Adobe Experience Manager as a Cloud Service Foundation Readiness for Data Protection and Data Privacy Regulations aem-foundation-readiness-for-data-protection-and-data-privacy-regulations

WARNING
Innehållet i detta dokument utgör inte juridisk rådgivning och är inte avsett som ersättning för juridisk rådgivning.
Kontakta företagets juridiska avdelning för råd om dataskydd och dataintegritet.
NOTE
Mer information om Adobe svar på sekretessfrågor och vad det innebär för dig som Adobe-kund finns i Adobe Privacy Center.

Stöd för AEM Foundation Data Privacy and Protection aem-foundation-data-privacy-and-protection-support

På AEM Foundation-nivå lagras de personuppgifter som lagras i användarprofilen. Därför handlar informationen i den här artikeln främst om hur du får åtkomst till och tar bort användarprofiler, så att du kan hantera förfrågningar om åtkomst respektive borttagning.

Åtkomst till en användarprofil accessing-a-user-profile

Manuella steg manual-steps

 1. Öppna konsolen för användaradministration genom att bläddra till Tools - Security - Users eller genom att bläddra direkt till https://<serveraddress>:<serverport>/security/users.html

 2. Sök sedan efter användaren genom att skriva namnet i sökfältet högst upp på sidan:

  sök efter konto

 3. Öppna sedan användarprofilen genom att klicka på den och kontrollera den på fliken Details.

  användarprofil

HTTP-API http-api

Som vi nämnt tillhandahåller Adobe API:er för åtkomst av användardata, för att underlätta automatisering. Det finns flera typer av API:er som du kan använda:

API för användaregenskaper

curl -u user:password http://localhost:4502/libs/granite/security/search/profile.userproperties.json\?authId\=cavery

Sling API

Identifierar användarens startsida:

curl -g -u user:password 'http://localhost:4502/libs/granite/security/search/authorizables.json?query={"condition":[{"named":"cavery"}]}'
   {"authorizables":[{"type":"user","authorizableId_xss":"cavery","authorizableId":"cavery","name_xss":"Carlene Avery","name":"Carlene Avery","home":"/home/users/we-retail/DSCP-athB1NYLBXvdTuN"}],"total":1}

Hämtar användardata:

Använda nodsökvägen från egenskapen home för JSON-nyttolasten som returneras från ovanstående kommando:

curl -u user:password 'http://localhost:4502/home/users/we-retail/DSCP-athB1NYLBXvdTuN/profile.-1.json'
curl -u user:password 'http://localhost:4502/home/users/we-retail/DSCP-athB1NYLBXvdTuN/profiles.-1.json'

Inaktivera en användare och ta bort associerade profiler disabling-a-user-and-deleting-the-associated-profiles

Inaktivera användare disable-user

 1. Öppna konsolen för användaradministration och sök efter användaren i fråga enligt beskrivningen ovan.

 2. Håll pekaren över användaren och klicka på markeringsikonen. Profilen blir grå vilket anger att den är markerad.

 3. Klicka på Inaktivera i den övre menyn för att inaktivera (inaktivera) användaren:

  inaktivera konto

 4. Slutligen bekräftar du åtgärden.

  Användargränssnittet anger att användarkontot har inaktiverats genom att ett lås har lagts till i profilkortet:

  kontot är inaktiverat

Ta bort användarprofilinformation delete-user-profile-information

NOTE
För AEM as a Cloud Service finns det ingen manuell procedur i användargränssnittet för att ta bort en användarprofil eftersom CRXDE inte är tillgängligt.

HTTP-API http-api-1

Följande procedurer använder kommandoradsverktyget curl för att illustrera hur du inaktiverar användaren med cavery userId och tar bort användarens profiler som finns på standardplatsen.

Identifierar användarens startsida:

curl -g -u user:password 'http://localhost:4502/libs/granite/security/search/authorizables.json?query={"condition":[{"named":"cavery"}]}'
   {"authorizables":[{"type":"user","authorizableId_xss":"cavery","authorizableId":"cavery","name_xss":"Carlene Avery","name":"Carlene Avery","home":"/home/users/we-retail/DSCP-athB1NYLBXvdTuN"}],"total":1}

Inaktiverar användaren:

Använda nodsökvägen från egenskapen home för JSON-nyttolasten som returneras från ovanstående kommando:

curl -X POST -u user:password -FdisableUser="describe the reasons for disabling this user (Data Privacy in this case)" 'http://localhost:4502/home/users/we-retail/DSCP-athB1NYLBXvdTuN.rw.userprops.html'

Tar bort användarprofiler

Använd nodsökvägen från egenskapen home för JSON-nyttolasten som returneras från kontoidentifieringskommandot och den kända out-of-box-profilnodplatsen:

curl -X POST -u user:password -H "Accept: application/json,**/**;q=0.9" -d ':operation=delete' 'http://localhost:4502/home/users/we-retail/DSCP-athB1NYLBXvdTuN/profile'
curl -X POST -u user:password -H "Accept: application/json,**/**;q=0.9" -d ':operation=delete' 'http://localhost:4502/home/users/we-retail/DSCP-athB1NYLBXvdTuN/profile'
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab