Förbered Assets för smart taggning

Innan du kan börja tagga dina resurser med smarta innehållstjänster måste du integrera Experience Manager Assets med Adobe Developer Console för att utnyttja smarta tjänster i Adobe Sensei. När du har konfigurerat tåget med några bilder och en tagg.

OBSERVERA
 • Smarta innehållstjänster är inte längre tillgängliga för nya Experience Manager Assets Lokala kunder. Befintliga lokala kunder, som redan har den här funktionen aktiverad, kan fortsätta använda smarta innehållstjänster.
 • Smarta innehållstjänster är tillgängliga för befintliga Experience Manager Assets Managed Services-kunder som redan har den här funktionen aktiverad.
 • Nytt Experience Manager Assets Managed Services-kunder kan följa instruktionerna i den här artikeln för att konfigurera tjänster för smart innehåll.

Innan du använder tjänsten för smart innehåll bör du kontrollera följande:

Integrera med Adobe Developer Console

När du integrerar med Adobe Developer Console Experience Manager servern autentiserar dina inloggningsuppgifter med Adobe Developer Console-gatewayen innan din begäran vidarebefordras till Smart Content Service. För att kunna integrera behöver du ett Adobe ID-konto som har administratörsbehörighet för organisationen och som har köpts och aktiverats för din organisation.

Så här konfigurerar du tjänsten Smart Content:

 1. Om du vill generera en offentlig nyckel Skapa en tjänst för smart innehåll konfiguration i Experience Manager. Hämta ett offentligt certifikat för OAuth-integrering.

 2. Skapa en integrering i Adobe Developer Console och överför den genererade offentliga nyckeln.

 3. Konfigurera distributionen med API-nyckeln och andra autentiseringsuppgifter från Adobe Developer Console.

 4. Testa konfigurationen.

 5. Valfritt, aktivera automatisk taggning vid överföring av resurser.

Hämta offentligt certifikat genom att skapa konfigurationen för tjänsten Smart Content Service

Med ett offentligt certifikat kan du autentisera din profil på Adobe Developer Console.

 1. I användargränssnittet för Experience Manager går du till Tools > Cloud Services > Legacy Cloud Services.

 2. På sidan Cloud Services klickar du på Configure Now under Assets Smart Tags.

 3. I dialogrutan Create Configuration anger du en rubrik och ett namn för konfigurationen av smarta taggar. Klicka på Create.

 4. Använd följande värden i dialogrutan AEM Smart Content Service:

  Service URL: https://smartcontent.adobe.io/<region where your Experience Manager author instance is hosted>

  Till exempel, https://smartcontent.adobe.io/apac. Du kan ange na, emeaeller apac som de områden där din Experience Manager-författarinstans finns.

  OBSERVERA

  Om den hanterade tjänsten i Experience Manager etableras före den 1 september 2022 använder du följande tjänst-URL:
  https://mc.adobe.io/marketingcloud/smartcontent

  Authorization Server: https://ims-na1.adobelogin.com

  Lämna de andra fälten tomma (kommer senare). Klicka på OK.

  Dialogrutan Experience Manager Smart Content Service för att tillhandahålla innehållstjänstens URL

  Bild: Dialogrutan Smart Content Service för att ange innehållstjänstens URL

  OBSERVERA

  Den URL som anges som Service URL är inte tillgängligt via webbläsaren och genererar ett 404-fel. Konfigurationen fungerar bra med samma värde som Service URL parameter. Den övergripande servicestatusen och underhållsplanen finns på https://status.adobe.com.

 5. Klicka på Download Public Certificate for OAuth Integration och hämta den offentliga certifikatfilen AEM-SmartTags.crt.

  En representation av de inställningar som har skapats för den smarta taggningstjänsten

  Bild: Inställningar för tjänsten för smart taggning.

Konfigurera om när ett certifikat upphör att gälla

När ett certifikat har upphört att gälla är det inte längre tillförlitligt. Du kan inte förnya ett certifikat som har upphört att gälla. Följ de här stegen för att lägga till ett certifikat.

