Använda migreringsverktyget för CRX2Oak using-the-crx-oak-migration-tool

Introduktion introduction

CRX2Oak är ett verktyg som är utformat för att migrera data mellan olika databaser.

Den kan användas för att migrera data från äldre CQ-versioner baserade på Apache Jackrabbit 2 till Oak, och den kan också användas för att kopiera data mellan Oak databaser.

Du kan hämta den senaste versionen av crx2oak från den offentliga Adobe-databasen på den här platsen:
https://repo1.maven.org/maven2/com/adobe/granite/crx2oak/

NOTE
Mer information om Apache Oak och viktiga koncept för Adobe Experience Manager (AEM) persistence finns i Introduktion till AEM.

Användningsexempel vid migrering migration-use-cases

Verktyget kan användas för:

 • Migrera från äldre CQ 5-versioner till AEM 6
 • Kopiera data mellan flera Oak-databaser
 • Konverterar data mellan olika Oak MicroKernel-implementeringar.

Stöd för att migrera databaser med externa blobbarkiv (kallas ofta datalager) finns i olika kombinationer. En möjlig migreringssökväg är från en CRX2-databas som använder en extern FileDataStore till en Oak-databas som använder en S3DataStore.

Bilden nedan visar alla möjliga migreringskombinationer som stöds av CRX2Oak:

chlimage_1-151

Funktioner features

CRX2Oak anropas under AEM uppgraderingar på ett sätt där användaren kan ange en fördefinierad migreringsprofil som automatiserar omkonfigureringen av beständiga lägen. Detta kallas snabbstartsläge.

Den kan också köras separat om den kräver mer anpassning. I det här läget görs dock endast ändringar i databasen och eventuella ytterligare omkonfigurationer av AEM måste utföras manuellt. Detta kallas fristående läge.

En annan sak att tänka på är att med standardinställningarna i fristående läge migreras endast nodarkivet och den nya databasen återanvänder den gamla binära lagringen.

Automatiserat snabbläge automated-quickstart-mode

Sedan AEM 6.3 kan CRX2Oak hantera användardefinierade migreringsprofiler som kan konfigureras med alla migreringsalternativ som redan är tillgängliga. Detta ger både större flexibilitet och möjlighet att automatisera konfigurationen av AEM, funktioner som inte är tillgängliga om du använder verktyget i fristående läge.

Om du vill växla CRX2Oak till snabbredigeringsläge anger du sökvägen till snabbstartmappen i AEM installationskatalog med hjälp av den här systemvariabeln i operativsystemet:

För UNIX-baserade system och macOS:

export SLING_HOME="/path/to/crx-quickstart"

För Windows:

SET "SLING_HOME=/path/to/crx-quickstart"

Återuppta support resume-support

Migreringen kan avbrytas när som helst, med möjlighet att återuppta den efteråt.

Anpassningsbar uppgraderingslogik customizable-upgrade-logic

Anpassad Java™-logik kan implementeras med CommitHooks. Anpassade RepositoryInitializer-klasser kan implementeras för att initiera databasen med anpassade värden.

Stöd för minnesmappningsåtgärder support-for-memory-mapped-operations

CRX2Oak stöder även minnesmappade åtgärder som standard. Minnesmappning förbättrar prestanda avsevärt och bör användas när det är möjligt.

CAUTION
Observera dock att minnesmappade åtgärder inte stöds för Windows-plattformar. Därför rekommenderar vi att du lägger till parametern —disable-mmap när du utför migreringen i Windows.

Selektiv migrering av innehåll selective-migration-of-content

Som standard migrerar verktyget hela databasen under sökvägen "/". Du har dock fullständig kontroll över vilket innehåll som ska migreras.

Om det finns någon del av innehållet som inte krävs för den nya instansen kan du använda parametern --exclude-path för att exkludera innehållet och optimera uppgraderingsproceduren.

Bansammanslagning path-merging

Om data måste kopieras mellan två databaser och du har en innehållssökväg som är annorlunda för båda instanserna, kan du definiera den i parametern --merge-path. När du gör det kopierar CRX2Oak bara de nya noderna till måldatabasen och behåller de gamla på plats.

chlimage_1-152

Versionsstöd version-support

Som standard skapar AEM en version av varje nod eller sida som ändras och lagrar den i databasen. Versionerna kan sedan användas för att återställa sidan till ett tidigare läge.

Dessa versioner rensas dock aldrig även om originalsidan tas bort. När du hanterar databaser som har varit i drift under en längre tid kan migreringen bearbeta om överflödiga data som har orsakats av överblivna versioner.

En användbar funktion för den här typen av situationer är att parametern --copy-versions läggs till. Den kan användas för att hoppa över versionsnoderna under migrering eller kopiering av en databas.

