Utföra en uppgradering på plats

Senaste uppdatering: 2023-11-07
OBSERVERA

På den här sidan beskrivs uppgraderingsproceduren för AEM 6.5. Om du har en installation som distribueras till en programserver läser du Uppgradera steg för programserverinstallationer.

Steg före uppgradering

Innan du utför uppgraderingen måste du utföra flera steg. Se Uppgradera kod och anpassningar och Underhållsaktiviteter före uppgraderingen för mer information. Kontrollera dessutom att datorn uppfyller kraven för den nya versionen av AEM. Se hur Mönsteravkännare kan hjälpa dig att beräkna uppgraderingens komplexitet och även se avsnittet Upgrade Scope och Requirements i Planera din uppgradering för mer information.

Krav för migrering

 • Lägsta Java-version som krävs: Migreringsverktyget fungerar bara med Java version 7 och senare. Observera att för AEM 6.3 och senare är Oraclets JRE 8 och IBM JRE 7 och 8 de enda versionerna som stöds.

 • Uppgraderad instans: Om du uppgraderar från en version äldre än 5.6 ska du kontrollera att du har utfört en uppgradering på plats till AEM 6.0 enligt den procedur som beskrivs i version 6.0 av uppgraderingsdokumentationen.

Förberedelse av AEM Quickstart jar-fil

 1. Stoppa instansen om den körs.

 2. Ladda ned den nya AEM jar-filen och använd den för att ersätta den gamla utanför crx-quickstart mapp.

 3. Packa upp den nya snabbstartsburken genom att köra:

  java -Xmx4096m -jar aem-quickstart.jar -unpack
  

Migrering av innehållsdatabas

Migreringen krävs inte om du uppgraderar från AEM 6.3. För versioner som är äldre än 6.3 tillhandahåller Adobe ett verktyg som kan användas för att migrera databasen till den nya versionen av den eksegmentstjärna som finns i AEM 6.3. Det ingår som en del av snabbstartspaketet och är obligatoriskt för alla uppgraderingar som ska använda tarMK. Uppgraderingar för miljöer där MongoMK används kräver inte databasmigrering. Mer information om fördelarna med det nya segmenttjärformatet finns i Migrering till Oak Segment tar - frågor och svar.

Den faktiska migreringen utförs med AEM snabbredigeringsfil som körs med en ny -x crx2oak som kör crx2oak-verktyget för att förenkla uppgraderingen och göra den mer robust.

OBSERVERA

Om du utför Innehållsmigrering från en TjärMK-databas med tillägget CRX2Oak QuickStart kan du ta bort samplsinnehåll runmode genom att lägga till följande på kommandoraden för migrering:

 • --promote-runmode nosamplecontent

Använd följande kommando för att bestämma vilket kommando du ska köra:

java -Xmx4096m -jar aem-quickstart.jar -v -x crx2oak -xargs -- --load-profile <<YOUR_PROFILE>> <<ADDITIONAL_FLAGS>>

Plats <<YOUR_PROFILE>> och <<ADDITIONAL_FLAGS>> ersätts med profilen och flaggorna i följande tabell:

Källdatabas Måldatabas Profil Ytterligare flaggor
crx2 eller tarMK med FileDataStore tarMK segment-fds Se avsnittet Felsökning nedan
crx2 MongoMK mongo-from-crx2 -T mongo-uri=mongo://mongo-host:mongo-port -T mongo-db=mongo-database-name
tarMK eller crx2 med S3DataStore tarMK segment-custom-ds Se avsnittet Felsökning nedan
tarMK utan datastore tarMK segment-no-ds
MongoMK MongoMK Ingen migrering behövs

Var:

 • mongo-host är MongoDB-server-IP (till exempel 127.0.0.1)

 • mongo-port är MongoDB-serverporten (till exempel: 27017)

 • mongo-database-name representerar namnet på databasen (till exempel: aem-author)

Du kan också behöva ytterligare växlar för följande scenarier:

 • Om du utför uppgraderingen på ett Windows-system där Java-minnesmappningen inte hanteras korrekt lägger du till --disable-mmap -parametern till kommandot.

Mer information om hur du använder verktyget crx2oak finns i Använda CRX2Oak Migration Tool. JAR-hjälpfilen för crx2oak kan vid behov uppgraderas manuellt genom att manuellt ersätta den med senare versioner efter att snabbstarten har packats upp. Sökvägen i AEM installationsmapp är: <aem-install>/crx-quickstart/opt/extensions/crx2oak.jar. Den senaste versionen av CRX2Oak-migreringsverktyget kan hämtas från Adobe-databasen på: https://repo1.maven.org/maven2/com/adobe/granite/crx2oak/

Om migreringen har slutförts avslutas verktyget med en avslutningskod på noll. Kontrollera dessutom om det finns WARN- och ERROR-meddelanden i upgrade.log fil, som finns under crx-quickstart/logs i AEM installationskatalog, eftersom dessa kan tyda på icke-allvarliga fel som uppstod under migreringen.

Kontrollera konfigurationsfilerna under crx-quickstart/install mapp. Om en migrering var nödvändig kommer dessa att uppdateras för att återspegla måldatabasen.

