Adobe Experience Manager as a Cloud Service beredskap för dataskydd och dataintegritet

VARNING

Innehållet i detta dokument utgör inte juridisk rådgivning och är inte avsett som ersättning för juridisk rådgivning.

Kontakta företagets juridiska avdelning för råd angående dataskydd och dataintegritet.

OBSERVERA

Mer information om Adobe svar på sekretessfrågor och vad detta innebär för dig som Adobe-kund finns i Adobe Sekretesscenter.

Adobe tillhandahåller dokumentation och procedurer (med API:er när sådana finns) för kundsekretessadministratören eller AEM administratör för att hantera förfrågningar om dataskydd och dataintegritet och hjälpa våra kunder att följa dessa regler. De dokumenterade procedurerna gör det möjligt för kunderna att utföra förfrågningar manuellt eller genom att anropa API:er, om sådana finns, från en extern portal eller tjänst.

FÖRSIKTIGHET

Informationen som beskrivs här är begränsad till Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Data från en annan Adobe On-demand-tjänst, tillsammans med eventuella relaterade sekretessförfrågningar, kommer att kräva åtgärder för den tjänsten.

Mer information finns på Adobe Sekretesscenter.

Introduktion

Instanser av Adobe Experience Manager as a Cloud Service, och de program som körs på dem, ägs och hanteras av våra kunder.

Följaktligen är dataskyddsbestämmelser, som GDPR, CCPA med flera, i huvudsak kundernas ansvar.

Som en mycket kort introduktion innehåller reglerna för datasekretess och skydd nya regler som ska följas av rollerna för:

 • Affärsenheter (CCPA) och/eller datakontroller (GDPR)

 • Tjänsteleverantörer (CCPA) och/eller dataprocessorer (GDPR)

De viktigaste bestämmelserna i sådana förordningar är

 1. Utökad definition av personuppgifter som ska omfatta alla unika ID:n. som direkt och indirekt identifierbara data.

 2. Förbättrade krav på samtycke.

 3. Ökat fokus på raderingsrättigheter (dataradering).

 4. Avanmäl dig från försäljning av data.

För Adobe Experience Manager as a Cloud Service:

 • Förekomsterna och tillämpningarna som körs på dem ägs och hanteras av kunden.

  • Detta innebär att kunden i praktiken hanterar de reglerande rollerna, bland annat affärsenheter och tjänsteleverantör, datakontroller och dataprocessor.

  • Adobe Experience Platform Privacy Service kommer inte att ingå i arbetsflödet för AEM, vilket visas i diagrammet nedan.

 • AEM innehåller dokumentation och förfaranden för att kundens integritetsadministratör och/eller AEM ska kunna genomföra förfrågningar om integritetsreglering. antingen manuellt eller via API:er, om sådana finns.

 • Ingen ny tjänst eller gränssnitt har lagts till.

  • Istället dokumenteras procedurer och API:er för användning av kundgränssnitt/portaler som hanterar förfrågningar om sekretessbestämmelser.
 • AEM kommer inte att innehålla några färdiga verktyg som stöder arbetsflödet för sekretessförfrågningar.

  • Adobe ska tillhandahålla dokumentation och procedurer för kundens integritetsadministratör och/eller AEM, så att de manuellt kan utföra förfrågningar som rör sekretessbestämmelser.

Adobe tillhandahåller rutiner för hantering av sekretessförfrågningar som rör åtkomst, borttagning och avanmälan för Adobe Experience Manager as a Cloud Service. I vissa fall finns det API:er som kan anropas från en kundutvecklad portal eller skript som kan hjälpa till med automatisering.

Följande diagram visar hur ett arbetsflöde för sekretesspolicy kan se ut (illustreras med Adobe Experience Manager 6.5):

Dataskydd och integritet

Adobe Experience Manager as a Cloud Service och beredskap för regelefterlevnad

Se avsnitten nedan för dokumentation om produkter av AEM as a Cloud Service.

Adobe Experience Manager as a Cloud Service Foundation

Se AEM Foundation Ready for Data Protection and Data Privacy Regulations.

Adobe Experience Manager Sites as a Cloud Service

Se AEM Sites beredskap för dataskydd och dataintegritet.

Adobe Experience Manager as a Cloud Service-integrering med Adobe Target och Adobe Analytics

Dessa Adobe Experience Manager as a Cloud Service-integreringar är anpassade för dataskydd och sekretess (till exempel GDPR). Inga personuppgifter från Adobe Target eller Adobe Analytics lagras i AEM för integreringarna.
Mer information finns i:

På denna sida