Hantera innehållsfragment

Senaste uppdatering: 2023-12-05
 • Skapat för:
 • User
  Developer

Lär dig hantera dina Innehållsfragment i Adobe Experience Manager (AEM) as a Cloud Service från Konsol för innehållsfragmentoch Innehållsfragmentsredigerare. Dessa innehållsfragment kan användas som bas för rubrikfritt innehåll eller för att skapa sidor.

OBSERVERA

Ditt projektteam kan anpassa konsolen och redigeraren om det behövs. Se Anpassa konsolen och redigeraren för innehållsfragment för mer information.

När du har definierat Modeller för innehållsfragment kan du använda dessa för att:

OBSERVERA

Innehållsfragment kan användas:

OBSERVERA

Innehållsfragment lagras som Resurser. De hanteras huvudsakligen från Innehållsfragment konsolen, men kan även hanteras från Resurser konsol.

Konsolen Innehållsfragment

Konsolen Innehållsfragment är avsedd för hantering, sökning och skapande av innehållsfragment. Den har optimerats för användning i ett Headless-sammanhang, men används även när innehållsfragment skapas för att användas vid sidredigering.

Konsolen för innehållsfragment ger direktåtkomst till dina fragment och relaterade uppgifter. Konsolen kan nås direkt från den översta nivån i Global Navigation.

Global navigering - konsol för innehållsfragment

Mer information finns i:

OBSERVERA

Den här konsolen visar bara innehållsfragment. Den visar inte andra resurstyper, t.ex. bilder och videoklipp.

FÖRSIKTIGHET

Konsolen är endast finns på Adobe Experience Manager-as a Cloud Service (AEM) online.

Konsolens grundläggande struktur och hantering

Markera Innehållsfragment öppnar konsolen på en ny flik.

Konsol för innehållsfragment - översikt

Här ser du att det finns tre huvudområden:

 • Det övre verktygsfältet
  • Tillhandahåller AEM
  • Visar även din IMS-organisation
  • Tillhandahåller olika funktionsmakron
 • Den vänstra panelen
  • Här kan du dölja eller visa mappträdet
  • Du kan välja en viss gren av trädet
  • Storleken kan ändras så att kapslade mappar visas
 • Den högra panelen - härifrån kan du:
  • Se listan med alla innehållsfragment i den markerade grenen i trädet:
   • Innehållsfragment från den markerade mappen och alla underordnade mappar visas:
    • Platsen anges av vägbeskrivningarna. Dessa kan även användas för att ändra platsen:
   • Information visas om varje fragment
   • Olika informationsområden om ett innehållsfragment innehåller länkar. Beroende på fältet kan dessa:
    • Öppna rätt fragment i redigeraren
    • Visa information om referenser
    • Visa information om språkversioner av fragmentet
   • Vissa andra informationsområden om ett innehållsfragment kan användas för Snabb filtrering:
    • Markera ett värde i kolumnen och tillämpas omedelbart som ett filter
    • Snabb filtrering stöds för Modell, Status, Ändrad av, Taggar och Publicerat av kolumner.
   • Genom att använda musen på kolumnrubrikerna visas en listruta med åtgärdsväljare och breddreglage. Med dessa kan du:
    • Sortera - välj lämplig åtgärd för antingen stigande eller fallande Detta sorterar hela tabellen efter den kolumnen. Sortering är bara tillgängligt för lämpliga kolumner.
    • Ändra storlek på kolumnen med antingen funktionsmakrot eller breddreglagen
   • Markera ett eller flera fragment för ytterligare åtgärd
  • Använd Sök box
  • Öppna Panelen Filter

Åtgärder

I konsolen finns ett antal åtgärder som du kan använda, antingen direkt eller efter att du har valt ett visst fragment:

Åtgärder (omarkerade)

Vissa åtgärder är tillgängliga från konsolen - utan att du behöver välja ett visst innehållsfragment:

 • Skapa ett nytt innehållsfragment

 • Filter innehållsfragment enligt ett urval predikatmallar och spara filtret för framtida bruk

 • Sök innehållsfragment

 • Anpassa tabellvyn för att visa markerade kolumner med information

 • Använd Öppna i resurser om du vill öppna den aktuella platsen direkt i Resurser konsol

  OBSERVERA

  The Resurser konsolen används för att komma åt resurser, som bilder, videor och så vidare. Konsolen kan nås:

  • med Öppna i resurser link (in the Content Fragments console)
  • direkt från Navigering fönster

Åtgärder för ett (markerat) innehållsfragment

Om du markerar ett visst fragment öppnas ett verktygsfält som fokuserar på de åtgärder som är tillgängliga för det fragmentet. Du kan också markera flera fragment. Markeringen av funktionsmakron justeras därefter.

