Resursmallar

Resursmallar är en speciell typ av resurser som gör det enkelt att snabbt återanvända visuellt avancerat innehåll för digitala medier och trycksaker. En resursmall består av två delar, avsnittet med fasta meddelanden och det redigerbara avsnittet. Avsnittet med fasta meddelanden kan innehålla eget innehåll, t.ex. varumärkeslogotyp och copyrightinformation som har inaktiverats för redigering. Det redigerbara avsnittet kan innehålla visuellt och textbaserat innehåll i fält som kan redigeras för att anpassa meddelanden.

Flexibiliteten att göra begränsade redigeringar samtidigt som du skyddar globala skyltar gör resursmallarna till idealiska byggstenar för snabb innehållsanpassning och distribution som innehållsartefakter för olika funktioner. Återanvändning av innehåll bidrar till att minska kostnaderna för hantering av tryckta och digitala kanaler och ger en helhetsbild och enhetliga upplevelser i alla dessa kanaler.

Som marknadsförare kan ni lagra och hantera mallar i Experience Manager Assets och använda en enda basmall för att enkelt skapa flera personaliserade utskriftsupplevelser. Ni kan skapa olika typer av marknadsföringsmaterial, som broschyrer, flygblad, vykort, visitkort och så vidare, för att på ett enkelt sätt förmedla ert marknadsföringsbudskap till kunderna. Du kan också montera flersidiga utskrifter från befintliga eller nya utskrifter. Framför allt kan ni enkelt leverera både digitala och tryckta upplevelser samtidigt för att skapa en enhetlig, integrerad upplevelse för användarna.

Resursmallar är mestadels Adobe InDesign-filer, men kunskaper i Adobe InDesign är inte något hinder för att skapa stelära artefakter. Du behöver inte mappa fälten i din Adobe InDesign-mall till de produktfält som du annars behöver när du skapar kataloger. Du kan redigera mallarna i WYSIWYG-läge direkt i webbgränssnittet. För att Adobe InDesign ska kunna behandla dina redigeringsändringar måste du först konfigurera Experience Manager Assets så att den integreras med Adobe InDesign Server.

Möjligheten att redigera Adobe InDesign-mallar från webbgränssnittet bidrar till ett bättre samarbete mellan kreatörer och marknadsförare. Den ökade innehållshastigheten minskar time-to-market för marknadsföringsmaterial.

Du kan göra följande med resursmallar:

 • Ändra redigerbara mallfält från webbgränssnittet.
 • Styr den grundläggande formateringen av text, t.ex. teckenstorlek, stil och typ på taggnivå.
 • Ändra bilder i mallen med hjälp av Innehållsväljaren.
 • Förhandsgranska malländringar.
 • Sammanfoga flera mallfiler för att skapa en flersidig artefakt.

När du väljer en mall för dina säkerheter skapar Experience Manager Assets en kopia av mallen som du kan redigera. Den ursprungliga mallen bevaras, vilket säkerställer att den globala signaturen förblir intakt och kan återanvändas för att stärka varumärkets enhetlighet.

Du kan exportera den uppdaterade filen i den överordnade mappen i INDD-, PDF- eller JPG-format. Du kan även hämta utdata i dessa format till det lokala filsystemet.

Skapa en säkerhet

Tänk dig ett scenario där du vill skapa digital tryckbar information som broschyrer, flygblad och annonser för en kommande kampanj och dela med butiker globalt. Genom att skapa material som bygger på en mall kan ni leverera en enhetlig kundupplevelse över alla kanaler. Designers kan skapa kampanjmallar (en eller flera sidor) med hjälp av en kreativ lösning som InDesign och överföra mallarna till Experience Manager Assets åt dig. Innan du skapar en säkerhet måste du ha en eller flera INDD-mallar överförda till och tillgängliga i Experience Manager i förväg.

 1. I Experience Manager-gränssnittet klickar du på Assets.

 2. Välj Templates bland alternativen.

  chlimage_1-101

 3. Klicka på Create och välj sedan den information du vill skapa på menyn. Välj till exempel Brochure.

  chlimage_1-102

 4. Ha en eller flera INDD-mallar överförda till och tillgängliga i Experience Manager i förväg. Välj en mall för broschyren och klicka på Next.

 5. Ange ett namn och en valfri beskrivning för broschyren.

  chlimage_1-104

 6. (Valfritt) Klicka på Tags och välj en eller flera taggar för broschyren. Bekräfta ditt val genom att klicka på Confirm.

 7. Klicka på Create. En dialogruta bekräftar att en ny broschyr har skapats. Klicka på Open för att öppna broschyren i redigeringsläge.

  Du kan också stänga dialogrutan och navigera till mappen på mallsidan som du började med för att visa den broschyr du skapade. Typen av säkerhet visas på miniatyrbilden i kortvyn. I det här fallet visas till exempel ordet Brochure på miniatyrbilden.

  chlimage_1-107

Redigera en säkerhet

Du kan redigera en sammanställning direkt när du har skapat den. Du kan även öppna den från sidan Templates eller resurssida.

 1. Gör något av följande om du vill öppna materialet för redigering:

  • Öppna den säkerhet (broschyr i det här fallet) som du skapade i steg 7 av Skapa en säkerhet.
  • Navigera från sidan Mallar till en mapp där du skapade materialet och klicka på snabbåtgärden Edit på miniatyrbilden för en säkerhet.
  • Klicka på Edit i verktygsfältet på tillgångssidan för säkerheten.
  • Markera säkerheten och klicka på Edit i verktygsfältet.

  Resurssökaren och textredigeraren visas till vänster på sidan. Textredigeraren är öppen som standard.

