Hantera aktiviteter

Med aktivitetskonsolen kan du skapa, ordna och hantera marknadsföring verksamhet av era varumärken:

 • Lägg till varumärken
 • Lägg till och konfigurera aktiviteter för varje varumärke
 • Administrera aktiviteter
TIPS

Om du använder Adobe Target som målmotor kan du också visa resultatdata för dina aktiviteter. Om du använder A/B-testning kan du konvertera vinnare.

På aktivitetskonsolen ordnas aktiviteterna efter varumärke. Du kan använda varumärken och mappar för att strukturera organisationen av dina aktiviteter. Du navigerar till aktivitetskonsolen genom att trycka/klicka Personalisering och knacka/klicka Verksamhet.

Aktiviteter är tillgängliga i målinriktningsläge för skapa riktat innehåll, där du också kan skapa aktiviteter. Aktiviteter som du skapar i målläge visas i aktivitetskonsolen.

Aktiviteter visas med en etikett som beskriver vilken typ av aktivitet som definieras:

 • XT - målinriktad Adobe Target-upplevelse
 • A/B - Adobe Target A/B-testning
 • AEM - Adobe Experience Manager för målinriktning (d.v.s. ContextHub-driven)

Typ av aktivitet

OBSERVERA

Vilka typer av aktiviteter som är tillgängliga bestäms av följande:

 • Om alternativet xt_only är aktiverat på den Adobe Target-klient (klientkod) som används på AEM-sidan för att ansluta till Adobe Target kan du bara skapa XT-aktiviteter i AEM.

 • Om alternativet xt_only inte är aktiverat på Adobe Target-klienten (klientkod) kan du skapa både XT- och A/B-aktiviteter i AEM.

Ytterligare information: Alternativet xt_only är en inställning som används för en viss målklient (klientkod) och kan bara ändras direkt i Adobe Target. Du kan inte aktivera eller inaktivera det här alternativet i AEM.

FÖRSIKTIGHET

Du måste skydda noden för aktivitetsinställningar cq:ActivitySettings på publiceringsinstansen så att den inte är tillgänglig för vanliga användare. Noden för aktivitetsinställningar ska bara vara tillgänglig för tjänsten som hanterar aktivitetssynkroniseringen till Adobe Target.

Mer information finns i Förutsättningar för att integrera med Adobe Target.

Skapa ett varumärke med hjälp av aktivitetskonsolen

Skapa ett varumärke som ni vill hantera marknadsföringsaktiviteter för.

När du skapar ett varumärke med hjälp av aktivitetskonsolen visas det också i Erbjuder konsol där ni kan skapa erbjudanden för upplevelserna av era aktiviteter.

 1. Klicka eller tryck på navigeringskonsolen Personalisering. Klicka eller tryck Verksamhet.

  Navigera till aktiviteter

 2. Klicka eller tryck på aktivitetskonsolen Skapa sedan Skapa varumärke.

 3. Välj varumärkesmallen och klicka eller peka Nästa.

 4. Skriv en rubrik för varumärket som du vill att det ska visas i aktivitets- och offertkonsolerna. Du kan också ange eller markera en eller flera taggar som ska kopplas till varumärket.

 5. Klicka eller tryck Skapa. Ditt varumärke visas i aktivitetskonsolen.

Lägga till/redigera en aktivitet med aktivitetskonsolen

Lägg till en aktivitet eller redigera en befintlig aktivitet för att fokusera era marknadsföringssatsningar på specifika målgrupper. När du skapar/redigerar en aktivitet anger du följande information:

 • Namn: Namnet på aktiviteten.
 • Målinriktningsmotor: Antingen AEM eller Adobe Target som motor för målinriktat innehåll.
 • Välj en målkonfiguration: (Endast Adobe Target) Den molnkonfiguration som den här aktiviteten ska använda för att ansluta till Adobe Target. Det här alternativet visas bara när Adobe Target har valts som målinriktningsmotor.
 • Typ av aktivitet: Aktivitetstypen - A/B-test eller målinriktning mot upplevelsen
 • Mål: (Valfritt) En beskrivning av aktiviteten.
 • Upplevelser: Mappningar mellan målgruppsnamn och de marknadssegment som ni riktar in er på.
 • Trafikprocent: Om A/B-test är valt kan du ändra hur mycket trafik (i procent) som går till varje upplevelse.
 • Varaktighet: Tidsperioden då aktiviteten används.
 • Prioritet: Aktivitetens relativa prioritet. När aktiviteter tillhandahåller innehåll för samma användarsegment har aktiviteten med högre prioritet företräde.
 • Målmått: Om du väljer Adobe Target som målinriktningsmotor kan du lägga till framgångsmått för aktiviteten. Ett framgångsmått krävs.
OBSERVERA

För att kunna Välj en målkonfiguration du måste vara i Författare av målaktivitet grupp.

