Redigera sidinnehåll

Senaste uppdatering: 2023-11-18

När sidan har skapats (antingen ny eller som en del av en lansering eller en live-kopia) kan du redigera innehållet för att få de uppdateringar du behöver.

Innehåll läggs till med komponenter (anpassat till innehållstypen) som kan dras till sidan. Du kan sedan redigera dem på plats, flytta eller ta bort dem.

OBSERVERA

Ditt konto behöver rätt behörighet för att kunna redigera sidor.

Om du råkar ut för problem rekommenderar vi att du kontaktar systemadministratören.

OBSERVERA

Om sidan och/eller mallen har konfigurerats korrekt kan du använda responsiv layout vid redigering.

TIPS

När Redigera -läget är länkar i innehållet synliga, men inte tillgänglig. Använd Förhandsgranskningsläge om du vill navigera med hjälp av länkarna i ditt innehåll.

Klicka här om du vill skapa AEM innehåll för Edge Delivery Services.

Verktygsfältet Sida

Verktygsfältet för sidan ger tillgång till lämplig funktionalitet, beroende på sidkonfigurationen.

Verktygsfältet Sida

Verktygsfältet har många alternativ. Beroende på ditt aktuella sammanhang och din konfiguration kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

 • Växla sidopanel

  Då öppnas/stängs sidopanelen som innehåller Resursläsaren, Komponentbläddrarenoch Innehållsträd.

  Växla sidopanel

 • Sidinformation

  Ger åtkomst till Sidinformation meny med sidinformation och åtgärder som kan vidtas på sidan, inklusive visning och redigering av sidinformation, visning av sidegenskaper samt publicering/avpublicering av sidan.

  Sidinformation, knapp

 • Emulator

  Växlar emulatorverktygsfält, som används för att emulera sidans utseende och känsla på en annan enhet. Detta aktiveras automatiskt i layoutläge.

  Emulatorknapp

 • ContextHub

  Öppnar ContextHub. Endast tillgängligt i förhandsgranskningsläget.

  Knappen Kontextnav

 • Sidrubrik

  Detta är enbart informativt.

  Sidrubrik

 • Lägesväljare

  Visar aktuell läge och låter dig välja ett annat läge, t.ex. redigering, layout, tidsförvrängning eller målinriktning.

  Lägesväljare, knapp

 • Förhandsgranska

  Aktiverar förhandsgranskningsläge. Då visas sidan som den kommer att se ut när den publiceras.

  Knappen Förhandsgranska

 • Anteckna

  Gör att du kan lägga till anteckningar till sidan när du granskar en sida. Efter den första anteckningen växlar ikonen till ett nummer som anger antalet anteckningar på sidan.

  Anteckningsknapp

Statusmeddelande

Om en sida är en del av en arbetsflöde för flera arbetsflöden visas den här informationen i ett meddelandefält högst upp på skärmen när sidan redigeras.

Meddelande om arbetsflöde

OBSERVERA

Statusfältet är bara synligt för användarkonton med lämplig behörighet.

I meddelandet visas arbetsflödet som körs mot sidan. Om användaren är involverad i det aktuella arbetsflödessteget kan du välja påverka arbetsflödets status och det finns även mer information om arbetsflödet:

 • Complete - Öppnar Slutför arbetsuppgift dialog
 • Delegera - Öppnar Slutför arbetsuppgift dialog
 • Visa detaljer - Öppnar Information arbetsflödets fönster

Att slutföra och delegera arbetsflödessteg via meddelandefältet fungerar som när delta i arbetsflöden från meddelandeinkorgen.

Om sidan har flera arbetsflöden visas antalet arbetsflöden till höger om meddelandet tillsammans med pilknapparna så att du kan bläddra igenom arbetsflödena.

Flera arbetsflödesmeddelanden

Komponentplatshållare

Komponentplatshållaren är en indikator som visar var en komponent placeras när du släpper den - ovanför den komponent som du håller pekaren över.