 1. Logga in på Experience Manager-driftsättningen som administratör. Klicka på Tools > Security > Users.

 2. Leta reda på och klicka på dam-update-service-användaren. Klicka på fliken Keystore.

 3. Ta bort den befintliga similaritysearch-nyckelbehållaren med det certifikat som upphört att gälla. Klicka på Save & Close.

  Ta bort den befintliga posten för likhetssökning i nyckelbehållaren om du vill lägga till ett säkerhetscertifikat

  Bild: Ta bort befintlig similaritysearch -post i Keystore om du vill lägga till ett säkerhetscertifikat.

 4. Navigera till Tools > Cloud Services > Legacy Cloud Services. Klicka på Asset Smart Tags > Show Configuration > Available Configurations. Klicka på önskad konfiguration.

 5. Om du vill hämta ett offentligt certifikat klickar du på Download Public Certificate for OAuth Integration.

 6. Gå till https://console.adobe.io och navigera till de befintliga Smart Content Services på sidan Integrations. Överför det nya certifikatet. Mer information finns i instruktionerna i Integrering med Adobe Developer Console.

Integrering med Adobe Developer Console

Om du vill använda API:er för tjänsten Smart Content skapar du en integrering i Adobe Developer Console för att få API Key (genereras i CLIENT ID för integrering med Adobe Developer Console), TECHNICAL ACCOUNT ID, ORGANIZATION IDoch CLIENT SECRET for Assets Smart Tagging Service Settings av molnkonfigurationen i Experience Manager.

 1. Öppna https://console.adobe.io i en webbläsare. Välj lämpligt konto och kontrollera att den associerade organisationsrollen är systemadministratör.

 2. Skapa ett projekt med valfritt namn. Klicka på Add API.

 3. På sidan Add an API markerar du Experience Cloud och väljer Smart Content. Klicka på Next.

 4. Välj Upload your public key. Ange certifikatfilen som hämtats från Experience Manager. Ett meddelande Public key(s) uploaded successfully visas. Klicka på Next.

  Create a new Service Account (JWT) credential visas den offentliga nyckeln för tjänstkontot.

 5. Klicka på Next.

 6. På sidan Select product profiles markerar du Smart Content Services. Klicka på Save configured API.

  En sida visar mer information om konfigurationen. Behåll den här sidan öppen för att kopiera och lägga till värdena i Assets Smart Tagging Service Settings av molnkonfigurationen i Experience Manager för att konfigurera smarta taggar.

  På fliken Overview kan du granska den information som finns för integrering.

  Bild: Information om integrering i Adobe Developer Console

Konfigurera Smart Content Service

Om du vill konfigurera integreringen använder du värdena för TECHNICAL ACCOUNT ID, ORGANIZATION ID, CLIENT SECREToch CLIENT ID fält från Adobe Developer Console-integreringen. Om du skapar en molnkonfiguration för smarta taggar kan du autentisera API-begäranden från Experience Manager distribution.

 1. I Experience Manager, navigera till Tools > Cloud Service > Legacy Cloud Services för att öppna Cloud Services konsol.

 2. Öppna konfigurationen som skapats ovan under Assets Smart Tags. Klicka på Edit på tjänstinställningssidan.

 3. I dialogrutan AEM Smart Content Service använder du de förifyllda värdena för fälten Service URL och Authorization Server.

 4. För fälten Api Key, Technical Account ID, Organization IDoch Client Secret, kopiera och använda följande värden som genererats i Integrering med Adobe Developer Console.

  Assets Smart Tagging Service Settings Adobe Developer Console integreringsfält
  Api Key CLIENT ID
  Technical Account ID TECHNICAL ACCOUNT ID
  Organization ID ORGANIZATION ID
  Client Secret CLIENT SECRET

Validera konfigurationen

När du har slutfört konfigurationen kan du använda en JMX MBean för att validera konfigurationen. Följ de här stegen för att validera.

 1. Gå till din Experience Manager-server på https://[aem_server]:[port].

 2. Gå till Tools > Operations > Web Console för att öppna OSGi-konsolen. Klicka på Main>JMX.

 3. Klicka på com.day.cq.dam.similaritysearch.internal.impl. Det öppnar SimilaritySearch Miscellaneous Tasks.

 4. Klicka på validateConfigs(). I dialogrutan Validate Configurations klickar du på Invoke.

Valideringsresultaten visas i samma dialogruta.