Du kan också välja om du vill kopiera överblivna versioner genom att lägga till --copy-orphaned-versions=true.

Båda parametrarna har också stöd för ett YYYY-MM-DD-datumformat om du vill kopiera versioner senast ett visst datum.

chlimage_1-153

Öppna Source open-source-version

En öppen källkodsversion av CRX2Oak finns i form av ekupgradering. Det har stöd för alla funktioner förutom:

 • Stöd för CRX2
 • Stöd för migreringsprofiler
 • Stöd för automatisk AEM

Mer information finns i dokumentationen för Apache.

Parametrar parameters

Alternativ för nodlagring node-store-options

 • --cache: Cachestorlek i MB (standard är 256)

 • --mmap: Aktivera minnesmappad filåtkomst för segmentarkivet

 • --src-password: Lösenord för käll-RDB-databasen

 • --src-user:-användare för käll-RDB

 • --user: Användare för mål-RDB

 • --password: Lösenord för mål-RDB.

Migreringsalternativ migration-options

 • --early-shutdown: Stänger JCR2-källdatabasen efter att noder har kopierats och innan implementeringshookarna har tillämpats

 • --fail-on-error: Framtvingar ett migreringsfel om noderna inte kan läsas från källdatabasen.

 • --ldap: Migrerar LDAP-användare från en CQ 5.x-instans till en Oak-baserad instans. För att detta ska fungera måste identitetsleverantören i Oak-konfigurationen ha namnet ldap. Mer information finns i LDAP-dokumentationen.

 • --ldap-config: Använd det här med parametern --ldap för CQ 5.x-databaser som använde flera LDAP-servrar för autentisering. Du kan använda den för att peka på CQ 5.x ldap_login.conf- eller jaas.conf-konfigurationsfilerna. Formatet är --ldapconfig=path/to/ldap_login.conf.

Alternativ för Versionsarkiv version-store-options

 • --copy-orphaned-versions: Hoppar över kopiering av överblivna versioner. Parametrar som stöds är: true, false och yyyy-mm-dd. Standardvärdet är true.

 • --copy-versions: Kopierar versionslagringen. Parametrar: true, false, yyyy-mm-dd. Standardvärdet är true.

Banalternativ path-options

 • --include-paths: Kommaavgränsad lista med sökvägar som ska inkluderas vid kopiering
 • --merge-paths: Kommaavgränsad lista med sökvägar som ska sammanfogas under kopiering
 • --exclude-paths: Kommaavgränsad lista med sökvägar som ska uteslutas under kopiering.

Alternativ för Source Blob Store source-blob-store-options

 • --src-datastore: Datalagrets katalog som ska användas som källa FileDataStore

 • --src-fileblobstore: Datalagrets katalog som ska användas som källa FileBlobStore

 • --src-s3datastore: Datalagrets katalog som ska användas för källan S3DataStore

 • --src-s3config: Konfigurationsfilen för källan S3DataStore.

Alternativ för målblobStore destination-blobstore-options

 • --datastore: Datalagrets katalog som ska användas som mål FileDataStore

 • --fileblobstore: Datalagrets katalog som ska användas som mål FileBlobStore

 • --s3datastore: Datalagrets katalog som ska användas för målet S3DataStore

 • --s3config: Konfigurationsfilen för målet S3DataStore.

Hjälpalternativ help-options

 • -?, -h, --help: Visar hjälpinformation.

Felsökning debugging

Du kan även aktivera felsökningsinformation för migreringsprocessen för att felsöka problem som kan uppstå under processen. Du kan göra detta på olika sätt beroende på vilket läge du vill köra verktyget i:

CRX2Oak Mode
Åtgärd
Snabbstartsläge
Du kan lägga till alternativen - TRACE eller - DEBUG på loggnivå på kommandoraden när du kör CRX2Oak. I det här läget omdirigeras loggarna automatiskt till filen upgrade.log.
Fristående läge
Lägg till alternativen —trace i kommandoraden för CRX2Oak så att du kan visa TRACE-händelser i standardutdata (du måste omdirigera loggar dig själv med omdirigeringstecknet: > eller T-kommandot för senare kontroll).

Andra överväganden other-considerations

När du migrerar till en MongoDB-replikuppsättning måste du ställa in parametern WriteConcern2 för alla anslutningar till Mongo-databaserna.

Du kan göra detta genom att lägga till parametern w=2 i slutet av anslutningssträngen, så här:

java -Xmx4092m -jar crx2oak.jar crx-quickstart/repository/ mongodb://localhost:27017/aem-author?replicaset=replica1&w=2
NOTE
Mer information finns i dokumentationen om anslutningssträngen för MongoDB på skrivproblem.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2