 • När du lägger till en ny komponent på sidan (drar från komponentwebbläsaren):

  Platshållare när en ny komponent läggs till på en sida

 • När en befintlig komponent flyttas:

  Platshållare när en befintlig komponent flyttas på en sida

Infoga en komponent

Infoga en komponent från komponentwebbläsaren

Du kan lägga till en ny komponent med komponentwebbläsare. The platshållare för komponent visar var komponenten är placerad:

 1. Kontrollera att sidan finns i Redigera läge.
 2. Öppna komponentwebbläsare.
 3. Dra den önskade komponenten till obligatorisk position.
 4. Redigera komponenten.
OBSERVERA

Komponentwebbläsaren fyller hela skärmen på en mobil enhet. När du börjar dra en komponent stängs webbläsaren och sidan visas igen så att du kan montera komponenten.

Infoga en komponent från styckesystemet

Du kan lägga till en ny komponent med Dra komponenter hit styckesystemets ruta:

 1. Kontrollera att sidan finns i Redigera läge.

 2. Det finns två sätt att markera och lägga till en ny komponent från styckesystemet:

  • Välj Infoga komponent (+) i verktygsfältet för en befintlig komponent eller Dra komponenter hit box.

   Infoga en komponent

  • Om du använder en stationär enhet kan du dubbelklicka på Dra komponenter hit box.

  • The Infoga ny komponent öppnas en dialogruta där du kan välja önskad komponent:

   Infoga ny komponent, dialogruta

 3. Den markerade komponenten läggs till längst ned på sidan. Redigera komponenten efter behov.

Infoga en komponent med Resursläsaren

Du kan också lägga till en ny komponent på sidan genom att dra en resurs från resurshanterare. Då skapas automatiskt en komponent av lämplig typ (och som innehåller resursen).

Det här beteendet kan konfigureras för din installation. Mer information finns i Konfigurera ett styckesystem så att en komponentinstans skapas när du drar en resurs.

Så här skapar du en komponent genom att dra en av resurstyperna ovan:

 1. Kontrollera att sidan finns i Redigera läge.

 2. Öppna resursläsare.

 3. Dra den önskade resursen till önskad position. The platshållare för komponent visar var komponenten är placerad.

  En komponent som passar för resurstypen skapas på den önskade platsen - den innehåller den valda resursen.

 4. Redigera komponenten, om det behövs.

OBSERVERA

På en mobil enhet fyller resursläsaren hela skärmen. När du börjar dra en resurs stängs webbläsaren och sidan visas igen så att du kan montera resursen.

Om du behöver göra en snabb ändring i en resurs när du bläddrar bland resurserna kan du starta tillgångsredigerare direkt från webbläsaren genom att klicka på redigeringsikonen bredvid resursens namn.

Knappen Resursredigering

Komponentverktygsfältet

När du väljer en komponent öppnas verktygsfältet. Detta ger åtkomst till olika åtgärder som kan utföras på komponenten.

De faktiska åtgärder som är tillgängliga för användaren visas som lämpliga och alla åtgärder kan inte beskrivas här.

Komponentverktygsfältet

 • Redigera

  Beroende på komponenttypenså kan du redigera innehållet i komponenten. Ofta finns det ett verktygsfält.

  Knappen Redigera

 • Konfigurera

  Beroende på komponenttypenkan du redigera och konfigurera komponentens egenskaper. Ofta öppnas en dialogruta.

  Knappen Konfigurera

 • Kopiera

  Komponenten kopieras då till Urklipp. När inklistringsåtgärden är klar finns den ursprungliga komponenten kvar.

  Knappen Kopiera

 • Klipp ut

  Komponenten kopieras då till Urklipp. Efter inklistringsåtgärden tas den ursprungliga komponenten bort.

  Klipp ut, knapp

 • Ta bort

  Då tas komponenten bort från sidan med din bekräftelse.

  Knappen Ta bort

 • Infoga komponent

  Dialogrutan öppnas lägga till en ny komponent.

