Konverteringsbibliotek för bildbehandling

Adobe Imaging Transcoding Library är en tillverkarspecifik bildbehandlingslösning som kan utföra grundläggande bildhanteringsfunktioner, som:

 • Kodning
 • Omkodning (konverterar format som stöds)
 • Bildomsampling, använda PS- och Intel IPP-algoritmer
 • Bevara bitdjup och färgprofil
 • Komprimering av JPEG-kvalitet
 • Storleksändring av bild

Bildkonverteringsbiblioteket har stöd för CMYK och fullt stöd för alfa, förutom CMYK-Alpha.

Förutom stöd för ett stort antal filformat och profiler har Imaging Transcoding Library betydande fördelar jämfört med andra tredjepartslösningar när det gäller prestanda, skalbarhet och kvalitet. Här är några av fördelarna med att använda Imaging Transcoding Library:

 • Skalförändra med ökad filstorlek eller upplösning: Skalning uppnås främst genom den patenterade möjligheten hos Imaging Transcoding Library att ändra storlek samtidigt som filer avkodas. Detta gör att minnesanvändningen vid körning alltid är optimal och inte är en kvadratisk funktion som ökar filstorleken eller upplösningsmegapixlar. Konverteringsbiblioteket för bildbehandling kan bearbeta större och högupplösta filer (som innehåller högre megapixlar). Tredjepartsverktyg som ImageMagick kan inte hantera stora filer och krascher när sådana filer bearbetas.
 • Komprimerings- och storleksförändringsalgoritmer för Photoshop: Överensstämmelse med branschstandard när det gäller kvalitet på nedsampling (mjuk, skarp och automatisk bikubisk) och komprimeringskvalitet. Imaging Transcoding Library utvärderar dessutom kvalitetsfaktorn för indatabilden och använder intelligent optimala tabeller och kvalitetsinställningar för utdatabilden. Detta ger filer av optimal storlek utan att den visuella kvaliteten äventyras.
 • Hög genomströmning: Svarstiden är kortare och genomströmningen är konsekvent högre än ImageMagick. Därför bör Imaging Transcoding Library minska väntetiden för användare och kostnaden för värdtjänster.
 • Skala bättre med samtidig inläsning: Bildomkodningsbiblioteket fungerar optimalt under samtidiga inläsningsförhållanden. Den ger hög genomströmning med optimala processorprestanda, minnesanvändning och låg svarstid, vilket minskar kostnaderna för värdtjänster.

Plattformar som stöds

Imaging Transcoding Library är bara tillgängligt för distributioner av RHEL 7 och CentOS 7.

OBSERVERA

Mac OS och andra *nix-distributioner (till exempel Debian och Ubuntu) stöds inte.

Användning

Kommandoradsargumenten för Imaging Transcoding Library kan innehålla följande:

 -destMime PNG/JPEG: Mime type of output rendition
 -BitDepth 8/16: Preserves Bit Depth. Bitdepth ‘4’ is automatically converted to ‘8’
 -preserveBitDepth: Downscales Bit Depth (No upscaling)
 -preserveCMYK: Preserves CMYK color space
 -jpegQuality: Provides jpeg quality parameter (0-12 , corresponding to Photoshop qualities)
 -ResamplingMethod BiCubic/Lanczos/PSBicubic: Provides resampling methods. PSBicubic is a Photoshop quality resampling method.
 -resize

Du kan konfigurera följande alternativ för parametern -resize:

 • X: Fungerar ungefär som Experience Manager. Till exempel -resize 319.
 • WxH: Proportionerna behålls inte, till exempel -resize 319x319.
 • Wx: Fastställer bredden och beräknar höjden med bevarade proportioner. Till exempel -resize 319x.
 • xH: Korrigerar höjden och beräknar bredden med bibehållna proportioner. Till exempel -resize x319.
 -AllowUpsampling (Resizes smaller images)
 -input <fileName>
 -output <fileName>

Konfigurera bildkonverteringsbibliotek

Om du vill konfigurera ITL-bearbetning skapar du en konfigurationsfil och uppdaterar arbetsflödet för att köra det.

Skapa konfigurationsfil för extraherat paket

Om du vill konfigurera biblioteket skapar du en CONF-fil som anger biblioteken med följande steg. Du behöver administratörs- eller rotbehörigheter.

 1. Hämta paketet Imaging Transcoding Library från Software Distribution och installera det med Package Manager. Paketet är kompatibelt med Experience Manager 6.5.

 2. Om du vill veta ett paket-ID för com.day.cq.dam.cq-dam-switchengine loggar du in på webbkonsolen och klickar på OSGi > Bundles. Du kan även öppna paketkonsolen genom att gå till URL:en https://[aem_server:[port]/system/console/bundles/. Leta reda på com.day.cq.dam.cq-dam-switchengine-paketet och dess ID.

