpunkt, men loggades inte in vid tidpunkten för händelseobservationen.

På denna sida