  Infoga, knapp

 • Klistra in

  Komponenten klistras in från Urklipp till sidan. Om originalet finns kvar beror på om du har använt kopian eller klippet.

  • Du kan klistra in på samma sida eller på en annan sida.
  • Det inklistrade objektet klistras in ovanför objektet där du väljer åtgärden Klistra in.
  • Åtgärden Klistra in visas bara om det finns innehåll i Urklipp.

  Knappen Klistra in

  OBSERVERA

  Om du klistrar in på en annan sida som redan var öppen före klipp ut/kopiera-åtgärden, måste du uppdatera sidan för att se det inklistrade innehållet.

 • Grupp

  På så sätt kan du markera flera komponenter samtidigt. Samma sak kan man göra på en stationär enhet med Ctrl+klicka eller Kommando+klicka.

  Gruppera, knapp

 • Överordnad

  På så sätt kan du markera den överordnade komponenten för den markerade komponenten.

  Överordnad knapp

 • Layout

  På så sätt kan du ändra layout för den markerade komponenten. Detta gäller bara den markerade komponenten och aktiverar inte Layoutläge för hela sidan.

  Knappen Layout

 • Konvertera till en upplevelsefragmentvariation

  Detta gör att du kan skapa en upplevelsefragment från den markerade komponenten eller lägg till den i ett befintligt upplevelsefragment.

  Knappen Konvertera till Experience Fragment

Redigera innehåll

Det finns två sätt att lägga till och/eller redigera innehåll i komponenter:

Komponentredigeringsdialogruta

Du kan öppna en komponent och redigera innehållet med ikonen Redigera (penna) i komponentverktygsfältet.

De exakta redigeringsalternativen beror på komponenten. För vissa komponenter alla åtgärder är endast tillgängliga i helskärmsläge. Till exempel:

 • Textkomponent

  Textkomponentens verktygsfält

 • Bildkomponent

  Verktygsfält för bildkomponenten

  OBSERVERA

  Redigering fungerar inte på en tom bildkomponent.

  Du måste dra eller överföra en bild till komponenten innan du kan börja redigera den.

 • Bildkomponent - helskärm

  Gå in i helskärmsläge för bildkomponenten ger mer utrymme för att redigera bilden och visa extra redigeringsalternativ som Starta karta och Återställ zoomning. I helskärmsläget kan du dessutom välja förinställningar för beskärning.

  Bildkomponentens helskärmsläge

 • Komponenter som har konstruerats av mer än en grundläggande komponent ber dig först bekräfta vilken uppsättning redigeringsalternativ du vill ha:

Dra och släpp resurser till komponent

För specifika komponenttyper (t.ex. bilder) kan du dra och släppa resurser från resursläsaren direkt till komponenten för att uppdatera innehållet.

Redigera innehåll i helskärmsläge

För alla komponenter kan helskärmsläget nås med (och avslutas från):

Knappen Helskärm

Till exempel Text komponent:

Textkomponent i helskärmsläge

OBSERVERA

För vissa komponenter har helskärmsläget fler alternativ än den grundläggande redigeraren på plats.

Flytta en komponent

Så här flyttar du en styckekomponent:

 1. Markera det stycke som ska flyttas genom att trycka och hålla ned eller klicka och hålla ned.

 2. Dra stycket till den nya platsen. AEM anger var stycket kan placeras. Släpp den där du vill.

  Flytta en komponent

 3. Stycket flyttas.

TIPS

Du kan också använda Klipp ut och klistra in för att flytta en komponent.

Redigera komponentlayout

I stället för att växla från redigeringsläge till layoutläge gång på gång för att justera en komponent, kan du välja åtgärden Layout för en komponent när du vill ändra dess layout och spara tid eftersom du slipper lämna redigeringsläget.

 1. När Redigera platskonsolens läge. Om du väljer en komponent visas komponentens verktygsfält.

  Komponentverktygsfältet för en sidkomponent

  Välj Layout åtgärd för att justera komponentens layout.

