Integrera Adobe Sign med AEM Forms as a Cloud Service

Adobe Sign möjliggör e-signaturarbetsflöden för Adaptive Forms. E-signaturer förbättrar arbetsflödena för att bearbeta dokument inom juridik, försäljning, löneadministration, personaladministration och många andra områden.

I en typisk Adobe Sign och Adaptiv Forms fyller en användare i ett adaptivt formulär som kan användas för en tjänst. Till exempel kan en kreditkortsansökan och en medborgare få förmåner. När en användare fyller i, skickar och signerar ansökningsformuläret skickas formuläret till tjänsteleverantören för ytterligare åtgärder. Tjänsteleverantören granskar programmet och använder Adobe Sign för att markera ansökan som godkänd. Om du vill aktivera liknande arbetsflöden för elektroniska signaturer kan du integrera Adobe Sign med AEM Forms.

Används Adobe Sign med AEM Forms, konfigurera Adobe Sign i AEM Cloud Services:

Förutsättningar

Du behöver följande för att kunna integrera Adobe Sign med AEM Forms:

Konfigurera Adobe Sign med AEM Forms

Utför följande steg för att konfigurera Adobe Sign med AEM Forms på Author-instanserna.

 1. I AEM Forms-författarinstansen går du till Tools hammare > General > Configuration Browser.

 2. Configuration Browser sida, tryck Create.

 3. I Create Configuration dialogruta, ange Title för konfigurationen, aktivera Cloud Configurations och trycka Create. Den skapar en konfigurationsbehållare för lagring av Cloud Services. Kontrollera att mappnamnet inte innehåller något utrymme.

 4. Navigera till Tools hammare > Cloud Services > Adobe Sign och öppna konfigurationsbehållaren som du skapade i föregående steg.

  OBSERVERA

  När du skapar ett adaptivt formulär anger du behållarnamnet i dialogrutan Configuration Container fält.

 5. Tryck på Create att skapa Adobe Sign i AEM Forms.

 6. I General -fliken i Create Adobe Sign Configuration sida, ange en Name för konfigurationen och tryck på Next. Du kan också ange en Title och bläddra för att välja Thumbnail för konfigurationen.

 7. Kopiera URL-adressen i det aktuella webbläsarfönstret till en anteckningsruta. URL:en krävs för att konfigurera Adobe Sign program med AEM Forms i ett senare steg. Tryck på Next.

 8. I Settings -fliken OAuth URL -fältet innehåller standard-URL:en. URL-formatet är:

  https://<shard>/public/oAuth/v2

  Till exempel:
  https://secure.na1.echosign.com/public/oauth/v2

  där:

  na1 refererar till standarddatabasfragmentet. Du kan ändra värdet för databasdelningen. Se till att ​ Adobe Sign Molnkonfigurationer pekar mot korrigera Shard.

  Om du skapar en annan Adobe Sign för en Adobe Experience Manager-funktion eller -komponent, se till att alla Adobe Sign Molnkonfigurationer pekar på samma fragment.

  OBSERVERA

  Behåll Skapa Adobe Sign-konfiguration sidan öppnas. Stäng den inte. Du kan hämta Klient-ID och Klienthemlighet efter konfigurering av OAuth-inställningar för Adobe Sign som beskrivs i kommande steg.

 9. Konfigurera OAuth-inställningar för Adobe Sign program:

  1. Öppna ett webbläsarfönster och logga in på Adobe Sign utvecklarkonto.
  2. Välj det program som konfigurerats för AEM Formsoch trycka Configure OAuth for Application.
  3. I Redirect URL lägger du till URL-adressen som kopierades i ett tidigare steg (steg 7) och klickar på Save.
  4. Aktivera följande scope för Adobe Sign program och klicka Save.
  • aggrement_read
  • aggrement_write
  • aggrement_send
  • widget_read
  • widget_write
  • workflow_read

  Om du vill ha stegvis information om hur du konfigurerar OAuth-inställningar för en Adobe Sign program och hämta nycklarna, se Konfigurera autentiseringsinställningar för programmet dokumentation för utvecklare.

  OAuth-konfiguration

 10. Gå tillbaka till Create Adobe Sign Configuration sida. I Settings -fliken, ange [Client ID (kallas även program-ID) och Client Secret]. Använd Klient-ID och klienthemlighet för Adobe Sign-program du skapade i föregående steg.

 11. Välj Enable Adobe Sign for attachments möjlighet att lägga till filer som är kopplade till ett adaptivt formulär i motsvarande Adobe Sign dokumentet har skickats för signering.

 12. Tryck på Connect to Adobe Sign. Ange användarnamn och lösenord för kontot som används när du skapar inloggningsuppgifter Adobe Sign program. När du ombeds att bekräfta åtkomsten för your developer account, klicka Allow Access. Om autentiseringsuppgifterna är korrekta och du tillåter AEM Forms för att få tillgång till Adobe Sign utvecklarkontot visas ett meddelande om att åtgärden lyckades.

  Konfigurationen av Adobe Sign Cloud lyckades

 13. Tryck Create för att skapa Adobe Sign konfiguration.

 14. Välj konfigurationen och klicka på Publish, markera konfigurationen och klicka på Publish. Konfigurationen replikeras till motsvarande publiceringsmiljöer.

 15. Upprepa alla ovanstående steg på utvecklaren, scenen och produktionsinstanserna (beroende på vad som återstår) för att slutföra konfigurationen Adobe Sign med AEM Forms för din miljö.

Nu kan du använda lägg till Adobe Sign-fält i ett adaptivt formulär. Se till att du lägger till konfigurationsbehållaren som används för Cloud Servicen i alla adaptiva Forms som aktiveras för Adobe Sign. Du kan ange en konfigurationsbehållare bland egenskaperna för ett adaptivt formulär.

(Endast för AEM arbetsflöden) Konfigurera Adobe Sign schemaläggaren för att synkronisera signeringsstatusen

När du använder Adobe Sign Arbetsflödessteg för att signera ett adaptivt formulär kan skickas mellan signerare efter varandra eller kan skickas till alla signerare samtidigt, beroende på arbetsflödesstegets konfiguration. Adobe Sign Adaptiv Forms som aktiverats skickas till Experience Manager Forms Server först när alla signerare har slutfört signeringsprocessen.

Som standard är Adobe Sign Tjänsten Scheduler kontrollerar (enkäter) signerarens svar efter var 24:e timme. Du kan ändra standardintervallet för din miljö.

Om du vill ändra standardintervallet anger du en cron-uttryck för sign.status.exp egenskapen för Konfigurationstjänst för Adobe Sign konfiguration.

Om du till exempel vill köra konfigurationstjänsten varje dag klockan 00:00 anger du sign.status.exp egenskapen för Konfigurationstjänst för Adobe Sign konfiguration som ska anges 0 0 0 1/1 * ? *. I följande JSON-fil visas exemplet som ska köra konfigurationstjänsten varje dag klockan 00:00:

{
 "sign.status.exp":"0 0 0 1/1 * ? *"
}

Så här anger du värden för en konfiguration: Generera OSGi-konfigurationer med AEM SDKoch distribuera konfigurationen till din Cloud Service.

På denna sida