Användarmappning och huvudmigrering

OBSERVERA

För tidigare versioner av verktyget för användarmappning, se äldre dokumentation.

Introduktion

Som en del av övergången till Adobe Experience Manager (AEM) as a Cloud Service måste du flytta användare och grupper från ditt befintliga AEM till AEM as a Cloud Service. Den här åtgärden utförs av verktyget Innehållsöverföring.

En stor förändring i AEM as a Cloud Service är den helt integrerade användningen av Adobe ID:n för åtkomst till redigeringsmiljön. Den här processen kräver att Adobe Admin Console för hantering av användare och användargrupper. Användarprofilinformationen är centraliserad i Adobe Identity Management System (IMS) som gör att du kan logga in på alla molnprogram i Adobe. Mer information finns i Identity Management. På grund av den här ändringen måste befintliga användare mappas till sina IMS-ID:n för att undvika dubbletter av användare i Cloud Servicens författarinstans. Eftersom grupper i traditionella AEM i grunden skiljer sig från grupper i IMS, mappas inte grupper, men de två uppsättningarna grupper måste förenas när migreringen är klar.

Information om användarmappning och migrering

Verktyget Innehållsöverföring och Cloud Acceleration Manager migrerar alla användare som är kopplade till det innehåll som migreras. Mappningen görs automatiskt och om den görs kan styras med en växlingsknapp innan extraheringen startas. Växlingens standardinställning kan åsidosättas av användaren när extraheringen startas.

  • Om källsystemet är en författarinstans är standardalternativet att utföra mappningen , eftersom det är den rekommenderade processen.
  • Om källsystemet är en publiceringsinstans är alternativet att utföra mappningen som standard av, eftersom användare normalt inte migreras eller används i publiceringsinstanser.

Viktigt att tänka på vid mappning och migrering av användare

Exceptionella ärenden

Följande specialfall loggas:

  1. Om en användare inte har någon e-postadress i profile/email fält jcr kan användaren eller gruppen i fråga migreras men inte mappas. Detta gäller även om e-postadressen används som användarnamn för inloggning.

  2. Om användaren är inaktiverad behandlas den på samma sätt som om den inte var inaktiverad. Den mappas och migreras som vanligt och inaktiveras fortfarande i molninstansen.

  3. Om det finns en användare på AEM Cloud Service-målinstansen med samma användarnamn (rep:PrincipalName) som en av användarna på AEM-källinstansen migreras inte den aktuella användaren.

  4. Om en användare migreras utan att mappas via Användarmappning kan de inte logga in med sitt IMS-ID på målmolnsystemet. Om e-postadressen inte matchar e-postadressen som användes för att logga in i IMS kan de inte heller logga in med sitt IMS-ID i målmolnet. De kanske kan logga in med den traditionella AEM metoden, men den här metoden är vanligtvis inte vad som önskas eller förväntas.

Ytterligare överväganden

  • Om inställningen Rensa befintligt innehåll i molninstansen före intag är inställt, tas redan överförda användare i Cloud Servicen bort tillsammans med hela den befintliga databasen. Och en ny databas skapas där innehållet hämtas. Den här processen återställer även alla inställningar inklusive behörigheter för målanvändarinstansen och gäller för en Cloud Service som lagts till i administratörer grupp. Administratörsanvändaren måste läsas till administratörer grupp för att hämta åtkomsttoken för CTT.
  • När innehållets popup-fönster utförs, och innehållet inte överförs eftersom det inte har ändrats sedan den tidigare överföringen, överförs inte heller användare och grupper som är kopplade till det innehållet. Den här regeln gäller även om användare och grupper har ändrats under tiden. Orsaken är att användare och grupper migreras tillsammans med det innehåll de är kopplade till.
  • Om målinstansen av AEM Cloud Service har en användare med ett annat användarnamn men samma e-postadress som en av användarna i AEM och användarmappning är aktiverat, registrerar loggarna ett felmeddelande. Källanvändaren AEM inte överföras eftersom endast en användare med en angiven e-postadress tillåts i målsystemet.

Slutlig sammanfattning och rapport

När extraheringen och intaget har slutförts genereras en rapport med information om huvudmigreringen. Se Validera huvudmigreringen om du vill ha mer information.

På denna sida