 3. Kontrollera att alla nödvändiga bibliotek extraheras genom att kontrollera mappen med kommandot ls -la /aem65/author/crx-quickstart/launchpad/felix/bundle<id>/data/binaries/, där mappnamnet skapas med paket-ID:t. Kommandot är till exempel ls -la /aem65/author/crx-quickstart/launchpad/felix/bundle588/data/binaries/ om paket-ID är 588.

 4. Skapa en SWitchEngineLibs.conf-fil för att länka till biblioteket.

  cd `/etc/ld.so.conf.d`
  touch SWitchEngineLibs.conf
  vi SWitchEngineLibs.conf
  
 5. Lägg till /aem65/author/crx-quickstart/launchpad/felix/bundle<id>/data/binaries/-sökvägen till conf-filen med kommandot cat SWitchEngineLibs.conf.

 6. Kör ldconfig-kommandot för att skapa nödvändiga länkar och cacheminne.

 7. Redigera filen .bash_profile i det konto som används för att starta Experience Manager. Lägg till LD_LIBRARY_PATH genom att lägga till följande.

  LD_LIBRARY_PATH=.
  export LD_LIBRARY_PATH
  
 8. Använd kommandot echo $LD_LIBRARY_PATH om du vill vara säker på att värdet för sökvägen är .. Utdata ska bara vara .. Om värdet inte är . startar du om sessionen.

Konfigurera arbetsflödet DAM Update Asset

Uppdatera DAM Update Asset-arbetsflödet om du vill använda biblioteket för bearbetning av bilder.

 1. I Experience Manager-användargränssnittet väljer du Tools > Workflow > Models.

 2. Öppna arbetsflödesmodellen DAM Update Asset i redigeringsläge från sidan Workflow Models.

 3. Öppna arbetsflödesprocessteget Process Thumbnails. På fliken Thumbnails lägger du till de MIME-typer som du vill hoppa över standardprocessen för generering av miniatyrbilder i listan Skip Mime Types.
  Om du till exempel vill skapa miniatyrer för en TIFF-bild med hjälp av Imaging Transcoding Library, anger du image/tiff i fältet Skip Mime Types.

 4. På fliken Web Enabled Image lägger du till de MIME-typer som du vill hoppa över standardprocessen för generering av webbåtergivning i Skip List. Om du till exempel hoppade över MIME-typen image/tiff i ovanstående steg lägger du till image/tiff i hopplistan.

 5. Öppna steget EPS thumbnails (powered by ImageMagick) och gå till fliken Arguments. Lägg till de MIME-typer som du vill att Imaging Transcoding Library ska bearbeta i listan Mime Types. Om du till exempel hoppade över MIME-typen image/tiff i ovanstående steg lägger du till image/jpeg i listan Mime Types.

 6. Ta bort eventuella standardkommandon.

 7. Lägg till SWitchEngine Handler från listan med steg.

 8. Lägg till kommandon i SwitchEngine Handler baserat på dina egna krav. Finjustera parametrarna för de kommandon som du anger så att de uppfyller dina krav. Om du till exempel vill bevara färgprofilen för JPEG-bilden lägger du till följande kommandon i Commands-listan:

  • SWitchEngine -input ${file} -destMime PNG -resize 48 -output ${directory}cq5dam.thumbnail.48.48.png
  • SWitchEngine -input ${file} -destMime PNG -resize 140x100 -output ${directory}cq5dam.thumbnail.140.100.png
  • SWitchEngine -input ${file} -destMime PNG -resize 319 -output ${directory}cq5dam.thumbnail.319.319.png
  • SWitchEngine -input ${file} -destMime JPEG -resize 1280 -preserveCMYK -output ${directory}cq5dam.web.1280.1280.jpeg

  klibbig

 9. (Valfritt) Generera miniatyrbilder från en mellanrendering med ett enda kommando. Den mellanliggande återgivningen fungerar som källa för att generera statiska återgivningar och webbåtergivningar. Den här metoden är snabbare än den tidigare metoden. Du kan emellertid inte använda anpassade parametrar för miniatyrbilder med den här metoden.

  klibbig

 10. Konfigurera parametrar på fliken Web-Enabled Image för att generera webbåtergivningar.

 11. Synkronisera den uppdaterade arbetsflödesmodellen DAM Update Asset. Spara arbetsflödet.

Verifiera konfigurationen, ladda upp en TIFF-bild och övervaka filen error.log. Du kommer att lägga märke till INFO-meddelanden med omnämnanden av SwitchEngineHandlingProcess execute: executing command line. Loggarna anger de återgivningar som genereras. När arbetsflödet är klart kan du visa de nya återgivningarna i Experience Manager.

På denna sida