Konsol för innehållsfragment - verktygsfält för ett valt fragment

OBSERVERA

Använd Öppna för att öppna det markerade fragmentet i original redigerare.

OBSERVERA

Åtgärder som Publicera, Avpublicera, Ta bort, Flytta, Byt namn och Kopiera utlöser ett asynkront jobb. Jobbets förlopp kan övervakas via gränssnittet AEM asynkrona jobb.

Information om dina innehållsfragment

Huvudpanelen/den högra panelen (tabellvyn) i konsolen innehåller en rad information om dina innehållsfragment. Vissa objekt har också direkta länkar till ytterligare åtgärder och/eller information:

 • Namn

  • Tillhandahåller en länk för att öppna fragmentet i redigeraren.
 • Modell

 • Mapp

  • Tillhandahåller en länk för att öppna mappen i konsolen.
   Vid hovring över mappnamnet visas JCR-sökvägen.
 • Status

 • Förhandsgranska

  • Endast information:
   • Synkroniserad: Innehållsfragmentet är synkroniserat på Upphovsman och Förhandsgranska tjänster.
   • Slut på synkronisering: Innehållsfragmentet är inte synkroniserat på Upphovsman och Förhandsgranska tjänster. Du måste Publicera till Förhandsgranska för att se till att de två instanserna är synkroniserade igen.
   • blank: Innehållsfragmentet finns inte på Förhandsgranska service.
 • Ändrad

  • Endast information.
 • Ändrad av

 • Taggar

  • Endast information.
  • Visar alla taggar som hör till innehållsfragmentet, både Main och alla variationer.
  • Kan användas för Snabb filtrering.
 • Publicerad den

  • Endast information.
 • Publicerat av

 • Refererad av:

  • Tillhandahåller en länk som öppnar en dialogruta med alla överordnade referenser av det fragmentet, inklusive referenser till innehållsfragment, upplevelsefragment och sidor. Om du vill öppna en viss referens klickar du på Titel i dialogrutan.

   Konsolen Innehållsfragment - dialogrutan Referenser

 • Språk: visa alla Språk kopior

  • Anger språket för innehållsfragmentet tillsammans med det totala antalet lokala/lokalaSpråk kopior som är associerade med innehållsfragmentet.

   Konsol för innehållsfragment - språkindikator

  • Välj antal för att öppna en dialogruta som visar alla språkkopior. Om du vill öppna en viss språkkopia klickar du på Titel i dialogrutan.

   Konsol för innehållsfragment - språkdialogruta

Skapa innehållsfragment

Innan du skapar ditt innehållsfragment måste den underliggande modellen för innehållsfragment skapas.

Skapa en innehållsmodell

Modeller för innehållsfragment måste aktiveras och skapas innan du kan skapa innehållsfragment med strukturerat innehåll.

Skapa ett innehållsfragment

Så här skapar du ett innehållsfragment:

 1. Från Innehållsfragment konsol, välj Skapa (överst till höger).

  OBSERVERA

  Om du vill ha platsen för det nya fragmentet fördefinierad kan du navigera till mappen där du vill skapa fragmentet, eller ange platsen när du skapar fragmentet.

