Extraherar innehåll från källa

Senaste uppdatering: 2023-11-02

Extraheringsprocess i verktyget Innehållsöverföring

Följ stegen nedan för att extrahera migreringsuppsättningen från Content Transfer Tool:

OBSERVERA

Om Amazon S3, Azure Data Store eller File Data Store används som typ av datalager kan du köra det valfria förkopieringssteget för att öka extraheringsfasens hastighet. Steg före kopiering är mest effektivt för första fullständiga extrahering och förtäring. Se Hantera stora innehållsdatabaser för mer information.

 1. Välj en migreringsuppsättning från Innehållsöverföring guide och klicka Extract för att påbörja extraheringen.

  bild

  TIPS

  Ett intag kan nu schemaläggas att starta automatiskt omedelbart efter att en extrahering har slutförts. Se Infoga innehåll i mål för mer information.

  VIKTIGT

  Kontrollera att Extraheringsnyckeln är giltig och att den inte är i närheten av utgångsdatumet. Om den ligger nära sitt förfallodatum kan du förnya extraheringsnyckeln genom att markera migreringsuppsättningen och klicka på Egenskaper. Klicka Förnya. Då kommer du till Cloud Acceleration Manager där du kan klicka Kopiera extraheringsnyckel. Varje gång du klickar Kopiera extraheringsnyckel​skapas en ny extraheringsnyckel som är giltig i 14 dagar från det att den skapades.
  bild

 2. Då öppnas dialogrutan Extrahering. Klicka Extract för att starta extraheringsfasen.

  bild

  OBSERVERA

  Du kan också skriva över mellanlagringsbehållaren under extraheringsfasen. If Skriv över mellanlagringsbehållare är inaktiverat kan extraheringen för efterföljande migreringar snabbas upp om innehållssökvägarna eller inkluderingsversionsinställningarna inte har ändrats. Om innehållssökvägarna eller inkluderingsversionsinställningarna har ändrats Skriv över mellanlagringsbehållare ska vara aktiverat.

 3. The Extrahering fältet visas nu KÖRS status för att ange att extraheringen pågår.

  bild

  Klicka Visa förlopp för att få en detaljerad bild av den pågående extraheringen.

  bild

  Du kan också övervaka extraheringsfasens förlopp från Cloud Acceleration Manager genom att gå till sidan Innehållsöverföring och se den mer i detalj genom att klicka på > Visa detaljer.

  bild

 4. När extraheringen är klar granskar du de andra kolumnerna som Källa och Banor om du vill ha information om den migreringsuppsättning som du har fyllt i. Klicka > Visa detaljer för att se detaljer, inklusive varaktigheten för varje steg i extraheringen. Visa den här dialogrutan under extraheringen så att du kan se hur stegen utvecklas.

  bild

Uppdateringsextrahering

Content Transfer Tool har en funktion för differentiell innehållsuppdatering som gör att du kan överföra enbart de ändringar som gjorts sedan den föregående innehållsöverföringen.

OBSERVERA

Efter den första innehållsöverföringen bör du göra regelbundna tillägg av differentiellt innehåll för att förkorta innehållets frysningsperiod för den slutliga differentiella innehållsöverföringen innan du börjar använda Cloud Service. Om du har använt förkopieringssteget för den första fullständiga extraheringen kan du hoppa över förkopieringen för efterföljande extraheringar (om den övre migreringsuppsättningsstorleken är mindre än 200 GB). Orsaken är att det kan lägga till tid i hela processen.
Det är också viktigt att innehållsstrukturen i befintligt innehåll inte ändras från den tidpunkt då den första extraheringen utförs till den tidpunkt då extraheringen görs. Det går inte att köra uppsättningar på innehåll vars struktur har ändrats sedan den första extraheringen. Kontrollera att du begränsar detta under migreringsprocessen.

När extraheringen är klar kan du överföra delta-innehåll med extraheringsmetoden för uppdateringar.

Följ stegen nedan:

 1. Navigera till Innehållsöverföring och välj den migreringsuppsättning som du vill utföra extraheringen för uppifrån. Klicka på Extract för att starta uppdateringsextraheringen.

  bild

 2. Dialogrutan Migration Set extraction visas. Klicka Extract.

  VIKTIGT

  Du bör inaktivera alternativet Overwrite staging container during extraction.
  bild

What's Next

När du har lärt dig hur du extraherar innehåll från källan i verktyget Innehållsöverföring är du nu redo att lära dig Inmatningsprocessen i verktyget Innehållsöverföring. Se Infoga innehåll i mål där du kan lära dig hur du importerar dina migreringsuppsättningar från verktyget Innehållsöverföring.

På denna sida