  Du kan använda textredigeraren för att ändra texten som ska visas i textfältet. Du kan ändra teckenstorlek, stil, färg och typ på taggnivå.

  Med hjälp av sökaren kan du bläddra bland eller söka efter bilder i Experience Manager Assets och ersätta de redigerbara bilderna i mallen med de bilder du väljer.

  chlimage_1-109

  De redigerbara visas till höger. För att ett fält ska kunna redigeras i Experience Manager Assets måste motsvarande fält i mallen taggas i InDesign. De ska med andra ord markeras som redigerbara i InDesign.

  OBSERVERA

  Kontrollera att din Experience Manager-distribution är integrerad med en InDesign Server så att Experience Manager Assets kan extrahera data från InDesign-mallen och göra den tillgänglig för redigering. Mer information finns i integrera Experience Manager Assets med InDesign Server.

 2. Om du vill ändra texten i ett redigerbart fält klickar du på textfältet i listan med redigerbara fält och redigerar texten i fältet.

  chlimage_1-111

  Du kan redigera textegenskaperna, till exempel teckensnittsstil, färg och storlek, med de alternativ som finns.

 3. Klicka på Preview om du vill förhandsgranska textändringarna.

 4. Klicka på Asset Finder chlimage_1-113 om du vill byta ut en bild.

 5. Markera bildfältet i listan med redigerbara fält och dra sedan en önskad bild från resursväljaren till det redigerbara fältet.

  chlimage_1-114

  Du kan också söka efter bilder med nyckelord, taggar och baserat på deras publiceringsstatus. Du kan bläddra genom databasen Experience Manager Assets och navigera till platsen för den önskade bilden.

  chlimage_1-115

 6. Klicka på Preview om du vill förhandsgranska bilden.

 7. Om du vill redigera en viss sida i en flersidig säkerhetssida använder du sidnavigeraren längst ned.

 8. Klicka på Preview i verktygsfältet för att förhandsgranska alla ändringar. Klicka på Done om du vill spara redigeringsändringarna för den aktuella informationen.

  OBSERVERA

  Alternativen Förhandsvisa och Klar är bara aktiverade när de redigerbara bildfälten i den sammansatta bilden inte har några ikoner som saknas. Om det saknas ikoner i din säkerhetsinformation beror det på att Experience Manager inte kan matcha bilderna i InDesign-mallen. Vanligtvis kan Experience Manager inte matcha bilder i följande fall:

  • Bilder bäddas inte in i den underliggande InDesign-mallen.
  • Bilderna länkas från det lokala filsystemet.

  Så här aktiverar du Experience Manager för att lösa bilder:

  • Bädda in bilder när du skapar InDesign-mallar (Se Om länkar och inbäddade bilder).
  • Montera Experience Manager i det lokala filsystemet och mappa sedan saknade ikoner med befintliga resurser i Experience Manager.

  Mer information om hur du arbetar med InDesign-dokument finns i metodtips för att arbeta med InDesign-dokument i Experience Manager.

 9. Om du vill generera en PDF-återgivning för broschyren väljer du alternativet Acrobat i dialogrutan och klickar sedan på Continue.

 10. Säkerheten skapas i den mapp du började med. Om du vill visa återgivningarna öppnar du materialet och väljer Renditions i listan GlobalNav.

  chlimage_1-118

 11. Klicka på PDF-återgivningen i listan över återgivningar för att hämta PDF-filen. Öppna PDF-filen för att granska materialet.

  chlimage_1-119

Sammanfoga säkerhet

 1. I gränssnittet Experience Manager klickar du på Assets på navigeringssidan.

 2. Välj Templates bland alternativen.

 3. Klicka på Create och välj Merge på menyn.

  chlimage_1-120

 4. På sidan Template Merge klickar du på Merge lägg till resurser.

 5. Navigera till platsen för den säkerhet som du vill sammanfoga och klicka på miniatyrbilderna för den säkerhet som du vill sammanfoga för att markera dem.

  chlimage_1-122

  Du kan också söka efter mallar från sökrutan.

  Du kan bläddra igenom Experience Manager Assets-databasen eller samlingarna, navigera till platsen för de önskade mallarna och sedan välja dem att sammanfoga.

  Du kan använda olika filter för att söka efter de önskade mallarna. Du kan till exempel söka efter mallar baserat på filtyp eller taggar.

 6. Klicka på Next i verktygsfältet.

 7. På skärmen Preview & Reorder ordnar du om mallarna om det behövs och förhandsgranskar valet av mallar som ska sammanfogas. Klicka sedan på Next i verktygsfältet.

  chlimage_1-126

 8. Ange ett namn för säkerheten på Configure Template-skärmen. Du kan också ange de taggar som du anser lämpliga. Om du vill exportera utdata i PDF-format väljer du Acrobat (.PDF). Som standard exporteras säkerheten i JPG- och InDesign-format. Om du vill ändra miniatyrbilden för flersidig säkerhet klickar du på Change Thumbnail.

  chlimage_1-127

 9. Klicka på Save och sedan på OK i dialogrutan för att stänga dialogrutan. Den flersidiga informationen skapas i den mapp du började med.

  OBSERVERA

  Du kan inte redigera en sammanfogad säkerhet senare eller använda den för att skapa annan säkerhet.

God praxis och begränsningar

 • Redigeraren InDesign i Experience Manager fungerar på taggnivå och all text under en enskild tagg betraktas som en enskild enhet. Om du vill bevara textformatering och format när du redigerar, lägger du till märkord i varje stycke (eller text med olika format) separat.

På denna sida