 2. The Nytt innehållsfragment öppnas dialogrutan där du kan ange:

  • Plats - Kompletteras automatiskt med den aktuella platsen, men du kan välja en annan plats om det behövs.
  • Content Fragment Model - Välj den modell som ska användas som bas för fragmentet i listrutan.
  • Titel
  • Namn - Kompletteras automatiskt baserat på Titel, men du kan redigera den om det behövs.
  • Beskrivning

  Dialogrutan Nytt innehållsfragment

 3. Välj Skapa, eller Skapa och öppna för att behålla din definition.

Status för innehållsfragment

Under dess existens kan ett innehållsfragment ha flera statusvärden, vilket visas i Konsol för innehållsfragment och Innehållsfragmentsredigerare:

 • Nytt (grå) Ett nytt innehållsfragment har skapats, men har inget innehåll som aldrig har redigerats, eller öppnats, i redigeraren för innehållsfragment.
 • Utkast (blått) Någon har antingen redigerat eller öppnat (nytt) innehållsfragment i redigeraren för innehållsfragment - men det har ännu inte publicerats.
 • Publicerad (grönt) Innehållsfragmentet har publicerats.
 • Ändrad (orange) Innehållsfragmentet har redigerats efter att det publicerades (men innan ändringen publicerades).
 • Opublicerad (rött) Innehållsfragmentet har avpublicerats.

Redigera innehållet i fragmentet (och variationer)

VIKTIGT

Mer information finns här: se Skapa innehållsfragment

Så här öppnar du fragmentet för redigering:

 1. Använd Innehållsfragment för att navigera till platsen för ditt innehållsfragment.

 2. Öppna fragmentet för redigering genom att markera fragmentet och sedan Öppna i ny redigerare i verktygsfältet.

 3. Fragmentredigeraren öppnas. Välj önskat Variation Gör önskade ändringar (de sparas automatiskt):

  Fragmentredigerare

Visa och hantera taggar

På konsolen Innehållsfragment kan du visa alla använda taggar i Taggar kolumn, efter att ha säkerställt att kolumnen visas.

Hantera taggar (konsol)

Så här hanterar du taggar:

 1. Navigera till konsolen Innehållsfragment.

 2. Markera ett innehållsfragment.

 3. Välj Hantera taggar i verktygsfältet.

 4. Använd taggväljaren för att markera taggar som ska användas eller ta bort:

  Hantera taggar

 5. Spara uppdateringar. Du kommer nu tillbaka till konsolen.

Visa och redigera, taggar (Editor)

Du kan också visa och redigera de taggar som har tillämpats på ett fragment med hjälp av Egenskaper i redigeraren. Den information som visas skiljer sig åt mellan Huvud och Variationer.

Visa och redigera, Egenskaper (Editor)

Du kan visa och redigera egenskaperna (metadata) för ett fragment med hjälp av Egenskaper i redigeraren. Den information som visas skiljer sig åt mellan Huvud och Variationer.

Publicera och förhandsgranska ett fragment

Du kan publicera dina innehållsfragment till:

FÖRSIKTIGHET

Om fragmentet är baserat på en modell bör du se till att modellen har publicerats.

Om du publicerar ett innehållsfragment för vilket modellen ännu inte har publicerats, visas detta i en urvalslista och modellen publiceras med fragmentet.

Publicering

Du kan publicera dina innehållsfragment med Publicera från antingen

När du har valt Publicera åtgärd:

 1. Välj något av följande alternativ för att öppna rätt dialogruta:

  • Nu - välj antingen Publiceringstjänst eller Förhandsgranskningstjänst; efter bekräftelse publiceras fragmentet omedelbart
  • Schema - förutom den obligatoriska tjänsten kan du även välja datum och tid då fragmentet ska publiceras
 2. Ange all information i dialogrutan. För en schemalagd publiceringsbegäran:

  Dialogrutan Publicera

  OBSERVERA

  Vid behov måste du ange vilka referenser som ska publiceras. Som standard publiceras referenser även till förhandsgranskningstjänsten för att säkerställa att det inte finns någon brytning i innehållet.

 3. Bekräfta publiceringsåtgärden.

Efter publiceringen uppdateras fragmentets status och visas i redigeraren och konsolen. Om du har angett en schemalagd publikation visas information.

OBSERVERA

Dessutom när du publicera en sida som använder fragmentet; fragmentet kommer att listas i sidreferenserna.

Avpublicera ett fragment

Du kan avpublicera innehållsfragment:

I båda fallen väljer du Avpublicera i verktygsfältet, följt av Nu eller Schemalagd.

När dialogrutan öppnas kan du välja rätt tjänst:

Dialogrutan Avpublicera

OBSERVERA

The Avpublicera åtgärden visas bara när publicerade fragment är tillgängliga.

FÖRSIKTIGHET

Om fragmentet redan refereras från ett annat fragment, eller från en sida, visas ett varningsmeddelande och du måste bekräfta att du vill fortsätta.

Sök och ersätt

The Ersätt (i det övre verktygsfältet) för att söka efter och ersätta angiven text i de valda innehållsfragmenten.

Sök och ersätt

Innan du ersätter en produkt kontrolleras valideringskriterierna och du informeras om eventuella konflikter, så att du kan ändra ersättningssträngen eller bara ersätta de validerade instanserna.

OBSERVERA

Åtgärden Sök och ersätt kan bara utföras på högst 20 markerade innehållsfragment (i taget).

Om du markerar fler än 20 innehållsfragment visas meddelandet Det går inte att hitta och ersätta.

Bekräfta ersättning

Ta bort ett fragment

Ta bort ett fragment:

 1. I Innehållsfragment konsolen navigerar till platsen för innehållsfragmentet.
 2. Markera fragmentet.
 3. Välj Ta bort i verktygsfältet.
 4. Bekräfta Ta bort åtgärd.
OBSERVERA

The Ta bort är inte tillgängligt för fragment som för närvarande publiceras, de måste avpubliceras först.

Söka efter överordnade referenser för ditt fragment

Information om överordnade referenser finns i

Båda innehåller en länk som öppnar en dialogruta med alla överordnade referenser till det fragmentet, inklusive referenser till innehållsfragment, Experience Fragments och pages. Om du vill öppna en viss referens klickar du på Titel eller länkikonen i dialogrutan.

Till exempel:

Konsolen Innehållsfragment - dialogrutan Referenser

Hitta språkkopior av fragmentet

Information om språkkopior finns på:

Ikonen anger språkområdet för innehållsfragmentet tillsammans med det totala antalet språkområden/språkkopior som är associerade med innehållsfragmentet. Från konsolen:

Konsol för innehållsfragment - språkindikator

Välj antal för att öppna en dialogruta som visar alla språkkopior. Om du vill öppna en viss språkkopia klickar du på Titel i dialogrutan.

Konsol för innehållsfragment - språkdialogruta

Markera kolumner som visas i konsolen

Precis som med andra konsoler kan du konfigurera de kolumner som är synliga och tillgängliga för åtgärder:

Konsol för innehållsfragment - kolumnkonfiguration

Här visas en lista med kolumner som du kan dölja eller visa:

Konsol för innehållsfragment - kolumnkonfiguration

Filtrera fragment

På panelen Filter finns:

 • Ett urval av prediater.
  • inklusive innehållsfragmentmodeller, lokalisering, taggar, statusfält med flera
  • ett eller flera predikat kan markeras och kombineras för att skapa filtret
 • möjlighet att Spara din konfiguration
 • alternativet att hämta ett sparat sökfilter för återanvändning

När du har valt Filtrera med visas (under sökrutan). De kan avmarkeras därifrån. Till exempel:

Konsol för innehållsfragment - filtrering

Snabb filtrering

Du kan också välja ett predikat genom att klicka på ett visst kolumnvärde i listan. Du kan välja ett eller flera värden för att kombinera predikat.

Välj till exempel Publicerad i Status kolumn:

OBSERVERA

Snabb filtrering stöds bara för Modell, Status, Ändrad av, Taggar och Publicerat av kolumner.

Konsol för innehållsfragment - filtrering

När du har valt det här alternativet visas det som ett filterpredikat och listan filtreras därefter:

Konsol för innehållsfragment - filtrering

Söka efter fragment

I sökrutan går det att söka i heltext. Ange dina söktermer i sökrutan:

Konsolen Innehållsfragment - Sökning

Ger de valda resultaten:

Konsol för innehållsfragment - sökresultat

I sökrutan kan du även snabbt komma åt Senaste innehållsfragment och Sparade sökningar:

Konsol för innehållsfragment - senaste och sparade

På denna sida