  Knappen Layout i komponentverktygsfältet

 2. När Layout-åtgärden är markerad:

  • Storlekshandtagen för komponentvisningen.
  • Emulatorverktygsfältet visas högst upp på skärmen.
  • Layoutåtgärder i stället för standardredigeringsåtgärder visas i komponentverktygsfältet.

  En komponent i layoutläge

  Nu kan du ändra komponentens layout på samma sätt som i layoutläge.

 3. När du har gjort nödvändiga layoutändringar klickar du på Stäng på komponentens åtgärdsmeny om du vill sluta ändra komponentens layout. Komponentens verktygsfält återgår till det normala redigeringsläget.

  Komponentverktygsfältet för en sidkomponent

TIPS

Layoutåtgärden är begränsad i omfång till den markerade komponenten. Om du till exempel redigerar layouten för en komponent och sedan klickar på en annan komponent, visas standardverktygsfältet för redigering (inte verktygsfältet för layout) för den nyligen markerade komponenten och storleksändringshandtagen och emulatorns verktygsfält försvinner.

Om du behöver redigera sidans övergripande layout, vilket påverkar flera komponenter, växlar du till layoutläge.

Ärvda komponenter

Arv är den mekanism där innehåll automatiskt kan skickas från en komponent till en annan. Ärvda komponenter kan vara produkten av olika scenarier, bland annat:

Du kan avbryta (och sedan återaktivera) arvet. Beroende på vilken komponent det är kan den här funktionen vara tillgänglig från komponentens verktygsfält, om komponenten finns på en sida som är en del av en live-kopia eller en livestart (baserad på en live-kopia).

Ett komponentverktygsfält som visar arvsrelation

Till exempel:

 • Avbryt arv

  Knappen Avbryt arv

 • Återaktivera arv (om arv redan har avbrutits)

  Återaktivera arv, knapp

 • Utrullningsåtgärden är även tillgänglig i ritningen eller i Live Copy-källan

  Knappen Över

Redigera sidmallen

Du kan enkelt växla till mallredigeraren genom att välja Redigera mall på menyn Sidinformation.

Du kan enkelt se vilken mall sidan baseras på när du markerar sidan i kolumnvyn eller listvyn.

Live Copy-status

The Sidläget Live Copy-status ger dig en snabb översikt över live-kopians status och vilka komponenter som ärvs/inte ärvs:

 • Grön kant: Ärvd
 • Rosa kantlinje: Arvet har avbrutits

Till exempel:

Exempel på live-kopia som visas

Lägga till anteckningar

Anteckningar kan granskare och andra författare ge feedback på ditt innehåll. De används ofta för granskning och validering.

Förhandsgranska sidor

Det finns två alternativ för att förhandsgranska en sida:

TIPS
 • Länkarna i innehållet är synliga, men inte tillgängliga i redigeringsläget.
 • Använd något av förhandsvisningsalternativen om du vill navigera med hjälp av länkarna.
 • Använd kortkommando Ctrl-Shift-M om du vill växla mellan förhandsvisning och det senast markerade läget.
OBSERVERA

WCM-lägets cookie är inställd för båda förhandsvisningsalternativen.

Förhandsgranskningsläge

När du redigerar innehåll kan du förhandsgranska sidan med förhandsgranskningen läge. Det här läget:

 • Döljer olika redigeringsmekanismer så att du snabbt kan se hur sidan kommer att se ut vid publiceringen.
 • Gör att du kan använda länkar för att navigera.
 • Gör not uppdatera sidinnehållet.

Vid redigering är förhandsgranskningsläget tillgängligt med hjälp av ikonen längst upp till höger i sidredigeraren:

Knappen Förhandsgranska

Visa som publicerad

The Visa som publicerad är tillgängligt från Sidinformation -menyn. Sidan öppnas på en ny flik, innehållet uppdateras och sidan visas exakt som den kommer att visas i publiceringsmiljön.

Låsa en sida

AEM kan du låsa en sida så att ingen annan kan redigera innehållet. Det här låset är användbart när du gör flera ändringar på en viss sida, eller när du behöver frysa en sida en kort stund.