En anteckning om datalager:

while FileDataStore är det nya standardvärdet för AEM 6.3-installationer, och att använda ett externt datalager krävs inte. Även om du bör använda ett externt datalager som bästa praxis för produktionsdistributioner är det inte en förutsättning för uppgradering. På grund av den komplexitet som redan finns när du uppgraderar AEM rekommenderar Adobe att du utför uppgraderingen utan att utföra en datastorteringsmigrering. Om du vill kan du utföra en datalagermigrering efteråt som en separat åtgärd.

Felsöka migreringsproblem

Hoppa över det här avsnittet om du uppgraderar från 6.3. De tillhandahållna crx2oak-profilerna bör tillgodose behoven hos de flesta kunder, men det finns tillfällen då ytterligare parametrar behövs. Om ett fel inträffar under migreringen kan det finnas aspekter av miljön som kräver ytterligare konfigurationsalternativ. I så fall kommer du förmodligen att få följande fel:

Kontrollpunkter kopieras inte eftersom inget externt datalager har angetts. Detta resulterar i att hela databasen indexeras om första gången du startar. Använd —skip-checkpoints för att framtvinga migreringen eller läs https://jackrabbit.apache.org/oak/docs/migration.html#Checkpoints_migration för mer information.

Av någon anledning behöver migreringsprocessen åtkomst till binärfiler i datalagret och kan inte hitta den. Om du vill ange din datalagerkonfiguration tar du med följande flaggor i <<ADDITIONAL_FLAGS>> del av migreringskommandot:

För S3-datastorer:

--src-s3config=/path/to/SharedS3DataStore.config --src-s3datastore=/path/to/datastore

Plats /path/to/SharedS3DataStore.config representerar sökvägen till din S3-datastore-konfigurationsfil och /path/to/datastore representerar sökvägen till S3-datalagret.

För fildatalager:

--src-datastore=/path/to/datastore

Plats /path/to/datastore representerar sökvägen till File DataStore.

Utföra uppgraderingen

Om du använder S3:

 1. Ta bort alla burkar under crx-quickstart/install associerat med en tidigare version av S3-kopplingen.

 2. Ladda ned den senaste versionen av 1.10.x S3-kontakten från https://repo1.maven.org/maven2/com/adobe/granite/com.adobe.granite.oak.s3connector/

 3. Extrahera paketet till en tillfällig mapp och kopiera innehållet i jcr_root/libs/system/install till crx-quickstart/install mapp.

Kontrollera rätt startkommando för uppgradering

För att kunna genomföra uppgraderingen är det viktigt att du börjar AEM använda filen jar för att ta fram instansen. För uppgradering till 6.5, se andra alternativ för innehållsomstrukturering och migrering i Lazy Content Migration som du kan välja med uppgraderingskommandot.

VIKTIGT

Om du kör Oracle Java 11 (eller vanligtvis versioner av Java nyare än 8) måste ytterligare växlar läggas till på kommandoraden när du startar AEM. Mer information finns i Java 11 - överväganden.

Observera att AEM från startskriptet inte startar uppgraderingen. De flesta kunder börjar AEM med startskriptet och har anpassat det här startskriptet för att inkludera växlar för miljökonfigurationer som minnesinställningar, säkerhetscertifikat osv. Adobe rekommenderar därför att du följer den här proceduren för att fastställa rätt uppgraderingskommando:

 1. Kör följande från kommandoraden på en AEM som körs:

  ps -ef | grep java
  
 2. Håll utkik efter AEM. Det ser ut ungefär så här:

  /usr/bin/java -server -Xmx1024m -Djava.awt.headless=true -Dsling.run.modes=author,crx3,crx3tar -jar crx-quickstart/app/cq-quickstart-6.5.0-standalone-quickstart.jar start -c crx-quickstart -i launchpad -p 4502 -Dsling.properties=conf/sling.properties
  
 3. Ändra kommandot genom att ersätta sökvägen till den befintliga behållaren ( crx-quickstart/app/aem-quickstart*.jar i det här fallet) med den nya burken som motsvarar crx-quickstart mapp. Om du använder vårt tidigare kommando som exempel blir vårt kommando:

  /usr/bin/java -server -Xmx1024m -Djava.awt.headless=true -Dsling.run.modes=author,crx3,crx3tar -jar cq-quickstart-6.5.0.jar -c crx-quickstart -p 4502 -Dsling.properties=conf/sling.properties
  

  Detta säkerställer att alla korrekta minnesinställningar, anpassade körningslägen och andra miljöparametrar används för uppgraderingen. När uppgraderingen har slutförts kan instansen startas från startskriptet vid framtida starter.

Distribuera uppgraderad kodbas

När uppgraderingsprocessen på plats har slutförts ska den uppdaterade kodbasen distribueras. Steg för att uppdatera kodbasen så att den fungerar i målversionen av AEM finns i Sidan Uppgraderingskod och anpassningar.

Genomför efteruppgraderingskontroller och felsökning

Se Kontrollera och felsök efter uppgradering.

På denna sida