Skapa anpassade tillägg

När du implementerar ett projekt har du vanligtvis anpassad kod i både AEM och Adobe Campaign. Med det befintliga API:t kan du anropa din anpassade kod i Adobe Campaign från AEM eller från AEM till Adobe Campaign. I det här dokumentet beskrivs hur du gör det.

Förutsättningar

Du måste ha följande installerat:

 • Adobe Experience Manager
 • Adobe Campaign 6.1

Se Integrera AEM med Adobe Campaign 6.1 för mer information.

Exempel 1: AEM till Adobe Campaign

Standardintegrationen mellan AEM och Campaign baseras på JSON och JSSP (JavaScript Server Page). Dessa JSSP-filer finns i Campaign-konsolen och börjar med amc (Adobe Marketing Cloud).

chlimage_1-15

OBSERVERA

I det här exemplet finns Geometrixx, som är tillgängligt från Paketresurs.

I det här exemplet skapar vi en ny anpassad JSSP-fil och anropar den från AEM sida för att hämta resultatet. Detta kan till exempel användas för att hämta data från Adobe Campaign eller för att spara data i Adobe Campaign.

 1. Om du vill skapa en ny JSSP-fil i Adobe Campaign klickar du på Nytt ikon.

 2. Ange namnet på den här JSSP-filen. I det här exemplet använder vi cus:custom.jssp (d.v.s. i kus namnutrymme).

  chlimage_1-16

 3. Lägg in följande kod i jssp-filen:

  <%
  var origin = request.getParameter("origin");
  document.write("Hello from Adobe Campaign, origin : " + origin);
  %>
  
 4. Spara ditt arbete. Det återstående arbetet är i AEM.

 5. Skapa en enkel servett på AEM sida för att anropa denna JSSP. I det här exemplet antar vi följande:

  • Kopplingen fungerar mellan AEM och Campaign
  • Kampanjmolntjänsten är konfigurerad på /content/geometrixx-outdoor

  Det viktigaste objektet i det här exemplet är GenericCampaignConnector, som gör att du kan anropa (hämta och posta) jssp-filer på Adobe Campaign-sidan.

  Här är ett litet kodfragment:

  @Reference
  private GenericCampaignConnector campaignConnector;
  ...
  Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
  params.put("origin", "AEM");
  CallResults results = campaignConnector.callGeneric("/jssp/cus/custom.jssp", params, credentials);
  return results.bodyAsString();
  
 6. Som du ser i det här exemplet måste du skicka inloggningsuppgifterna till samtalet. Du kan få detta via metoden getCredentials() där du skickar en sida som har molntjänsten Campaign konfigurerad.

  // page containing the cloudservice for Adobe Campaign
  Configuration config = campaignConnector.getWebserviceConfig(page.getContentResource().getParent());
  CampaignCredentials credentials = campaignConnector.retrieveCredentials(config);
  

Den fullständiga koden är följande:

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import javax.servlet.ServletException;

import org.apache.felix.scr.annotations.Reference;
import org.apache.felix.scr.annotations.sling.SlingServlet;
import org.apache.sling.api.SlingHttpServletRequest;
import org.apache.sling.api.SlingHttpServletResponse;
import org.apache.sling.api.servlets.SlingSafeMethodsServlet;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.day.cq.mcm.campaign.CallResults;
import com.day.cq.mcm.campaign.CampaignCredentials;
import com.day.cq.mcm.campaign.GenericCampaignConnector;
import com.day.cq.wcm.api.Page;
import com.day.cq.wcm.api.PageManager;
import com.day.cq.wcm.api.PageManagerFactory;
import com.day.cq.wcm.webservicesupport.Configuration;

@SlingServlet(paths="/bin/campaign", methods="GET")
public class CustomServlet extends SlingSafeMethodsServlet {

 private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(this.getClass());

 @Reference
 private GenericCampaignConnector campaignConnector;

 @Reference
 private PageManagerFactory pageManagerFactory;

 @Override
 protected void doGet(SlingHttpServletRequest request,
  SlingHttpServletResponse response) throws ServletException,
  IOException {

 PageManager pm = pageManagerFactory.getPageManager(request.getResourceResolver());

 Page page = pm.getPage("/content/geometrixx-outdoors");

 String result = null;
 if ( page != null) {
  result = callCustomFunction(page);
 }
 if ( result != null ) {
  PrintWriter pw = response.getWriter();
  pw.print(result);
 }
 }

 private String callCustomFunction(Page page ) {
 try {
  Configuration config = campaignConnector.getWebserviceConfig(page.getContentResource().getParent());
  CampaignCredentials credentials = campaignConnector.retrieveCredentials(config);

  Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
  params.put("origin", "AEM");
  CallResults results = campaignConnector.callGeneric("/jssp/cus/custom.jssp", params, credentials);
  return results.bodyAsString();
 } catch (Exception e ) {
  log.error("Something went wrong during the connection", e);
 }
 return null;

 }

}

Exempel 2: Adobe Campaign till AEM

AEM erbjuder API:er som kan hämta objekt var som helst i platadminutforskarvyn.

chlimage_1-17

OBSERVERA

I det här exemplet finns Geometrixx, som är tillgängligt från Paketresurs.

För varje nod i Utforskaren finns det ett API som är länkat till det. Exempel:

API:t är:

Slutet av URL:en .1.json kan ersättas med .2.json, .3.json, enligt det antal undernivåer du är intresserad av att hämta För att få alla nyckelordet oändlighet kan användas:

För att nu kunna använda API:t måste vi veta att AEM som standard använder grundläggande autentisering.

Ett JS-bibliotek med namnet amcIntegration.js finns i 6.1.1 (build 8624 och senare) som implementerar den logiken bland flera andra.

AEM API-anrop

loadLibrary("nms:amcIntegration.js");

var cmsAccountId = sqlGetInt("select iExtAccountId from NmsExtAccount where sName=$(sz)","aemInstance")
var cmsAccount = nms.extAccount.load(String(cmsAccountId));
var cmsServer = cmsAccount.server;

var request = new HttpClientRequest(cmsServer+"/content/campaigns/geometrixx.infinity.json")
aemAddBasicAuthentication(cmsAccount, request);
request.method = "GET"
request.header["Content-Type"] = "application/json; charset=UTF-8";
request.execute();
var response = request.response;

På denna sida