OBSERVERA

Nya Adobe Target-aktiviteter måste skapas i den innehållsredigerare som angetts som mål, inte i aktivitetskonsolen, eftersom synkroniseringen med Adobe Target misslyckas annars.

Du kan dock redigera befintliga Adobe Target-aktiviteter i konsolen.

Så här lägger du till en aktivitet:

 1. Klicka eller tryck på det varumärke som du skapar aktiviteten för och klicka eller tryck sedan på Skapa och slutligen på Skapa aktivitet. Om du redigerar markerar du aktiviteten på skärmen Masterområde och klickar eller trycker på Redigera aktivitet.

 2. Ange följande information och klicka eller tryck sedan på Nästa:

  • Ett namn för aktiviteten.
  • Målmotorn som ska användas. ContextHub (AEM) är markerat som standard. Om du behöver använda Adobe Target skapar du aktiviteten i den aktiva innehållsredigeraren.
  • Om du valde Adobe Target som målmotor väljer/redigerar du den molnkonfiguration som ska användas för att ansluta till Adobe Target. (Se till att du inte väljer något ramverk som du har skapat för din molnkonfiguration.)
  • (Valfritt) Syftet med eller en beskrivning av aktiviteten.
  • Välj aktivitetstyp.
 3. Lägg till en eller flera upplevelser till aktiviteten. Klicka eller tryck på Lägg till upplevelse.

 4. Om ni använder AEM målinriktning eller Adobe Target upplevelseanpassning:

  1. Klicka eller tryck Välj publik och välj det segment som upplevelsen ska rikta in sig på.
  2. Klicka eller tryck Lägg till upplevelse, skriv ett namn och klicka eller tryck OK.
  3. Klicka eller tryck Nästa.
   Om du använder Adobe Target A/B-testning:
  4. Klicka på eller tryck på pennan i rutan Målgrupper för att välja en målgrupp.
  5. Klicka eller tryck Lägg till upplevelse, skriv ett namn och klicka eller tryck OK.
  6. Ange den procentandel av trafiken som visar varje upplevelse.
  7. Klicka eller tryck Nästa.
 5. Om du vill ange när aktiviteten ska starta använder du Starta i den nedrullningsbara menyn för att välja något av följande värden:

  • Vid aktivering: Aktiviteten startar när sidan som innehåller målinnehållet aktiveras.
  • Angivet datum och tid: En viss tid. När du väljer det här alternativet klickar eller trycker du på kalenderikonen, väljer ett datum och anger vilken tid aktiviteten ska starta.
 6. Om du vill ange när aktiviteten slutar använder du den nedrullningsbara menyn Slut och väljer något av följande värden:

  • Vid inaktivering: Aktiviteten avslutas när sidan som innehåller målinnehållet inaktiveras.
  • Angivet datum och tid: En viss tid. När du väljer det här alternativet klickar eller trycker du på kalenderikonen, väljer ett datum och anger tidpunkten för att avsluta aktiviteten.
 7. Om du vill ange en prioritet för aktiviteten använder du skjutreglaget och väljer antingen Låg, Normal, eller Hög.

 8. Om du använder Adobe Target som målmotor väljer du vad du vill mäta med den här aktiviteten. Se Konfigurera aktivitets- och inställningsmål om du vill ha mer information om tillgängliga framgångsvärden. Du måste välja minst ett mål.

 9. Klicka eller tryck Spara.

  OBSERVERA

  När du har skapat en aktivitet måste du publicera den så att den blir tillgänglig.

Förlags- och avpubliceringsverksamhet

Du måste publicera aktiviteter för att göra dem tillgängliga. Omvänt kanske du vill göra aktiviteter otillgängliga genom att avpublicera dem.

OBSERVERA

När du avpublicerar en aktivitet ändras inte aktivitetens status om du inte uppdaterar sidan.

Så här publicerar eller avpublicerar du aktiviteter:

 1. Klicka på eller tryck på varumärket och sedan det område som innehåller aktiviteten som du vill publicera eller avpublicera.

 2. Tryck eller klicka på ikonen bredvid aktiviteten eller aktiviteterna som du vill publicera eller avpublicera.

  Publicera från aktivitetskonsolen

 3. Publicera genom att trycka eller klicka Publicera. Avpublicera genom att trycka eller klicka Avpublicera. Dina aktiviteter publiceras eller avpubliceras och deras status ändras i aktivitetskonsolen (kan kräva en uppdatering).

Aktiviteter för författare och publiceringsinstanser

När en aktivitet som använder Adobe Target målmotor aktiveras skapas en andra aktivitet i publiceringsinstansen:

 • Aktiviteten på författarinstansen spårar aktivitet på författarinstansen och är användbar för att simulera besökarupplevelsen. De analyser som registreras för den här aktiviteten återspeglar bara vad som händer på författarinstansen.
 • Aktiviteten i publiceringsinstansen speglar och svarar på aktiviteten på publiceringsservern. Detta är den aktivitet som körs på den offentliga webbplatsen. Det är bara publiceringsaktiviteten som är relevant för att spåra och analysera användningen av den publika webbplatsen.

Visningsprestanda och konvertering av vinnande upplevelser (A/B-test)

Du kan se prestanda för alla Adobe Target-aktiviteter (XT eller A/B). Om du använder A/B-testning kan du även konvertera den vinnande upplevelsen, som sedan blir standardupplevelsen.

Så här visar du aktivitetsprestanda och konverterar vinnande upplevelser:

 1. I Personalisering, klicka eller trycka Verksamhet för att navigera till Verksamhet konsol.

 2. Klicka på eller peka på det varumärke som du vill se aktiviteter för.

 3. Markera aktiviteten och klicka eller tryck på Visa egenskaper. Klicka sedan på fliken Rapporter och välj den aktivitet för vilken du vill visa resultatet eller konvertera vinnande upplevelser. Resultatdata visas.

  Kontrollerar aktivitetsprestanda

 4. Klicka eller tryck på Push-pristagare för att göra den upplevelsen till standard.

  Att konvertera vinnaren gör följande:

  • Det inaktiverar den aktuella aktiviteten
  • Ändrar alla sidor och ersätter målinnehållet med det faktiska innehållet i den vinnande upplevelsen. Innehållet i den vinnande upplevelsen blir en del av den normala sidan utan målinriktning.

  Konverterande vinnare

  En vinnande upplevelse är den upplevelse som genererar mer Lyft i rapporterna, som baseras på konverteringsgraden.

 5. Klicka eller tryck Ja för att bekräfta att du vill konvertera vinnaren, inaktivera den aktuella upplevelsen och ersätta den med innehållet i den vinnande upplevelsen.

Synkronisera aktiviteter med Adobe Target

Aktiviteter som använder Adobe Target målinriktningsmotor synkroniseras med Adobe Target kampanjer. En aktivitet synkroniseras automatiskt till Adobe Target när följande villkor uppfylls:

 • Aktiviteten innehåller minst en upplevelse.
 • Minst en upplevelse innehåller ett mappat segment och ett erbjudande.
 • Varje upplevelse i aktiviteten måste ha samma antal erbjudanden.

Dessa villkor gäller för aktiviteter på författare och publiceringsinstanser.

När en aktivitet synkroniseras skapas en motsvarande kampanj i Adobe Target:

 • Aktiviteter i publiceringsinstansen har samma namn som motsvarande Adobe Target-kampanj.
 • Aktiviteter i författarinstansen motsvarar målkampanjer med samma namn som _author suffix.

Synkronisera med Adobe Target

Författaraktiviteterna synkroniseras omedelbart när aktiviteten ändras. Omedelbar synkronisering möjliggör simulering av aktiviteter med ContextHub.

Publiceringsaktiviteter synkroniseras när aktiviteten publiceras till den AEM publiceringsinstansen.

Felsökning av aktivitetssynkronisering

När AEM synkroniserar en aktivitet med Adobe Target innehåller AEM en egenskap för aktiviteten med namnet thirdPartyId. Värdet för den här egenskapen baseras på sökvägen för aktiviteten i AEM. Inga kampanjer i Adobe Target kan ha samma värde för thirdPartyId -egenskap. En aktivitet kan därför inte synkroniseras om en befintlig kampanj (av en annan typ AB, XT) i Adobe Target använder samma värde för thirdPartyId.

Denna situation kan uppstå under följande omständigheter:

 1. En aktivitet skapas och synkroniseras med Adobe Target.
 2. I en annan AEM skapas en aktivitet under samma varumärke och med samma namn. Synkronisering av den här aktiviteten misslyckas vid försök.

Denna situation kan även uppstå under följande omständigheter:

 1. En aktivitet skapas och synkroniseras med Adobe Target. Aktiviteten tas sedan bort AEM.
 2. En aktivitet skapas under samma varumärke och använder samma namn som den borttagna aktiviteten. Synkronisering av den här aktiviteten misslyckas vid försök.

Använd alltid unika namn för aktiviteter för att undvika synkroniseringsproblem. Om en aktivitet inte kan synkroniseras kan du ta bort kampanjen i Adobe Target som använder samma namn om kampanjen inte används.

OBSERVERA

När du skapar en kampanj i Adobe Target tilldelas den en egenskap som kallas thirdPartyId till varje kampanj. När du tar bort kampanjen i Adobe Target thirdPartyId tas inte bort. Du kan inte återanvända thirdPartyId för kampanjer av olika typer (AB, XT) och kan inte tas bort manuellt. För att undvika detta bör varje kampanj namnges med ett unikt namn. kampanjnamn kan därför inte återanvändas i olika kampanjtyper.

Om du använder samma namn i samma kampanjtyp skriver du över den befintliga kampanjen.

Om du får felmeddelandet"Begäran misslyckades" under synkroniseringen. thirdPartyId finns redan", ändrar namnet på kampanjen och synkroniserar igen.

På denna sida