Aktivera smart taggning i DAM Update Asset arbetsflöde (valfritt)

 1. I Experience Manager går du till Tools > Workflow > Models.

 2. Välj arbetsflödesmodellen DAM Update Asset på sidan Workflow Models.

 3. Klicka på Edit i verktygsfältet.

 4. Expandera sidopanelen för att visa stegen. Dra steget Smart Tag Asset som finns i avsnittet med DAM-arbetsflöden och placera det efter steget Process Thumbnails.

  Lägg till resurssteget för smarta taggar efter steget med processminiatyrer i arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser

  Bild: Lägga till resurssteget för smarta taggar efter steget med processminiatyrer i DAM Update Asset arbetsflöde.

 5. Öppna steget i redigeringsläge. Under Advanced Settings kontrollerar du att alternativet Handler Advance är markerat.

  Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering och lägg till steg för smarta taggar

  Bild: Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering och lägg till steg för smarta taggar

 6. I Arguments flik, välja Ignore Errors om du vill att arbetsflödet ska slutföras även om det automatiska taggningssteget misslyckas.

  Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser för att lägga till smart tagg och markera hanterarframsteg

  Bild: Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser för att lägga till smart tagg och markera hanterarframsteg

  Om du vill tagga resurser när de överförs, oavsett om smart taggning är aktiverat för mappar eller inte, markerar du Ignore Smart Tag Flag.

  Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser för att lägga till smart tagg och markera ignorera smart tagg

  Bild: Konfigurera arbetsflödet för DAM-uppdatering av resurser för att lägga till smart tagg och välj ignorera flagga för smart tagg.

 7. Klicka på OK för att stänga processsteget och spara sedan arbetsflödet.

Utbilda tjänsten Smart Content

För att Smart Content Service ska känna igen din företagsklonomi kan du köra den på en uppsättning resurser som redan innehåller taggar som är relevanta för ditt företag. För att effektivt märka upp varumärkesbilderna måste utbildningsbilderna följa vissa riktlinjer. Efter utbildning kan tjänsten tillämpa samma taxonomi på liknande resurser.

Du kan utbilda tjänsten flera gånger för att förbättra dess förmåga att använda relevanta taggar. Efter varje utbildningscykel kör du ett taggningsarbetsflöde och kontrollerar om dina resurser är taggade på rätt sätt.

Du kan utbilda Smart Content Service regelbundet eller efter behov.

OBSERVERA

Utbildningsarbetsflödet kan endast användas på mappar.

Riktlinjer för utbildning

För bästa resultat uppfyller bilderna i din utbildningsuppsättning följande riktlinjer:

Kvantitet och storlek: Minst 30 bilder per tagg. Minst 500 pixlar på den längre sidan.

Samstämmighet: Bilder som används för en viss tagg liknar varandra visuellt.

Det är till exempel ingen bra idé att tagga alla dessa bilder som my-party (för utbildning) eftersom de inte är visuellt lika.

Illustrativa bilder som exempel på riktlinjer för utbildning

Täckning: Använd tillräckligt med variation i bilderna i kursen. Tanken är att ge några men relativt olika exempel så att Experience Manager lär sig att fokusera på rätt saker. Om du använder samma tagg på bilder som ser olika ut bör du ta med minst fem exempel av varje typ.

För taggen model-down-pose innehåller du fler utbildningsbilder som liknar den markerade bilden nedan för att tjänsten ska kunna identifiera liknande bilder mer exakt under taggningen.

Illustrativa bilder som exempel på riktlinjer för utbildning

Distraktion/obstruktion: Tjänsten tränar bättre på bilder som inte är så distraherande (framträdande bakgrunder, icke-relaterade komponenter, t.ex. objekt/personer med huvudmotivet).

För taggen semester​är den andra bilden inte en bra träningskandidat.

Illustrativa bilder som exempel på riktlinjer för utbildning

Fullständighet: Om en bild kvalificerar sig för mer än en tagg lägger du till alla tillämpliga taggar innan du inkluderar bilden för träning. För taggar, till exempel raincoat och model-side-view, lägger du till båda taggarna i den kvalificerade mediefilen innan du inkluderar den för utbildning.