En sida kan låsas från:

 • Webbplatser konsol

  1. Markera sidan med markeringsläge.

  2. Välj låsikonen.

   Knappen Lås

 • Page Editor

  1. Välj Sidinformation -ikonen för att öppna menyn.
  2. Välj Lås sida alternativ.

När konsolvyn är låst uppdateras informationen och när du redigerar en låssymbol visas den i verktygsfältet.

Exempel på en låst sida

FÖRSIKTIGHET

Du kan låsa en sida när du personifierar en användare. En sida som är låst på det här sättet kan bara låsas upp (av kunder) med den användare som personifierats.

Sidorna kan inte låsas upp genom att den användare som låste sidan personifieras.

Om användaren som låste sidan inte är tillgänglig för att låsa upp sidan, kontaktar du kundsupport för att utvärdera alternativen för att ta bort låset.

Låsa upp en sida

Låsa upp en sida påminner mycket om låsa sidan. När sidan är låst ersätts låsalternativen av upplåsningsåtgärder.

På menyn Sidinformation visas Lås upp som ett alternativ och låsikonen på Sites-konsolen ersätts av en Lås upp-ikon.

Knappen Lås upp

FÖRSIKTIGHET

Du kan låsa en sida när du personifierar en användare. En sida som är låst på det här sättet kan bara låsas upp (av kunder) med den användare som personifierats.

Sidorna kan inte låsas upp genom att den användare som låste sidan personifieras.

Om användaren som låste sidan inte är tillgänglig för att låsa upp sidan, kontaktar du kundsupport för att utvärdera alternativen för att ta bort låset.

Ångra och göra om sidredigeringar

Med följande ikoner kan du ångra eller göra om en åtgärd. Dessa visas i verktygsfältet när det är lämpligt:

Knapparna Ångra och Gör om

TIPS
 • The kortkommando Ctrl-Z kan även ångra sidredigeringsåtgärder.
 • Kortkommandot Ctrl-Y är även tillgängligt för att göra om sidredigeringsåtgärder.
OBSERVERA

Se Ångra och göra om sidredigeringar - The Theory om du vill ha fullständig information om vad som är möjligt när du ångrar och gör om sidredigeringar.

Ångra och göra om sidredigeringar - The Theory

AEM lagrar en historik över åtgärder som du utför och den sekvens i vilken du utförde dem, så att du kan ångra flera åtgärder i den ordning som du utförde dem och göra om dem för att återanvända en eller flera av åtgärderna om det behövs.

Om ett element på innehållssidan är markerat (till exempel en textkomponent) gäller kommandot ångra och gör om det markerade objektet.

Funktionen för kommandona ångra och gör om liknar den i andra program. Använd kommandona för att återställa webbsidans senaste status när du fattar beslut om innehållet. Om du till exempel flyttar ett textstycke till en annan plats på sidan kan du använda kommandot Ångra för att flytta tillbaka stycket. Om du sedan bestämmer dig för att den föregående positionen var bättre använder du kommandot gör om för att ångra.

Du kan till exempel:

 • Gör om åtgärder så länge du inte har gjort någon sidredigering sedan du använde Ångra.
 • Ångra högst 20 redigeringsåtgärder (standardinställning).
 • Använd även Kortkommandon för att ångra och göra om.

Du kan använda Ångra och Gör om för följande typer av sidändringar:

 • Lägga till, redigera, ta bort och flytta stycken
 • Redigera styckeinnehåll direkt
 • Kopiera, klippa ut och klistra in objekt på en sida
OBSERVERA
 • Särskilda behörigheter krävs för att ångra och göra om ändringar i filer och bilder.
 • Historiken för ändringar av filer och bilder varar i minst tio timmar. Efter den här gången kan du dock inte ångra ändringarna. Administratören kan ändra standardtiden på tio timmar.
 • Systemadministratören kan konfigurera olika aspekter av funktionerna Ångra/Gör om enligt kraven för din instans.

På denna sida