Installera och konfigurera Experience Manager-datorprogrammet v1.10

Med Experience Manager-datorprogrammet är resurserna i Experience Manager enkelt tillgängliga på ditt lokala skrivbord och kan användas i alla skrivbordsprogram. Resurser kan enkelt visas i Finder eller Utforskaren i Windows, öppnas i skrivbordsprogram och ändras lokalt. Ändringarna sparas sedan i Experience Manager när du överför och en ny version skapas i databasen.

Tack vare en sådan integrering kan olika roller i organisationen hantera mediefilerna centralt i Assets och få tillgång till dem i Creative Cloud och andra program, samtidigt som det är enkelt att följa de olika standarderna, inklusive branding.

Om du vill använda Experience Manager-datorprogrammet

Mer information finns i Experience Manager versionsinformationen för skrivbordsappen.

Installera och anslut appen till Experience Manager-servern

Mer information finns i Installera och ansluta Experience Manager desktop app to Experience Manager server.

OBSERVERA

Endast en instans av Experience Manager-datorprogrammet kan installeras och vara aktiv åt gången.

Filhantering

När du ändrar en fil från en nätverksresursplats som monterats av skrivbordsprogrammet, sparas filerna på den platsen i två faser. I den första fasen sparas en fil lokalt. Användaren kan spara filen och fortsätta arbeta med den utan att vänta på att överföringen ska slutföras.

I den andra fasen överför skrivbordsprogrammet den uppdaterade filen till Experience Manager-servern efter en fördefinierad fördröjning (till exempel 30s). Den här åtgärden utförs i bakgrunden. Använd alternativet Visa resursstatus för att visa överföringsåtgärdens status.

 1. Överför en resurs till Assets.

 2. Klicka på ikonen Experience Manager för datorprogrammet i verktygsfältet.

 3. Välj alternativet Visa resursstatus på menyn.

 4. Granska överföringsåtgärdens status i dialogrutan.

OBSERVERA

Experience Manager skrivbordsappen kan hantera resurser som är upp till 40 GB stora.

Anslut till en Experience Manager-instans bakom en dispatcher

Metoderna copy och move i Assets API kräver att följande ytterligare rubriker skickas till Experience Manager:

 • X-Destination
 • X-djup
 • X-Overwrite

Experience Manager Skrivbordet ansluts till Experience Manager med en URL som innehåller standardporten. Därför bör inställningen virtualhosts i dispatcherkonfigurationen innehålla standardportnumret. Mer information om konfigurationen av virtualhosts finns i identifiera virtuella värdar.

Mer information om hur du konfigurerar dispatchern att skicka genom dessa ytterligare rubriker finns i Ange HTTP-rubriker.

Proxystöd

Experience Manager datorprogrammet använder systemets fördefinierade proxy för att ansluta till Internet via HTTPS. Appen kan bara ansluta med en nätverksproxy som inte kräver extra autentisering.

Om du konfigurerar eller ändrar proxyserverinställningarna för Windows (Internetalternativ > LAN-inställningar) startar du om Experience Manager-datorprogrammet så att ändringarna börjar gälla.

OBSERVERA

Proxykonfigurationen används bara när du startar skrivbordsprogrammet. Stäng och starta om programmet för att ändringarna ska börja gälla.

Om din proxy kräver autentisering kan IT-teamet tillåta att Experience Manager Assets-URL:en i proxyserverinställningarna tillåter att programtrafiken passerar igenom.

Anpassa dialogrutan Resursinformation

Du kan anpassa dialogrutan Resursinformation genom att täcka över en eller båda av dessa komponenter:

 • Gränssnittssidan för Granite på /libs/dam/gui/content/assets/moreinfo.

 • HTL-komponenten /css/javascript vid /libs/dam/gui/components/admin/moreinfo.

Vilken komponent som överlappas beror på typen av anpassning. Om du vill ändra vilka komponenter som visas som en del av dialogrutan Resursinformation ska du täcka över användargränssnittssidan för Granite. Om du vill ändra HTML-, CSS- eller JavaScript-innehållet i dialogrutan ska du täcka över HTML-komponenten.

Hantera cache

I Windows är cachen %LOCALAPPDATA%\Adobe\AssetsCompanion\Cache\, där är en kodad version av värddatorn Experience Manager som konfigurerats i skrivbordsprogrammet. http://localhost:4502 visas till exempel som http%3A%2F%2Flocalhost%3A4502%2F.

I Mac OS X är en liknande katalog ~/Library/Group Containers/group.com.adobe.aem.desktop/cache.

Alternativ i appen för att hantera cache

Du kan styra hur mycket diskutrymme som finns tillgängligt för lokal cachelagring. Artefakterna från Assets-servern cachelagras lokalt för en smidigare upplevelse. Du kan ändra standardinställningarna så att de passar dina behov. Du kan även rensa cachen för att hämta alla resurser på nytt. Om du vill ange önskade alternativ klickar du på programmets ikon och sedan på Advanced > Manage Cache.

OBSERVERA

När du rensar cachen bevaras ändringarna som inte sparats. Alla resurser som inte har checkats in på Experience Manager-servern behålls och tas inte bort.

Ändra platsen för cachen i Windows

Standardplatsen för cacheminnet för Experience Manager-datorprogrammet är följande:

 • I Windows %LocalAppData%\Adobe\AssetsCompanion\Cache\EncodedAEMEndpoint.

 • I Mac ~/Library/Group/Containers/group.com.adobe.aem.desktop/cache/EncodedAEMEndpoint.

EncodedAEMEndpoint är programmets konfigurerade Experience Manager slutpunkts-URL. Värdet är en kodad version av mål-URL:en för Experience Manager-servern. Om programmet till exempel har http://localhost:4502 som mål är katalognamnet http%3A%2F%2Flocalhost%3A4502. Windows-sökvägen till cachekatalogen i det här exemplet är %LocalAppData%\Adobe\AssetsCompanion\Cache\http%3A%2F%2Flocalhost%3A4502.

Om du vill peka programmet mot en annan mapp eller enhet redigerar du programmets konfigurationsfil.

 1. Navigera till programmets installationskatalog. Standardplatsen i Windows är C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Experience Manager Desktop.

 2. Redigera filen Adobe Experience Manager Desktop.exe.config med en textredigerare.

  Administratörsbehörighet krävs för att spara ändringar i den här filen.

 3. Sök efter strängen ProxyCacheRoot. Du ser att dess värde är inställt på cacheplatsen %LocalAppData%\Adobe\AssetsCompanion\Cache. Ändra bara det här värdet till en giltig sökväg.

  OBSERVERA

  Programmet skapar automatiskt en <Encoded AEM Endpoint>-underkatalog. Det går inte att konfigurera det här beteendet.

På denna sida