Illustrativa bilder som exempel på riktlinjer för utbildning

OBSERVERA

Möjligheten för Smart Content Service att lära sig taggar och använda dem på andra bilder beror på kvaliteten på de bilder du använder i utbildningen. För bästa resultat rekommenderar Adobe att du använder visuellt liknande bilder för att utbilda tjänsten för varje tagg.

Periodisk utbildning

Du kan aktivera tjänsten Smart Content Service för att med jämna mellanrum utbilda resurser och tillhörande taggar i en mapp. Öppna Properties sidan i resursmappen, välj Enable Smart Tags under Details och spara ändringarna.

enable_smart_tags

När det här alternativet har valts för en mapp, Experience Manager kör ett utbildningsarbetsflöde automatiskt för att utbilda Smart Content Service i mappresurserna och deras taggar. Som standard körs utbildningsarbetsflödet varje vecka kl. 12.30 på lördagar.

On-demand-utbildning

Du kan utbilda tjänsten för smart innehåll när det behövs från arbetsflödeskonsolen.

 1. I Experience Manager gränssnitt, gå till Tools > Workflow > Models.

 2. Från Workflow Models väljer du Smart Tags Training arbetsflöde och klicka sedan på Start Workflow i verktygsfältet.

 3. I Run Workflow bläddra till nyttolastmappen som innehåller de taggade resurserna för att utbilda tjänsten.

 4. Ange en rubrik för arbetsflödet och lägg till en kommentar. Klicka sedan på Run. Resurserna och taggarna skickas in för utbildning.

  workflow_dialog

OBSERVERA

När materialet i en mapp har behandlats för utbildning behandlas endast de ändrade resurserna i efterföljande utbildningscykler.

Visa utbildningsrapporter

Om du vill kontrollera om Smart Content Service är utbildad i dina taggar i övningsresurserna kan du läsa rapporten om utbildningsarbetsflödet i rapportkonsolen.

 1. I Experience Manager gränssnitt, gå till Tools > Assets > Reports.

 2. I Asset Reports sida, klicka Create.

 3. Välj Smart Tags Training rapport och klicka sedan på Next i verktygsfältet.

 4. Ange en titel och beskrivning för rapporten. Under Schedule Report låter du alternativet Now vara markerat. Om du vill schemalägga rapporten till ett senare tillfälle väljer du Later och anger ett datum och en tid. Klicka sedan på Create i verktygsfältet.

 5. På sidan Asset Reports markerar du rapporten som du skapat. Om du vill visa rapporten klickar du på View i verktygsfältet.

 6. Granska informationen i rapporten.

  Rapporten visar träningsstatusen för de taggar du har tränat. Den gröna färgen i kolumnen Training Status anger att smarta innehållstjänster har tränats för taggen. Gul färg anger att tjänsten inte är helt tränad för en viss tagg. I det här fallet lägger du till fler bilder med just den taggen och kör träningsarbetsflödet för att träna tjänsten helt för taggen.

  Om du inte ser dina taggar i den här rapporten kör du utbildningsarbetsflödet igen för dessa taggar.

 7. Om du vill hämta rapporten markerar du den i listan och klickar på Download i verktygsfältet. Rapporten hämtas som ett Microsoft Excel-kalkylblad.

Begränsningar

 • Förbättrade smarta taggar bygger på inlärningsmodeller för bilder och taggar. Dessa modeller är inte alltid perfekta när det gäller att identifiera taggar. Den aktuella versionen av Smart Content Service har följande begränsningar:

  • Oförmåga att identifiera små skillnader i bilder. Till exempel tunna eller jämna skjortor.
  • Oförmåga att identifiera taggar baserat på små mönster/delar av en bild. Till exempel logotyper på T-shirts.
  • Taggning stöds i de språkområden som Experience Manager stöds i. En lista med språk finns på Versionsinformation för Smart Content Services.
 • Om du vill söka efter resurser med smarta taggar (vanliga eller förbättrade) använder du Assets Omnissearch (fulltextsökning). Det finns inget separat sökpredikat för smarta taggar.

På denna sida